รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310104 : วัดกระแชง สายสุณีย์  สุวิบาย ธุรการ
2 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310105 : วัดอนุกุญชราราม ละเมียด  อุบลรัศมี ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310097 : วัดศิริสุขาราม นงนุช  สุวานิช ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310098 : วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) นางสาวอัจจิมา   อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการ
5 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310118 : ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) นางวิภาภรณ์  อิ่มใจ ครู
6 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310120 : บ้านเชียงรากน้อย นางสาวมุกระวี  หมาดนุ้ย ครูผู้ช่วย
7 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310109 : ศรีบางไทร รัชฎาพร  สุขประเสริฐ ครูธุรการ
8 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310110 : ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) นางสาวชนาทิพย์  พลายละหาร ครู
9 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310116 : วัดสง่างาม นางสาวสุกัญญา  วุฒิวัย ครูธุรการ
10 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310114 : บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) สมพงษ์  เกษสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
11 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310096 : สินสังวาลย์อุทิศ สุธิดา  โภชชงค์ ธุรการ
12 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310102 : วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สุรพล  หาเรือนศรี ครู
13 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310101 : วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) นันท์นลิน  โปร่งทอง ครู
14 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310121 : วัดทางยาว ชาญชัย  ศาลาจันทร์ ครู
15 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310112 : วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) นายสมชัย  สินธุศิริ ครู
16 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310119 : วัดโพธิ์แตงใต้ สกุลณา  วรรณพราหมณ์ ครูอัตราจ้าง
17 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310122 : วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) จิรากร  แก้วแสงเอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310122 : วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) ยุพา  ปิ่นกาญจนนาวี ครู
19 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310123 : วัดไม้ตราสมาชิการาม Nisarat  Mangsathong ครู
20 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310124 : วัดเชิงเลน นางสาวสายฝน  แสนคำ ครู
21 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310125 : วัดโบสถ์สมพรชัย ฐานุสรณ์  หนูสมจิตต์ ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310107 : วัดสนามไชย นางสาววีนา   สุขสมวรรณ์ ธุรการ
23 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310108 : บางไทร นางสาวภคมน  กุลแพทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310095 : วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) กิตติเกษม  กิจโรณี ธุรการ
25 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310100 : วัดสุนทราราม จักรวาล  มีสมจิตร์ ครู
26 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310100 : วัดสุนทราราม วีระ  วายนต์ ครู
27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310148 : วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) ปัญณกร  งามนุช พนักงานราชการ
28 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310135 : วัดโพธิ์ กานต์พิชชา  หามาลัย ครูผู้ช่วย
29 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310145 : วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) นางรชตวรรณ  แก่นมณี ครู
30 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310132 : วัดปราสาททอง สยุมพร  เปี่ยมแพร ธุรการ
31 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310130 : วัดบุญกันนาวาส คำรณ  สิงห์คะ ครู ชำนาญการพิเศษ
32 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310131 : วัดไทรน้อย เครือวัลย์  ขันธวิธิ ครู
33 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310139 : วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) ฐิติมา  กลมเกลียว ครูอัตราจ้าง
34 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310140 : วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) เพ็ญนภา  พรหมชัย ผู้อำนวยการ
35 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310127 : วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) อัณศยา  อรรถนาถ ครู
36 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310128 : วัดโบสถ์ นายธีรยุทธ์  คล้ายศรีโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์
37 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310129 : วัดบางบาล หนึ่งฤทัย  บัญชา ครูผู้ช่วย
38 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310147 : ประชากรรังสฤษฏ์ สุภัชลักษณ์  เพิ่มพูลบวร ครู
39 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310150 : วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) อัมราพร  ทองศาลา ธุรการ
40 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310150 : วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) บัวไข  กองไตรย์ ครู
41 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310149 : วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) Daranee  Nirot ครู
42 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310126 : วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) กาญจนสุดา  หารัตนี ธุรการ
43 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310126 : วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) ณัฐิภรณ์  แสวงผล เจ้าหน้าที่พัสดุ
