รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลพบุรี เขต 1 490027 : วัดดงน้อย นางสาววราภรณ์  เที่ยงสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
2 สพป.ลพบุรี เขต 1 490048 : วัดบ้านดาบ นายชำนาญ  จันทร์อินทร์ ครู
3 สพป.ลพบุรี เขต 1 490049 : วัดโบสถ์ นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์
4 สพป.ลพบุรี เขต 1 490049 : วัดโบสถ์ นางสาวอังขณา  หาลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.ลพบุรี เขต 1 490001 : วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) อาลิสา  บรรจุแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ลพบุรี เขต 1 490001 : วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) ดวงเนตร  พวงพิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.ลพบุรี เขต 1 490003 : วัดทุ่งสิงห์โต นางพรทิพย์  จันขันต์ ครู
8 สพป.ลพบุรี เขต 1 490003 : วัดทุ่งสิงห์โต นวรัตน์  พงษ์สุวรรณ ครู
9 สพป.ลพบุรี เขต 1 490004 : ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ สรินท์นรี  ศรีทอง ครู
10 สพป.ลพบุรี เขต 1 490017 : ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) นางผานิต  แก้วหอมคำ ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.ลพบุรี เขต 1 490017 : ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) กชพร  สระคูพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
12 สพป.ลพบุรี เขต 1 490017 : ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) สติ  สุขชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.ลพบุรี เขต 1 490018 : วัดสระมะเกลือ นางสาวสุนิสา  มุสิกะสิน ครู
14 สพป.ลพบุรี เขต 1 490019 : วัดดงสวอง ทรรศมล  ทองดี ครู
15 สพป.ลพบุรี เขต 1 490019 : วัดดงสวอง นาถติยา  สนั่นเมือง ครู
16 สพป.ลพบุรี เขต 1 490020 : วัดหนองบัวขาว เสาวลักษณ์  สุขลักษณ์ ครูผู้ช่วย
17 สพป.ลพบุรี เขต 1 490005 : บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) นายธนะวรรธน์  ทิพยดลคำวอน ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม
18 สพป.ลพบุรี เขต 1 490006 : วัดคอกกระบือ พเยาว์  ใจอารีรอบ ครู
19 สพป.ลพบุรี เขต 1 490007 : วัดหนองปลิง นายบรรลือ  เทาศิริ ครูโรงเรียนวัดหนองปลิง
20 สพป.ลพบุรี เขต 1 490081 : ซอย 3 สาย 4 ซ้าย นางประจุพร  แย้มกมล ครู
21 สพป.ลพบุรี เขต 1 490083 : บ้านห้วยส้ม ทัศนา  วัฒนกูล ครู
22 สพป.ลพบุรี เขต 1 490085 : ซอย 7 สาย 4 ซ้าย วนารี  นาคใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.ลพบุรี เขต 1 490085 : ซอย 7 สาย 4 ซ้าย สิริภัทร  โหราเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ
24 สพป.ลพบุรี เขต 1 490086 : ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย ปาวิกา  การะทอน ธุรการโรงเรียน
25 สพป.ลพบุรี เขต 1 490086 : ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จิตตินัฏฐ  บัวภาคำ ครู
