รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลพบุรี เขต 2 490271 : วัดโคกสลุง นางรัตนากฤต  ศิริบุญ ครู
2 สพป.ลพบุรี เขต 2 490271 : วัดโคกสลุง พนิดา  พูลหลำ ครู
3 สพป.ลพบุรี เขต 2 490272 : วัดหนองตามิ่ง นายวันชัย   ใจเร็ว ครูผู้ช่วย
4 สพป.ลพบุรี เขต 2 490274 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐(บ้านคันนาหิน) อำนาจ  วงษ์กัลหา ครู
5 สพป.ลพบุรี เขต 2 490275 : บ้านเขาขวาง ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชรรัตน์  อินเฉลียว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขาขวาง (ครูโครงการกองทุนการศึกษา)
6 สพป.ลพบุรี เขต 2 490288 : บ้านห้วยสะอาด ปริญญา   นิสดล ครู
7 สพป.ลพบุรี เขต 2 490290 : วัดดำรงบุล ไทยรัฐ  ยนต์วิสูตร ครูผู้ช่วย
8 สพป.ลพบุรี เขต 2 490290 : วัดดำรงบุล ทิพวรรณ  ปานพรหม ครู
9 สพป.ลพบุรี เขต 2 490291 : วัดมณีศรีโสภณ นางจันทนีย์  ต้นแก้ว รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ
10 สพป.ลพบุรี เขต 2 490292 : ช่องสาริกา กัลยากร  ลาภะสัมปัน ครู
11 สพป.ลพบุรี เขต 2 490293 : บ้านหนองโพธิ์ สิริภัทร  โหราเรือง ครู
12 สพป.ลพบุรี เขต 2 490293 : บ้านหนองโพธิ์ นางสาวรติรัตน์  มีสา ครูผู้ช่วย
13 สพป.ลพบุรี เขต 2 490281 : ซอย 19 สาย 2 ขวา นางสาวสุธิดา  ปาลวัฒน์ ครูผูช่วย
14 สพป.ลพบุรี เขต 2 490281 : ซอย 19 สาย 2 ขวา นายนรินทร์  อินทรวงส์สักดิ์ ครู
15 สพป.ลพบุรี เขต 2 490276 : บ้านดีลัง ยงยุทธ  ใสสะรัง ครู
16 สพป.ลพบุรี เขต 2 490286 : พรหมรังษี ปิยะพงษ์  ประดับมุข ครู
17 สพป.ลพบุรี เขต 2 490287 : ซอย 12 สาย 4 ซ้าย นางณราพรรณ  จงศิริกุล ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.ลพบุรี เขต 2 490294 : น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ เจนจิรา  เกตุแก้ว ครูผู้ช่วย
19 สพป.ลพบุรี เขต 2 490294 : น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สถิตย์  วัดเข่ง ครู
20 สพป.ลพบุรี เขต 2 490294 : น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ นางสาวณัฏฐา  รัตนเสถียร ครู
21 สพป.ลพบุรี เขต 2 490295 : บ้านคลองสาริกา สมเศียร  ช้างจวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.ลพบุรี เขต 2 490295 : บ้านคลองสาริกา นภาพร  เรืองกุลชวพงศ์ พนักงานราชการ
23 สพป.ลพบุรี เขต 2 490284 : วัดหนองนา นางประพรทิพย์  เพ็งบุญ ครู คศ.3
24 สพป.ลพบุรี เขต 2 490284 : วัดหนองนา วันเพ็ญ  จักรสุวรรณ ครู
25 สพป.ลพบุรี เขต 2 490282 : ซอย 17 สาย 2 ซ้าย นางวารีนา   จันทร์ทอง ครู
26 สพป.ลพบุรี เขต 2 490282 : ซอย 17 สาย 2 ซ้าย นายประพนธ์  เย็นฉ่ำ ผอ
27 สพป.ลพบุรี เขต 2 490283 : ซอย 16 สาย 3 ซ้าย นางปิยะรัตน์   ใจเย็น ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.ลพบุรี เขต 2 490277 : อนุบาลพัฒนานิคม วิเชียร  เพ็ชรไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.ลพบุรี เขต 2 490273 : ซอย 26 สาย 4 ซ้าย พีระยศ  บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.ลพบุรี เขต 2 490297 : บ้านมะนาวหวาน คัทลียา  นิลศิริ ครู
