รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ปทุมธานี 270177 : ปทุมวิไล อุบลวรรณ  มงคลางกูร ครู
2 สพม.ปทุมธานี 270178 : คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ธันยวัฒน์  แสงเดือน ครู
3 สพม.ปทุมธานี 270179 : ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ยุภาพร  งามวิลัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
4 สพม.ปทุมธานี 270180 : หอวัง ปทุมธานี นางจริญญา  ดลไพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
5 สพม.ปทุมธานี 270180 : หอวัง ปทุมธานี กมลลักษณ์  สุวรรณวงศ์ ครู
6 สพม.ปทุมธานี 270182 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายชาญณรงค์   จันทร์หอม หัวหน้างานพัสดุ
7 สพม.ปทุมธานี 270183 : สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ศิรินภา  อ่อนชาติ เจ้าหน้าที่
8 สพม.ปทุมธานี 270181 : ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นางดอกไม้  พิมพา ครูผู้ช่วย
9 สพม.ปทุมธานี 270181 : ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สุทธิดา  นาคบุตร ครู
10 สพม.ปทุมธานี 270181 : ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรสนี  เฉลิม ครู
11 สพม.ปทุมธานี 270188 : บัวแก้วเกษร นายสุริวัฒชัย  มณฑล ครู
12 สพม.ปทุมธานี 270189 : วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ไทสมุทร  โคตรอ่อน ครูผู้ช่วย
13 สพม.ปทุมธานี 270190 : สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ พัชรินทร์  อัฐนาค ครู
14 สพม.ปทุมธานี 270191 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวขนิษฐา  สิมมา ครูผู้ช่วย
15 สพม.ปทุมธานี 270191 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สุภัฏธกุล  ชนะภัย เจ้าหน้าที่
16 สพม.ปทุมธานี 270191 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทวีพร  ผดุงสงฆ์ ครู
17 สพม.ปทุมธานี 270191 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจงรักษ์  เนียมสวรรค์ พนักงานราชการครู
18 สพม.ปทุมธานี 270198 : ชัยสิทธาวาส พชรพรรณ  ใจเฉียง ครู
19 สพม.ปทุมธานี 270199 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี อำพร  รุ่งเรือง ครู
20 สพม.ปทุมธานี 270199 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี นางดวงธิดา  บรรเทิงจิตร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
21 สพม.ปทุมธานี 270199 : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เสาวนีย์  ดาบทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
22 สพม.ปทุมธานี 270200 : เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ครู
23 สพม.ปทุมธานี 270200 : เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นางสาวนุสรา  ผุสดี ครูผู้ช่วย
24 สพม.ปทุมธานี 270185 : ธัญรัตน์ ฉัฐพล  บุญญน้อย เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
25 สพม.ปทุมธานี 270186 : สายปัญญารังสิต ไชยเดช  นูนคาน ครู
26 สพม.ปทุมธานี 270186 : สายปัญญารังสิต อนวัช  ฉอ้อนโฉม เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 สพม.ปทุมธานี 270184 : ธัญบุรี วัฒนา  ชื่นสงวน เจ้าหน้าที่แผนงาน
28 สพม.ปทุมธานี 270187 : หนองเสือวิทยาคม นายสงกรานต์  เรืองประทีป ครู
29 สพม.ปทุมธานี 270192 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รัตติยา  พุ่มพวง ครู
30 สพม.ปทุมธานี 270193 : เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เชิดชัย  มูลสุวรรณ ครู
31 สพม.ปทุมธานี 270194 : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี นายผล  พรมทอง ครู
32 สพม.ปทุมธานี 270195 : มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร อาภาพร  ฝ่ายสกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
33 สพม.ปทุมธานี 270195 : มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เบญจพร  รอดแก้ว ครู