26 สพป.ลพบุรี เขต 1 490086 : ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย นฤมล  อ่วมภู่ ธุรการ
27 สพป.ลพบุรี เขต 1 490067 : บ้านโคกตูม วิลัย  สังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกตูม
28 สพป.ลพบุรี เขต 1 490025 : โคกลำพานวิทยา นายณรงค์ฤทธิ์  ปลากัดทอง ผู้อำนวยการ
29 สพป.ลพบุรี เขต 1 490025 : โคกลำพานวิทยา นายปฐมพล   เหมือนเพ็ชร์ ครู คศ.2
30 สพป.ลพบุรี เขต 1 490051 : วัดธรรมเจดีย์ ธนกฤต  เชื้ออรวรรณ ธุรการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
31 สพป.ลพบุรี เขต 1 490051 : วัดธรรมเจดีย์ นายจักร์รินทร์  พ่วงพี เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพป.ลพบุรี เขต 1 490051 : วัดธรรมเจดีย์ สมเจตน์  นาคเจริญ ครู
33 สพป.ลพบุรี เขต 1 490054 : วัดชีแวะ ภัทรฤทัย  ตะกรุดสงฆ์ ครู
34 สพป.ลพบุรี เขต 1 490054 : วัดชีแวะ นางสาวประภาพิมพ์  หาจักร ครูอัตราจ้าง
35 สพป.ลพบุรี เขต 1 490054 : วัดชีแวะ นางพรรณวรินทร์  เงินลา ครู
36 สพป.ลพบุรี เขต 1 490044 : วัดดอนโพธิ์ ดัสกรณ์  เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
37 สพป.ลพบุรี เขต 1 490044 : วัดดอนโพธิ์ ชุลีพร  กลิ้งฝอย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ลพบุรี เขต 1 490045 : วัดใดใหญ่ อานันท์  ตรีทรัพย์ ครู
39 สพป.ลพบุรี เขต 1 490045 : วัดใดใหญ่ นายประสพ  สลุงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่
40 สพป.ลพบุรี เขต 1 490045 : วัดใดใหญ่ กนกวรรณ  แสงแพร ครู
41 สพป.ลพบุรี เขต 1 490046 : วัดใดยาว นันทพร  ชุ่มทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
42 สพป.ลพบุรี เขต 1 490039 : วัดโคกโพธิกุญชร พัชรี  กันทะวงค์ ครู
43 สพป.ลพบุรี เขต 1 490040 : วัดยาง ณ รังสี Khajorn  Ruethaicheamchuen ครู
44 สพป.ลพบุรี เขต 1 490041 : วัดตะลุง วรวีย์  เขียววิลัย ธุรการโรงเรียน
45 สพป.ลพบุรี เขต 1 490010 : วัดถนนแค นางประพาฬรัตน์  เอี่ยมโซ้ ครูชำนาญการ
46 สพป.ลพบุรี เขต 1 490012 : อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ณัฐนรี  แสวง ครู
47 สพป.ลพบุรี เขต 1 490012 : อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ปาลิน  วงษ์แหวน ครู
48 สพป.ลพบุรี เขต 1 490013 : อนุบาลลพบุรี วิรัชฎาพร  ภาคากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
49 สพป.ลพบุรี เขต 1 490013 : อนุบาลลพบุรี นายเมทิน  นาคำ ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.ลพบุรี เขต 1 490013 : อนุบาลลพบุรี นารีรัตน์  ต้นสกุล ธุรการโรงเรียน
51 สพป.ลพบุรี เขต 1 490022 : เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สุพัตรา  พนมมาศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
52 สพป.ลพบุรี เขต 1 490037 : วัดตองปุ นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.ลพบุรี เขต 1 490037 : วัดตองปุ นางนงลักษณ์  ทับทิมศรี ครู
54 สพป.ลพบุรี เขต 1 490014 : บ้านหนองแขม วรรณณิภา  ยศธิศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแขม
55 สพป.ลพบุรี เขต 1 490015 : วัดท่าแค นิสา  สินเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.ลพบุรี เขต 1 490015 : วัดท่าแค คมเพชร  พารีสอน ครู
57 สพป.ลพบุรี เขต 1 490016 : วัดป่ากล้วย ธิดาพร  ศรีผ่อง ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.ลพบุรี เขต 1 490016 : วัดป่ากล้วย ธิดาพร  ศรีผ่อง ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.ลพบุรี เขต 1 490074 : วัดหลวงท้ายตลาด ชะเอม  หมีทอง ครู
60 สพป.ลพบุรี เขต 1 490074 : วัดหลวงท้ายตลาด ศุภเกียรติ  ประชากุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
61 สพป.ลพบุรี เขต 1 490075 : วัดตะเคียน นางสาวสุธาสินี  โกษาพันธุ์ ธุรการโรงเรียน
62 สพป.ลพบุรี เขต 1 490075 : วัดตะเคียน ศิรินุช  โตจาด ครู
63 สพป.ลพบุรี เขต 1 490076 : วัดท่าข้าม นางรัตตนาพร  แสงแจ่ม ครู
64 สพป.ลพบุรี เขต 1 490076 : วัดท่าข้าม ยุภาภรณ์  แสงแจ่ม ธุรการ
65 สพป.ลพบุรี เขต 1 490065 : วัดเขาหนีบ นางผ่องศรี  บุญมา ครูชำนาญการพิเศษ
66 สพป.ลพบุรี เขต 1 490066 : ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ณพัฒน์สา  แก้วบวร ครู
67 สพป.ลพบุรี เขต 1 490071 : บ้านหนองถ้ำ นางยลดา   ดวงแก้ว ครู
68 สพป.ลพบุรี เขต 1 490072 : วัดซับเสือแมบ นายดิศรณ์  แก้วกันหา ครูผู้ช่วย
69 สพป.ลพบุรี เขต 1 490072 : วัดซับเสือแมบ อัจฉราพร  พลอยสวาท ธุรการโรงเรียน
70 สพป.ลพบุรี เขต 1 490061 : พิบูลสงเคราะห์๑ นายเรืองศักดิ์  ศรีจันทร์ ครู
71 สพป.ลพบุรี เขต 1 490062 : วัดนิคมสามัคคีชัย นางสาวจุฬารัตน์  ทองน้อย ครู
72 สพป.ลพบุรี เขต 1 490063 : วัดใหม่จำปาทอง นางขนิษฐา  คุ้มทอง ครู
73 สพป.ลพบุรี เขต 1 490082 : ซอย 5 สาย 2 ซ้าย อารียา  ศรีวันทนาสกุล ธุรการ
74 สพป.ลพบุรี เขต 1 490082 : ซอย 5 สาย 2 ซ้าย ไพรงาม  ไกรนรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 สพป.ลพบุรี เขต 1 490009 : วัดหนองแก้ว นายสารวิน  ควรหัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.ลพบุรี เขต 1 490030 : วัดโพธิ์ระหัต นายชัยวัฒน์  บุญมานำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.ลพบุรี เขต 1 490031 : วัดสิงห์ทอง อัญชญาฎา  ผ่องใส เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.ลพบุรี เขต 1 490032 : วัดอัมพวัน ไพลิน  นิธิปัญญากร ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน
79 สพป.ลพบุรี เขต 1 490032 : วัดอัมพวัน นพวรรณ  พวงภู่ ครู
80 สพป.ลพบุรี เขต 1 490033 : วัดทองแท่งนิสยาราม suchol  phukchat ครู
81 สพป.ลพบุรี เขต 1 490077 : วัดข่อยกลาง ชนาธิป  ปิยมโนธร เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.ลพบุรี เขต 1 490078 : วัดข่อยใต้ อำภรณ์  คำมาก เจ้าหน้าที่
83 สพป.ลพบุรี เขต 1 490023 : พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ นายนิยม  น้อยตั้ง ครู
84 สพป.ลพบุรี เขต 1 490035 : บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) ศรินยา  น้อยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