31 สพป.ลพบุรี เขต 2 490278 : ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น Chantana   Hapakdee ครู
32 สพป.ลพบุรี เขต 2 490278 : ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ฉัตรฤดี  สัณหะวงศ์ ครู
33 สพป.ลพบุรี เขต 2 490279 : บ้านสหพันธ์อ่างทอง ศรีสุพรรณ  ไชยดา ครู
34 สพป.ลพบุรี เขต 2 490279 : บ้านสหพันธ์อ่างทอง สมปอง  ใจเบิกบาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
35 สพป.ลพบุรี เขต 2 490299 : บ้านสวนมะเดื่อ พีระยุทธ  พรมมะลิ ครูผู้ช่วย
36 สพป.ลพบุรี เขต 2 490299 : บ้านสวนมะเดื่อ jindarat  wongboon ครู
37 สพป.ลพบุรี เขต 2 490300 : บ้านซับโศก สุนทรี   เถื่อนวงษ์ จนท.ธุรการ
38 สพป.ลพบุรี เขต 2 490300 : บ้านซับโศก หริพันธ์  กลั่นเชื้อ ครู
39 สพป.ลพบุรี เขต 2 490301 : วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม นางลัดดา   ไก่ฟ้า ครูชำนาญการ
40 สพป.ลพบุรี เขต 2 490302 : บ้านคลองกลุ่ม พรพิมล  ดวงสว่าง ครู
41 สพป.ลพบุรี เขต 2 490303 : บ้านหนองปีกนก พรชัย  แรมไพร ครูผู้ช่วย
42 สพป.ลพบุรี เขต 2 490303 : บ้านหนองปีกนก วนิดา  โขสันเทียะ ครู
43 สพป.ลพบุรี เขต 2 490146 : บ้านเกาะรัง สุดท้าย  วงษ์กาญจนรัตน์ ครู
44 สพป.ลพบุรี เขต 2 490147 : บ้านหนองบง สุวัฒน์  โสมาบุตร ครู ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบง
45 สพป.ลพบุรี เขต 2 490148 : บ้านลังกาประชาสรรค์ นายเมธี  วิไลแก้ว ครู
46 สพป.ลพบุรี เขต 2 490149 : บ้านหนองปล้อง chartree  changloa ครู
47 สพป.ลพบุรี เขต 2 490143 : บ้านเขาแหลม หิรัญปกรณ์ ปลื้มมะลัง  ปลื้มมะลัง ครู
48 สพป.ลพบุรี เขต 2 490141 : บ้านเขายายกะตา โกมิน  มาลา ครู
49 สพป.ลพบุรี เขต 2 490141 : บ้านเขายายกะตา นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.ลพบุรี เขต 2 490181 : บ้านโกรกรกฟ้า แววมณี  ศรีไพร ครูผู้ช่วย
51 สพป.ลพบุรี เขต 2 490180 : วัดศิริบรรพต สมชาย  สิทธิเลิศประสิทธิ์ ครู
52 สพป.ลพบุรี เขต 2 490180 : วัดศิริบรรพต สมจิตร  เมืองโคตร ครู คศ.3
53 สพป.ลพบุรี เขต 2 490134 : ชุมชนบ้านชัยบาดาล นายประทวน  นิลพันธุ์ ครู
54 สพป.ลพบุรี เขต 2 490135 : บ้านลำโกฎิทอง รัตนา  ศิริคุปต์ ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.ลพบุรี เขต 2 490136 : บ้านท่ามะกอก นางนวพร  ปัญจรัตน์ไพศาล ครู
56 สพป.ลพบุรี เขต 2 490172 : บ้านหนองโกวิทยา ชนสรณ์  ภมร ครู
57 สพป.ลพบุรี เขต 2 490172 : บ้านหนองโกวิทยา นางนพวรรณ  พวงภู่ ครู
58 สพป.ลพบุรี เขต 2 490164 : บ้านเขาตะแคง ปัทมา  ใจเฉื่อย ครู
59 สพป.ลพบุรี เขต 2 490156 : บ้านท่าดินดำ สุริยา  สงฉิม ครู
60 สพป.ลพบุรี เขต 2 490157 : บ้านวังก้านเหลือง อัญชลี  รักแดน ครู
61 สพป.ลพบุรี เขต 2 490157 : บ้านวังก้านเหลือง นายสมยศ   อำพันศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.ลพบุรี เขต 2 490158 : บ้านหนองปลาไหล นายประสาร  หลิมวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.ลพบุรี เขต 2 490158 : บ้านหนองปลาไหล นางจันทนา  แย้มชุมพร ครู
