รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นนทบุรี เขต 2 230100 : วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) ชัญญาวีร์  แก้วล้วนปภาวินท์ ครูผู้ช่วย
2 สพป.นนทบุรี เขต 2 230100 : วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) อัจจิมา  สมทรัพย์ ครูผู้ช่วย
3 สพป.นนทบุรี เขต 2 230101 : วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) นางสาวแจ่มศรี  มะยะเฉี่ยว ครู คศ.1
4 สพป.นนทบุรี เขต 2 230101 : วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) ดวงฤทัย  ล่องอำไพ ธุรการ
5 สพป.นนทบุรี เขต 2 230109 : ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สิทธิชัย  นักรู้ ครู
6 สพป.นนทบุรี เขต 2 230109 : ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) นางจารุภัทร  บุญอิ่ม ครู
7 สพป.นนทบุรี เขต 2 230110 : อนุบาลบางใหญ่ สุภาพร  เจริญพันธุ์ ครู
8 สพป.นนทบุรี เขต 2 230112 : ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สิริลดา  สายพงษ์พรรณ ครู
9 สพป.นนทบุรี เขต 2 230106 : วัดเอนกดิษฐาราม สุภาภรณ์  ปักกาเวสา ครู
10 สพป.นนทบุรี เขต 2 230106 : วัดเอนกดิษฐาราม ทศ  นายทศพร ทองสุพรรณ ครูคศ 1
11 สพป.นนทบุรี เขต 2 230106 : วัดเอนกดิษฐาราม เพลินพิศ  เหมือนพันธุ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
12 สพป.นนทบุรี เขต 2 230116 : บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ปัทมา  สวยดี ครูธุรการ
13 สพป.นนทบุรี เขต 2 230116 : บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ไพลิน  พันสืบวงค์ ครู
14 สพป.นนทบุรี เขต 2 230111 : เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ปิยะพร  ลิ้มขจรเดช ครู
15 สพป.นนทบุรี เขต 2 230111 : เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บำรุง  ทัศนา ครู คศ.1
16 สพป.นนทบุรี เขต 2 230107 : วัดอินทร์ สุวรรณา  มานพ ครูผู้ช่วย
17 สพป.นนทบุรี เขต 2 230107 : วัดอินทร์ วัชชิราภรณ์  ภู่พงศ์พานิช ครู
18 สพป.นนทบุรี เขต 2 230107 : วัดอินทร์ เศรษฐยศ  ขุมนาค ครูชำนาญการ
19 สพป.นนทบุรี เขต 2 230108 : แก้วอินทร์สุธาอุทิศ นางสาวรัตนา  จันดาพืช ครูอัตราจ้าง
20 สพป.นนทบุรี เขต 2 230108 : แก้วอินทร์สุธาอุทิศ นางจินตนาพร  รุ่งสว่าง
21 สพป.นนทบุรี เขต 2 230090 : คล้ายสอนศึกษา นฤณี  เตชะอิง ครู
22 สพป.นนทบุรี เขต 2 230083 : ชุมชนไมตรีอุทิศ นายปฏิพัทธ์  พจนพิมล ครูธุรการ
23 สพป.นนทบุรี เขต 2 230083 : ชุมชนไมตรีอุทิศ ณัฐภัทร  จิตติพร ครูปฏิบัติการ
24 สพป.นนทบุรี เขต 2 230085 : ประชารัฐบำรุง จักรพงษ์  เจนวโรดมกุล ครู
25 สพป.นนทบุรี เขต 2 230085 : ประชารัฐบำรุง วรากร  นิ่มสมบัติ ครูอัตราจ้าง
26 สพป.นนทบุรี เขต 2 230085 : ประชารัฐบำรุง วิไลวรรณ  อับดุลเลาะ ครู
27 สพป.นนทบุรี เขต 2 230085 : ประชารัฐบำรุง นายสงัด  จันทร์แก้ว ครูคศ.3
28 สพป.นนทบุรี เขต 2 230086 : แสงประเสริฐ ชาคริสต์  ทองรักชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.นนทบุรี เขต 2 230086 : แสงประเสริฐ นางสาวนนทวรรณ  พวงทอง ครู
30 สพป.นนทบุรี เขต 2 230086 : แสงประเสริฐ นางลำยอง  ปิ่นจงมีสุข ครู
31 สพป.นนทบุรี เขต 2 230079 : ชุมชนวัดบางไผ่ นางสาวกัญญภัทร  มีเรือง ครู
32 สพป.นนทบุรี เขต 2 230079 : ชุมชนวัดบางไผ่ นางสาววรรณวา  อารียเดช ครู
33 สพป.นนทบุรี เขต 2 230080 : วัดลาดปลาดุก เจนณรงค์  อินทสุข ครูผู้ช่วย
