รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270061 : ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ไตรภพ  นาคำ ครูอัตราจ้างธุรการ
2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270062 : วัดสระบัว ศรีสวัสดิ์  ทองเพ็ง ธุรการ
3 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270067 : วัดมูลจินดาราม เศษฐวิทย์  ดาราศร ครูชำนาญการ
4 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270067 : วัดมูลจินดาราม โกศล  ธนูรักษ์ ครูผู้ช่วย
5 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270068 : วัดเขียนเขต นายเฉลิมวงค์    สังข์สุวรรณ ครู
6 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270068 : วัดเขียนเขต boonma  lerkchai ครู
7 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270064 : วัดขุมแก้ว ปวีณา  เพียโอ ครู
8 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270064 : วัดขุมแก้ว สุวรรณา  สะอิ๊ด ครูธุการ
9 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270069 : วัดแสงสรรค์ ว่าที่ร้อยตรีบุญโฮม   ตรองติรัมย์ ครู
10 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270070 : ทองพูลอุทิศ วิทยา  วอนกล่ำ ครู
11 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270070 : ทองพูลอุทิศ นายจักรกฤษณ์  นิยม ครู
12 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270070 : ทองพูลอุทิศ นายชัยฤทธิ์  ใต้อุดม เจ้าหน้าที่พัสดุ
13 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270070 : ทองพูลอุทิศ พรพิมล  ธาสถาน ครู
14 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270071 : ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เยาวลักษณ์  อักษรมัต ครู
15 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270066 : ธัญญสิทธิศิลป์ Nattaya  Palaphan ครู
16 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270065 : วัดนาบุญ นายนิวัฒน์  สุรันนา ครู
17 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270065 : วัดนาบุญ นิวัฒน์  สุรันนา ครู
18 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270063 : วัดอัยยิการาม สมชาย  ศิริจร พนักงานราชการ
19 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270154 : วัดนพรัตนาราม วินัส  ศรีสมบัติแร่ทอง ครูอัตราจ้าง
20 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270160 : แสนชื่นปานนุกูล ศิรินภา  แก้วเกตุ ครู
21 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270161 : คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) มะลิ  ชมภู ครูชำนาญการ
22 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270162 : วัดจตุพิธวราวาส พุฒิพัฒน์  ปกัมพล ครู
23 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270164 : วัดราษฎรบํารุง นางสาววีระนันท์  มนตรี ครู
24 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270165 : วัดเจริญบุญ นางสาวนนทยา   เบ้าวรรณ ครูผู้ช่วย
25 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270168 : วัดจุฬาจินดาราม ดุษฎี  สุรารักษ์ ครูอัตราจ้าง
26 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270169 : หิรัญพงษ์อนุสรณ์ เอกวิทย์  แก้วผลึก ครู
27 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270170 : วัดศรีคัคณางค์ นฤมล   คุ่ยต่วน ครูอัตราจ้าง
28 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270171 : วัดสุขบุญฑริการาม นางกรุณา  แตงอ่อน ธุรการโรงเรียน
29 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270172 : วัดสอนดีศรีเจริญ นิมิตร  ภูมิทอง ครู คศ ๓
30 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270174 : วัดพวงแก้ว แก้วกัลยา  ฟักเชือก ธุรการ
31 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270174 : วัดพวงแก้ว ธีรชัย  ผิวขม ครู
32 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270175 : นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ พรพิมล  ปัททุม ครู
33 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270176 : วัดศรีสโมสร พรทิวา  วันตา ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270173 : ศาลาลอย นายพีรพงษ์  เนียมสีใส ครูผู้ช่วย
35 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270166 : ชุมชนบึงบา นางสาวศุภมาศ  แก้มณี ครูผู้ช่วย
36 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270166 : ชุมชนบึงบา นายไพโรจน์  ก้อนทอง ครูชำนาญการ
37 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270167 : วัดแสงมณี สุมนา  หนูเอียด ครู
38 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270167 : วัดแสงมณี มุกดา  ศรีนวล ครู อัตราจ้าง
39 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270152 : วัดปทุมนายก siriwan  sena ครู
40 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270152 : วัดปทุมนายก ตุลามนีษ์  เกตุโกสน ครู
41 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270153 : อยู่ประชานุเคราะห์ รักชนก  พุฒซ้อน ครู
42 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270153 : อยู่ประชานุเคราะห์ สมนึก  กุลศิริ ครู
43 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270151 : แสนจําหน่ายวิทยา นางสาวประคอง  แสนจำหน่าย ครู
44 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270155 : วัดธรรมราษฏร์เจริญผล ขนิษฐา  จันทร์เกาะ ครูชำนาญการ
45 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270156 : คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) ปราโมทย์  แสงทอง ครู
46 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270156 : คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) นายเอกพันธ์  คุ้มวงษ์ ครู
47 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270157 : นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) นางสาวนพวรรณ  จอมยิ้ม ครูธุการ