64 สพป.ลพบุรี เขต 2 490154 : บ้านท่ามะนาว นางนิจ  ชัยชุมพร ครู
65 สพป.ลพบุรี เขต 2 490154 : บ้านท่ามะนาว นางสาวศิริพรรณ  ดวงแสนโย ธุรการ
66 สพป.ลพบุรี เขต 2 490155 : บ้านสันตะลุง มิลินท์  วงศ์วายุรักษ์ ครู
67 สพป.ลพบุรี เขต 2 490155 : บ้านสันตะลุง จักรกฤษณ์  ห้วยหงษ์ทอง ครู
68 สพป.ลพบุรี เขต 2 490168 : บ้านนาโสม นางฐิรัชยา  ต่อชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
69 สพป.ลพบุรี เขต 2 490169 : บ้านซับงูเหลือม นายอิศเรศ   สนั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
70 สพป.ลพบุรี เขต 2 490170 : บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ นางศศิธร  เกิดเนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.ลพบุรี เขต 2 490182 : นิคมลำนารายณ์ นางสาวพรทิพย์  แถสูงเนิน ครู
72 สพป.ลพบุรี เขต 2 490151 : บ้านไร่พัฒนา ดารณี  อะมะตะ ครู
73 สพป.ลพบุรี เขต 2 490150 : บ้านโค้งรถไฟ นางนงค์นุช  รวงน้อย ครู
74 สพป.ลพบุรี เขต 2 490159 : บ้านบัวชุม นายสมโชค  หัสสลีมูล ครู
75 สพป.ลพบุรี เขต 2 490160 : บ้านเขาสมโภชน์ นางสาวพัทธนันท์  กรวยสวัสดิ์ ครูธุรการ
76 สพป.ลพบุรี เขต 2 490161 : บ้านซับเค้าแมว เนตรศิริญญา  จารีย์วรทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.ลพบุรี เขต 2 490163 : บ้านธงชัยสามัคคี นางจันทรา  ขันธุปัทม์ ครู ชำนาญการพิเศษ
78 สพป.ลพบุรี เขต 2 490184 : บ้านซับหินขวาง นางสาวทองสุข  ผดุงผิว เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.ลพบุรี เขต 2 490183 : บ้านใหม่สามัคคี ปนัดดา  โพนทอง ครูผู้ช่วย
80 สพป.ลพบุรี เขต 2 490183 : บ้านใหม่สามัคคี วนัสนันท์  นวลตา ครูผู้ช่วย
81 สพป.ลพบุรี เขต 2 490138 : บ้านห้วยนา นายจักรคม  วงษ์คลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.ลพบุรี เขต 2 490139 : บ้านม่วงค่อม มาลีรัตน์   แสงประไพ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
83 สพป.ลพบุรี เขต 2 490140 : วัดสว่างอารมณ์ ชนากานต์  มูลยแแพทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.ลพบุรี เขต 2 490137 : บ้านมะกอกหวาน นายสมนึก  ศรีไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.ลพบุรี เขต 2 490153 : อนุบาลลำนารายณ์ สุชาติ  ไชยโชติ ครู
86 สพป.ลพบุรี เขต 2 490153 : อนุบาลลำนารายณ์ นายสุพจน์  วาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
87 สพป.ลพบุรี เขต 2 490173 : วัดสุนทรเทพคีรี จิดาภัทร  เรืองพูล ครู
88 สพป.ลพบุรี เขต 2 490175 : บ้านซับไทร นายไตรภพ  แจ่มจ่าย ครู
89 สพป.ลพบุรี เขต 2 490176 : บ้านซับผาสุก พงศธร  สุขสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
90 สพป.ลพบุรี เขต 2 490177 : บ้านดงน้อย นางสาวเพชรรัตน์  พรมน้ำ ครูผู้ช่วย
91 สพป.ลพบุรี เขต 2 490166 : วัดโพธิ์งาม นายชาตรี  โพธิ์ศรี ครู
92 สพป.ลพบุรี เขต 2 490166 : วัดโพธิ์งาม นายธรรมนูญ  หงษ์คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
