รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270024 : วัดบางกุฎีทอง เพ็ชรา  สงกะมิลินท์ ครู
2 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270024 : วัดบางกุฎีทอง นุจรินทร์  อิ่มเสถียร ครู
3 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270025 : ชุมชนวัดบางกะดี นางสาวพรนรินทร์  เอกกมลทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270001 : วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) นายเอกพันธ์  ขันธม่วง ครู คศ.1
5 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270002 : อนุบาลวัดบางนางบุญ suttirat  kongklay ครูผู้ช่วย
6 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270002 : อนุบาลวัดบางนางบุญ ศราศิณี  ตันศิริ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
7 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270002 : อนุบาลวัดบางนางบุญ นายปพน   คลาฤทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
8 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270003 : วัดบางคูวัด นฤมล  จิตรรัตนพฤกษ์ ครู
9 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270005 : วัดบางเดื่อ เสาวลักษณ์  ชัยสอน ครู
10 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270005 : วัดบางเดื่อ อชิรศา  แสงกระจ่าง ครู
11 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270014 : วัดไพร่ฟ้า กัฬติยาภรก์  พริกมาก ครูธุรการ
12 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270014 : วัดไพร่ฟ้า สุวรรณา  ราชคู ครู
13 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270014 : วัดไพร่ฟ้า ชัยพร  มะลิ ผู้อำนวยการ
14 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270019 : อนุบาลปทุมธานี นายสถาพร  บุญเรือง ครู ค.ศ. 3
15 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270019 : อนุบาลปทุมธานี นางศศิกานต์   ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
16 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270019 : อนุบาลปทุมธานี ศศิกานต์  ประสิทธิ์ ครู
17 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270016 : วัดฉาง กาญจนา  เกษร ครู ค.ศ.1
18 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270016 : วัดฉาง นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ ครูผู้่ช่วย
19 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270017 : วัดโคก นางสาวนฤมล  พันธุลา ครูอัตราจ้าง
20 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270017 : วัดโคก สุจิตร  โยนกลอง ครูชำนาญการ
21 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270018 : วัดหงส์ปทุมาวาส นายพนม  ธุระนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270018 : วัดหงส์ปทุมาวาส ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพร  สว่างเถื่อน ครู
23 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270018 : วัดหงส์ปทุมาวาส ณัฐธยาน์ โพธิ  โพธิ ครู
24 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270010 : วัดเวฬุวัน เสาวลักษณ์  แก้วกอง ครู
25 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270023 : วัดบางพูน บรรชา  จันทบาล ครู
26 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270009 : วัดดาวเรือง สัมฤทธิ์  เอี้ยวเหล็ก ครู
27 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270013 : วัดเปรมประชากร โสมสุดา  ชื่นงาม ครู คศ.2
28 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270015 : วัดราษฎร์ศรัทธาทํา นายสุรินทร์  อุดมประมวล ครูชำนาญการ
29 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270015 : วัดราษฎร์ศรัทธาทํา หนึ่งหทัย  สมณาวิริยะ ธุรการ
30 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270011 : วัดโพธิ์เลื่อน นางสาวทิพวรรณ  จักร์กรีนทร์ ครู คศ. 3
31 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270007 : วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) นายกวี   แก้วมณี ผู้อำนวยการ
32 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270007 : วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ชนัญฎา  คำเกตุ ครู
33 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270008 : วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) จุฑาพร  แก้วดี ครู
34 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270026 : ขจรทรัพย์อํารุง มนทกานติ์  ไตรย์ลักษณ์ ครูชำนาญการ
35 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270006 : วัดเทียนถวาย นายวิฑูรย์  จันทะไพร ครู
36 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270006 : วัดเทียนถวาย นายวทัญญู  สุทัตโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270012 : ชุมชนวัดเสด็จ พรรวดี  หวังผล ครูผู้ช่วย
38 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270020 : วัดรังสิต ปทิตตา  ไพคำนาม ครู
39 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270020 : วัดรังสิต พรพิมล  ผึ่งกัน ครู
40 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270021 : สุลักขณะ จุทามาศ  ตระการฤทธา ครู
41 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270022 : วัดนาวง คนิจฐา  ปันแดน ครูผู้ช่วย
42 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270059 : อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวธัชชา  จิ๋วเชื้อพันธุ์ ครู
43 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270059 : อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวคุรุรัตน์  วรวณิชชา ผู้อำนวยการ
44 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270060 : วัดอู่ข้าว วิจิตรา  ทะริสุข ครู