48 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270158 : ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา นางสาววนิดา  เทศขวัญ ธุรการ
49 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270159 : ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ ณัฎฐิพร  วงษ์ไทย ครู
50 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270159 : ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ ศุภาภร  สารใจ ครู
51 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270159 : ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ อุทัย  ราญมีชัย ครูผู้ช่วย
52 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270159 : ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ สีนวล   เนตรเขมา
53 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270163 : วัดโปรยฝน Miss.naphaphat  saensook ครูผู้ช่วย
54 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270095 : วัดลาดสนุ่น อุดมศรี  ตรีทิพศิริศีล ครูผู้สอน
55 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270095 : วัดลาดสนุ่น นางภิญญดา  รักษาเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270096 : วัดโพสพผลเจริญ ศุภรัตน์  เลิศสุทธิไกรศรี ครู
57 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270102 : วัดประยูรธรรมาราม ศุภกิจ  วิเศษนคร ครู
58 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270102 : วัดประยูรธรรมาราม นายวิษณุ   เปรี้ยวนิ่ม ครู
59 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270123 : วัดโสภณาราม สุรีย์ทิพย์  ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270123 : วัดโสภณาราม อาภาภรณ์  ยิ้มย่อง พนักงานราชการ
61 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270124 : รวมราษฎร์สามัคคี อัมพร  พลสิทธิ์ ครู
62 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270125 : ร่วมจิตประสาท พิชญาภา  คนเพียร ครูอัตราจ้าง
63 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270126 : ร่วมใจประสิทธิ์ อรุณี  สวายแมว ครูโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
64 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270105 : ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม เศรษฐพล   บัวงาม ครูชำนาญการ
65 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270107 : สหราษฎร์บํารุง นางสาวสุวรรณี  ทองแดง ครู
66 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270101 : วัดแจ้งลําหิน นายรุ้ง  โลนุช ครูธุรการ
67 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270101 : วัดแจ้งลําหิน จินดาพร  อมาตยกุล ครูผู้ช่วย
68 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270103 : วัดประชุมราษฏร์ นางสาวไพรัช  แพฟืน เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270104 : วัดเกตุประภา นฤทธิ์ศร  อุบลพืช ครู
70 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270104 : วัดเกตุประภา idsara  wanmud ครู
71 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270113 : วัดสุวรรณ นางเตือนใจ  เย็นละม่อม ครูธุรการ
72 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270114 : วัดพิรุณศาสตร์ พรพิธ  พรมดี ครูผู้ช่วย
73 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270115 : กลางคลองสิบ นงค์คราญ  อรรถานิธิ ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270116 : วัดทศทิศ ภราดร  ไทยพานิช ครูผู้ช่วย
75 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270116 : วัดทศทิศ มุทิตา  แสนโกฏิ ครู
76 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270117 : วัดอดิศร กัญญาภัค  ประจันทัง ครูผู้ช่วย
77 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270118 : ชุมชนวัดทําเลทอง นายมงคล  กันเผือก หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่
78 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270121 : วัดพืชอุดม จิราวรรณ  วาสนิท ครูธุรการ
79 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270122 : วัดนิเทศน์ ธงไชย  สันติถาวรยิ่ง ครู
80 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270122 : วัดนิเทศน์ วิเชษ  ไชยรินทร ครู
81 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270100 : วัดปัญจทายิกาวาส นายภัทรพงศ์  รังศิริ ครูธุรการ
82 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270098 : วัดคลองชัน นายกิตติ  นุชเทียน ครู
83 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270099 : วัดกลางคลองสี่ supansa  jansook ครูผู้ช่วย
84 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270119 : วัดมงคลรัตน์ กรกวี  ศรีกุล ครู
85 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270120 : วัดชัยมังคลาราม ปฐมพงษ์  ทะแสง ผู้อำนวยการ
86 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270108 : วัดธัญญะผล นายนพรัตน์  ศรีบุญเรือง ครู
87 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270108 : วัดธัญญะผล จินตหรา  นวลนอก ครู
88 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270109 : เจริญดีวิทยา สุชานัน  มีปัญญา ธุรการโรงเรียน
89 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270109 : เจริญดีวิทยา ธัณย์จิรา  เย็นละม่อม ครูชำนาญการ
90 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270112 : วัดสมุหราษฎร์บํารุง ภัทรียา  ระถี ครูผู้ช่วย
91 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270112 : วัดสมุหราษฎร์บํารุง ธนวัฒน์  สุวรรณเหลา ครูผู้ช่วย
92 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270110 : วัดดอนใหญ่ ฐิติวงศ์  แทบทับ ครู
93 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270110 : วัดดอนใหญ่ วิกานดา  สามัคคีมิตร ครูผู้ช่วย
94 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270111 : วัดลานนา สุทธิณี   บุญต่อ ครู