85 สพป.ลพบุรี เขต 1 490035 : บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) สุกิจกุล  กินจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)
86 สพป.ลพบุรี เขต 1 490055 : วัดโพธิ์เก้าต้น นิลาภรณ์  ตาคำ ครู
87 สพป.ลพบุรี เขต 1 490056 : วัดบ่อเงิน ชัยรัตน์  ปานพรหมมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.ลพบุรี เขต 1 490056 : วัดบ่อเงิน กานต์ธิดา  วิงวอน ครูผู้ช่วย
89 สพป.ลพบุรี เขต 1 490058 : วัดสำราญ นายสมบัติ  บุราณรมย์ ครู
90 สพป.ลพบุรี เขต 1 490060 : วัดโคกหม้อ พัชรีวรรณ  ขาวใส ครู
91 สพป.ลพบุรี เขต 1 490079 : วัดไผ่แตร นายจุมพบ  ปานกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพป.ลพบุรี เขต 1 490079 : วัดไผ่แตร ทินกร  แก้วไทย ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพป.ลพบุรี เขต 1 490104 : วัดวังหัวแหวน วรลักษณ์  แปลนนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.ลพบุรี เขต 1 490104 : วัดวังหัวแหวน จันทนา  ศรีพลาย ครู
95 สพป.ลพบุรี เขต 1 490125 : บ้านคลองเกตุ นางสาวสุกัญญา   คล้ายคลึง ครูผู้ช่วย
96 สพป.ลพบุรี เขต 1 490126 : บ้านโคกสะอาด ฐิตาภรณ์  ปั้นอยู่ ครู
97 สพป.ลพบุรี เขต 1 490127 : บ้านหัวดง เสาวลักษณ์   ยอดแตง ครู
98 สพป.ลพบุรี เขต 1 490128 : บ้านเขาดิน ปัญญ์ชลี  คำสอน ครู คศ.3
99 สพป.ลพบุรี เขต 1 490129 : บ้านหนองบัว ช่อทิพย์   สุรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.ลพบุรี เขต 1 490124 : วัดหนองพิมาน สังวาลย์  สีชน ครู
101 สพป.ลพบุรี เขต 1 490122 : โคกสำโรง นายประทีป  พยุง ครู
102 สพป.ลพบุรี เขต 1 490122 : โคกสำโรง นายสมาน  อำลา ครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.ลพบุรี เขต 1 490122 : โคกสำโรง นายธีระพงษ์  สินาวิสาน ครู
104 สพป.ลพบุรี เขต 1 490123 : วัดรัตนาราม นางนุชนารถ  วายโสกา ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพป.ลพบุรี เขต 1 490092 : บ้านเนินจันทร์ นางสาวจารุวรรณ  พูลฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.ลพบุรี เขต 1 490092 : บ้านเนินจันทร์ สุณีรัตน์   รัตนตรัยวงศ์ ธุรการโรงเรียน
107 สพป.ลพบุรี เขต 1 490093 : บ้านดงมะรุม สุทธินันท์  โพธิ์ช่วย ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
108 สพป.ลพบุรี เขต 1 490094 : บ้านวังไผ่ วารี  เนินสลุง ครู
109 สพป.ลพบุรี เขต 1 490094 : บ้านวังไผ่ สงเคราะห์  ศรีจันทร์ ครู
110 สพป.ลพบุรี เขต 1 490095 : บ้านตะกุดหว้า ประภัสสร์  สายกระสุน ผอ.โรงเรียน
111 สพป.ลพบุรี เขต 1 490095 : บ้านตะกุดหว้า นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  สมานมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.ลพบุรี เขต 1 490131 : บ้านถลุงเหล็ก นายไพโรจน์   กำทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ
113 สพป.ลพบุรี เขต 1 490101 : อนุบาลบ้านเพนียด นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
114 สพป.ลพบุรี เขต 1 490102 : บ้านนกเขาเปล้า นายเทพพิทักษ์  อ่ำบุญ ครู