45 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270045 : ปากคลองสอง ชัยวัฒน์   วันทอง ครูผู้ช่วย
46 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270046 : ลําสนุ่น นางสายสมร  พงษ์วัน ครู
47 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270047 : สังข์อํ่าวิทยา นายจิรวัฒน์  บรรจงรังสิพร ครู
48 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270048 : คลองสอง นายพงศ์พันธ์  จริตรัมย์ ครูผู้ช่วย
49 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270048 : คลองสอง นางจอมสรรค์  แก้วเมืองกลาง ครู
50 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270049 : วัดกล้าชอุ่ม นางนงนุช  อุดมพันธุ์ ครู
51 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270049 : วัดกล้าชอุ่ม รัชนีกร  คำไฮ ครูชำนาญการ
52 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270050 : สามัคคีราษฎร์บํารุง จินตหรา  มีครองแบ่ง ครูผู้ช่วย
53 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270050 : สามัคคีราษฎร์บํารุง นางสาวอุไรพร  ผิวผ่อง ครูผู้ช่วย
54 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270051 : วัดเกิดการอุดม ยุพิน  บางนิ่มน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270051 : วัดเกิดการอุดม Nuttida  Sichanin ครู
56 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270052 : วัดกลางคลองสาม เครือฟ้า  รันชิตโคตร ครู
57 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270052 : วัดกลางคลองสาม ประภาศรี  สีทอง ครู
58 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270053 : บ้านบึง นัฐพร  พลพงษ์ ครูผู้ช่วย
59 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270053 : บ้านบึง อัศวิน  ชำนาญรักษา ครู คศ.1
60 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270044 : ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) วารุณี  ทรัพย์ผ้าพับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270044 : ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) วนิดา   ศรีปัญญา ครู
62 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270035 : วัดสว่างภพ อรษา  เกมกาแมน ครู
63 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270036 : วัดมงคลพุการาม กัญญาวีร์  สวนแก้วมณี ครูผู้ช่วย
64 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270036 : วัดมงคลพุการาม ภาวินี  เจิ้ง ครู
65 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270037 : วัดตะวันเรือง นายทินกร  มาตผุด ครู
66 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270038 : บึงเขาย้อน นายวุฒิชัย  จำปาหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270038 : บึงเขาย้อน ศิริวรรณ  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
68 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270039 : วัดเพิ่มทาน ธริษตรี  เมฆทัศน์ ครูผู้ช่วย
69 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270054 : วัดมูลเหล็ก watmoonlek  watmoonlek -
70 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270054 : วัดมูลเหล็ก นางสาวกนกวรรณ  เพชรศรีจันทร์ ครู
71 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270054 : วัดมูลเหล็ก นางสาวจันทรกานต์  ไหมพรหม ครู
72 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270055 : เจริญวิทยา นางสาวนภาภรณ์  หอมอ่อน ครู
73 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270055 : เจริญวิทยา พิชญานิน  ภิญโญ ครู
74 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270055 : เจริญวิทยา วรรณภา  คำควร ครู
75 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270055 : เจริญวิทยา ปรัชญาพร  ไชยศรี ครู
76 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270058 : วัดหว่านบุญ อุบล  เดชขำ ครู
77 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270058 : วัดหว่านบุญ นางสาวขวัญตา  ขวัญเมือง ครู
78 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270056 : วัดผลาหาร เทิดศักดิ์  เงินยวง ผู้อำนวยการ
79 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270056 : วัดผลาหาร พรพรรณ  บุญนำ ครู
80 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270057 : ลิ้นจี่อุทิศ จิราภรณ์  สำราญรัมย์ ครู
81 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270057 : ลิ้นจี่อุทิศ นายวินัย  คำทิพย์ ครูผู้ช่วย
82 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270034 : ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กาญจนารัตน์  วงษ์สมาจารย์ รองผู้อำนวยการ
83 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270034 : ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ นิตยา   ยาวิละ เจ้าหน้าทีข้อมูลสารสนเทศ
84 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270032 : บุญคุ้มราษฎร์บํารุง นิตยา  มณีรัตน์ ครู
85 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270033 : จารุศรบํารุง วิไลวรรณ  ลือโลก หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
86 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270027 : วัดพืชนิมิต นายยงยุทธ   นุชบัว ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270027 : วัดพืชนิมิต นางสาวดวงพร  บุญโพธิ์ ครูอัตราจ้าง
88 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270027 : วัดพืชนิมิต นะดา  ขันธศักดิ์ ครูผู้ช่วย
89 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270028 : วัดคุณหญิงส้มจีน นริศรา  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