34 สพป.นนทบุรี เขต 2 230077 : วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) เดือนเพ็ญ  ศรีกฤษดารมณ์ ครู
35 สพป.นนทบุรี เขต 2 230077 : วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) บุษยรัตน์  หน่อท้าว ครูผู้ช่วย
36 สพป.นนทบุรี เขต 2 230078 : วัดโมลี(นันทวิมล) จีรพรรณ  สอนอุ่น ครูคศ.1
37 สพป.นนทบุรี เขต 2 230095 : สุเหร่าปากคลองลำรี สุดารัตน์  พัตตาสิงห์ ครู
38 สพป.นนทบุรี เขต 2 230096 : สุเหร่าเขียว น้ำอ้อย  เจริญสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
39 สพป.นนทบุรี เขต 2 230096 : สุเหร่าเขียว นางชลลดา  เจริญสุข ครู คศ.2
40 สพป.นนทบุรี เขต 2 230097 : ประสานสามัคคีวิทยา วีณา  ศรีคต ครูผู้ช่วย
41 สพป.นนทบุรี เขต 2 230097 : ประสานสามัคคีวิทยา นางสาวชินญารัตน์  อรรคนิมาตร์ ครู
42 สพป.นนทบุรี เขต 2 230098 : แสงประทีปรัฐบำรุง นางณิฐากร  อิ่มสะอาด ครู
43 สพป.นนทบุรี เขต 2 230098 : แสงประทีปรัฐบำรุง สยุมพร  หวังชม ครูผู้ช่วย
44 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 : วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) นางสาวชุติกาญจน์  ผิวอ้วน ชำนาญการ
45 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 : วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) นางวิไลวรรณ  ปุณณารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
46 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 : วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) วรรณวิษา  พูนทิพวรรณ ครูชำนาญการ
47 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 : วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) ทรายแก้ว  ภักตร์ขำ ครู
48 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 : วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์) นุชนภา  พันธ์ดนตรี ครูผู้ช่วย
49 สพป.นนทบุรี เขต 2 230094 : เจริญรัฐอุปถัมภ์ ปทิตตา  แหวนหล่อ ครู
50 สพป.นนทบุรี เขต 2 230094 : เจริญรัฐอุปถัมภ์ จิระภา  รัตนพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.นนทบุรี เขต 2 230094 : เจริญรัฐอุปถัมภ์ นายวันชัย  พูนชัย ครู
52 สพป.นนทบุรี เขต 2 230094 : เจริญรัฐอุปถัมภ์ รัตนา  ชวนสมบูรณ์ ครูชำนาญการ
53 สพป.นนทบุรี เขต 2 230030 : วัดคลองขุนศรี นางสาวรังษินี  เงางาม ครู
54 สพป.นนทบุรี เขต 2 230030 : วัดคลองขุนศรี ศุภานัน  ขวัญใจ ครู
55 สพป.นนทบุรี เขต 2 230031 : บ้านคลองพระพิมล ณฤกรณ์  ศรีทองเพชร ครูอัตราจ้าง
56 สพป.นนทบุรี เขต 2 230032 : วัดยอดพระพิมล พัชรินทร์  ธรรมธิรา ครู คศ.1
57 สพป.นนทบุรี เขต 2 230033 : บ้านคลองโต๊ะนุ้ย มุทิตา   ไหมทอง ครู ค.ศ.1
58 สพป.นนทบุรี เขต 2 230033 : บ้านคลองโต๊ะนุ้ย เพ็ชไพลิน  ฉิมวิเศษ ธุรการ
59 สพป.นนทบุรี เขต 2 230036 : วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) วรัชญา  ตั้งเดชาวุฒิ ครู
60 สพป.นนทบุรี เขต 2 230044 : สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา นายชูชาติ  ศรีภิรมย์ ครู อบจ
61 สพป.นนทบุรี เขต 2 230044 : สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สุมาลัย  สุราทิพย์ ครู
62 สพป.นนทบุรี เขต 2 230044 : สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ภาณุมาศ   ศรีสุนนท์ ครูผู้ช่วย
63 สพป.นนทบุรี เขต 2 230043 : วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 ปวีณา  มิงสะเมาะ ครูอัตตราจ้าง