93 สพป.ลพบุรี เขต 2 490152 : บ้านบ่อน้ำ สิบเอกเชาวลิต  มังกรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.ลพบุรี เขต 2 490145 : บ้านทุ่งตาแก้ว นางสาววรรณิศา  จันทา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
95 สพป.ลพบุรี เขต 2 490142 : บ้านห้วยดีเลิศ ณัฐริการ์  แก่นดีลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.ลพบุรี เขต 2 490142 : บ้านห้วยดีเลิศ นางณัฏฐินี  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านห้วยดีเลิศ
97 สพป.ลพบุรี เขต 2 490307 : บ้านท่ากรวด นางสาวอัญชลี   โพธิ์พฤกษ์ ครู
98 สพป.ลพบุรี เขต 2 490307 : บ้านท่ากรวด ธีระชัย  กลิ่นหอม ครู
99 สพป.ลพบุรี เขต 2 490308 : บ้านเนินทอง กนกวรรณ  หมื่นชาตรี ธุรการโรงเรียน
100 สพป.ลพบุรี เขต 2 490316 : บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ นางกัลยา  กระออมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.ลพบุรี เขต 2 490317 : บ้านทรัพย์เจริญ สุภัทรา  วัฒนา ครู
102 สพป.ลพบุรี เขต 2 490320 : บ้านซับจำปา นางมธุรดา   ทับทิมศรี ครู
103 สพป.ลพบุรี เขต 2 490322 : บ้านทะเลวังวัด พิมพ์ชนก อินทะโชติ  อินทะโชติ ครู
104 สพป.ลพบุรี เขต 2 490322 : บ้านทะเลวังวัด นางสาวยุพเรศ  เกษา ครู คศ.2
105 สพป.ลพบุรี เขต 2 490309 : บ้านบ่อคู่ เศกสิทธิ์  ประมูลศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
106 สพป.ลพบุรี เขต 2 490304 : บ้านท่าตะโก รัชนีวรรณ์  แพรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะโก
107 สพป.ลพบุรี เขต 2 490305 : บ้านท่าหลวง กนกพร  มุ้ยแก้ว ครูผู้ช่วย
108 สพป.ลพบุรี เขต 2 490306 : อนุบาลท่าหลวง สายันต์  สมอยู่ ครู
109 สพป.ลพบุรี เขต 2 490306 : อนุบาลท่าหลวง นางสาวจิราพร  มะลิเสือ ครู
110 สพป.ลพบุรี เขต 2 490310 : บ้านหนองประดู่ เฉลิมชัย  สลุงอยู่ ครู
111 สพป.ลพบุรี เขต 2 490310 : บ้านหนองประดู่ วาริน  สิงห์เงิน ครูชำนาญการ
112 สพป.ลพบุรี เขต 2 490311 : บ้านหนองหัวช้าง ฐากร  ตะกรุดสงค์ ครู
113 สพป.ลพบุรี เขต 2 490315 : ทรัพย์ราษฎร์บำรุง นายวิโรจน์  ขาวนอก ครู
114 สพป.ลพบุรี เขต 2 490315 : ทรัพย์ราษฎร์บำรุง ณรงค์  สินกล่ำ ครู คศ.3
115 สพป.ลพบุรี เขต 2 490321 : บ้านทุ่งดินแดง วรลักษณ์  ชัยธงรัตน์ ครูผู้ช่วย
116 สพป.ลพบุรี เขต 2 490321 : บ้านทุ่งดินแดง อรชร  โตสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.ลพบุรี เขต 2 490318 : บ้านหัวลำ ณรงค์คร  วงค์คำจันทร์ ครู
118 สพป.ลพบุรี เขต 2 490319 : บ้านหนองจาน สามารถ   ปุ้งโพธิ์ ครู
119 สพป.ลพบุรี เขต 2 490334 : บ้านทุ่งท่าช้าง นางใจทิพย์  ชอบคุย ครู
120 สพป.ลพบุรี เขต 2 490334 : บ้านทุ่งท่าช้าง ปทิตตา  กล้วยดี ครู
121 สพป.ลพบุรี เขต 2 490331 : บ้านด่านจันทร์ นายพิสันต์   แก้วประเสริฐ ครู
122 สพป.ลพบุรี เขต 2 490336 : บ้านเขาหมูมัน จิตนภา  พรหมรอต ครู
123 สพป.ลพบุรี เขต 2 490337 : บ้านดงน้อย(สระโบสถ์) นายจตุพล  มานะสุวรรณศรี ครู คศ.1
124 สพป.ลพบุรี เขต 2 490329 : บ้านห้วยเขว้า ภัทรนรรธ์  โปธิศักดิ์สกุล ครู
125 สพป.ลพบุรี เขต 2 490329 : บ้านห้วยเขว้า นายนิรุตต์  พึ่งเนตร ครู
126 สพป.ลพบุรี เขต 2 490330 : บ้านวังแขม นายสุรัตน์  พัดลม ครู
