รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310015 : ประชาสามัคคี ทิพวรรณ  ผดุงวงษ์ ครู ชำนาญการ
2 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310016 : บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 กาญจนา  ทองดี ครู
3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310029 : วัดกลางคลองสระบัว ณัฐชา  มังกะลัง ครู
4 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310007 : วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) นางสาวธนวรรณ  สันทัดสิน ครูผู้ช่วย
5 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310027 : ประตูชัย วาสนา  สะแกคุ้ม ครู
6 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310028 : อนุบาลพระนครศรีอยุธยา กัญชรส  เนตรนุช รองผู้อำนวยการ
7 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310001 : วัดไผ่ Kanyarat  Muangmun ครู
8 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310020 : วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) มัลลิกา  สุริยะรังษี ธุรการโรงเรียน
9 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310019 : วัดกษัตราธิราช นางสมฤดี  ปาสะและ ครูอัตราจ้าง
10 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310017 : วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) นายสายชล  พึ่งวร ครู
11 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310023 : ปฐมวิทยาคาร ณวัฒน์  เชียงสาย ครู
12 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310024 : วัดกุฎีลาย กันนิกา  ชูเชิด ครูผู้ช่วย
13 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310024 : วัดกุฎีลาย ว่าที่ร้อยตรีธนันท์  กาญจนประภา ครู
14 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310012 : วัดทำใหม่ ปฏิพัทธ์  โฉมวิไล เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310012 : วัดทำใหม่ อภิญญา  อ่อนจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310018 : วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) อรศศิร์  บาเปีย ครูผู้ช่วย
17 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310018 : วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) นางปรินดา  อับดุลเลาะฮ์ ครู
18 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310013 : วัดช้าง สมบัติ  หาญประสพ ครู
19 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310014 : วัดปากกราน นางวรรณฤดี  รุ่งจรัสพันธุ์ ครู คศ.3
20 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310014 : วัดปากกราน รัฐเขต  อรุณโรจน์ ธุรการ
21 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310014 : วัดปากกราน ปรเมษธ์  มีเอี่ยม ครู
22 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310004 : วัดพระญาติการาม ฐิติรัตน์  สายอาทิตย์ ครู
23 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310005 : วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) ว่าที่ รต.ธนเกียรติ   ฤกษ์ดี ครูผู้ช่วย
24 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310006 : วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) จิราภรณ์  บูชา ครู
25 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310006 : วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ลัดดาวัลย์  รุมรัตน์ ครู
26 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310021 : สุดินสหราษฎร์ นายเสรี  ตั้งเจริญ ครู
27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310021 : สุดินสหราษฎร์ สุนารี  โสภารักษ์ ครู
28 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310021 : สุดินสหราษฎร์ กนกพร  ภาคมณี ธุรการ
29 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310030 : ลุมพลีชนูปถัมภ์ นางชนิดา  แสวงศิริทรัพย์ ครู
30 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310030 : ลุมพลีชนูปถัมภ์ นายจักรพันธ์  คูนาดี ครู ค.ศ1
31 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310025 : วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) นางวันเพ็ญ  วัชรพิบูลย์ ครู
32 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310026 : วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) ศักรินทร์  หมื่นนรินทร์ ครู
33 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310026 : วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) นางสุรีย์  เกลาเทียน ครู
34 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310033 : วัดสว่างอารมณ์ ปนัดดา  ปานาพุฒ ครู
35 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310033 : วัดสว่างอารมณ์ นางสาวชื่นกมล  ประสาตร์ ครู
36 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310011 : พรพินิตพิทยาคาร นางสาวสมสมร   ลายพิกุน ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310010 : วัดพุทไธศวรรย์ นางณัติชนก  จิตรนารี ครู คศ.1
38 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310002 : วัดหันตรา ระเบียบ  เขียวไสว เจ้าหน้าที่พัสดุ
39 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310038 : วัดบัวงาม ปุณิกา  เชื้อนานนท์ ครูผู้ช่วย
40 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310038 : วัดบัวงาม ปกร  วิชัยรัมย์ ครู
41 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310039 : วัดจําปา ธวัช  สร้างตนเอง ครูอัตราจ้าง
