รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270061 : ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ไตรภพ  นาคำ ครูอัตราจ้างธุรการ
2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270062 : วัดสระบัว นางสาวภานิดา  สำอางค์ ธุรการ
3 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270062 : วัดสระบัว ศรีสวัสดิ์  ทองเพ็ง ธุรการ
4 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270067 : วัดมูลจินดาราม เศษฐวิทย์  ดาราศร ครูชำนาญการ
5 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270067 : วัดมูลจินดาราม นายสกล  ชัยช่วย ครู
6 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270068 : วัดเขียนเขต นายเฉลิมวงค์    สังข์สุวรรณ ครู
7 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270068 : วัดเขียนเขต boonma  lerkchai ครู
8 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270064 : วัดขุมแก้ว สุวรรณา  สะอิ๊ด ครูธุการ
9 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270064 : วัดขุมแก้ว ปวีณา  เพียโอ ครู
10 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270069 : วัดแสงสรรค์ ว่าที่ร้อยตรีบุญโฮม   ตรองติรัมย์ ครู
11 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270069 : วัดแสงสรรค์ นภาลัย  ชัยวงษา ครูธุรการ
12 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270070 : ทองพูลอุทิศ นายชัยฤทธิ์  ใต้อุดม เจ้าหน้าที่พัสดุ
13 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270070 : ทองพูลอุทิศ นางสาวปรานี   จิ่มจันทร์ ครู
14 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270070 : ทองพูลอุทิศ พรพิมล  ธาสถาน ครู
15 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270071 : ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เยาวลักษณ์  อักษรมัต ครู
16 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270071 : ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ธํชยพงศ์  ปาละหงษา ครู
17 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270066 : ธัญญสิทธิศิลป์ กฤษณา  ทิรอดรัมย์ ครูผู้ช่วย
18 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270066 : ธัญญสิทธิศิลป์ Nattaya  Palaphan ครู
19 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270065 : วัดนาบุญ นิวัฒน์  สุรันนา ครู
20 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270063 : วัดอัยยิการาม ทวี  เครือจันทร์ ชำนาญการพิเศษ
21 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270063 : วัดอัยยิการาม สมชาย  ศิริจร พนักงานราชการ
22 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270063 : วัดอัยยิการาม นิภา  ศิริจร ครู
23 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270154 : วัดนพรัตนาราม วินัส  ศรีสมบัติแร่ทอง ครูอัตราจ้าง
24 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270160 : แสนชื่นปานนุกูล ศิรินภา  แก้วเกตุ ครู
25 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270160 : แสนชื่นปานนุกูล สุลัญจพร  คะณาสา ครูผู้ช่วย
26 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270161 : คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) มะลิ  ชมภู ครูชำนาญการ
27 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270161 : คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) นายนคร  เข็มนาค ครูชำนาญการ
28 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270161 : คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) อัฉราภรณ์  น้อยฉวี ครู
29 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270162 : วัดจตุพิธวราวาส พุฒิพัฒน์  ปกัมพล ครู
30 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270164 : วัดราษฎรบํารุง นายจำลอง  จันทร์รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ
31 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270165 : วัดเจริญบุญ นางสาวนนทยา   เบ้าวรรณ ครูผู้ช่วย
32 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270165 : วัดเจริญบุญ นายชัชวาล  ธาริน ครูผู้ช่วย
33 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270168 : วัดจุฬาจินดาราม ดุษฎี  สุรารักษ์ ครูอัตราจ้าง
34 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270168 : วัดจุฬาจินดาราม พลอย  เปี่ยมศิริ ครูผู้ช่วย
35 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270169 : หิรัญพงษ์อนุสรณ์ เอกวิทย์  แก้วผลึก ครู
36 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270170 : วัดศรีคัคณางค์ นายศุภวิทย์  สงคง ผู้อำนวยการ
37 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270170 : วัดศรีคัคณางค์ นฤมล   คุ่ยต่วน ครูอัตราจ้าง
38 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270171 : วัดสุขบุญฑริการาม อลิสรา เจาะจง  นางสาวอลิสรา เจาะจง ครู
39 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270171 : วัดสุขบุญฑริการาม นางกรุณา  แตงอ่อน ธุรการโรงเรียน
40 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270172 : วัดสอนดีศรีเจริญ นิมิตร  ภูมิทอง ครู คศ ๓
41 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270174 : วัดพวงแก้ว pisit  sudjit ครู
42 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270174 : วัดพวงแก้ว ศักดิ์สิทธิ์  เวรสันเทียะ ธุรการ
43 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270174 : วัดพวงแก้ว ธีรชัย  ผิวขม ครู
44 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270174 : วัดพวงแก้ว นางสาวนุชสรินทร์  จันทร์มณี ครู
45 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270174 : วัดพวงแก้ว นางเบญจวรรณ  ศรีเพียแก้ว ครู