127 สพป.ลพบุรี เขต 2 490328 : บ้านคลอง นางสาวศศิธร  ไพรศรี ครู
128 สพป.ลพบุรี เขต 2 490327 : บ้านมหาโพธิ คมธนา  ชอบคุย ครู
129 สพป.ลพบุรี เขต 2 490327 : บ้านมหาโพธิ วัฒนา  ไชยารักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
130 สพป.ลพบุรี เขต 2 490326 : อนุบาลสระโบสถ์ ประพันธ์  จันทร์อับ ครู
131 สพป.ลพบุรี เขต 2 490326 : อนุบาลสระโบสถ์ สมพงษ์  สุขศรี ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.ลพบุรี เขต 2 490326 : อนุบาลสระโบสถ์ สุรีย์พร  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย
133 สพป.ลพบุรี เขต 2 490335 : บ้านห้วยใหญ่ กิตติ  ศรีโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.ลพบุรี เขต 2 490335 : บ้านห้วยใหญ่ รุจิเรข  กาญจนวรานนท์ ครู
135 สพป.ลพบุรี เขต 2 490346 : อนุบาลโคกเจริญ นางสาวสุนิษา  ช้างเขียว ครูผู้ช่วย
136 สพป.ลพบุรี เขต 2 490347 : บ้านทะเลทอง นายโชคชัย  บุญคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.ลพบุรี เขต 2 490347 : บ้านทะเลทอง นายสังวรณ์  รักญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
138 สพป.ลพบุรี เขต 2 490354 : บ้านโคกแสมสาร นางสายใจ   เพชรตะกั่ว ครู คศ.1
139 สพป.ลพบุรี เขต 2 490354 : บ้านโคกแสมสาร นายธนาพงศ์  คำศรี ครูผู้ช่วย
140 สพป.ลพบุรี เขต 2 490345 : บ้านเขาราบ รสรินทร์  บุญเพ็ง ครู
141 สพป.ลพบุรี เขต 2 490341 : บ้านวังตาอินทร์ นฤมล  มาดี ครูผู้ช่วย
142 สพป.ลพบุรี เขต 2 490341 : บ้านวังตาอินทร์ เสริม  ธรรมศรี ครู
143 สพป.ลพบุรี เขต 2 490342 : บ้านสระเพลง แมนศักดิ์  กาสี ครู
144 สพป.ลพบุรี เขต 2 490339 : บ้านยางราก นายบำเพ็ญ  วาชัยศรี ครู
145 สพป.ลพบุรี เขต 2 490339 : บ้านยางราก ชลอ  จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
146 สพป.ลพบุรี เขต 2 490353 : บ้านพุกะชัด นายเกษมศักดิ์  มีดี ครู
147 สพป.ลพบุรี เขต 2 490349 : บ้านห้วยสาราม นางปภาดา  จันดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
148 สพป.ลพบุรี เขต 2 490349 : บ้านห้วยสาราม จุฑามาศ  แก้วพวง ครูผู้ช่วย
149 สพป.ลพบุรี เขต 2 490351 : บ้านลำโป่งเพชร นายอังคาร  ตอเสนา ครูผู้ช่วย
150 สพป.ลพบุรี เขต 2 490343 : บ้านแหลมชนแดน ชูศักดิ์  ชัยปัญญา ครู
151 สพป.ลพบุรี เขต 2 490340 : บ้านหนองมะค่า นายธรรมนูญ  คงพันปี ครู คศ.2
152 สพป.ลพบุรี เขต 2 490361 : บ้านกุดตาเพชร พจมาน  เรืองงาม ครู
153 สพป.ลพบุรี เขต 2 490362 : บ้านราษฎร์บำรุง นริศรา  นางสาวนริศรา บุญประดิษฐ ครูผู้ช่วย
154 สพป.ลพบุรี เขต 2 490363 : หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ธมลณัฏฐ์  อารีรมย์ ครู
155 สพป.ลพบุรี เขต 2 490363 : หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา วีระศักดิ์  ป่าสลุง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
156 สพป.ลพบุรี เขต 2 490363 : หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา นายสิทธิพงษ์   สุริยะศรี ครู
157 สพป.ลพบุรี เขต 2 490368 : บ้านเหวตาบัว นางดาวเรือง  สกุลเดช ครู
