รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270024 : วัดบางกุฎีทอง ชัยณรงค์  แซ่ย่าง หัวหน้างานวิชาการ
2 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270024 : วัดบางกุฎีทอง นุจรินทร์  อิ่มเสถียร ครู
3 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270024 : วัดบางกุฎีทอง เพ็ชรา  สงกะมิลินท์ ครู
4 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270025 : ชุมชนวัดบางกะดี นางสาวพรนรินทร์  เอกกมลทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270001 : วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) นายเอกพันธ์  ขันธม่วง ครู คศ.1
6 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270002 : อนุบาลวัดบางนางบุญ ศราศิณี  ตันศิริ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
7 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270003 : วัดบางคูวัด ซันมา  มาลาอี ครู
8 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270005 : วัดบางเดื่อ สิวลี  มินสาคร ครู
9 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270005 : วัดบางเดื่อ อชิรศา  แสงกระจ่าง ครู
10 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270014 : วัดไพร่ฟ้า สุวรรณา  ราชคู ครู
11 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270019 : อนุบาลปทุมธานี ศศิกานต์  ประสิทธิ์ ครู
12 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270016 : วัดฉาง วรรณนิศา  โคตรโนนกอก ครู
13 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270017 : วัดโคก สุพรรษา  โล่ห์คำ ครูผู้ช่วย
14 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270018 : วัดหงส์ปทุมาวาส ณัฐธยาน์ โพธิ  โพธิ ครู
15 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270018 : วัดหงส์ปทุมาวาส ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพร  สว่างเถื่อน ครู
16 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270010 : วัดเวฬุวัน เสาวลักษณ์  แก้วกอง ครู
17 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270010 : วัดเวฬุวัน จตุรงค์  ทองวัตร ครู
18 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270023 : วัดบางพูน สุมินทร  ทรัพย์ผล ครู
19 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270023 : วัดบางพูน บรรชา  จันทบาล ครู
20 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270009 : วัดดาวเรือง สัมฤทธิ์  เอี้ยวเหล็ก ครู
21 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270013 : วัดเปรมประชากร ทศพร  นามอภิชน ครู
22 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270013 : วัดเปรมประชากร โสมสุดา  ชื่นงาม ครู คศ.2
23 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270015 : วัดราษฎร์ศรัทธาทํา หนึ่งหทัย  สมณาวิริยะ ธุรการ
24 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270011 : วัดโพธิ์เลื่อน นางสาวทิพวรรณ  จักร์กรีนทร์ ครู คศ. 3
25 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270007 : วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ภัทรรัตน์  ไทรผ่องศรี ครู
26 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270008 : วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) จุฑาพร  แก้วดี ครู
27 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270026 : ขจรทรัพย์อํารุง มนทกานติ์  ไตรย์ลักษณ์ ครูชำนาญการ
28 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270006 : วัดเทียนถวาย นายวทัญญู  สุทัตโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270006 : วัดเทียนถวาย นายเกียรติศักดิ์  ตอนศรี ครู
30 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270012 : ชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) พรรวดี  หวังผล ครูผู้ช่วย
31 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270020 : วัดรังสิต พรพิมล  ผึ่งกัน ครู
32 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270021 : สุลักขณะ จุทามาศ  ตระการฤทธา ครู
33 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270022 : วัดนาวง คนิจฐา  ปันแดน ครูผู้ช่วย
34 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270059 : อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ เจริญพร  ดีลา ครู
35 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270060 : วัดอู่ข้าว วิจิตรา  ทะริสุข ครู
36 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270045 : ปากคลองสอง ชัยวัฒน์   วันทอง ครู
37 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270046 : ลําสนุ่น นางสายสมร  พงษ์วัน ครู
38 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270047 : สังข์อํ่าวิทยา นายจิรวัฒน์  บรรจงรังสิพร ครู
39 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270047 : สังข์อํ่าวิทยา มณีวรรร  แหวนหล่อ ครู
40 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270048 : คลองสอง นายพงศ์พันธ์  จริตรัมย์ ครู
41 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270049 : วัดกล้าชอุ่ม นางสาวสนิฎา  แสงกล้า ครู
42 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270050 : สามัคคีราษฎร์บํารุง นางสาววลัยลักษณ์  ธรรมาวชิรานนท์ ครูผู้ช่วย
43 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270050 : สามัคคีราษฎร์บํารุง จินตหรา  มีครองแบ่ง ครูผู้ช่วย
44 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270051 : วัดเกิดการอุดม Nuttida  Sichanin ครู