46 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270175 : นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ พรพิมล  ปัททุม ครู
47 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270176 : วัดศรีสโมสร พรทิวา  วันตา ครูชำนาญการ
48 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270176 : วัดศรีสโมสร รัชนี   นิ่มสุวรรณ ครูธุรการ
49 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270173 : ศาลาลอย นายพีรพงษ์  เนียมสีใส ครูผู้ช่วย
50 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270166 : ชุมชนบึงบา นางสาวศุภมาศ  แก้มณี ครูผู้ช่วย
51 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270166 : ชุมชนบึงบา นายไพโรจน์  ก้อนทอง ครูชำนาญการ
52 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270166 : ชุมชนบึงบา เสาวณีย์  อ่วมเกตุ ธุรการ
53 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270167 : วัดแสงมณี มุกดา  ศรีนวล ครู อัตราจ้าง
54 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270167 : วัดแสงมณี สุมนา  หนูเอียด ครู
55 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270152 : วัดปทุมนายก นางปราณี  กรุณวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270152 : วัดปทุมนายก siriwan  sena ครู
57 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270152 : วัดปทุมนายก อิศรา  สีสัน ครู
58 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270153 : อยู่ประชานุเคราะห์ ฑัศดาพร  ลองชัย ครู
59 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270153 : อยู่ประชานุเคราะห์ สมนึก  กุลศิริ ครู
60 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270153 : อยู่ประชานุเคราะห์ รักชนก  พุฒซ้อน ครู
61 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270151 : แสนจําหน่ายวิทยา นางสาวประคอง  แสนจำหน่าย ครู
62 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270151 : แสนจําหน่ายวิทยา ชญานุช  ทับทิมทอง ครู
63 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270155 : วัดธรรมราษฏร์เจริญผล กนิษฐา  เตชะวัฒนาเลิศกิจ ครูผู้ช่วย
64 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270155 : วัดธรรมราษฏร์เจริญผล กานต์   สุขกลาง พนักงานราชการ
65 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270155 : วัดธรรมราษฏร์เจริญผล ขนิษฐา  จันทร์เกาะ ครูชำนาญการ
66 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270156 : คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) ปราโมทย์  แสงทอง ครู
67 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270156 : คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) นายเอกพันธ์  คุ้มวงษ์ ครู
68 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270157 : นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) พิชิต  วงศ์ชนกนันท์ ครูผู้ช่วย
69 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270157 : นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) นางสาวนพวรรณ  จอมยิ้ม ครูธุการ
70 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270158 : ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา นางสาววนิดา  เทศขวัญ ธุรการ
71 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270158 : ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา chotip  chuaycharearn ครู
72 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270159 : ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ ศุภาภร  สารใจ ครู
73 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270159 : ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ สีนวล   เนตรเขมา
74 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270159 : ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ ณัฎฐิพร  วงษ์ไทย ครู
75 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270159 : ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ สุพจน์  เพชรม่อม ครูผู้ช่วย
76 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270163 : วัดโปรยฝน Miss.naphaphat  saensook ครูผู้ช่วย
77 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270095 : วัดลาดสนุ่น นางภิญญดา  รักษาเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270095 : วัดลาดสนุ่น อุดมศรี  ตรีทิพศิริศีล ครูผู้สอน
79 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270096 : วัดโพสพผลเจริญ ศุภรัตน์  เลิศสุทธิไกรศรี ครูผู้ช่วย
80 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270096 : วัดโพสพผลเจริญ นางสาวรุ้งนภา  ชื่นวิทยา ครู
81 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270096 : วัดโพสพผลเจริญ วัฒณี  เฑียรสิงห์ ครู
82 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270102 : วัดประยูรธรรมาราม ศุภกิจ  วิเศษนคร ครู
83 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270123 : วัดโสภณาราม สุรีย์ทิพย์  ทองศรี ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270124 : รวมราษฎร์สามัคคี เสาวนีย์  รื่นสุข ครู
85 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270124 : รวมราษฎร์สามัคคี นางไลลา  รื่นสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270124 : รวมราษฎร์สามัคคี อัมพร  พลสิทธิ์ ครู
87 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270125 : ร่วมจิตประสาท พิชญาภา  คนเพียร ครูอัตราจ้าง
88 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270126 : ร่วมใจประสิทธิ์ อรุณี  สวายแมว ครูผู้ช่วยโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
89 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270126 : ร่วมใจประสิทธิ์ วันชัย  ศรียุคุณธร รักษาราชการแทนผอ.
90 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270126 : ร่วมใจประสิทธิ์ นางสาวศิริกาญจน์  เย็นเสมอ ครู
91 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270105 : ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม นายคชกฤต  สาสนะสุข ครูชำนาญการ
92 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270105 : ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม เศรษฐพล   บัวงาม ครู
93 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270107 : สหราษฎร์บํารุง นางสาวสุวรรณี  ทองแดง ครู
94 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270101 : วัดแจ้งลําหิน จินดาพร  อมาตยกุล ครูผู้ช่วย
95 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270101 : วัดแจ้งลําหิน นายรุ้ง  โลนุช ครูธุรการ
96 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270101 : วัดแจ้งลําหิน พงศักดิ์  เกลือสีโท ครู คศ.1
97 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270103 : วัดประชุมราษฏร์ นางสาวไพรัช  แพฟืน เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270104 : วัดเกตุประภา นางสุพรรณี  ทองดวง ครูผู้ช่วย
99 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270104 : วัดเกตุประภา idsara  wanmud ครู
100 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270113 : วัดสุวรรณ นางเตือนใจ  เย็นละม่อม ครูธุรการ
101 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270113 : วัดสุวรรณ กิตยา  สมบูรณ์ ครู
102 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270114 : วัดพิรุณศาสตร์ พรพิธ  พรมดี ครูผู้ช่วย
103 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270114 : วัดพิรุณศาสตร์ วิทยา  ศุภานุสร ครู
104 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270115 : กลางคลองสิบ นงค์คราญ  อรรถานิธิ ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270116 : วัดทศทิศ ภราดร  ไทยพานิช ครูผู้ช่วย
106 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270116 : วัดทศทิศ มุทิตา  แสนโกฏิ ครู
107 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270117 : วัดอดิศร กัญญาภัค  ประจันทัง ครูผู้ช่วย
108 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270118 : ชุมชนวัดทําเลทอง นายมงคล  กันเผือก หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่
109 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270118 : ชุมชนวัดทําเลทอง นางสาวรวีวรรณ  ศรีกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270121 : วัดพืชอุดม MALI  MEESON ครูชำนาญการ
111 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270121 : วัดพืชอุดม จิราวรรณ  วาสนิท ครูธุรการ
112 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270122 : วัดนิเทศน์ วิเชษ  ไชยรินทร ครู
113 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270122 : วัดนิเทศน์ นางปัณวรรธน์  เดชกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270122 : วัดนิเทศน์ ธงไชย  สันติถาวรยิ่ง ครู
115 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270122 : วัดนิเทศน์ กุลสุดา  วิบูลย์สิน ครูผู้ช่วย
116 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270100 : วัดปัญจทายิกาวาส ศรัญญา  น้อยพิมาย ครู คศ.1
117 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270100 : วัดปัญจทายิกาวาส นายภัทรพงศ์  รังศิริ ครูธุรการ
118 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270100 : วัดปัญจทายิกาวาส ทินนภา  วัฒนะเหลา ครูผู้ช่วย
119 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270098 : วัดคลองชัน วรินญา  ภู่ปราง ครูผู้ช่วย
120 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270098 : วัดคลองชัน นายกิตติ  นุชเทียน ครู
121 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270099 : วัดกลางคลองสี่ supansa  jansook ครูผู้ช่วย
122 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270119 : วัดมงคลรัตน์ นางสาวประภา  อังกูรวัฒนา ขำนาญการพิเศษ
123 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270119 : วัดมงคลรัตน์ กรกวี  ศรีกุล ครู
124 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270120 : วัดชัยมังคลาราม นายวิวัฒน์  อู่ผลเจริญ ครู
125 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270108 : วัดธัญญะผล นางฐิตาภรณ์   จันทร์แสง ครูชำนาญการพิเศษ
126 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270108 : วัดธัญญะผล นายนพรัตน์  ศรีบุญเรือง ครู
127 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270109 : เจริญดีวิทยา นางชรินทร์ทิพย์  กันพ้นภัย ครูชำนาญการ
128 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270109 : เจริญดีวิทยา สุชานัน  มีปัญญา ธุรการโรงเรียน
129 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270112 : วัดสมุหราษฎร์บํารุง ธนวัฒน์  สุวรรณเหลา ครูผู้ช่วย
130 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270112 : วัดสมุหราษฎร์บํารุง นางศิริวรรณ  เขียวชอุ่ม ครูธุรการ
131 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270112 : วัดสมุหราษฎร์บํารุง ภัทรียา  ระถี ครูผู้ช่วย
132 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270110 : วัดดอนใหญ่ วิกานดา  สามัคคีมิตร ครูผู้ช่วย
133 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270111 : วัดลานนา สุทธิณี   บุญต่อ ครู
134 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270111 : วัดลานนา สิริพัชญ์  อนันทนุพงศ์ ครูLanna2561