90 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270028 : วัดคุณหญิงส้มจีน นุจเรศ  ศาลางาม ครู
91 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270029 : วันครู 2502 สุรเดช  คนสิน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
92 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270029 : วันครู 2502 ณัฐกฤตา  โชติศิริ ครูอัตราจ้าง
93 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270030 : ชุมชนวัดบางขัน วรัญญา  อัครโคตร เจ้าหน้าที่
94 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270030 : ชุมชนวัดบางขัน สาริณี  อาษา ครู คศ 1
95 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270030 : ชุมชนวัดบางขัน ณิชาภัทร  รันทม ครู
96 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270031 : คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) อนุรักษ์  วงษ์ศิลป์ ครู
97 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270031 : คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) นายประเสริฐ  อาดำ อัตราจ้าง
98 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270040 : คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) อารมณ์  ลอยทะเล ครู
99 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270041 : ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร สุนันทา  บึงจันทร์ ธุรการ
100 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270041 : ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร นิศากร  รัตนสมุทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270041 : ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร พัชรี  เจียรศิรกุล ครูชำนาญการ
102 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270042 : บางชวดอนุสรณ์ นางสาวนพมาศ  คลื่นบรรเลง ครู
103 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270043 : วัดศิริจันทาราม วิศัลย์  บุญกัน ครู คศ.1
104 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270076 : บ้านคลองเจ้าเมือง รุ่งทิพย์  กองศิริ ครู
105 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270077 : คลองพระอุดม วิโรจน์  สุวภิญโญภาส ครู
106 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270088 : วัดสุวรรณจินดาราม สาวณี  พึ่งทอง ธุรการ
107 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270088 : วัดสุวรรณจินดาราม ตวงพร  เคร่งเปี่ยม ครูคศ.1
108 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270093 : วัดบ่อทอง ศิริพงษ์  เชื้อดี ครู คศ.2
109 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270089 : วัดจันทาราม นายโกเมศ  อุบลแฉล้ม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
110 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270090 : บางโพธิ์ใหม่ นิตยา  โคตรโนนกอก ครู
111 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270091 : คลองบางโพธิ์ นางสาววาสนา  สุขอนันต์ ครู
112 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270091 : คลองบางโพธิ์ นางสาววิกาญดา  เครือมาศ ครู คศ.1
113 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270087 : วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) ไพโรจน์  กันทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270087 : วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) อุไรวรรณ  คณะพันธ์ ครู
115 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270092 : วัดบ่อเงิน นางนวพร   นิ่มแย้ม ครูชำนาญการ
116 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270094 : สังฆรักษ์บํารุง จาตุรันต์  ทองชมภูนุช ธุรการ
117 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270094 : สังฆรักษ์บํารุง นายฉลอง  พันธ์เนตร ครู
118 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270094 : สังฆรักษ์บํารุง บุญเลิศ  รอดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270072 : ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) คมเดช  พงษ์ไพจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270073 : วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ธันยากานต์  ศรีเรืองโห้ ครู
121 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270074 : วัดลาดหลุมแก้ว นางสาวปนัดดา  มากดี ครู
122 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270074 : วัดลาดหลุมแก้ว สุรีย์พร  สุขสมพร้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270078 : บ้านคลองขวางบน จงกลณี  จันทร์สำราญ ครู
124 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270079 : วัดบัวขวัญ อรนุช  พุกพัก เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270079 : วัดบัวขวัญ ศศิธร  บุญสอาด ครูอัตราจ้าง
126 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270086 : วัดสุทธาวาส BUPPACHAT  PANNET ครู
127 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270086 : วัดสุทธาวาส อุดม  ยี่สมบุญ ครู
128 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270080 : ชุมชนวัดหน้าไม้ พงศธร  วรรณสอน ครูผู้ช่วย
129 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270081 : คลองลาดช้าง นางสาวทิพย์สุคนธ์  สุวภิญโญภาส ครู คศ.1
130 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270082 : วัดเนกขัมมาราม นายชาญณรงค์   ยุ่นสมาน ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270082 : วัดเนกขัมมาราม Suthat  Imsart ครู
132 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270083 : สว่างราษฏร์บํารุง ธีรพล  ทวี ครู
133 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270083 : สว่างราษฏร์บํารุง นางรัชนี  คูณขุนทด ครู