45 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270052 : วัดกลางคลองสาม นายวชิรายุทธ  จอกทอง ครู
46 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270052 : วัดกลางคลองสาม วชิรายุทธ   จอกทอง ครู
47 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270053 : บ้านบึง นฤดี  โชติศรี ครูผู้ช่วย
48 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270053 : บ้านบึง พชระ  กันไชย ครู
49 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270053 : บ้านบึง นัฐพร  พลพงษ์ ครูผู้ช่วย
50 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270044 : ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) วารุณี  ทรัพย์ผ้าพับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270035 : วัดสว่างภพ พรไพรินทร์  ยศศักดิ์ ครู
52 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270036 : วัดมงคลพุการาม กัญญาวีร์  สวนแก้วมณี คศ.1
53 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270037 : วัดตะวันเรือง นายทินกร  มาตผุด ครู
54 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270038 : บึงเขาย้อน ศิริวรรณ  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
55 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270054 : วัดมูลเหล็ก นางสาวกนกวรรณ  เพชรศรีจันทร์ ครู
56 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270055 : เจริญวิทยา ปรัชญาพร  ไชยศรี ครู
57 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270058 : วัดหว่านบุญ นางสาวชยามร  จูกันทา ครุ
58 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270058 : วัดหว่านบุญ อุบล  เดชขำ ครู
59 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270056 : วัดผลาหาร นัฐยา  ทักษ์เสถียร เจ้าหน้าที่พัสดุ
60 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270056 : วัดผลาหาร พรพรรณ  บุญนำ ครู
61 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270057 : ลิ้นจี่อุทิศ นายวินัย  คำทิพย์ ครู
62 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270034 : ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ นิตยา   ยาวิละ เจ้าหน้าทีข้อมูลสารสนเทศ
63 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270032 : บุญคุ้มราษฎร์บํารุง สุรางค์  ประไพนพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง
64 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270032 : บุญคุ้มราษฎร์บํารุง นิตยา  มณีรัตน์ ครู
65 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270033 : จารุศรบํารุง วิไลวรรณ  ลือโลก หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
66 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270033 : จารุศรบํารุง แพรวรำไพ  มาคูณ ครู
67 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270027 : วัดพืชนิมิต (คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง) นะดา  ขันธศักดิ์ ครูผู้ช่วย
68 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270028 : วัดคุณหญิงส้มจีน สุดา  ป่วนเทียน ครู
69 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270029 : วันครู 2502 สุรเดช  คนสิน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
70 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270030 : ชุมชนวัดบางขัน วรัญญา  อัครโคตร เจ้าหน้าที่
71 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270031 : คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) อนุรักษ์  วงษ์ศิลป์ ครู
72 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270031 : คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ภาคภูมิ  คงเมือง ครู
73 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270040 : คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) อารมณ์  ลอยทะเล ครู
74 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270041 : ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร นางสาวโสภาวรรณ  ชำกรม ครูผู้ช่วย
75 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270042 : บางชวดอนุสรณ์ นางสาวนพมาศ  คลื่นบรรเลง ครู
76 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270043 : วัดศิริจันทาราม วิศัลย์  บุญกัน ครู คศ.1
77 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270076 : บ้านคลองเจ้าเมือง รุ่งทิพย์  กองศิริ ครู
78 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270076 : บ้านคลองเจ้าเมือง นายวิบูลย์  เพื่อนชอบ ครู ชำนาญการ
79 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270077 : คลองพระอุดม วิโรจน์  สุวภิญโญภาส ครู
80 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270077 : คลองพระอุดม นางธิดารัตน์   เชื้อสกุล ครูเจ้าหน้าที่พัสดุ
81 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270088 : วัดสุวรรณจินดาราม ตวงพร  เคร่งเปี่ยม ครูคศ.1
82 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270093 : วัดบ่อทอง ศิริพงษ์  เชื้อดี ครู คศ.2
83 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270093 : วัดบ่อทอง นางวารินทร์  ดนมินทร์ ครู
84 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270089 : วัดจันทาราม นางอรทัย  รักพ่วง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
85 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270089 : วัดจันทาราม นายโกเมศ  อุบลแฉล้ม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