115 สพป.ลพบุรี เขต 1 490121 : บ้านวังขอนขว้าง บุญส่ง  เรืองซ้อน ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.ลพบุรี เขต 1 490132 : บ้านวังจั่น วิชัย  บัวแดง ครู
117 สพป.ลพบุรี เขต 1 490091 : บ้านโป่งยอ วัขรี  ชัยพุฒ ครู
118 สพป.ลพบุรี เขต 1 490087 : บ้านวังเพลิง ศักดิ์ชัย  นวนเทศ ครู
119 สพป.ลพบุรี เขต 1 490088 : บ้านมะม่วงเจ็ดต้น รติมา  มีสันทัด ครู
120 สพป.ลพบุรี เขต 1 490089 : บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 นายชาญ  ชาลี ครู
121 สพป.ลพบุรี เขต 1 490089 : บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ศิริชัย  วิลาชัย ครู
122 สพป.ลพบุรี เขต 1 490090 : บ้านพุม่วง รัตติญา  นวลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วง
123 สพป.ลพบุรี เขต 1 490096 : บ้านทุ่งทอง อรอนงค์  ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
124 สพป.ลพบุรี เขต 1 490096 : บ้านทุ่งทอง บรรเจิด  สุกุรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
125 สพป.ลพบุรี เขต 1 490097 : วัดสะพานคง ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุษา  ภู่ระหงษ์ ครู
126 สพป.ลพบุรี เขต 1 490098 : วัดสะแกราบ จีรภา  จำหรัด ธุรการ
127 สพป.ลพบุรี เขต 1 490098 : วัดสะแกราบ นายปรุงวิทย์  ขยาติวนัย ครู
128 สพป.ลพบุรี เขต 1 490099 : บ้านหนองสำโรง นางสาวนิภาพร  บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.ลพบุรี เขต 1 490109 : บ้านท่าม่วง นาง ชัชฏาภรณ์  แก้วคำ ครู
130 สพป.ลพบุรี เขต 1 490120 : บ้านหลุมข้าว นางภูษิดา  ปานดำ ครู
131 สพป.ลพบุรี เขต 1 490119 : บ้านพรมทิน มณันญา  พลชาอังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน
132 สพป.ลพบุรี เขต 1 490118 : วัดหนองหอย ธัญญารัตน์  อรุณรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.ลพบุรี เขต 1 490113 : บ้านเขาสะพานนาค นางสาวพีรดา  เทียมเลิศ ธุรการโรงเรียน
134 สพป.ลพบุรี เขต 1 490113 : บ้านเขาสะพานนาค นางพรธิภา  แสงเรือง ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.ลพบุรี เขต 1 490114 : บ้านเขาทับควาย สมชาย  สัพโส ครู
136 สพป.ลพบุรี เขต 1 490115 : วัดห้วยโป่ง นางกัลยรัชต์  เหมสุทธิ์ ครู
137 สพป.ลพบุรี เขต 1 490112 : วัดหนองคู นางสาววริษฎา  กินไธสง ครู โรงเรียนวัดหนองคู
138 สพป.ลพบุรี เขต 1 490112 : วัดหนองคู นางเกยูร  ชนะบุญ ครู
139 สพป.ลพบุรี เขต 1 490185 : สมอคอนวิทยาคาร บรรจบ  กิตติกุล ครู
140 สพป.ลพบุรี เขต 1 490186 : วัดถ้ำตะโก สุรีย์พร  สอนสืบ ธุรการ
141 สพป.ลพบุรี เขต 1 490188 : วัดคลองเม่า ฉลองรัฐ  จันทร์ชารี ครูธุรการ
142 สพป.ลพบุรี เขต 1 490194 : วัดเกตุ วีรณา  ษมาวิมล ครู
143 สพป.ลพบุรี เขต 1 490204 : วัดปากคลองบางคู้ อำนวย  เถื่อนดี ครู
144 สพป.ลพบุรี เขต 1 490205 : อนุบาลท่าวุ้ง สุภาวนา  ขุนลาด เจ้าหน้าที่พัสดุ
145 สพป.ลพบุรี เขต 1 490205 : อนุบาลท่าวุ้ง ยุทธศาสตร์  วงษ์สมบูรณ์ ครูชำนาญการ