158 สพป.ลพบุรี เขต 2 490369 : บ้านปรางค์น้อย ปรางทอง  อ่อนธรรม ครู คศ.3
159 สพป.ลพบุรี เขต 2 490369 : บ้านปรางค์น้อย ทินกฤต  เที่ยงธรรม ครู
160 สพป.ลพบุรี เขต 2 490359 : บ้านเขารวก อันชรี  หาภักดี ครู
161 สพป.ลพบุรี เขต 2 490360 : บ้านวังทอง ไพรัตน์  แก้วเทพ ครู
162 สพป.ลพบุรี เขต 2 490360 : บ้านวังทอง อำพรวรรณ  ช่วยสัตย์ ครูผู้ช่วย
163 สพป.ลพบุรี เขต 2 490366 : บ้านศรีเมือง นางสาวอภิญญา   สารเดช ครูผู้ช่วย
164 สพป.ลพบุรี เขต 2 490366 : บ้านศรีเมือง พงษ์ชาย  จันทร์งาม พนักงานราชการ
165 สพป.ลพบุรี เขต 2 490367 : บ้านด่านไทยล้อม สุกัญญา  สุดสายออ ครู คศ.1
166 สพป.ลพบุรี เขต 2 490358 : บ้านท่าเยี่ยม นางสาวตรีทิพย์  ดีประสิทธิ์ ครู
167 สพป.ลพบุรี เขต 2 490364 : บ้านลำสนธิ Phatcharamai  Charkham ครูผู้ช่วย
168 สพป.ลพบุรี เขต 2 490357 : บ้านหนองเกตุ นางวิไลวรรณ จงนบกลาง  นางวิไลวรรณ จงนบกลาง ครู
169 สพป.ลพบุรี เขต 2 490355 : อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) นายสมพงษ์  รักษาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
170 สพป.ลพบุรี เขต 2 490355 : อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ธัญญรัตน์ อินทรลักษณ์  อินทรลักษณ์ ครู
171 สพป.ลพบุรี เขต 2 490356 : ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ paweena  yasukum ครู
172 สพป.ลพบุรี เขต 2 490356 : ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ นัฐพล  แสนทวีสุข ครู
173 สพป.ลพบุรี เขต 2 490370 : บ้านหนองขาม ลัดดาวัลย์  วรรณโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
174 สพป.ลพบุรี เขต 2 490372 : บ้านชอนสมบูรณ์ นางนารี  ศักดี ครู
175 สพป.ลพบุรี เขต 2 490376 : บ้านหนองไทร นางสาวพรวิไล  มาลาม พนักงานราชการ
176 สพป.ลพบุรี เขต 2 490389 : ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม กนกภรณ์  จันทนา ครู
177 สพป.ลพบุรี เขต 2 490389 : ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม นางสาวกนกภรณ์  จันทนา ครูผู้ช่วย
178 สพป.ลพบุรี เขต 2 490381 : บ้านป่าเขว้า นางสาวกัญญารัตน์   สุวรรณ ครู
179 สพป.ลพบุรี เขต 2 490381 : บ้านป่าเขว้า นางสาวพรพรรณ  ทาโทน ครู
180 สพป.ลพบุรี เขต 2 490383 : บ้านโคกกลาง นายสรศักดิ์  มีสม ครู
181 สพป.ลพบุรี เขต 2 490383 : บ้านโคกกลาง นายวัฒนกรณ์  จิวาลักษณ์ ครู
182 สพป.ลพบุรี เขต 2 490379 : บ้านบ่อดินสอพอง นายประจบ  โชติพรม ครู
183 สพป.ลพบุรี เขต 2 490380 : บ้านดงดินแดง ทัศนีย์  อำไพ ครู
184 สพป.ลพบุรี เขต 2 490388 : บ้านหนองเสมา กัญญาภัค   ศีติสาร พนักงานราชการ
185 สพป.ลพบุรี เขต 2 490385 : บ้านใหม่โสพิมพ์ นางสีเวียง   สมสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์
186 สพป.ลพบุรี เขต 2 490387 : บ้านหนองไก่ห้าว นางสาวอารยา  อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 สพป.ลพบุรี เขต 2 490375 : บ้านไร่ทรัพย์เจริญ นางดารณี  ภาวะกุล ครู
188 สพป.ลพบุรี เขต 2 490375 : บ้านไร่ทรัพย์เจริญ นางสาวธัชกร  เพชรