รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310399 : อยุธยาวิทยาลัย พชรพล  พลธี ครู
2 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310399 : อยุธยาวิทยาลัย นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์ ครู
3 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310400 : จอมสุรางค์อุปถัมภ์ Chonlakorn  Sartsiri เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
4 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310400 : จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ปาริชาติ  อุษาวิจิตร์ ครู
5 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310401 : อยุธยานุสรณ์ จิตรลดา  ศรีจันทร์ดี ครู
6 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310401 : อยุธยานุสรณ์ นางจรินญา  ใจธรรม ครู
7 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310402 : ปากกรานพิทยา นายคมสรรณ์  รู้ชอบ ครู ชำนาญการพิเศษ
8 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310403 : ท่าเรือ สุนทรีพร   อำพลพร ครู
9 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310403 : ท่าเรือ นางสาวยลดา   วงศ์ศรีเผือก ครู
10 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310404 : ท่าหลวงวิทยานุกูล นฤเบศน์  นิยมทรัพย์ ครูผู้ช่วย
11 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310405 : นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา นันทวดี  อุบลวัตร ครูผู้ช่วย
12 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310406 : ท่าช้างวิทยาคม ศรันย์  สภาพสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
13 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310406 : ท่าช้างวิทยาคม ดานุพล  ไชยสุข ครูผู้ช่วย
14 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310412 : บางปะหัน อมรรัตน์   พันธุ์พิมพ์ ครูผู้ช่วย
15 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310416 : ภาชี อรุณี  แววนารี ครู
16 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310418 : วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ว่าที่ ร.ท.ณัฐวุฒิ  โนทะเวียน ครู คศ.2
17 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310418 : วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สุทัศน์  ค่อนสะอาด หัวหน้าเจ้าหน้าที่
18 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310419 : วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ทัศชมน  แสงนาค ครู
19 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310424 : อุทัย ชลพงษ์  ทองอุดม ครู
20 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310425 : หนองน้ำส้มวิทยาคม สิรีธร  สร้อยจำปา ครู
21 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310426 : มหาราช ชุตินันท์   ตระกูลชัยชนะ ครูผู้ฃ่วย
22 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310427 : บ้านแพรกประชาสรรค์ ณภัทร  ขันธมาศ ครูผู้ช่วย
23 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310407 : บางไทรวิทยา อภิชาติ  หลีพิบูลย์ ครู
24 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310408 : บางบาล นภัทร  สินอำนวยผล ครู
25 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310408 : บางบาล สุชาดา  พิพัฒน์สวัสดิ์ ครู
26 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310409 : บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) สุรีย์  ทนคง ครู
27 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310410 : บางปะอิน ศักดิ์ชัย   หัตถกรรม ครู
28 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310410 : บางปะอิน วรุฒ  สุขสอน ครู
29 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310411 : อุดมศีลวิทยา อุทัย  นุชนวล ครู
30 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310413 : ผักไห่(สุทธาประมุข) พมรรัตน์  ชลไพรพิมลรัตน์ ครูผู้ช่วย
31 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310414 : ลาดชะโดสามัคคี อมร  ขามธาตุ ครูผู้ช่วย
32 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310415 : วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) พรนภา  สุขยานี ครู
33 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310417 : ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อภิสิทธิ์  จิตติพลังศรี ครู
34 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310417 : ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สโรชา  ขันธวิธิ ครูผู้ช่วย
35 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310420 : เสนา(เสนาประสิทธิ์) ภณิดา   ทรัพย์บวร ครู
36 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310421 : สาคลีวิทยา พรภิรมย์  อรรถอินทรีย์ ครู
37 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310422 : ลาดงาประชาบำรุง นายธนชัย  อุ่นใจชน ครู
38 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310422 : ลาดงาประชาบำรุง พรชัย  เกตุแก้ว ครู
39 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310423 : บางซ้ายวิทยา นายณัฐฐินันท์  นิ่มสุดใจ ครูผู้ช่วย
40 สพม.พระนครศรีอยุธยา 310423 : บางซ้ายวิทยา สุรเกียรติ์  ยะสะกะ ครู