146 สพป.ลพบุรี เขต 1 490192 : วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) นายอเนก  ยาทา ครูผู้ช่วย
147 สพป.ลพบุรี เขต 1 490190 : วัดหนองมน นางกาญจนา  แทบมาลัย ครู
148 สพป.ลพบุรี เขต 1 490190 : วัดหนองมน สุวรรณา  ภู่แพร ครู
149 สพป.ลพบุรี เขต 1 490196 : บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) กชกร   เซี๊ยะสกุล ธุรการ
150 สพป.ลพบุรี เขต 1 490197 : สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ อุษา  สุรนารถ ครู
151 สพป.ลพบุรี เขต 1 490198 : วัดหนองปลาดุก ผาสุก  วิไลลักษณ์ ครู
152 สพป.ลพบุรี เขต 1 490199 : วัดหนองหลวง วิจิตรา  เปี่ยมงาม ธุรการ
153 สพป.ลพบุรี เขต 1 490207 : บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก นายอลงกรณ์  งามกุศล ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.ลพบุรี เขต 1 490207 : บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก อรวรรณ  อ่อนละมัย ธุรการ
155 สพป.ลพบุรี เขต 1 490208 : วัดโพธิ์ตรุ นางภณิดา  ฉุนหอม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ
156 สพป.ลพบุรี เขต 1 490210 : วัดเกาะวิมุตตาราม นายนันทพล  กองบุญมา ครู
157 สพป.ลพบุรี เขต 1 490211 : วัดบ้านลาด ประสิทธิ์  วิทยานันท์ ครูโรงเรียนวัดบ้านลาด
158 สพป.ลพบุรี เขต 1 490203 : วัดสนามไชย สุรีย์พร  วงษาสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
159 สพป.ลพบุรี เขต 1 490203 : วัดสนามไชย ชวัลนุช  ปิ่นเอก เจ้าหน้าที่พัสดุ
160 สพป.ลพบุรี เขต 1 490189 : วัดมุจลินท์ นายจีรยุทธ  กันทิม ครูชำนาญการ
161 สพป.ลพบุรี เขต 1 490189 : วัดมุจลินท์ มานิตา  บุญมี ครู
162 สพป.ลพบุรี เขต 1 490209 : วัดยวด พนารัตน์  ระหงษ์ ครูู้ช่วย
163 สพป.ลพบุรี เขต 1 490212 : วัดหัวสำโรง อัจฉรา  พลประเสริฐ ครู
164 สพป.ลพบุรี เขต 1 490213 : วัดมะค่า นางสาวอุษา   หาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่า
165 สพป.ลพบุรี เขต 1 490213 : วัดมะค่า นายศิริพงษ์  กลั่นไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่า
166 สพป.ลพบุรี เขต 1 490200 : วัดคงคาราม ณรงค์  ยศธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
167 สพป.ลพบุรี เขต 1 490206 : วัดโพธิ์เกษตร นางอุษา  อินทร์สา ครู
168 สพป.ลพบุรี เขต 1 490255 : บ้านดงกลาง ชนาภัทร  วันทอง ครู
169 สพป.ลพบุรี เขต 1 490239 : อนุบาลบ้านหมี่ กำธร   อ้นชนะ ครูผู้ช่วย
170 สพป.ลพบุรี เขต 1 490239 : อนุบาลบ้านหมี่ พัชราภรณ์  ประดับมุข ครู
171 สพป.ลพบุรี เขต 1 490252 : วัดดงพลับ กชกร  ส้มทองคำ ธุรการ
172 สพป.ลพบุรี เขต 1 490249 : วัดโป่งแค นายรัตนชัย  ศรีโสภณ ครู
173 สพป.ลพบุรี เขต 1 490253 : บ้านดอนดึง น.ส.ทิพย์วรรณ  คุ้มทรัพย์ ธุรการ
174 สพป.ลพบุรี เขต 1 490231 : วัดเทพอำไพ สายชล   ทับพุ่ม ครู
175 สพป.ลพบุรี เขต 1 490231 : วัดเทพอำไพ อัมรินทร์  เกตุหอม ครู
176 สพป.ลพบุรี เขต 1 490230 : วัดธรรมิการาม ไพรัชต์  มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