64 สพป.นนทบุรี เขต 2 230043 : วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 นายภูรินท์  พิงภูงา ครู
65 สพป.นนทบุรี เขต 2 230035 : วัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) นายรักชาติ  ประทุมสิทธิ์ ครู คศ.2
66 สพป.นนทบุรี เขต 2 230037 : ชุมชนวัดไทรน้อย ปิยะดา  ศรีอินทร์สุทธิ์ ครู
67 สพป.นนทบุรี เขต 2 230037 : ชุมชนวัดไทรน้อย วิศรุตน์  วันแอเลาะ ครู
68 สพป.นนทบุรี เขต 2 230038 : วัดคลองตาคล้าย นางสาวอุณากร  มหาเรือนลาภ ครู
69 สพป.นนทบุรี เขต 2 230038 : วัดคลองตาคล้าย นายมาวิน  จามรโชติ์ ครู
70 สพป.นนทบุรี เขต 2 230038 : วัดคลองตาคล้าย สังคม  ชนม์สูงเนิน ครู
71 สพป.นนทบุรี เขต 2 230038 : วัดคลองตาคล้าย นางสาววีณา  อ่อนเรือง ครู
72 สพป.นนทบุรี เขต 2 230039 : บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร พรพรรณ  ไตรพรหม ครูธุรการ
73 สพป.นนทบุรี เขต 2 230039 : บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร สมภพ  อัชชพันธ์ ครูอัตราจ้าง
74 สพป.นนทบุรี เขต 2 230034 : วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) นายสำเริง  ยิ้มดี ครู
75 สพป.นนทบุรี เขต 2 230034 : วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) นางวรรณา  กุดีศรี ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.นนทบุรี เขต 2 230034 : วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) บังอร  ศรีปรีเปรม ครู
77 สพป.นนทบุรี เขต 2 230051 : ดีมากอุปถัมภ์ นางสาวสุภาพร  ดาวสอน ครูธุรการ
78 สพป.นนทบุรี เขต 2 230051 : ดีมากอุปถัมภ์ ทิพย์พมาศ  ศิริรัตน์พงษ์ อัตราจ้าง
79 สพป.นนทบุรี เขต 2 230047 : บ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์) นายณัฐพล  อุดชาชน ครูอัตราจ้าง
80 สพป.นนทบุรี เขต 2 230047 : บ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์) นางสาวภัสภรณ์   อุปการัตน์ ครูผู้ช่วย
81 สพป.นนทบุรี เขต 2 230045 : ชุมชนวัดราษฎร์นิยม ชัยยล  แสนธิไชยยา ครูชำนาญการ
82 สพป.นนทบุรี เขต 2 230045 : ชุมชนวัดราษฎร์นิยม กฤษณา  ประภาวิทย์ ธุรการ
83 สพป.นนทบุรี เขต 2 230046 : วัดลากค้อน ธีมาพร  พรมราช ครู
84 สพป.นนทบุรี เขต 2 230040 : วัดเพรางาย นางสาววิมล  อาจด่อน ครู
85 สพป.นนทบุรี เขต 2 230040 : วัดเพรางาย ณิชา  มั่นปาน ครู
86 สพป.นนทบุรี เขต 2 230040 : วัดเพรางาย นางสาวกาญจนา   ทองเปลี่ยน ครูชำนาญการ
87 สพป.นนทบุรี เขต 2 230041 : บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) วีรพงษ์  คล้ายสอน ผู้อำนวยการ
88 สพป.นนทบุรี เขต 2 230041 : บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) นางสาวเพลินพิศ  ผิวอ่อนดี ครูชำนาญการ
89 สพป.นนทบุรี เขต 2 230041 : บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) กุลศิลป์  พ่วงเพ็ชร ครูอัตราจ้าง
90 สพป.นนทบุรี เขต 2 230042 : วัดเสนีวงศ์ พิมพ์ศิยา  วงศ์สุวรรณ ครูผู้ช่วย
91 สพป.นนทบุรี เขต 2 230042 : วัดเสนีวงศ์ กาญจนา  ก่องแก้ว ครูคศ.1
92 สพป.นนทบุรี เขต 2 230142 : วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) รุ่งทิวา  เครือวงค์ ครูผู้ช่วย
93 สพป.นนทบุรี เขต 2 230142 : วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) เนาวรัตน์  ปรีชาสนธิกุล ครู คศ.2
94 สพป.นนทบุรี เขต 2 230144 : วัดศาลากุล วิภาวรรณ  พวงลูกอินทร์ ครู
95 สพป.นนทบุรี เขต 2 230132 : คลองเกลือ ดวงชีวัน  เกษร ครู
96 สพป.นนทบุรี เขต 2 230127 : วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) นายฤทธิชานันท์  พวงเพ็ชร ครู
97 สพป.นนทบุรี เขต 2 230127 : วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) อรพรรณ  เม้าอุดม ครูผู้ช่วย
98 สพป.นนทบุรี เขต 2 230129 : สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สุพรรษา  เขียวเซ็น ครูชำนาญการ
99 สพป.นนทบุรี เขต 2 230129 : สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สมจิตร์  ศิลานนท์ ครู คศ.1
100 สพป.นนทบุรี เขต 2 230092 : วัดศรีเขตนันทาราม มาณพ  แสงงาม ครูคศ 1
101 สพป.นนทบุรี เขต 2 230092 : วัดศรีเขตนันทาราม วราภรณ์  หล้าเพชร ครูผู้ช่วย
102 สพป.นนทบุรี เขต 2 230121 : วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) กรรณิการ์  สุโข ครูผู้ช่วย
103 สพป.นนทบุรี เขต 2 230121 : วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) พรรณทิพา  แก้วกาหลง ครูผู้ช่วย
104 สพป.นนทบุรี เขต 2 230122 : วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) พรรณพร  บุญมาก ครู
105 สพป.นนทบุรี เขต 2 230122 : วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) อรริญดา  จันทร์ชมภู ครู
106 สพป.นนทบุรี เขต 2 230122 : วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) นภาพร  แก้วแสง ธุรการ
107 สพป.นนทบุรี เขต 2 230125 : รุ่งเรืองวิทยา คัธริน  และมัน ครูอัตราจ้าง
108 สพป.นนทบุรี เขต 2 230125 : รุ่งเรืองวิทยา อิสระ  อุบลฉาย ครู
109 สพป.นนทบุรี เขต 2 230145 : วัดเชิงเลน นางสาวฤทัยรัตน์  เปรมพรหม ครูอัตราจ้าง
110 สพป.นนทบุรี เขต 2 230145 : วัดเชิงเลน นางสาวศดานันท์  ขันทะบุตร ครูผู้ช่วย
111 สพป.นนทบุรี เขต 2 230139 : ชลประทานสงเคราะห์ นันท์พร  สโรบล ครูธุรการ
112 สพป.นนทบุรี เขต 2 230139 : ชลประทานสงเคราะห์ รัชฎาภรณ์  กลิ่นเฟื่อง ครู
113 สพป.นนทบุรี เขต 2 230140 : ประเสริฐอิสลาม ผ่องศรี  ทองคำ ครู คศ.1
114 สพป.นนทบุรี เขต 2 230140 : ประเสริฐอิสลาม วลัยลักษณ์  ทุมกลาง ครู
115 สพป.นนทบุรี เขต 2 230119 : วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) นางสาวมิ่งแก้ว  สินทรัพย์ ครูผู้ช่วย
116 สพป.นนทบุรี เขต 2 230120 : วัดตาล วราภรณ์  พรมทอง ครู
117 สพป.นนทบุรี เขต 2 230120 : วัดตาล พัชราภรณ์  ยิ้มแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.นนทบุรี เขต 2 230138 : วัดผาสุกมณีจักร นางสาวอรุชา  พงษ์ศิริ ครูคศ.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
119 สพป.นนทบุรี เขต 2 230135 : วัดโพธิ์บ้านอ้อย จินตวี  ไวทย์รุ่งโรจน์ ครู
120 สพป.นนทบุรี เขต 2 230135 : วัดโพธิ์บ้านอ้อย ผกามาศ  จันทร์พล ครู
121 สพป.นนทบุรี เขต 2 230135 : วัดโพธิ์บ้านอ้อย นางสาวศศิธร  ช่วงบุญศรี ครู คศ.1
122 สพป.นนทบุรี เขต 2 230134 : ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) พัชรา  สุวรรณปักษ์ ธุรการ
123 สพป.นนทบุรี เขต 2 230134 : ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) ชัยยศ  ประไพพงษ์ ผู้อำนวยการ
124 สพป.นนทบุรี เขต 2 230141 : วัดกลางเกร็ด นายนัยคำภรณ์  ประเสริฐแพทย์ ครูอัตรา้จ้าง
125 สพป.นนทบุรี เขต 2 230141 : วัดกลางเกร็ด ทองหล่อ  บัวสระ ครูคศ.1
126 สพป.นนทบุรี เขต 2 230131 : วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) อัญชิตา  แหวนเงิน ครูผู้ช่วย
127 สพป.นนทบุรี เขต 2 230131 : วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) ศิริลักษณ์  ชมแค ครูชำนาญการ