รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นนทบุรี เขต 1 230025 : วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ลัดดาวรรณ  ศรีนวลจันทร์ ครู
2 สพป.นนทบุรี เขต 1 230028 : วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) นายยุทธกิจ  ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ ครู
3 สพป.นนทบุรี เขต 1 230011 : ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ นางสาวกมลทิพย์  ทองเทพ ครูผู้ช่วย
4 สพป.นนทบุรี เขต 1 230012 : วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) กุลนิดา  ค้าคุ้ม ครู
5 สพป.นนทบุรี เขต 1 230014 : ทานสัมฤทธิ์วิทยา ประติพัฒน์  เพ็งอาทิตย์ ครู
6 สพป.นนทบุรี เขต 1 230014 : ทานสัมฤทธิ์วิทยา กนกกาญจน์  ญาณจรูญ ครูธุรการ
7 สพป.นนทบุรี เขต 1 230029 : ประชาอุปถัมภ์ นายเอกวิทย์  ผิวจันทร์ ครู
8 สพป.นนทบุรี เขต 1 230029 : ประชาอุปถัมภ์ สมพร  สีตาล ครู
9 สพป.นนทบุรี เขต 1 230020 : ชุมชนวัดไทรม้า กมลลรรกณ์  บูรณศักดิ์จารุกุล เจ้าหน้าที่
10 สพป.นนทบุรี เขต 1 230009 : วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) จิรัฏฐิติกาล   อันทรินทร์ ครู
11 สพป.นนทบุรี เขต 1 230010 : ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) จิราพร  ภู่ทอง ครู
12 สพป.นนทบุรี เขต 1 230015 : อนุราชประสิทธิ์ อิทธิเดช  ไทรชมภู ครู
13 สพป.นนทบุรี เขต 1 230015 : อนุราชประสิทธิ์ นายระพีพงค์  สองน้อย ครูชำนาญการ (เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์)
14 สพป.นนทบุรี เขต 1 230001 : วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) สมใจ  อินทโกสุม ครูธุรการ
15 สพป.นนทบุรี เขต 1 230003 : วัดปราสาท(ปราสาทพิทยา) นางสาววิไลรัตน์  พรมมาก ครูผู้ช่วย
16 สพป.นนทบุรี เขต 1 230003 : วัดปราสาท(ปราสาทพิทยา) พรทิพย์  คุมพานนท์ ธุรการ
17 สพป.นนทบุรี เขต 1 230007 : ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ขวัญชนก  เสมานารถ ครูชำนาญการ
18 สพป.นนทบุรี เขต 1 230007 : ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นางสาววิไลวรรณ  รัตนวงศ์ ครูธุรการ
19 สพป.นนทบุรี เขต 1 230027 : วัดฝาง ศุภชัย  บับพาน ครูอัตราจ้าง
20 สพป.นนทบุรี เขต 1 230027 : วัดฝาง กนกพิชญ์  นาโสก ครู
21 สพป.นนทบุรี เขต 1 230026 : วัดทางหลวงโพธิ์ทอง พิชฎา  รัตนวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.นนทบุรี เขต 1 230026 : วัดทางหลวงโพธิ์ทอง ศศิธร  พิมพ์แก้ว ครู
23 สพป.นนทบุรี เขต 1 230018 : วัดโชติการาม นางสาวจุติพร  ทองคำชู ครู
24 สพป.นนทบุรี เขต 1 230006 : ป่าไม้อุทิศ 9 นุชจรีย์  แพรสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.นนทบุรี เขต 1 230017 : วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นางสาวดวงธิดา  โฉมงาม ครู
26 สพป.นนทบุรี เขต 1 230016 : วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) กันตภณ  สมบูรณ์นอก ครู
27 สพป.นนทบุรี เขต 1 230023 : อนุบาลนนทบุรี นางสาวกนิษฐา  ภูปา ครูอัตราจ้าง
28 สพป.นนทบุรี เขต 1 230023 : อนุบาลนนทบุรี สุวิมล  ฤกษ์อนันต์ ครูชำนาญการ
29 สพป.นนทบุรี เขต 1 230024 : กลาโหมอุทิศ นันท์ลินี  ถิ่นน้อยวงศ์ ครู
30 สพป.นนทบุรี เขต 1 230021 : วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) นางสาวเรือนแก้ว  นิลทับ ครู
31 สพป.นนทบุรี เขต 1 230052 : วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) นางสาวเกศินี  พรทอง ครู
32 สพป.นนทบุรี เขต 1 230054 : วัดเชิงกระบือ กนกวรรณ  รุจิรกาล ครูอัตราจ้าง
33 สพป.นนทบุรี เขต 1 230054 : วัดเชิงกระบือ สุพิชฌาย์  ฉัตรยิ่งยงเจริญ ครู
34 สพป.นนทบุรี เขต 1 230055 : วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) นายฐิติกรณ์  อาจะสมิต ครูคศ.1
35 สพป.นนทบุรี เขต 1 230059 : วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าทีธุรการ
36 สพป.นนทบุรี เขต 1 230060 : ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) สิทธิรัตน์  บุญประกอบ ครู
37 สพป.นนทบุรี เขต 1 230061 : วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) ชัยรัตน์  ลิ้มแก้วทวีชัย ครูผู้ช่วย
38 สพป.นนทบุรี เขต 1 230070 : อนุบาลบางกรวย วิมลรัตน์  บุตรชาติ ครู
39 สพป.นนทบุรี เขต 1 230070 : อนุบาลบางกรวย วนิดา  ทวีวรรณ ครู
40 สพป.นนทบุรี เขต 1 230067 : มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) สุนันทา  แสงล้ำ ครู
41 สพป.นนทบุรี เขต 1 230067 : มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) พิทักษ์พงษ์   สำเนียงล้ำ ครูชำนาญการ
42 สพป.นนทบุรี เขต 1 230071 : วัดใหม่ผดุงเขต สุธาสินี  แหวนทอง ครูธุรการ
43 สพป.นนทบุรี เขต 1 230072 : นุ่มประสงค์วิทยา สุกานดา  ศรีโสภา ครู
44 สพป.นนทบุรี เขต 1 230072 : นุ่มประสงค์วิทยา นางสาวบุญธิดา  จันทรคติ ครูอัตราจ้าง