รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ลพบุรี 490403 : โคกสำโรงวิทยา พิณรัตน์  พันธ์ปิ่น ครู
2 สพม.ลพบุรี 490393 : พิบูลวิทยาลัย นางสาวนพรัตน์  ศรีหริ่ง ครูชำนาญการ
3 สพม.ลพบุรี 490394 : โคกกะเทียมวิทยาลัย นิตติยา  เกิดบุญ คศ.1
4 สพม.ลพบุรี 490404 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ว่าที่ ร.ต.ธิติฏฐ์วัฒน์   เอมสถิตย์ ครู
5 สพม.ลพบุรี 490404 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายโสภณ  กล่อมเกลี้ยง ครูผู้ช่วย
6 สพม.ลพบุรี 490404 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายชยากร  แตงนิ่ม ครูผู้ช่วย
7 สพม.ลพบุรี 490396 : ดงตาลวิทยา พรากร  สิงห์ไพศาล เจ้าหน้าที่พัสดุ
8 สพม.ลพบุรี 490396 : ดงตาลวิทยา ชุติมา  กีรติมาพงศ์ ครู
9 สพม.ลพบุรี 490397 : พระนารายณ์ นาถชลา  สุกใส ครู
10 สพม.ลพบุรี 490398 : บ้านข่อยวิทยา ดาวรุ่ง  แสงหมอก ครูผู้ช่วย
11 สพม.ลพบุรี 490395 : โคกตูมวิทยา จันทนา  แจ่มโอภาส ครู
12 สพม.ลพบุรี 490408 : ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสมลักษณ์  ยิ่งสูง ครู
13 สพม.ลพบุรี 490408 : ท่าวุ้งวิทยาคาร ไพฑูรย์  กลิ่นประทุม ครู
14 สพม.ลพบุรี 490409 : บ้านเบิกวิทยาคม นางสุภาพร  ปิ่นงาม ครู ชำนาญการพิเศษ
15 สพม.ลพบุรี 490410 : บ้านหมี่วิทยา นางสาวสุดารัตน์  สอาดดี ครู
16 สพม.ลพบุรี 490411 : ปิยะบุตร์ คณิต  ศรีผาติ ครู
17 สพม.ลพบุรี 490411 : ปิยะบุตร์ นายธน  ธนธำรงกุล ครู
18 สพม.ลพบุรี 490412 : บ้านชีวิทยา ปภัสรา  มีรอด ครู
19 สพม.ลพบุรี 490412 : บ้านชีวิทยา นภาพร  ถนอมศิลป์ ครูชำนาญการ
20 สพม.ลพบุรี 490400 : พัฒนานิคม นันทิดา  พิมพ์สมบูรณ์ ครู
21 สพม.ลพบุรี 490405 : ชัยบาดาลวิทยา วิทูลย์  งามขำ ครูชำนาญการ
22 สพม.ลพบุรี 490405 : ชัยบาดาลวิทยา ปิยรัตน์  วงษ์กาญจนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
23 สพม.ลพบุรี 490401 : โคกสลุงวิทยา นางสาวชญานิษฐ์  นวลนุช ครู
24 สพม.ลพบุรี 490406 : ชัยบาดาลพิทยาคม บุตรศริน  ยงยืน ครู
25 สพม.ลพบุรี 490406 : ชัยบาดาลพิทยาคม นางสาวณัฐวรา  ต่วนชะเอม ครู
26 สพม.ลพบุรี 490402 : ขุนรามวิทยา นันทวรรณ  สุขพิพัฒนะ ครูชำนาญการ
27 สพม.ลพบุรี 490407 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สุอาภา  ธาระแดน ครู
28 สพม.ลพบุรี 490407 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สุอาภา  ธาระแดน ครูผู้ช่วย
29 สพม.ลพบุรี 490414 : ท่าหลวงวิทยาคม อนงค์  วงศ์มณี ครูผู้ช่วย
30 สพม.ลพบุรี 490415 : สระโบสถ์วิทยาคาร นิวัฒน์  เรืองศิลป์ ครู
31 สพม.ลพบุรี 490416 : โคกเจริญวิทยา ศุภวรรณ  นาคเกษม ครู
32 สพม.ลพบุรี 490417 : ยางรากวิทยา ธนภัทร  วัฒนวงศ์ ครูผู้ช่วย
33 สพม.ลพบุรี 490418 : ลำสนธิวิทยา ชุตินันท์  กองทอง ครูชำนาญการ
34 สพม.ลพบุรี 490419 : หนองม่วงวิทยา ประกาศิต  ยังตาล ครู