42 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310043 : วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) พิมพ์พิชชา  ภิญโญเจริญ ครู
43 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310057 : วัดสฎางค์ เนาวรัตน์  แจ่มจำรัส ครู
44 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310036 : วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) นางสาวรสิกา  คำมี เจ้าหน้าที่ืธุรการ
45 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310037 : วัดหัวหิน นางสาววันทิตรี  เขียวสังข์ ครูผู้ช่วย
46 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310037 : วัดหัวหิน นางสาวอมาวตี  ประไพพงษ์ ครูผู้ช่วย
47 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310034 : วัดสะตือ นางอังสุรีย์  ชมภูป่า เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310049 : ชุมชนวัดบ้านร่อม นางสาวสมลักษณ์  แก้วโรจน์ ครู
49 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310050 : วัดดอนประดู่ นราทิพย์  มุ่งหมาย ครูผู้ช่วย
50 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310041 : วัดแค สิงหา  จำปาถิ่น ครู
51 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310041 : วัดแค ปิยวรรณ  มีประสพ ธุรการ
52 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310040 : วัดเทพคันธาราม วัชรพงษ์  ดียิ่ง ครู
53 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310040 : วัดเทพคันธาราม วิภาดา  เทือกเถาว์ ครูผู้ช่วย
54 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310040 : วัดเทพคันธาราม นางสาวฐิภาวีร์  ปภานันวรเศรษฐ์ ครู ร.ร.วัดเทพคันธาราม
55 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310051 : วัดสามเรือน ประหยัด  ใจชื่น ครู
56 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310052 : วัดโพธิ์เอน นายวิเศษ   กองสุจิต ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310052 : วัดโพธิ์เอน กรรณิกา  ศุภรัตน์ ครู
58 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310053 : วัดบึง hatairat  nilkuha ครู
59 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310054 : วัดวังแดงเหนือ เกวลี  สุคันธรส ครู
60 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310042 : วัดศาลาลอย PHANUMAT  TREENIT ครู
61 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310056 : วัดนางคุ่ม สมพิศ  ชาตินันท์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดนางคุ่ม
62 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310056 : วัดนางคุ่ม กัญญาวีร์  พิมพิสนธิ์ ครูผู้ช่วย
63 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310044 : ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) พนิดา  ชู้รักรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310045 : บ่อแร่ ธารินี  จำปาถิ่น ครู
65 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310046 : วัดทุ่งมน นายสมชาย  พูลเจริญ ครู
66 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310047 : วัดบ้านแถว TISARAT  PAPHANANWARASET ครู
67 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310071 : ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) นภาวรรณ  สุขดี ครู
68 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310059 : วัดมเหยงค์ วีรพล  ผาสุขใจ ครู
69 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310060 : วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) นายอติรัตน์  ด้วงประยูร ครู
70 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310066 : นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นางสาวสุวรรณา  แก้ววิเชียร ครู ค.ศ.2
71 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310073 : วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) ปิยวัน  นิลรัตน์ ครู
72 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310074 : วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) senee  sansearn ครู
73 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310074 : วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) นายสมศักดิ์  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310074 : วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) นายรังสฤษดิ์  กาวิน ครู
75 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310075 : วัดบ้านดาบ นายสุรชัย  บุญยืนมั่น ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310064 : วัดลาย (ทวีปัญญา) สถาพร  ศิลาอาสน์ ครู
77 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310069 : วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) นฤมล  ลิ้มสืบพงษ์ ครู
78 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310068 : วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) นางสาวชาลินี   ทองใบ ครู
79 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310070 : วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) นายสิทธิชัย  สุขสมกลิ่น ครู
80 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310070 : วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) นางสาวนาฏยา  เรืองรักเรียน ครู
81 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310061 : วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) เพชรสีฟ้า  พีรนันทปัญญา ครู