177 สพป.ลพบุรี เขต 1 490234 : วัดคุ้งท่าเลา นางบุญตา  ฤาชา ครูชำนาญการ
178 สพป.ลพบุรี เขต 1 490243 : บ้านกล้วย วรางคณา  ประดับมุข ครู
179 สพป.ลพบุรี เขต 1 490229 : วัดท้องคุ้ง ศศมน  กุลวิเศษ ครู
180 สพป.ลพบุรี เขต 1 490226 : บ้านเกริ่นกฐิน ทองคำ   เจริญกิจวัฒนาชัย ครู
181 สพป.ลพบุรี เขต 1 490226 : บ้านเกริ่นกฐิน ภาณุมาศ  สุขไมตรี ครู
182 สพป.ลพบุรี เขต 1 490244 : วัดบ้านทราย ปิยะพร  ป้อมเกษตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.ลพบุรี เขต 1 490244 : วัดบ้านทราย รัชนี  จันทบาล ครู
184 สพป.ลพบุรี เขต 1 490268 : บ้านหนองนางาม นายธนพงศ์พันธ์  ประคองใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
185 สพป.ลพบุรี เขต 1 490269 : บ้านหัวบึง อัมพวัน   กองพันนธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
186 สพป.ลพบุรี เขต 1 490219 : วัดหนองน้ำทิพย์ นายทนงศักดิ์  ดีงาม ครู
187 สพป.ลพบุรี เขต 1 490242 : วัดบ้านหมี่ใหญ่ สุรพงษ์  มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
188 สพป.ลพบุรี เขต 1 490232 : วัดมหาสอน นางสาววิมล   ชูเชื้อ ครูชำนาญการพิเเศษ
189 สพป.ลพบุรี เขต 1 490233 : วัดบางพึ่ง เกษมศรี   นาสิงห์คาน ครูชำนาญการ
190 สพป.ลพบุรี เขต 1 490235 : วัดห้วยแก้ว นายสิริวัฒน์  พูนนาค ครู
191 สพป.ลพบุรี เขต 1 490238 : พิบูลปัทมาคม นายชยพัทธ์  สุทธา ครู ชำนาญการพิเศษ
192 สพป.ลพบุรี เขต 1 490237 : วัดเขาวงกฎ รัฐภรณ์  แก้วกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
193 สพป.ลพบุรี เขต 1 490267 : บ้านไผ่ใหญ่ นางมลิ   ชัยบุตร ครู
194 สพป.ลพบุรี เขต 1 490260 : วัดหนองโพธิ์ นายกิตติทัต  กลิ่นส่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.ลพบุรี เขต 1 490260 : วัดหนองโพธิ์ ชญานิส์  นิสดล ครู
196 สพป.ลพบุรี เขต 1 490260 : วัดหนองโพธิ์ ศิริพร  พรมเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
197 สพป.ลพบุรี เขต 1 490262 : วัดหนองคู รัตนาภรณ์  บุญประเสริฐ ธุรการโรงเรียน
198 สพป.ลพบุรี เขต 1 490262 : วัดหนองคู นายปราณีต  อ่อนละมัย ครูชำนาญการพิเศษ
199 สพป.ลพบุรี เขต 1 490263 : วัดหนองกระเบียน ดนัย  ทัดแก้ว ครู
200 สพป.ลพบุรี เขต 1 490263 : วัดหนองกระเบียน ดนัย  ทัดแก้ว ครู
201 สพป.ลพบุรี เขต 1 490222 : วัดพานิชธรรมิการาม คมคาย  ปาระมี ครู
202 สพป.ลพบุรี เขต 1 490225 : วัดสระกระเบี้อง สุดารัตน์  ดวงดี ัรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
203 สพป.ลพบุรี เขต 1 490215 : บ้านสระเตย นุสรา   เที่ยงธรรม ครู
204 สพป.ลพบุรี เขต 1 490257 : บ้านหนองแก พิเชษฐ์  ขันทอง ครู
205 สพป.ลพบุรี เขต 1 490257 : บ้านหนองแก ณัฐศักดิ์  มีมั่งคั่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.ลพบุรี เขต 1 490258 : วัดหนองเมือง ณรงค์  ประสมสุข ครู
207 สพป.ลพบุรี เขต 1 490258 : วัดหนองเมือง ณรงค์  ประสมสุข ครู
208 สพป.ลพบุรี เขต 1 490245 : ชุมชนตำบลหินปัก นางรนุชสรา  พางาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน