รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.อ่างทอง 670022 : วัดโพธิวงษ์ รพีพร  นิลไสล ครู
2 สพป.อ่างทอง 670023 : วัดโคศุภราช นายวัฒนา  สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.อ่างทอง 670019 : วัดจำปาหล่อ สุวนันท์  โพธิ์ศรี ครู
4 สพป.อ่างทอง 670019 : วัดจำปาหล่อ นภาดา  แจ่มกระจ่าง ครู
5 สพป.อ่างทอง 670020 : วัดโพทูล สุรพล  อินทรสวัสดิ์ พนักงานราชการ
6 สพป.อ่างทอง 670014 : วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) วรฤทัย  สุขสำราญ ครู
7 สพป.อ่างทอง 670006 : อนุบาลวัดอ่างทอง ณัฐดนัย  ประภัสโรทัย ครู
8 สพป.อ่างทอง 670015 : กระทุ่มราย นางสาวปัทมพร  อู่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.อ่างทอง 670016 : วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) สาริณี   แก่นแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
10 สพป.อ่างทอง 670021 : วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) ศิริพร  คุตตะนาม ธุรการ
11 สพป.อ่างทอง 670021 : วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) นางนวลภรณ์   จันทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.อ่างทอง 670017 : บ้านน้ำผึ้ง รัชดา  เทียมเศวต ครู
13 สพป.อ่างทอง 670018 : วัดบ้านอิฐ นางสาวเบญจวรรณ  แย้มสรวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.อ่างทอง 670018 : วัดบ้านอิฐ นางสาวปนัดดา  ฤทธิ์ฤดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.อ่างทอง 670001 : วัดอรัญญิกาวาส เพ็ญประภา  สุคนธี ครู
16 สพป.อ่างทอง 670001 : วัดอรัญญิกาวาส นางสาวจุฑาทิพย์  คิดอ่าน ครู
17 สพป.อ่างทอง 670011 : วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) นายกิตติ  ต้องประสงค์ ผู้อำนวยการโรเรียน
18 สพป.อ่างทอง 670002 : วัดราชปักษี นาง วันเพ็ญ  ชูอินทร์ ครู
19 สพป.อ่างทอง 670003 : อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) อรอุมา  สุรัตนวนิช ครู
20 สพป.อ่างทอง 670012 : วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) สุรชัย  ลีลาขจรจิต ครู
21 สพป.อ่างทอง 670024 : วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) ภัทรพงศ์  แก้วมณี ครูผู้ช่วย
22 สพป.อ่างทอง 670007 : วัดโบสถ์ สุรศักดิ์  ศรสิทธิ์ ธุรการ
23 สพป.อ่างทอง 670007 : วัดโบสถ์ ฐิตารีย์  เกตุงาม ธุรการ
24 สพป.อ่างทอง 670008 : วัดจันทร์นิรมิตร สมประสงค์  ยำพวา ครูผู้ช่วย
25 สพป.อ่างทอง 670010 : วัดไผ่ล้อม นางภิรมย์  ศิริวรรณ ครู
26 สพป.อ่างทอง 670005 : วัดเซิงหวาย สุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์ ครู
27 สพป.อ่างทอง 670031 : วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สุภาพร  ละมัย ครู
28 สพป.อ่างทอง 670032 : บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) มาลัย  โพธิราชา ครู
29 สพป.อ่างทอง 670032 : บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) ขวัญชนก  วงศ์ใหญ่ ครู
30 สพป.อ่างทอง 670038 : วัดชัยสิทธาราม วันรพี  สนธิบ่าย ครู
31 สพป.อ่างทอง 670038 : วัดชัยสิทธาราม สุภัชชา  บัญฑิโต หัวหน้าเจ้าหน้าที่
32 สพป.อ่างทอง 670039 : วัดนางเล่ว วรรณนภา  นาถพินิจ ครูผู้ช่วย
33 สพป.อ่างทอง 670039 : วัดนางเล่ว รัชดา  ทองสุข ผู้อำนวยการ
34 สพป.อ่างทอง 670027 : วัดมหานาม วรรณี  คงทอง ครู
35 สพป.อ่างทอง 670028 : วัดโบสถ์ วรัญชภัทร์   ทองยิ่ง ครู
