รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อ่างทอง 670022 : วัดโพธิวงษ์ นันท์นภัส  จันทวร ธุรการ
2 สพป.อ่างทอง 670023 : วัดโคศุภราช วัฒนา  สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.อ่างทอง 670019 : วัดจำปาหล่อ นายจตุพล  จะวรรณะ ครู
4 สพป.อ่างทอง 670020 : วัดโพทูล กุลธิดา  อิ่มศิลป์ ครูผู้ช่วย
5 สพป.อ่างทอง 670014 : วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) วรฤทัย  สุขสำราญ ครู
6 สพป.อ่างทอง 670006 : อนุบาลวัดอ่างทอง นางนิษฐา  บุญโกสุมภ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
7 สพป.อ่างทอง 670015 : กระทุ่มราย ปัทมพร  อู่ทอง ผู้อำนวยการ
8 สพป.อ่างทอง 670016 : วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) อาณุสร  วิศิษศาสตร์ ครู
9 สพป.อ่างทอง 670021 : วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) นวลภรณ์  จันทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.อ่างทอง 670021 : วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) กานต์รวี  ปัญญาศาสตร์ ครู
11 สพป.อ่างทอง 670017 : บ้านน้ำผึ้ง รัชดา  เทียมเศวต ครู
12 สพป.อ่างทอง 670017 : บ้านน้ำผึ้ง มินตรา  พึ่งฉ่ำ ครูผู้ช่วย
13 สพป.อ่างทอง 670001 : วัดอรัญญิกาวาส เพ็ญประภา   สุคนธี ครู
14 สพป.อ่างทอง 670011 : วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) ศิลามาศ  กองกูล ธุรการโรงเรียน
15 สพป.อ่างทอง 670003 : อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) นางสาวนิลาวัลย์  ทองถนอม ครูผู้ช่วย
16 สพป.อ่างทอง 670024 : วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) ภัทรพงศ์  แก้วมณี ครู
17 สพป.อ่างทอง 670007 : วัดโบสถ์ จิตรกัญญา กระจกเหลี่ยม  กระจกเหลี่ยม ครูพัสดุ
18 สพป.อ่างทอง 670007 : วัดโบสถ์ ฐิตารีย์  เกตุงาม ธุรการ
19 สพป.อ่างทอง 670008 : วัดจันทร์นิรมิตร สมประสงค์  ยำพวา ครู
20 สพป.อ่างทอง 670010 : วัดไผ่ล้อม กนกวรรณ ศรีเมือง  นางสาวกนกวรรณ ศรีเมือง ธุรการโรงเรียน
21 สพป.อ่างทอง 670005 : วัดเซิงหวาย นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์ ครู
22 สพป.อ่างทอง 670031 : วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สุภาพร  ละมัย ครู
23 สพป.อ่างทอง 670032 : บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) ขวัญชนก  วงศ์ใหญ่ ครู
24 สพป.อ่างทอง 670039 : วัดนางเล่ว วรรณนภา  นาถพินิจ ครู
25 สพป.อ่างทอง 670027 : วัดมหานาม ณัฎฐา  ไตรรัตน์ ครู
26 สพป.อ่างทอง 670025 : อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) จุไรรัตน์  จีนขจร ครูชำนาญการพิเศษ
27 สพป.อ่างทอง 670025 : อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) ปัญญาพร   เชิดแสง ครูผู้ช่วย
28 สพป.อ่างทอง 670030 : วัดละมุด อภิชัย  เพ็งกรูด ครู
29 สพป.อ่างทอง 670030 : วัดละมุด ประทานพร  พรหมสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
30 สพป.อ่างทอง 670033 : วัดบ้านป่า ศิรินภา  รอดสถิตย์ ครูผู้ช่วย
31 สพป.อ่างทอง 670044 : วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) ธนวัฏ  หวังวีระ ครู
32 สพป.อ่างทอง 670042 : วัดเจ้าบุญเกิด อัญชรี  กลั่นความดี ครู
33 สพป.อ่างทอง 670043 : วัดเยื้องคงคาราม พีริยา  นิวาสานนท์ ครู
34 สพป.อ่างทอง 670035 : วัดวงษ์ภาศน์ ณัฐพล  เนตรคุณ ครู
35 สพป.อ่างทอง 670034 : วัดกำแพง จุฑามาส  ชีระภากร ครู