86 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270091 : คลองบางโพธิ์ นางสาวกฤษณา  อาจน้อย ครู
87 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270087 : วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) อุไรวรรณ  คณะพันธ์ ครู
88 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270092 : วัดบ่อเงิน ชิสา  รัตนวงค์ ครู
89 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270094 : สังฆรักษ์บํารุง อิงชล  พนาจันทร์ ครู
90 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270094 : สังฆรักษ์บํารุง จาตุรันต์  ทองชมภูนุช ธุรการ
91 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270072 : ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) นายนที  บุญคุ้ม ครู
92 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270074 : วัดลาดหลุมแก้ว นางสาวปนัดดา  มากดี ครู
93 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270074 : วัดลาดหลุมแก้ว สุรีย์พร  สุขสมพร้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270078 : บ้านคลองขวางบน รัตน์ชนก  สุดใจ ครู
95 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270078 : บ้านคลองขวางบน วลัยลักษณ์  ไขแสง ครูผู้ช่วย
96 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270079 : วัดบัวขวัญ พัชรินทร์  ปานทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
97 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270086 : วัดสุทธาวาส โสภิดา  หงษ์สมดี ครูผู้ช่วย
98 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270086 : วัดสุทธาวาส อุดม  ยี่สมบุญ ครู
99 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270080 : ชุมชนวัดหน้าไม้ พงศธร  วรรณสอน ครู
100 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270081 : คลองลาดช้าง นางสาวทิพย์สุคนธ์  สุวภิญโญภาส ครู คศ.1
101 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270082 : วัดเนกขัมมาราม อาคม  พุทโธวาท ครูชำนาญการพิเศษ
102 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270083 : สว่างราษฏร์บํารุง วิภา  เหลาคำ ครูผู้ช่วย
103 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270083 : สว่างราษฏร์บํารุง นางรัชนี  คูณขุนทด ครู
104 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270084 : คลองลากค้อน นายอุดมศักดิ์  ผานัด ครู
105 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270085 : สามวาวิทยา เพชรรัตน์  วีโอ ครูผู้ช่วย
106 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270143 : วัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) สุนิตรา  รุ่งเรือง หัวหน้าพสดุโรงเรียน
107 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270144 : ชุมชนวัดไก่เตี้ย ศิริพร  ศรีวิชัย ครู
108 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270133 : วัดสามัคคิยาราม สมพร  อุ้มญาติ ครู
109 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270139 : วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) วันวิสาข์  เมืองสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270139 : วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) รวีวรรณ  บุญอนันต์ ครู
111 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270140 : คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) นางชะม้อย  เครือโชติ ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270127 : ศาลาพัน จำนงค์  ค้ำคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270128 : วัดเมตารางค์ อชิราญาณ์  เดชสวัสดิ์ ครู
114 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270150 : วัดบัวหลวง วาสนา  ใจระห้อย ครู
115 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270149 : วัดบ้านพร้าวใน จงจิต  มีมาก ธุรการโรงเรียน
116 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270131 : วัดท้ายเกาะ พรพรรณ  ภาคพานิชย์ ครู
117 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270132 : วัดเชิงท่า นายเกรียงไกร  ประจักษ์จิตร ครูคศ.1
118 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270135 : สี่แยกบางเตย สุวัฒน์  จริตควร ครูผู้ช่วย
119 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270141 : สุเหร่าใหม่เจริญ นางอนงค์นาฎ  ยุวะเวช ครู
120 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270142 : บางโพธิ์เหนือ นางกนกรักษ์  แสงโพธิ์ ครู
121 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270129 : วัดสองพี่น้อง อภิชาติ  เมืองคำ ครูผู้ช่วย
122 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270146 : วัดปทุมทอง กฤติยา  ปะวะขัง ครูอัตราจ้าง
123 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270147 : วัดถั่วทอง พัชรินทร์  คุณนะรา ครู
124 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270148 : คลองบ้านพร้าว นางสาวบุษวรรณ  มลฑป ครู
125 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270138 : วัดบางเตยใน อภิญญา  เรืองสุวรรณ์ ครู
126 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270137 : วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) นางสาวปิยาภรณ์  ทองพลอย ครู
127 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270145 : วัดสะแก วรพร  ทองคำภัชเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