36 สพป.อ่างทอง 670025 : อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) นางบุญชู  พรหมหากุล ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.อ่างทอง 670029 : วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) กฤษณา   กลีบจำปา ครู
38 สพป.อ่างทอง 670030 : วัดละมุด ประทานพร  พรหมสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
39 สพป.อ่างทอง 670030 : วัดละมุด นายจรูญ  เจียมจับเล่ห์ ครู
40 สพป.อ่างทอง 670033 : วัดบ้านป่า patcharaporn  pinitmontee ครู
41 สพป.อ่างทอง 670044 : วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) ธนวัฏ  หวังวีระ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.อ่างทอง 670042 : วัดเจ้าบุญเกิด บัณฑิตา  อ่องละออ ธุรการ
43 สพป.อ่างทอง 670043 : วัดเยื้องคงคาราม พีริยา  นิวาสานนท์ ครู
44 สพป.อ่างทอง 670035 : วัดวงษ์ภาศน์ นายณัฐพล  เนตรคุณ ครู
45 สพป.อ่างทอง 670034 : วัดกำแพง ระพีพร  ทับประเทือง ครูอัตราจ้าง
46 สพป.อ่างทอง 670054 : ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) บุศรินทร์  บุญหิรันดร
47 สพป.อ่างทอง 670055 : วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) อรพรรณ   แสนสุรินทร์ ครูผู้ช่วย
48 สพป.อ่างทอง 670055 : วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) วุฒิพงษ์  เนียมพันธ์ ครู
49 สพป.อ่างทอง 670049 : ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาววนิดา   เพียซ้าย ธุรการโรงเรียน
50 สพป.อ่างทอง 670050 : วัดท่า อนุสรา  ทรัพย์ภักดี ครู
51 สพป.อ่างทอง 670051 : วัดถนน สำเนียง  ชูชีพ ครู
52 สพป.อ่างทอง 670051 : วัดถนน สุชีรา  เขียวระยับ ครู
53 สพป.อ่างทอง 670052 : วัดพิจารณ์โสภณ สมบัติ  ปิติเขตร์ ครู
54 สพป.อ่างทอง 670052 : วัดพิจารณ์โสภณ วิญญู  คมคาย ครู
55 สพป.อ่างทอง 670048 : วัดศรีมหาโพธิ์ นางเปรมฤดี  น้อยโสภณ ครู
56 สพป.อ่างทอง 670047 : ชุมชนวัดพายทอง นางสาวสุนิธี  ดอกบัว ครู
57 สพป.อ่างทอง 670047 : ชุมชนวัดพายทอง วาสนา  ทองปรีชา ครู
58 สพป.อ่างทอง 670046 : อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) อภันตรี  นาคอำไพ ธุรการโรงเรียน
59 สพป.อ่างทอง 670046 : อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) นางจุฑารัตน์  สอนพร ครู
60 สพป.อ่างทอง 670053 : วัดเอกราช วันชัย  สอนพร ครู
61 สพป.อ่างทอง 670053 : วัดเอกราช นางศิริพร  เหนือคูเมือง ครู
62 สพป.อ่างทอง 670083 : วัดคำหยาด วรัญญา  อินยัง ครู
63 สพป.อ่างทอง 670089 : วัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์) มาเรียม  สุขวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.อ่างทอง 670084 : วัดโคกพุทรา นางสาวเบญจวรรณ  เด่นดวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.อ่างทอง 670084 : วัดโคกพุทรา นางสาวสุภาวิณี  ฤทธิไชยกูล ครู
66 สพป.อ่างทอง 670085 : วัดจันทราราม นางวาสนา  เรืองกลัด ครู
67 สพป.อ่างทอง 670087 : วัดไตรรัตนาราม เยาวเรศ  รักคำ ครูผู้ช่วย
68 สพป.อ่างทอง 670088 : วัดทางพระ กมลวรรณ  ผ่องกาย ครู
69 สพป.อ่างทอง 670090 : วัดท่าโขลง หนึ่งนุช  พลทองเติม ครูอัตราจ้าง
70 สพป.อ่างทอง 670090 : วัดท่าโขลง สุพรรณี  รักซื่อ ครู
71 สพป.อ่างทอง 670076 : วัดยางทอง นันทกา  บริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.อ่างทอง 670057 : วัดโพธิ์ราษฎร์ นายไพโรจน์  ประดับเพ็ชร ครู คศ.1
73 สพป.อ่างทอง 670058 : วัดบ้านสร้าง นางสาวอารียา  ทองคำ ธุรการโรงเรียน
74 สพป.อ่างทอง 670058 : วัดบ้านสร้าง อารียา  ทองคำ ธุรการโรงเรียน
75 สพป.อ่างทอง 670063 : อนุบาลโพธิ์ทอง ธิดารัตน์  ผูกพันธ์ ธุรการ
76 สพป.อ่างทอง 670063 : อนุบาลโพธิ์ทอง นางสาวผกามาศ  พูลน้อย ธุรการโรงเรียน