134 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270084 : คลองลากค้อน นายอุดมศักดิ์  ผานัด ครู
135 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270085 : สามวาวิทยา เพชรรัตน์  วีโอ ครูผู้ช่วย
136 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270143 : โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) พุฒินันท์   แสงสิริวัฒน์ หัวหน้าพสดุโรงเรียน
137 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270144 : ชุมชนวัดไก่เตี้ย สังวรณ์  เดชมัด ครูอัตราจ้าง
138 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270144 : ชุมชนวัดไก่เตี้ย นางจรรยาพัชร์  กิตติกาญจนาพร ครูชำนาญการ
139 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270133 : วัดสามัคคิยาราม นายเจษฎา  ซาตะนัย ครู
140 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270133 : วัดสามัคคิยาราม สมพร  อุ้มญาติ ครู
141 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270139 : วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) รวีวรรณ  บุญอนันต์ ครู
142 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270139 : วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) นางสาวอุมาลี  สุไชยชิต ครู
143 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270139 : วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) สุภาพ  บัวหอม ครู
144 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270140 : คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) นางชะม้อย  เครือโชติ ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270127 : ศาลาพัน จำนงค์  ค้ำคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270127 : ศาลาพัน นางมัณฑณา  อินทวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
147 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270127 : ศาลาพัน นางสาววรวรรณ์  จิตต์ผ่อง ครูผู้ช่วย
148 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270128 : วัดเมตารางค์ ญาณิศา  ชาญวิริยะ ครู
149 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270128 : วัดเมตารางค์ สตกฤช  วิชิตพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270128 : วัดเมตารางค์ Prisana  Daosuk ครูอัตราจ้าง
151 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270150 : วัดบัวหลวง วาสนา  ใจระห้อย ครู
152 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270150 : วัดบัวหลวง ธานัน  เขมะวานิช ครู คศ.2
153 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270150 : วัดบัวหลวง มณี  ปีประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270149 : วัดบ้านพร้าวใน จงจิต  มีมาก ธุรการโรงเรียน
155 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270131 : วัดท้ายเกาะ อรวรรณ  บรรพต ครู
156 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270131 : วัดท้ายเกาะ พรพรรณ  ภาคพานิชย์ ครู
157 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270132 : วัดเชิงท่า นางสาวณัฎฐา  มหาสุคนธ์ ครูอัตราจ้าง
158 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270132 : วัดเชิงท่า เกรียงไกร  ประจักษ์จิตร ครู
159 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270135 : สี่แยกบางเตย สุวัฒน์  จริตควร ครูผู้ช่วย
160 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270141 : สุเหร่าใหม่เจริญ นางอนงค์นาฎ  ยุวะเวช ครู
161 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270142 : บางโพธิ์เหนือ นายมานพ  ไตรทาน ครูชำนาญการ
162 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270142 : บางโพธิ์เหนือ นางกนกรักษ์  แสงโพธิ์ ครู
163 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270142 : บางโพธิ์เหนือ นางละออ  พิทักษา ครู คศ.3
164 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270129 : วัดสองพี่น้อง อัญชลี  ยิ้มทรัพย์ ครูธุรการ
165 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270129 : วัดสองพี่น้อง นางภัทรวดี  ศรีสุวรรณ ครู
166 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270146 : วัดปทุมทอง นายอนุศักดิ์  จิตกระวาด ครูอัตราจ้าง
167 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270146 : วัดปทุมทอง กฤติยา  ปะวะขัง ครูอัตราจ้าง
168 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270147 : วัดถั่วทอง เกศรา  ศิริจันทร์ ครู
169 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270148 : คลองบ้านพร้าว นางกัณญพัสตร์  กิจศิลป์ ครู
170 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270148 : คลองบ้านพร้าว นางกัณญพัสตร์  กิจศิลป์ ครู คศ.2
171 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270138 : วัดบางเตยใน นิตยาพร  เงินจันทร์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
172 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270136 : ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ นางสาวดุษฎี  ทองชมภูนุช ครู
173 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270137 : วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) นางณรัณภัทร์  อัศวเทพ ครูชำนาญการ
174 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270137 : วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) เกศสุดา  แดงปง ครูผู้ช่วย
175 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270145 : วัดสะแก วรากรณ์  ดอกไม้ ครูธุรการ
176 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270145 : วัดสะแก วรพร  ทองคำภัชเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