รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นนทบุรี เขต 1 230025 : วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ลัดดาวรรณ  ศรีนวลจันทร์ ครู
2 สพป.นนทบุรี เขต 1 230028 : วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) นายยุทธกิจ  ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ ครู
3 สพป.นนทบุรี เขต 1 230011 : ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ นางสาวกมลทิพย์  ทองเทพ ครู คศ.1
4 สพป.นนทบุรี เขต 1 230012 : วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) กุลนิดา  ค้าคุ้ม ครู
5 สพป.นนทบุรี เขต 1 230029 : ประชาอุปถัมภ์ นายเอกวิทย์  ผิวจันทร์ ครู
6 สพป.นนทบุรี เขต 1 230029 : ประชาอุปถัมภ์ สมพร  สีตาล ครู
7 สพป.นนทบุรี เขต 1 230020 : ชุมชนวัดไทรม้า กมลลรรกณ์  บูรณศักดิ์จารุกุล เจ้าหน้าที่
8 สพป.นนทบุรี เขต 1 230009 : วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) จิรัฏฐิติกาล   อันทรินทร์ ครู
9 สพป.นนทบุรี เขต 1 230010 : ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) จิราพร  ภู่ทอง ครู
10 สพป.นนทบุรี เขต 1 230015 : อนุราชประสิทธิ์ อิทธิเดช  ไทรชมภู ครู
11 สพป.นนทบุรี เขต 1 230001 : วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) อุษา  มณีจักร ครู
12 สพป.นนทบุรี เขต 1 230003 : วัดปราสาท(ปราสาทพิทยา) ณิชนันท์   เทพบาล ครู
13 สพป.นนทบุรี เขต 1 230007 : ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นางสาววิไลวรรณ  รัตนวงศ์ ครูธุรการ
14 สพป.นนทบุรี เขต 1 230027 : วัดฝาง ศุภชัย  บับพาน ครูอัตราจ้าง
15 สพป.นนทบุรี เขต 1 230026 : วัดทางหลวงโพธิ์ทอง ศศิธร  พิมพ์แก้ว ครู
16 สพป.นนทบุรี เขต 1 230018 : วัดโชติการาม นางสาวจุติพร  ทองคำชู ครู
17 สพป.นนทบุรี เขต 1 230006 : ป่าไม้อุทิศ 9 ปริศนา  กิริยา ครู
18 สพป.นนทบุรี เขต 1 230006 : ป่าไม้อุทิศ 9 นุชจรีย์  แพรสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.นนทบุรี เขต 1 230017 : วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นางสาวดวงธิดา  โฉมงาม ครู
20 สพป.นนทบุรี เขต 1 230017 : วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สายทิพย์  สุขโข ครู
21 สพป.นนทบุรี เขต 1 230016 : วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) กันตภณ  สมบูรณ์นอก ครู
22 สพป.นนทบุรี เขต 1 230023 : อนุบาลนนทบุรี สุวิมล  ฤกษ์อนันต์ ครูชำนาญการ
23 สพป.นนทบุรี เขต 1 230024 : กลาโหมอุทิศ นันท์ลินี  ถิ่นน้อยวงศ์ ครู
24 สพป.นนทบุรี เขต 1 230021 : วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) นางสาวเรือนแก้ว  นิลทับ ครู
25 สพป.นนทบุรี เขต 1 230052 : วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) นภาลัย  ศรีไสว ครู
26 สพป.นนทบุรี เขต 1 230052 : วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) นางสาวเกศินี  พรทอง ครู
27 สพป.นนทบุรี เขต 1 230054 : วัดเชิงกระบือ นางสาวสุพิชฌาย์  ฉัตรยิ่งยงเจริญ ครู
28 สพป.นนทบุรี เขต 1 230055 : วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) นายฐิติกรณ์  อาจะสมิต ครูคศ.1
29 สพป.นนทบุรี เขต 1 230059 : วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าทีธุรการ
30 สพป.นนทบุรี เขต 1 230060 : ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) สิทธิรัตน์  บุญประกอบ ครู
31 สพป.นนทบุรี เขต 1 230061 : วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) ชัยรัตน์  ลิ้มแก้วทวีชัย ครูผู้ช่วย
32 สพป.นนทบุรี เขต 1 230070 : อนุบาลบางกรวย พิมผกา  ปวีณวิทยโชติ ครู
33 สพป.นนทบุรี เขต 1 230067 : มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) จตุพร  โสดารัตน์ ครู
34 สพป.นนทบุรี เขต 1 230067 : มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) สุนันทา  แสงล้ำ ครู
35 สพป.นนทบุรี เขต 1 230071 : วัดใหม่ผดุงเขต สุธาสินี  แหวนทอง ครูธุรการ
36 สพป.นนทบุรี เขต 1 230072 : นุ่มประสงค์วิทยา สุกานดา  ศรีโสภา ครู