77 สพป.อ่างทอง 670064 : วัดท่าอิฐ นางสาวจิราพร  แก้วสว่าง ธุรการ
78 สพป.อ่างทอง 670059 : วัดสามประชุม(วันครู2504) วินัย  ทรัพย์ศฤงฆรา ครู
79 สพป.อ่างทอง 670075 : วัดโบสถ์ นางสาวรวีวรรณ์  ตันติกุลมานิมิต ครู
80 สพป.อ่างทอง 670075 : วัดโบสถ์ นางสาวนิจสิรี  เนียมรัตน์ ธุรการโรงเรียน
81 สพป.อ่างทอง 670067 : วัดข่อย อุทุมพร  มงคล ครูชำนาญการ
82 สพป.อ่างทอง 670067 : วัดข่อย นางสาวปพิชญา  แคล่วคล่อง ธุรการ
83 สพป.อ่างทอง 670068 : วัดบุญเกิด นางฃูจิตร์  ภาโสม ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.อ่างทอง 670080 : วัดศรีกุญชร นางสาวธณัฐดา  ใยบัว ครูผู้ช่วย
85 สพป.อ่างทอง 670081 : วัดยางช้าย ทวีพร  กุนันตา ครูผู้ช่วย
86 สพป.อ่างทอง 670081 : วัดยางช้าย นางปัญจรีย์  คามีศักดิ์ ครู
87 สพป.อ่างทอง 670082 : วัดงิ้วราย นางสาววันทนา  ทรัพย์สิน ครู
88 สพป.อ่างทอง 670079 : วัดลั่นทม รัตนาภรณ์  ทองสร้อย ครู
89 สพป.อ่างทอง 670077 : วัดม่วงคัน ยุทธการ  สัจจาพิพัฒน์ ครู
90 สพป.อ่างทอง 670078 : วัดโพธิ์เอน นางสาวศิริมา  ชูวงษ์ ธุรการโีรงเรียน
91 สพป.อ่างทอง 670065 : วัดโพธิ์เกรียบ กมลวัฒน์  พูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.อ่างทอง 670066 : วัดสว่าง สิริมน  แจ่มทับทิม ครู
93 สพป.อ่างทอง 670086 : วัดสนธิธรรม นายจิรารุวัฒน์  ประสาทธนกุล ครู
94 สพป.อ่างทอง 670072 : วัดสุวรรณราชหงษ์ นางวราภรณ์  นิลเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ
95 สพป.อ่างทอง 670073 : วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) สุรีพร   บุญเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.อ่างทอง 670074 : วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) นางสาวฬุริยา  ทรัพย์สิน ครูผู้ช่วย
97 สพป.อ่างทอง 670056 : ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) พรรณนพพร  สินน้อย ครู
98 สพป.อ่างทอง 670069 : วัดน้ำอาบ หลัก  ศรีเครือ ครูชำนาญการ
99 สพป.อ่างทอง 670060 : วัดบุญศิริวิทยาราม นิตยา  อินอำพล ครูผู้ช่วย
100 สพป.อ่างทอง 670061 : วัดป่ามุนี นายดิเรก  ทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.อ่างทอง 670062 : วัดท่าตลาด นายทศวรรษ  ขวัญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด
102 สพป.อ่างทอง 670139 : วัดหัวสะแกตก นางวรวตี  บุญปลูก ธุรการโรงเรียน
103 สพป.อ่างทอง 670139 : วัดหัวสะแกตก นายอิศรา  โรจนบวร ครู โรงเรียนวัดหัวสะแกตก
104 สพป.อ่างทอง 670140 : วัดรัตนาราม จุฑารัตน์  เมืองวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.อ่างทอง 670143 : ชุมชนวัดริ้วหว้า Janyathip  bonaram ครู
106 สพป.อ่างทอง 670144 : บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) วชรวุฒิ  ศรีเคลือบ ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.อ่างทอง 670144 : บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) วิลาสินี  พีรนันทปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
108 สพป.อ่างทอง 670153 : วัดวังน้ำเย็น โชติรส  รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.อ่างทอง 670154 : วัดหมื่นเกลา นายอรรถพล  รัตนบวรชัย ครู
110 สพป.อ่างทอง 670155 : วัดหนองยาง somkid  khatthong ครู
111 สพป.อ่างทอง 670156 : วัดรางฉนวน กาญจนา  กระจ่างพันธุ์ ครู
112 สพป.อ่างทอง 670145 : วัดจันทร์มณี นางประไพศรี  สวัสดิ์ศรี ครู
113 สพป.อ่างทอง 670142 : วัดบ้านแก ชนาลักษณ์  โคงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.อ่างทอง 670142 : วัดบ้านแก สุทัศน์ดาว  ยอดพรม ธุรการโรงเรียน
115 สพป.อ่างทอง 670141 : วัดบ้านพราน กาญจนา  งามขำ ครู
116 สพป.อ่างทอง 670159 : บ้านหนองเสือ สมเกียรติ  สมเกียรติ พุ่มมาลา ครูชำนาญการ
117 สพป.อ่างทอง 670157 : วัดสีบัวทอง พิสุทธิ์  ภิรมย์ธรรม ครู
118 สพป.อ่างทอง 670158 : วัดแก้วกระจ่าง วสาวี  รอดวารี ครู
119 สพป.อ่างทอง 670146 : อนุบาลแสวงหา มนตรี  ปกป้อง ครู
120 สพป.อ่างทอง 670147 : พวงทองอุปถัมภ์ จรรทิมา  เวลาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.อ่างทอง 670148 : วัดบ้านเพชร กนกพร  ชอบชม ธุรการโรงเรียน
122 สพป.อ่างทอง 670148 : วัดบ้านเพชร ณัฐวีณ์  ทองสมบัติ ครูวิทยฐานะชำนาญการ
123 สพป.อ่างทอง 670149 : วัดทองเลื่อน นายอภิภู  อาวรณ์ ครู
124 สพป.อ่างทอง 670150 : วัดยาง นายประพัฒน์  วงษ์เจริญ ครู
125 สพป.อ่างทอง 670151 : ประสิทธิวิทยาฯ ภควัต  แต่งงาม ครูผู้ช่วย
126 สพป.อ่างทอง 670106 : วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) palakorn  taladon ครู
127 สพป.อ่างทอง 670107 : วัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) กันทิมา  พันธ์น้อย ครูผู้ช่วย
128 สพป.อ่างทอง 670107 : วัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) อธิภรณ์  โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.อ่างทอง 670114 : วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) นางชนิดาภา   รอตเสียงล้ำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)
130 สพป.อ่างทอง 670111 : วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) สิริวรรณ  อ่อนนิ่ม ครู
131 สพป.อ่างทอง 670103 : วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) ชญานิศ  ญาณโกมุท ครูชำนาญการ
132 สพป.อ่างทอง 670112 : วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) นางดวงใจ  งามปลอด ครู ชำนาญการพิเศษ
133 สพป.อ่างทอง 670112 : วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) ชลาลัย   พูลสวัสดิ์ ครูธุรการ
134 สพป.อ่างทอง 670108 : วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) นางสาววรรณิภา  น้ำผึ้ง ครู ชำนาญการ
135 สพป.อ่างทอง 670092 : วัดขุมทอง ธิติภรณ์  แดนรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.อ่างทอง 670093 : วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) เรณุกา  เกษสังข์ ครู
137 สพป.อ่างทอง 670097 : วัดวันอุทิศ เจนจิรา  ดวงประทีป ธุรการ
138 สพป.อ่างทอง 670097 : วัดวันอุทิศ ทวี  เพ็งแจ่มศรี ครู
139 สพป.อ่างทอง 670124 : วัดไผ่วง พัชรินทร์  ปานหงษ์ ครู
140 สพป.อ่างทอง 670124 : วัดไผ่วง นางสำเนียง  โคจำนงค์ ครู
141 สพป.อ่างทอง 670125 : วัดต้นทอง นางสาวมณฑา  จิตตชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.อ่างทอง 670104 : วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) นางสาวสาวิตรี   ขวาซุย ธุรการโรงเรียน
143 สพป.อ่างทอง 670105 : วัดศาลาดิน ปรัชญลักห์  เลิศลพบวรผล ผู้อำนวยการ
144 สพป.อ่างทอง 670116 : วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) นางสุนันท์   สระบัวทอง ครู
145 สพป.อ่างทอง 670117 : วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) วิทยา  มีสกุล ผุ้อำนวยการโรงเรียน
146 สพป.อ่างทอง 670118 : บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) ขวัญใจ  วรเกียรติตระกูล ครู
147 สพป.อ่างทอง 670100 : วัดหลวง สงวน  มีสกุล ครู
148 สพป.อ่างทอง 670101 : บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) นายเกรียงไกร  อภิณหวัฒน์ ธุรการโรงเรียน
149 สพป.อ่างทอง 670102 : วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) โสภิตา  ขลังธรรมเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.อ่างทอง 670098 : อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) พิเชษฐ์  ละมุดเทศ ครู
151 สพป.อ่างทอง 670098 : อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) ศิริลักษณ์  เพ็งโอภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.อ่างทอง 670091 : ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ สุดารัตน์  เงินปาน ครู
153 สพป.อ่างทอง 670119 : บ้านห้วยคล้า ยุวดี  ใจเฉื่อย ครู
154 สพป.อ่างทอง 670126 : วัดสิทธาราม นายชัยณรงค์  วรเกียรติตระกูล ครู
155 สพป.อ่างทอง 670126 : วัดสิทธาราม นางสาววรภา  สิงหฬ ธุรการโรงเรียน
156 สพป.อ่างทอง 670109 : ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) วุฒิพงษ์  คงชนะ ธุรการ
157 สพป.อ่างทอง 670109 : ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) กมลฉัตร  กลัดแก้ว ครู
158 สพป.อ่างทอง 670110 : วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) มาริสา   คงชนะ พนักงานราชการ
159 สพป.อ่างทอง 670110 : วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) กมลภพ  สำราญรื่น ครูธุรการ
160 สพป.อ่างทอง 670096 : วัดทำนบ พันธุ์ทิพ  กิจรันต์ ครู
161 สพป.อ่างทอง 670120 : วัดหลักแก้ว พัชราวรรณ  รัมมะพ้อ ธุรการ
162 สพป.อ่างทอง 670120 : วัดหลักแก้ว พิเชฐ  เกษวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
163 สพป.อ่างทอง 670121 : วัดลานช้าง ธิติมา  กล่อมฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน
164 สพป.อ่างทอง 670121 : วัดลานช้าง วุฒิกานต์  แสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 สพป.อ่างทอง 670122 : วัดคลองสำโรง นายสงัด  พึ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.อ่างทอง 670123 : วัดใหม่ทางข้าม นางกาญจนา  แสงทอง ครู
167 สพป.อ่างทอง 670123 : วัดใหม่ทางข้าม นางสาวเบญจวรรณ   ร่วมสำลี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม
168 สพป.อ่างทอง 670115 : วัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) จัตุรงค์  วงษ์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.อ่างทอง 670113 : วัดห้วยคันแหลน สมฤดี  สุวรรณ์ ครู
170 สพป.อ่างทอง 670095 : วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) นิ่มนวล  เทียนขาว ครู
171 สพป.อ่างทอง 670094 : วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) สุนิสา  วีระอัจฉราพรรณ ครู
172 สพป.อ่างทอง 670133 : วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) จนิตตา  สวนดอก ธุรการโรงเรียน
173 สพป.อ่างทอง 670134 : วัดท่าชุมนุม นางจิราพร  แก้วมณี ธุรการ
174 สพป.อ่างทอง 670132 : บ้านหนองถ้ำ นางสุนันทา  ทรงความดี ครู
175 สพป.อ่างทอง 670131 : วัดมงคลธรรมนิมิต นายอภิชาติ  พรหมสวัสดิ์ ครู
176 สพป.อ่างทอง 670135 : วัดหนองกร่าง มาโนช  หล่อเหลี่ยม ครู คศ.2
177 สพป.อ่างทอง 670130 : วัดเกษทอง สกลวรรณ  รูปหุ่น ครู
178 สพป.อ่างทอง 670130 : วัดเกษทอง มานพ  ศรีไพรอ่อน ครู
179 สพป.อ่างทอง 670128 : วัดสามโก้ ยุทธภูมิ  ปานจันดี ครู คศ.1
180 สพป.อ่างทอง 670128 : วัดสามโก้ ภุชงค์  วิเศษสุข ธุรการโรงเรียน
181 สพป.อ่างทอง 670129 : อนุบาลบ้านลำสนุ่น วสวัตติ์   หุ่นแสวง ครู
182 สพป.อ่างทอง 670137 : บ้านดอนตาวง นางสาวจรูญ  สำลีอ่อน ครู
183 สพป.อ่างทอง 670138 : วัดสามขาว นางเสาวนีย์  ลูกฟัก ครู