82 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310062 : วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) อนุชา   วุ่นดอนไพร ครู
83 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310063 : วัดปรีดาราม นางสาววริษฐา  ทรงศักดิ์สุจริต ครู ชำนาญการ
84 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310058 : วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ทิพวรรณ   ยืนยงค์ ครู
85 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310058 : วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ชาริณี  สราญชาติ ธุรการ
86 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310076 : วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) นวลพรรณ  สมถวิล ครู
87 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310175 : วัดจอมเกษ นายสุรชาติ  อินทรประสิทธิ์ ช่างไม้ 4
88 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310162 : วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) พิชชาภา  โฉมมิตร ครู
89 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310162 : วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) เสน่ห์  ชาติจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310155 : วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) นางทิพย์วรรณ  เสวิคาน ครู
91 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310165 : วัดศรีภวังค์ นางสาวปรีญาพร  บุญปกครอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310166 : วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ไพฑูรย์  ศรีดี ครู
93 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310166 : วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) นางสาวจุฑารัตน์  ทูขุนทด ครู
94 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310156 : วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) นวลนิจ  หมดภัย ครู
95 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310178 : วัดพระงาม กวินทิพย์  รุ่งเรืองพรพงศ์ ครู คศ.2
96 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310178 : วัดพระงาม วิรัช   จันทร์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310179 : วัดบางเดื่อ นายกิตติเทพ  เทพพุทธางกูร ครู
98 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310164 : วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) ศุภลักษณ์  ปันดอน ครู
99 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310164 : วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) อรอุมา   ขันธพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310173 : วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) นายวีระพันธ์  นาแถมเพชร ครู
101 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310174 : วัดเกาะเลิ่ง เพ็ญประภา  ศรโชติ ครู
102 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310174 : วัดเกาะเลิ่ง ดุลย์  ศิลรักษา ครู
103 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310159 : วัดนาค พัชรนันท์  เมธาเฉลิมพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310154 : วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) นางบุษราภรณ์  กฤตภคะ ครูชำนาญการ
105 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310153 : วัดแก้วตา นายสุรพล  ดีเลิศ ครู
106 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310153 : วัดแก้วตา นางสาวภัทรวดี   แก้วทอง ครู
107 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310151 : ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) ลินดา  มณฑาทิพย์ ครู
108 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310151 : ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) สินีนาฎ  อินทร์เพ็ญ ครู
109 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310167 : วัดบ้านม้า พัชรี  ผ่องถ้อย ครู
110 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310167 : วัดบ้านม้า สุพจน์  ผ่องถ้อย ครู
111 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310168 : วัดโพธิ์ทอง นางสาวขนิษฐา  หอมกระแจะ ครู
112 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310168 : วัดโพธิ์ทอง วันชัย  แข็งงาน ครู
113 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310157 : วัดอินกัลยา นายวิชาญ  อินทะโชติ ครู
114 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310158 : วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สมจิตร  แสงรังศรี ผู้อำนวยการ
115 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310158 : วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) นางสาวนุชชา  คล่องณรงค์ ครู
116 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310176 : วัดนนทรีย์ ธนวรรณ  ชูปั้น ครูผู้ช่วย
117 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310177 : วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) เบญจา  เสถียรโชค ครู
118 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310181 : วัดโพธิ์หอม กนิษฐา  กาญจนประภา ครู
119 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310181 : วัดโพธิ์หอม กัญญภัคษ์  บุบผชัยกุลกานต์ ครูคศ.3
120 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310182 : วัดดาวคะนอง นายสุทธิกานต์   เล็บเหล็ก เจ้าพนักงานธุรการ
121 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310182 : วัดดาวคะนอง ปิยนันท์  แววนิลานนท์ ครู
122 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310182 : วัดดาวคะนอง ศกลวรรณ์  เลิศไชย ครูผู้ช่วย
123 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310152 : วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) นายชูชาติ  สมตัว ครู
124 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310152 : วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) นายธรรมนูญ  คนตรง ครู ผู้ช่วย
125 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310171 : วัดดอกไม้ นางสาวสกาวรัตน์  บุญรุ่ง ครู
126 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310171 : วัดดอกไม้ พสิษฐ์  รติสกุลดิลก ครู
127 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310170 : วัดไก่ เทอดศักดิ์  บุบผา ครู
128 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310244 : วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร กันยุมา   กสิกิจ ครู
129 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310244 : วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร กันยุมา  กสิกิจ ครู
130 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310262 : ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ นายวุฒิ  สอนคง ผู้อำนวยการโรงเรียน
131 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310263 : วัดโคกกรวด จิราพร  เพชรรัตน์ ครู
132 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310264 : วัดโคกสังข์ นายทรงชัย  เลิศวัฒนาพร ครู
133 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310264 : วัดโคกสังข์ นางพรนภัส  ชาติเผือก ครู
134 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310264 : วัดโคกสังข์ อมรรัตน์  เงินสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310265 : บ้านดอนข่อย ปิยะธิดา  พระวิสัตย์ ครู
136 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310265 : บ้านดอนข่อย ประสิทธิชัย  จับฟั่น ครู
137 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310252 : ตะโกดอนหญ้านาง นายชนธร  บุญวัฒน์ ครู
138 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310242 : วัดภาชี นางพวงรัตน์   ถุงสุวรรณ ครู
139 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310242 : วัดภาชี บุบผา  รื่นแดน ครู
140 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310242 : วัดภาชี นางสมมาศ  อันทชัย ครู
141 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310249 : วัดนาอุ่น นางกรกัญญา  คล้ายสินธุ์ ครูผู้ช่วย
142 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310249 : วัดนาอุ่น ภคมน  มณีวรรณ์ หัวหน้างานวิชาการ
143 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310248 : วัดหัวคุ้ง ภัศรา  หมีเขียว ครู
144 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310246 : วัดหนองบัว เสาวคนธ์  เจริญมังษา ผู้อำนวยการ
145 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310246 : วัดหนองบัว อุทัย   แสงชาติ ครู
146 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310246 : วัดหนองบัว นางสาวจันทร์ธิมา  จิตสกุลชัย ครู
147 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310251 : วัดอุทการาม นายสุรชัย  คำดีราช ครู คศ.1
148 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310243 : วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ธมนวรรณ  นนทปัญญา ครู
149 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310243 : วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ นางธนาภร   หยวกทอง ครู
150 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310257 : ชุมชนวัดระโสม สาวิตรี  มีศิริ ครูธุรการ
151 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310257 : ชุมชนวัดระโสม นายทรงพล  แสงทอง ครู
152 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310258 : วัดมาบโพธิ์ เกษนีย์  กลุ้มศิล ครูผู้ช่วย
153 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310258 : วัดมาบโพธิ์ นายศุภฤกษ์  จันทร์วิฐี ครู คศ.2
154 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310259 : วัดผดุงธรรม ฌัลล์  โทเสร็จ ครูผู้ช่วย
155 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310259 : วัดผดุงธรรม นางสาวเอมอร   พูนพิพัฒน์ ครู คศ.3
156 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310260 : วัดหนองนาง jeeranan  wongmak ครู
157 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310255 : วัดหนองเป้า สรัลพัศ  คงมณี ครูผู้ช่วย
158 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310322 : วัดธรรมจริยา ณิชาภัทร  ฤทธิ์ละคร ครู
159 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310322 : วัดธรรมจริยา นายสำเริง   หร่ายวงศ์ ครู
160 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310308 : วัดศรีประชา นายบัญชา  กันยาประสิทธิ์ ครูชำนาญการ
161 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310308 : วัดศรีประชา ขวัญใจ  สุขรื่น ครู
162 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310309 : วัดวงษ์สวรรค์ นายสุรสิทธิ์  เรืองยุบล ครู
163 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310310 : กลางคลอง 27 นางสาวพรรณวรท  ปัญญาศรี ครูผู้ช่วย
164 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310310 : กลางคลอง 27 โรงเรียนกลางคลอง 27  นางน้้ำอ้อย เมืองนาคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางคลอง 27
165 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310325 : วัดยมนาตามธรรม สุพิชัย  กาญจนชุม ครูผู้ช่วย
166 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310325 : วัดยมนาตามธรรม สนิท  ธรรมตา ครูชำนาญการพิเศษ
167 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310326 : สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ธันยบูรณ์  คุปตะวาทิน ครูคศ.1
168 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310314 : วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) นิชนันท์  พวงพิพัฒน์ ครูผู้ช่วย
169 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310314 : วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) นางสาวชลาลัย  ชูรัส ครู
170 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310314 : วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) ราตรี  นกอินทรีย์ พนักงานราชการ
171 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310316 : บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) นางสาวรุ้งลาวรรณ  ภักดีนันท์ ครู คศ.1
172 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310316 : บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) ศิริวรรณ  คงเพียรธรรม ครูผู้ช่วย
173 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310316 : บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) พิชิต  ขำดี ครูผู้ช่วย
174 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310317 : บ้านบ่อตาโล่ นางปิยอร  สว่างเนตร ครู คศ.2
175 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310318 : วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) kanphat  sereechai ครูธุรการ
176 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310318 : วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) นางสาวสาวิตรี  อุปนิ ครู
177 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310319 : มุสลิมบำรุง ศรัญญา  เลาะฟอ ครู
178 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310315 : วัดศิวาราม นางสาวกมลพร   สรฤทธิ์ ครู
179 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310324 : พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นางมนสิชา  โพธิปุณภา เจ้าพนักงานการเงินฯ
180 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310324 : พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) คณิศร์  จับจิตต์ ครู
181 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310333 : วัดพะยอม นางสาวพัชราภรณ์  เย็นมนัส ครู
182 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310334 : ชลประทานอนุเคราะห์ สุพจน์  นาคสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310334 : ชลประทานอนุเคราะห์ จุไรรัตน์  เอิบกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน
184 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310320 : วัดบ้านช้าง สุภมาส  ผลเกิด ครูผู้ช่วย
185 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310321 : บ้านกะทุ่มลาย พรเพ็ญ  อิ่มเอิบ ครู
186 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310321 : บ้านกะทุ่มลาย นิตยา  สุราราช ครู
187 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310323 : วังน้อยวิทยาภูมิ อุทุมพร  นนทภาวรการ ครู
188 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310323 : วังน้อยวิทยาภูมิ นางสาวอัจฉรา  หิรัญชัย ครู
189 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310313 : จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ นายปรัชญา  เจริญสุข ครูอัตราจ้าง
190 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310313 : จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สุภิรัฏต์  ศิวิลัย ครูผู้ช่วย
191 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310327 : วัดลาดทราย สุวิมล  เปลื้องกระโทก ผู้อำนวยการ
192 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310328 : วัดกุฎีประสิทธิ์ นายสุเวช  ชวดรัมย์ ครู
193 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310329 : วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สุกานดา  นวนไทย ครูชำนาญการ
194 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310330 : วัดสว่างอารมณ์ สุวิท   มหานิยม ครู
195 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310330 : วัดสว่างอารมณ์ ประสาร  ห่อทอง ครู
196 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310331 : วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) พอเจตร์  คำสักดี ครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชานุกูล)
197 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310331 : วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สุนันทา  ฉุยฉาย ครู
198 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310331 : วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) Pojat  kumsagdee ครู
199 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310332 : สิทธิพยากรณ์ นางวันทนา  แต้มสาระ ครูผูช่วย
200 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310311 : คอตันคลอง 27 นางสาวทิชากร  คงเพชร ครู
201 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310311 : คอตันคลอง 27 วาสนา  สุกฉัยยา ครู
202 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310312 : บ้านลำแดง สุพัตรา  หิรัญชโลธร ครู
203 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310312 : บ้านลำแดง jumroonsri  ritbundit ครู
204 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310392 : วัดสะแก ดวงกมล  บัวจำรัส ครู
205 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310392 : วัดสะแก รสรินทร์  เจริญมังษา ครู
206 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310393 : วัดโตนด ภาณี  สาทสินธุ์ ครู
207 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310393 : วัดโตนด นายปราริชญ์  นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
208 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310393 : วัดโตนด ธวัช  ฤกษ์สง่า ครู
209 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310394 : บ้านเป็ด นางสุณัฏฐา  ภักดีวงษ์ ครู
210 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310397 : วัดคานหาม orrawan  vongsongyos ครู
211 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310389 : วัดโคกมะยม ยุพาพร  รุ่งเรือง ครู
212 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310390 : เชาวน์วัศ กิราพร  เชยชัยภูมิ ครู
213 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310390 : เชาวน์วัศ มัทยา  ใยสำลี ครูอัตราจ้าง
214 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310398 : วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) นายพุฒิพงศ์  จิตวิริยานนท์ ครู
215 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310398 : วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) นางชมดาว  ศรอากาศ ครูชำนาญการพิเศษ
216 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310398 : วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) นางสาวกัญนิกา  สืบวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
217 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310395 : วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) จินตนา  บัวหลวง ครู
218 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310395 : วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) นางยุรี   ฉ่ำแสง ครู
219 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310391 : บ้านช้าง ภูเมธ   ธนัตนันทเดช ครู
220 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310379 : วัดบ้านหีบ นายเอกพงษ์  ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนวัดบ้านหีบ
221 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310380 : วัดนางชี นพรัตน์  ณรงค์เลิศธงไชย ครูอัตราจ้าง
222 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310380 : วัดนางชี นางสาวอังคณา  มูลสาร ธุรการ
223 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310380 : วัดนางชี นางสาวนภัค  ขันธม่วง ครู
224 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310381 : วัดไทรงาม นางสาวเบญจวรรณ  ณรงคฺเลิศธงไชย ครู
225 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310372 : วัดพรานนก ปิยะพงษ์  เกิดศิริ ครูผู้ช่วย
226 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310372 : วัดพรานนก เจต  เจริญสุข ครู
227 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310374 : วัดโพธิ์สาวหาญ ปณัยกร  แซ่เฉี้ยง ครู
228 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310374 : วัดโพธิ์สาวหาญ นางสาวภัคญาดา  ใสสะอาด ครูผู้ช่วย
229 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310375 : วัดโคกโพธิ์ นางสาวหนึ่งฤทัย  รุ่งเรือง ครู
230 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310375 : วัดโคกโพธิ์ มาริสา  อินทชิต ครู
231 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310376 : วัดดอนพุดซา นางสาวเจริญพร  มะละเจริญ ครูผู้ช่วย
232 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310376 : วัดดอนพุดซา นิทัศน์  หามนตรี ครู
233 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310376 : วัดดอนพุดซา สุนิสา  คงสุวรรณ ผู้อำนวยการ
234 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310377 : วัดกุ่มแต้ นางสาวกัญสุญา  บุญเกิด ครูผู้ช่วย
235 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310382 : วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สุดารัตน์   จำนงค์บุญ ธุรการ
236 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310383 : บ้านข่อยโทน นางเกตุมณี  ผลจันทร์ ครู
237 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310383 : บ้านข่อยโทน yodchalin  kud-o-past ครูผู้ช่วย
238 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310384 : วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) อิสยาภรณ์  เลาหะกาญจนศิริ ครู
239 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310384 : วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) สายทอง  จำปาทอง ครู
240 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310378 : บ้านคู้คด piyawan  prasongngain ครู
241 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310370 : วัดหนองไม้ซุง นายสมศักดิ์  ฉัตรประยูร ครู
242 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310370 : วัดหนองไม้ซุง น.ส.จินดา   พลีรักษ์ ครูผู้ช่วย
