รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.นนทบุรี 230147 : วัดเขมาภิรตาราม ธีณรันต์  สังหร ครู
2 สพม.นนทบุรี 230148 : ศรีบุณยานนท์ นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตนี ครู
3 สพม.นนทบุรี 230148 : ศรีบุณยานนท์ จุฑามาศ  สมนึก ครู
4 สพม.นนทบุรี 230149 : สตรีนนทบุรี นายพิบูลย์  ชมสมบัติ ครู
5 สพม.นนทบุรี 230150 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี วิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์ ครู
6 สพม.นนทบุรี 230150 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปภาวรินทร์   คงนะภา เจ้าหน้าที่
7 สพม.นนทบุรี 230151 : เบญจมราชานุสรณ์ นางสาวนารีรัตน์  นัดกล้า ครูอัตราจ้าง
8 สพม.นนทบุรี 230152 : นนทบุรีพิทยาคม นายจุติ  แสงดาว ครู
9 สพม.นนทบุรี 230152 : นนทบุรีพิทยาคม อาริยา  ตั๋วโรย ครู ค.ศ. 1
10 สพม.นนทบุรี 230146 : รัตนาธิเบศร์ ศิริยาภรณ์   บางนาค เจ้าหน้าที่พัสดุ
11 สพม.นนทบุรี 230146 : รัตนาธิเบศร์ วัชรินทร์  ทิมเม่น ครูผู้ช่วย
12 สพม.นนทบุรี 230146 : รัตนาธิเบศร์ ปิติ  ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
13 สพม.นนทบุรี 230154 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี มานพ  ใสจูง ครูผู้ช่วย
14 สพม.นนทบุรี 230154 : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี กานดาวดี  ขวัญมงคล ครู
15 สพม.นนทบุรี 230155 : เทพศิรินทร์ นนทบุรี ชลธิชา  ฝักทอง ครู
16 สพม.นนทบุรี 230155 : เทพศิรินทร์ นนทบุรี วรรธนะ  คำสอนทา ครู
17 สพม.นนทบุรี 230160 : ไทรน้อย อติรุจ  อาศรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย
18 สพม.นนทบุรี 230162 : ปากเกร็ด นางจุฑารัตน์   เสนางคนิกร ครูผู้ช่วย
19 สพม.นนทบุรี 230162 : ปากเกร็ด สุนันทา  จิตต์มั่น ครู
20 สพม.นนทบุรี 230162 : ปากเกร็ด เนตรนภา  บุญศิริ ครู
21 สพม.นนทบุรี 230161 : ราษฎร์นิยม พิพิธ  เรืองสมบัติ ครู
22 สพม.นนทบุรี 230161 : ราษฎร์นิยม เกษราภรณ์  จิตติพลังศรี ครู
23 สพม.นนทบุรี 230161 : ราษฎร์นิยม อานนท์  อินอยู่ ครูอัตราจ้าง
24 สพม.นนทบุรี 230161 : ราษฎร์นิยม สุพัตรา  ลามพัฒน์ ครูผู้ช่วย
25 สพม.นนทบุรี 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จีรพงศ์  อ่อนน้อม ครูผู้ช่วย
26 สพม.นนทบุรี 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นรนิติ  พรหมพื้น ครู
27 สพม.นนทบุรี 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางสาวสุดารัตน์  พิบูลย์สังข์ ครู
28 สพม.นนทบุรี 230163 : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พงษวรรณ  สุขสมรัตน์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
29 สพม.นนทบุรี 230164 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี ปฐมรัตน์  คุณธนเดช ครู
30 สพม.นนทบุรี 230165 : โพธินิมิตวิทยาคม จันทร์ฉาย  โภคมูลผล ครู
31 สพม.นนทบุรี 230165 : โพธินิมิตวิทยาคม มนัญยา  สายซอ ครู
32 สพม.นนทบุรี 230165 : โพธินิมิตวิทยาคม นางสาวรุ่งฤดี  หลวงเจริญ ครู
33 สพม.นนทบุรี 230166 : นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เนตรนภา  เวียงคำ ครู
34 สพม.นนทบุรี 230166 : นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ชโลทร  เอี่ยมโวทาน ครู
35 สพม.นนทบุรี 230157 : ราชวินิต นนทบุรี นายวริทธิ์นันท์   ขวัญตึก ครู
36 สพม.นนทบุรี 230157 : ราชวินิต นนทบุรี นายกรปภาวิน  คล้ายขยาย ครู
37 สพม.นนทบุรี 230158 : บางบัวทอง ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์  เพ็งกลาง ครู
38 สพม.นนทบุรี 230158 : บางบัวทอง ยุวนุช  สุกัน ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพม.นนทบุรี 230158 : บางบัวทอง จำเนียร  หงษ์คำมี ครูชำนาญการ