44 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310142 : วัดขวิด นางวันเพ็ญ  เกิดมาลัย ครู
45 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310144 : วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วันดี  ภิญญมิตร์ ครู
46 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310136 : วัดแจ้ง ยงยศ  สรรพวัฒน์ ธุรการ
47 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310138 : วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) นายประยุทธ  พึ่งวงษ์ ครู
48 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310146 : วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) เสาวลักษณ์   ใจสนุก ธุรการโรงเรียน
49 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310133 : วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) ชนาภา  นิธิลาภ ธุรการ
50 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310134 : วัดไผ่ล้อม เบญจมาศ  องอาจ ธุรการโรงเรียน
51 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310191 : วัดเชิงท่า จันทนา  โอกาศ ครูผู้ช่วย
52 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310196 : วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ เดือนฉาย  สว่างแสง ครู
53 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310200 : ราษฎร์นิรมิตร หิรัณย์พร  สมบัติทวี ธุรการ
54 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310208 : เชียงรากน้อย นายศักดิ์ดา  ฐานวิสัย ครูผู้ช่วย
55 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310209 : วัดธรรมนาวา เบญญาภา  หลวงราช ครู
56 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310210 : วัดเปรมปรีชา นางสาวจันทิมา  วงศ์ษา ครู
57 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310183 : วัดตลาด (อุดมวิทยา) ศิริธร  รื่นรส ครู
58 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310201 : ราษฎร์บํารุง สุพรรณิการ์  เส็งหนองแบน ครู
59 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310211 : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ฐิติรัตน์  วงศ์วาสน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
60 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310212 : บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) อุไรวรรณ์  เพชรขุ้ม ครู
61 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310213 : วัดบางเคียน ชญาณิพัฒน์  ไตรเพียร ธุรการ
62 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310213 : วัดบางเคียน ศิริพร  ไชยชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310184 : วัดบ้านกลิ้ง อามีนะห์  บุญศรี ครูธุรการ
64 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310186 : วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) สุดาทิพย์  สิริบุตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310202 : วัดขนอนบ้านกรด นางสาวสุระวี  สมวงษ์ หัวหน้าพัสดุ
66 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310203 : วัดสุทธิรุจิราราม นางสาวนพมาศ  ศิลา ครูผู้ช่วย
67 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310189 : เจ้าฟ้าสร้าง กุสุมา  เดชเจริญ ธุรการโรงเรียน
68 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310190 : บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) มติ  บุญนิตย์ ครู
69 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310195 : วัดโพธิ์ นางสาวจิราณี  กรุดเงิน ธุรการโรงเรียน
70 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310194 : ปราสาททองวิทยา เดชวิทย์  ศรีสังวาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310192 : วัดชุมพลนิกายาราม นางสุญดา  เนตระชาติ ครู
72 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310193 : ชุมชนวัดกำแพง นางสาวจิราภรณ์  โตนวม ครู
73 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310197 : วัดบ้านสร้าง นางสาวจิราภรณ์  สร้อยดอก ครู
74 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310198 : วัดทำใหม่ ธิดาจิต  มณฑล ธุรการ
75 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310204 : วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) เบญจมาภรณ์  นาคสุข ธุรการโรงเรียน
76 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310188 : วัดลาดระโหง นางสาวนัดทยา  สุขสมศักดิ์ ธุรการ
77 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310187 : วัดยม นุชจรี  มีแสงนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310199 : วัดสามเรือน สินีญา  การสมมิตร ครูผู้ช่วย
79 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310235 : วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) ไอยเรศ  บริวงศ์ ครูผู้ช่วย
80 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310236 : วัดโคกทอง (บวรวิทยา) นางพิศวงษ์  ฉิมชั้น ครู
81 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310224 : วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) นวลจันทร์  น้อยกลาง ครูผู้ช่วย
82 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310226 : วัดตาลานเหนือ นิตยา  ไพรสันต์ ครู เชี่ยวชาญ
83 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310241 : วัดท่าดินแดง นางสุมาลี  ฟุ้งสวาท ครู
84 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310223 : วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) กนกวรรณ  แจ่มแจ้ง ธุรการโรงเรียน
85 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310228 : วัดบ้านแค จารุกิตติ์  แจ้งวิถี ครู
86 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310237 : วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) กัญญาวีร์  ชูชม ครู ระดับชำนาญการพิเศษ
87 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310238 : วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) เพ็ญรุ่ง  ปาระดี ครู
88 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310239 : วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) นางสาววิภา  มีอนันต์ ครูธุรการ
89 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310227 : วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) นายสมพงษ์  ลาสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310240 : วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) วิราวรรณ   ชื่นชม ครู
91 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310231 : วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) แก้วตา  ประชุมพวก ํธุรการโรงเรียน
92 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310232 : วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สุภาวดี  ปิติเขตร์ ครู
93 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310225 : วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) นายนิคม  กิจเฉลา ผู้อำนวยการ
94 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310222 : วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) อุดม  เจริญไพฑูรย์ ครู
95 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310222 : วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) อุดม  เจริญไพฑูรย์ ครู
96 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310230 : วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) มลฤดี  ทองเริ่ม ธุรการ
97 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310233 : วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) อุไรรัตน์  อินทชิต ธุรการโรงเรียน
98 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310297 : รอซีดี สาวิตรี  โพธิ์ภักดีกูล ครู
99 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310298 : มาลาอีสงเคราะห์ นาสรายุทธ  รัมมะวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310284 : วัดราษฎร์ปุณณาราม นางสาวสิรีธร  รองแก้ว ธุรการ
101 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310284 : วัดราษฎร์ปุณณาราม อาภาภรณ์  เบญจวชิระ ครูผู้ช่วย
102 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310286 : ประสิทธิ์วิทยา อัญชลี  คุณเจริญ ครู
103 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310287 : สามัคคีวิทยา Lalita  Charoenpol -
104 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310293 : วัดโสภณเจติการาม Mr.saard  nualchawee ครู
105 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310293 : วัดโสภณเจติการาม ธิดารัตน์  ดีสุวรรณ ครู
106 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310294 : คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) รุ่งนภา  นัยยุติ ครู
107 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310291 : วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) นางสาวจิราภรณ์  พรชะตา ครูผู้ช่วย
108 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310291 : วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) นางสาวจิราภรณ์  พรชะตา ครูผู้ช่วย
109 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310292 : สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) กุลธิดา  ศิลธร ครู
110 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310288 : วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) ณัฐกานต์   รจนา ครูผู้ช่วย
111 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310289 : รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ สุพัตรา  สมบูรณ์ ธุรการ
112 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310290 : ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) อำพร  รื่นสม ธุรการ
113 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310295 : วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) นายปัญญา  รัมมะโภชน์ ครู
114 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310296 : วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) ปณิตา  มงคลเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310300 : อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ ยุพาพรรณ  ธรรมวงษา ธุรการ
116 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310301 : วัดสุทธาวาส สุวัฒน์  สุขวิหาร ครู
117 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310305 : วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) นภัสสร  ช่วยโพธิ์กลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310306 : วัดตรีพาราสีมาเขต ธาวินี  เลาหภิชาติชัย ครู
119 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310307 : สัตตปทุมบำรุง จักรพันธ์  พิญญะคุณ ครู
120 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310299 : วิทยานนท์ นางสาวอรวรรณ  โคตรุโพธิ์ ครูผู้ช่วย
121 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310285 : วัดราษฎร์บำรุง ศรัญญู  มหิงสพันธุ์ ครู
122 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310283 : หงสประภาสประสิทธิ์ นิภาพร  ชัยประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310302 : วัดลาดประทุมคงคาราม บุญเสริม  มังคละ ครู
124 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310303 : วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) ภูมิสิทธิ์  บัวหลวง ครู
125 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310304 : วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) นางสาวขนิษฐา  เนื้อนวล ครูผู้ช่วย
126 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310342 : วัดเจ้าเจ็ดใน กิตติคุณ  จุงใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310342 : วัดเจ้าเจ็ดใน พัทธนันท์  โฉมศรี ครู
128 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310348 : ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) นัจญวา  สินรัตนะ ธุรการโรงเรียน
129 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310363 : วัดไชยภูมิ ศิริรัตน์  พิญญะชิต ครู
130 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310364 : วัดแก้วสุวรรณ นัฐวดี  พรหมชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310366 : วัดปิ่นแก้ว นายเสริมวิทย์   อ่อมไหล ครู คศ 1
132 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310365 : วัดจรเข้ไล่ นางสาวกิติยา   บุญแซม ครู
133 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310365 : วัดจรเข้ไล่ จีรวรรณ   ตรีไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310356 : วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) นางสาววรรณวิสา  ยวงใย ครู
135 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310356 : วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) นายกำพล  บุญรอด ครู
136 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310347 : บ้านแถววิทยาคาร นายเสริมศักดิ์  แก้วกลม ครู คศ.3
137 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310357 : วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) ธนัญญา  ขาวสุขา ธุรการ
138 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310357 : วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) นายพิเชษฐ  อ่อนสุวรรณ ครู
139 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310358 : วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) นภัสนันท์  สุชาวดีศิริธนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310358 : วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) นายเปรม  สวนฟัก ครู
141 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310349 : วัดกลาง จิรนันท์  เนตร์จารุ ธุรการ
142 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310350 : วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) ปิ่นมณี  ฤทธิศร ครู
143 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310351 : วัดรางจระเข้ ธวัชชัย  ชนาชน ผู้อำนวยการโรงเรียน
144 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310340 : จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) ฉกาจ  เอี่ยมแก้ว ครู
145 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310341 : จุฬาราษฎร์วิทยา วันวิสา  ศรีโพธิ์ช้าง ธุรการโรงเรียน
146 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310367 : วัดอู่ตะเภา นางสาวศิริพร  ทรงวิเชียร ธุรการ
147 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310368 : วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ นางสาวรัตนา  ล้อมวงษ์ ธุรการโรงเรียน
148 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310352 : ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) นายอนิรุทธ์  คงสมฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310354 : ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ระวิวรรณ  นรานุต ผู้อำนวยการสถานศึกษา
150 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310335 : วัดบ้านแพน นิศรา  กลั่นเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310338 : วัดสามตุ่ม สิริวิชญา  พรมมี ครู ชำนาญการ
152 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310339 : วัดคู้สลอด สุกัญญา  ก่ายแก้ว ครู
153 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310359 : วัดหัวเวียง ชัยยะ  ชมวิชา ครู
154 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310360 : วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) ไกรศร  หงษ์เวียงจันทร์ ครู
155 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310361 : วัดบันไดช้าง อัญชิสา  ขาวสุขา ครู
156 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310362 : วัดประดู่โลกเชษฐ์ อัจฉรา  ไพรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310093 : วัดบางซ้ายใน นายรัฏฐพิชญ์  แถมจันทร์ ครู
158 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310090 : โคกตาพรหม วันเพ็ญ  เอี๊ยวคนอง ธุรการ
159 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310091 : ชุมชนวัดบางซ้ายนอก พรทิพย์  กองจินดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
160 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310078 : วัดมฤคทายวัน ธนัฏฐา  พิญญะศาสน์ ครู
161 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310079 : วัดสุคนธาราม จำนงค์  จั่นวิจิตร ครู
162 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310079 : วัดสุคนธาราม พรทิพย์  มาลัยทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310080 : วัดเทพมงคล สุพัตรา  อุดมผล ครู
164 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310094 : วัดฤกษ์บุญมี สุพัตรา  การมาสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
165 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310082 : วัดวังชะโด สุรพล  แช่มช้อย ครู คศ.3
166 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310085 : คอตัน นิรุธ  เล็กโสภี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอตัน
167 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310086 : วัดเศวตศิลาราม รัชชานันท์  ลีอร่าม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
168 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310086 : วัดเศวตศิลาราม นางสาวรัชชานันท์  ลีอร่าม ครูผู้ช่วย
169 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310087 : วัดใหม่ต้านทาน สุกัญญา  เหลือชั่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
170 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310088 : วัดสามเพลง นายสามารถ  อภิสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามเพลง
171 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310089 : วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) อารยา  กันตพงษ์ ครูโรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์)
172 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310081 : วัดดอนพัฒนาราม นายจิรศักดิ์   สุภารส ผู้อำนวยการโรงเรียน
173 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310083 : วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) นายชชนน  ธานีรัตน์ ครู
174 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310084 : คชเวกวิทยา นายพิพัฒน์  เเสงสว่าง ธุรการ