243 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310371 : วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 พรรณิพา  ศรีสงคราม ครูผู้ช่วย
244 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310386 : วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) นางอรุณี  พงษ์อารี ครูชำนาญการพิเศษ
245 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310387 : วัดจำปา นายณัฐพงษ์  คนมั่ง ครู ค.ศ.1
246 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310387 : วัดจำปา นายสัตยา  สิริเกียรติ ครู
247 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310388 : วัดโตนดเตี้ย Kunapa  Terawan ครู
248 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310388 : วัดโตนดเตี้ย นิรันดร์  วรนุช ครูผู้ช่วย
249 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310271 : วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) chaiyaporn  Buaphan ผู้อำนวยการโรงเรียน
250 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310271 : วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) อภัสนันท์  ประสงค์ช่วย ครู
251 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310274 : วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ นายพีระพงษ์  แย้มศรี ครู
252 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310274 : วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ นางรุ่งทิพย์   เมรัตน์ เจ้าหน้าที่การเงิน
253 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310282 : วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) เพ็ญนภา   เรืองฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
254 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310278 : วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา นายสุเทพ  ทรัพย์อาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
255 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310278 : วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา อัจราภรณ์  วงค์แหยม เจ้าหน้าที่ธุรการ
256 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310273 : วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) นายพิศิษฐ์  กองสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ
257 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310273 : วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) นางปาริชาติ  อินทร์พยุง ครู
258 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310277 : วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ อมรทิพย์  เกษรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
259 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310281 : วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) นางสุชีลา  สุดสังเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
260 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310269 : ชุมชนวัดสุเมธ นายจรัญ  ญาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน
261 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310269 : ชุมชนวัดสุเมธ ธวัชชัย  ทองสมบัติ ครู
262 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310268 : วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) นางสาวสุวัฒนันท์  ขาวพันธุ์ ครู
263 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310268 : วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) นางสาวอุบลรัตน์   ชลศาลาสินธุ์ ครู
264 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310275 : วัดโพธิ์ Jumroon  Somarom ครู
265 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310266 : วัดปากคลอง (ประชามหาราช) ปัทมา  โพธิ์ยั่งยืน ครู
266 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310219 : วัดนครโปรดสัตว์ นางสมพร  ทับสิงคลา ครูชำนายการพิ เศษ
267 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310219 : วัดนครโปรดสัตว์ นางสาวอรวรรรณ  ภักดีนิติ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
268 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310220 : วัดไก่เตี้ย นายธนกร  บุญพันธ์ ครู
269 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310220 : วัดไก่เตี้ย นางจรินทร์  จำปาทิพย์ ครู
270 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310220 : วัดไก่เตี้ย นางสาวพิชชาพร   คำกังวาฬ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
271 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310218 : วัดโบสถ์ จิดาภา  แก้วมาลา ครู
272 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310218 : วัดโบสถ์ สุนทรี  อรรถาวี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
273 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310217 : วัดท้าวอู่ทอง จิตติมาพร  จันทร์ลา ครูผู้ช่วย
274 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310221 : โพธิ์ราษฎร์บำรุง เกษราภรณ์  ทับถวิล ธุรการโรงเรียน
275 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310214 : ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) เดือนเพ็ญ เรืองฉาย  เดือนเพ็ญ เรืองฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
276 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310214 : ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) อนุกูล  ผดุงรส ผู้อำนวยการโรงเรียน