36 สพป.อ่างทอง 670055 : วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) อรพรรณ   แสนสุรินทร์ ครู
37 สพป.อ่างทอง 670051 : วัดถนน นางสาวสุชีรา  เขียวระยับ ครูผู้ช่วย
38 สพป.อ่างทอง 670052 : วัดพิจารณ์โสภณ อัญชิษฐา  เจียมมี ครูผู้ช่วย
39 สพป.อ่างทอง 670048 : วัดศรีมหาโพธิ์ ชัยพัฒน์   อุทาโย ผู้อำนวยการ
40 สพป.อ่างทอง 670047 : ชุมชนวัดพายทอง เกศินี  บุญนาค ครูผู้ช่วย
41 สพป.อ่างทอง 670047 : ชุมชนวัดพายทอง นางสาววาสนา  ทองปรีชา ครู
42 สพป.อ่างทอง 670046 : อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) อภันตรี  นาคอำไพ ธุรการโรงเรียน
43 สพป.อ่างทอง 670053 : วัดเอกราช นางศิริพร   เหนือคูเมือง ครูโรงเรียนวัดเอกราช
44 สพป.อ่างทอง 670083 : วัดคำหยาด นางสาววรัญญา  อินยัง ครู
45 สพป.อ่างทอง 670089 : วัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์) มาเรียม  สุขวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.อ่างทอง 670084 : วัดโคกพุทรา นางสาวเบญจวรรณ  เด่นดวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
47 สพป.อ่างทอง 670085 : วัดจันทราราม นางวาสนา  เรืองกลัด ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราราม
48 สพป.อ่างทอง 670087 : วัดไตรรัตนาราม นางเยาวเรศ  รักคำ ครู
49 สพป.อ่างทอง 670088 : วัดทางพระ นางสาวกมลวรรณ   ผ่องกาย ครู
50 สพป.อ่างทอง 670090 : วัดท่าโขลง สุพรรณี  รักซื่อ ครู
51 สพป.อ่างทอง 670076 : วัดยางทอง กนกพร  จานพูม ครูผู้ช่วย
52 สพป.อ่างทอง 670057 : วัดโพธิ์ราษฎร์ ลัดดา  เพชรราช ครู
53 สพป.อ่างทอง 670058 : วัดบ้านสร้าง เสาวคนธ์  ใจมั่นคง ธุรการ
54 สพป.อ่างทอง 670064 : วัดท่าอิฐ นางสาวขนิษฐา  ประจันตะเสน ครูจ้างสอน
55 สพป.อ่างทอง 670059 : วัดสามประชุม(วันครู2504) นางสาวเกษราพร  ชิดเชื้อ ธุรการโรงเรียน
56 สพป.อ่างทอง 670075 : วัดโบสถ์ สมพิศ  ยะสุตา ครู
57 สพป.อ่างทอง 670067 : วัดข่อย อุทุมพร  มงคล ครูชำนาญการ
58 สพป.อ่างทอง 670080 : วัดศรีกุญชร ธณัฐดา  ทองสุข ครู
59 สพป.อ่างทอง 670081 : วัดยางช้าย ทวีพร  กุนันตา ครู
60 สพป.อ่างทอง 670081 : วัดยางช้าย จิราพรรณ  ทองหนูเอียด ครู
61 สพป.อ่างทอง 670082 : วัดงิ้วราย ธรานนท์  คงสมบูรณ์ ธุรการ
62 สพป.อ่างทอง 670079 : วัดลั่นทม นางสาวรัตนาภรณ์   ทองสร้อย ครูชำนาญการ
63 สพป.อ่างทอง 670077 : วัดม่วงคัน ยุทธการ  สัจจาพิพัฒน์ ครู
64 สพป.อ่างทอง 670078 : วัดโพธิ์เอน ศิริมา  ชูวงษ์ ธุรการ
65 สพป.อ่างทอง 670065 : วัดโพธิ์เกรียบ นางสาวกัลยาพร  พงษ์รักษา ครู
66 สพป.อ่างทอง 670066 : วัดสว่าง สิริมน  แจ่มทับทิม ครู
67 สพป.อ่างทอง 670086 : วัดสนธิธรรม จิราาุวัฒน์  ประสาทธนกุล ครู
68 สพป.อ่างทอง 670072 : วัดสุวรรณราชหงษ์ นางวราภรณ์   นิลเลิศ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์
69 สพป.อ่างทอง 670074 : วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) นางสาวธัญญ์สิริณทร์   ทองสร้อย ผู้อำนวยการ
70 สพป.อ่างทอง 670056 : ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) พรรณนพพร  สินน้อย ครู
71 สพป.อ่างทอง 670069 : วัดน้ำอาบ นายหลัก  ศรีเครือ ครู
72 สพป.อ่างทอง 670061 : วัดป่ามุนี สุภาวดี  ทองนาค ครู
73 สพป.อ่างทอง 670062 : วัดท่าตลาด นายสิริวัฒน์  ยะสุตา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด
74 สพป.อ่างทอง 670139 : วัดหัวสะแกตก วรวตี  บุญปลูก ธุรการ
75 สพป.อ่างทอง 670140 : วัดรัตนาราม นางจุฑารัตน์   เมืองวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.อ่างทอง 670144 : บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) เขมพัฒน์  จารีย์ ครูผู้ช่วย
77 สพป.อ่างทอง 670153 : วัดวังน้ำเย็น โชติรส  รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.อ่างทอง 670154 : วัดหมื่นเกลา นางสาวปิยะดา  ยิ้มละมัย ครูผู้ช่วย
79 สพป.อ่างทอง 670155 : วัดหนองยาง สมคิด  โคงาม ครู
80 สพป.อ่างทอง 670156 : วัดรางฉนวน กาญจนา  กระจ่างพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.อ่างทอง 670145 : วัดจันทร์มณี นางน้ำฝน  สถาวร ธุรการโรงเรียน
82 สพป.อ่างทอง 670142 : วัดบ้านแก สุทัศน์ดาว  ยอดพรม ธุรการโรงเรียน
83 สพป.อ่างทอง 670141 : วัดบ้านพราน กาญจนา  งามขำ ครู
84 สพป.อ่างทอง 670159 : บ้านหนองเสือ นางกัญนิกา  ช่วงฉวี ครูอัตราจ้าง
85 สพป.อ่างทอง 670157 : วัดสีบัวทอง พิสุทธิ์  ภิรมย์ธรรม ครู
86 สพป.อ่างทอง 670158 : วัดแก้วกระจ่าง วสาวี  รอดวารี ครู
87 สพป.อ่างทอง 670146 : อนุบาลแสวงหา นายวีระชาติ  มาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
88 สพป.อ่างทอง 670148 : วัดบ้านเพชร นายยศภูมิ  ศุขะพันธุ์ ครู
89 สพป.อ่างทอง 670149 : วัดทองเลื่อน อภิภู  อาวรณ์ ครู
90 สพป.อ่างทอง 670150 : วัดยาง นางสาวมยุรี  หอมแสง ธุรการโรงเรียน
91 สพป.อ่างทอง 670106 : วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) กัญชพร   หมั่นดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.อ่างทอง 670114 : วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) ประภัสสร  ทองมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.อ่างทอง 670114 : วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) ตวงรัตน์  กำปั่น ครูอัตราจ้าง
94 สพป.อ่างทอง 670111 : วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) สิริวรรณ  อ่อนนิ่ม ครู
95 สพป.อ่างทอง 670103 : วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) นางสาวชญานิศ   ญาณโกมุท ครู
96 สพป.อ่างทอง 670112 : วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) ชลาลัย    พูลสวัสดิ์ ครูธุรการ
97 สพป.อ่างทอง 670092 : วัดขุมทอง ธิติภรณ์ แดนรักษ์  แดนรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.อ่างทอง 670093 : วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) นางสาวเรณุกา  เกษสังข์ ครู
99 สพป.อ่างทอง 670097 : วัดวันอุทิศ สิริลักษณ์  กองโส ครู
100 สพป.อ่างทอง 670124 : วัดไผ่วง จิดาภา  สุคลธา ครูผู้ช่วย
101 สพป.อ่างทอง 670125 : วัดต้นทอง สุภิญญา  ธาราดล ธุรการ
102 สพป.อ่างทอง 670104 : วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) วุฒิชัย  แปกระโทก ครูผู้ช่วย
103 สพป.อ่างทอง 670105 : วัดศาลาดิน นางสาวชนัญญา  ขำอุดม ครู
104 สพป.อ่างทอง 670116 : วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) นางสาวโชติรส  ชูกำลัง ครู
105 สพป.อ่างทอง 670117 : วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) ปราชญาพร  แย้มพันธุ์นุ้ย ครูผู้ช่วย
106 สพป.อ่างทอง 670118 : บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) นางขวัญใจ  วรเกียรติตระกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน (ครู คศ.3)
107 สพป.อ่างทอง 670118 : บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) นางสาวสุทธิดา  กล้าหาญ ธุรการโรงเรียน
108 สพป.อ่างทอง 670100 : วัดหลวง นันทนา  สิทธิ์น้อย ครูผู้ช่วย
109 สพป.อ่างทอง 670101 : บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) นางสาวเนตรทราย  แจ่มจันทร์ ธุรการ
110 สพป.อ่างทอง 670102 : วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) นิภาวรรณ  สอนอิ่ม ครู
111 สพป.อ่างทอง 670098 : อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) พิเชษฐ์  ละมุดเทศ ครู
112 สพป.อ่างทอง 670091 : ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ ธนพร  วันทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.อ่างทอง 670119 : บ้านห้วยคล้า ยุวดี  ชุติธนภานนท์ ครู
114 สพป.อ่างทอง 670126 : วัดสิทธาราม วรภา  สิงหฬ ธุรการ
115 สพป.อ่างทอง 670109 : ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) เสาวลักษณ์  บุญนาค ครู
116 สพป.อ่างทอง 670109 : ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) รัฐิมา  พิศวง ธุรการ
117 สพป.อ่างทอง 670110 : วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) นายฐิติวัชร  ทองโอภาส อัตราจ้าง
118 สพป.อ่างทอง 670110 : วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) นางสาวนภาภร  มะลิซ้อน ครู
119 สพป.อ่างทอง 670120 : วัดหลักแก้ว พัชราวรรณ  คงชนะ ธุรการ
120 สพป.อ่างทอง 670121 : วัดลานช้าง อลิศร  สว่างวงศ์ พนักงานราชการ
121 สพป.อ่างทอง 670122 : วัดคลองสำโรง วุฒิกานต์  แสงทอง ธุรการโรงเรียน
122 สพป.อ่างทอง 670123 : วัดใหม่ทางข้าม เบญจวรรณ  ร่วมสำลี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
123 สพป.อ่างทอง 670115 : วัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) นายภาณุ  สังข์ไพร ธุรการโรงเรียน
124 สพป.อ่างทอง 670113 : วัดห้วยคันแหลน นางสาวสมฤดี  สุวรรณ์ ครู
125 สพป.อ่างทอง 670113 : วัดห้วยคันแหลน นายเด่น  รักเชื้อสาย ครู
126 สพป.อ่างทอง 670095 : วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) ฤทธิชัย  ฤกษ์เกษม ครู
127 สพป.อ่างทอง 670094 : วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) สุนิสา  วีระอัจฉราพรรณ ครู
128 สพป.อ่างทอง 670094 : วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) ชัยวัฒน์  มั่นอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
129 สพป.อ่างทอง 670133 : วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) จิราพร  อาษาพันธ์ ครูผู้ช่วย
130 สพป.อ่างทอง 670133 : วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวจนิตตา  สวนดอก ธุรการ
131 สพป.อ่างทอง 670134 : วัดท่าชุมนุม นางจิราพร  แก้วมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.อ่างทอง 670132 : บ้านหนองถ้ำ สุนันทา  ทรงความดี ครู
133 สพป.อ่างทอง 670131 : วัดมงคลธรรมนิมิต ไพบูลย์  ศรีกระจ่าง ครู
134 สพป.อ่างทอง 670135 : วัดหนองกร่าง นายปภัทร์พนธ์  เปรมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.อ่างทอง 670130 : วัดเกษทอง สุทารินี  ชื่นชม ครูผู้ช่วย
136 สพป.อ่างทอง 670128 : วัดสามโก้ ยุทธภูมิ  ปานจันดี ครู
137 สพป.อ่างทอง 670129 : อนุบาลบ้านลำสนุ่น วสวัตติ์  หุ่นแสวง ครู
138 สพป.อ่างทอง 670137 : บ้านดอนตาวง นุชฎา  พิมพ์ภาเรีย ครู
139 สพป.อ่างทอง 670138 : วัดสามขาว เสาวนีย์  ลูกฟัก ครู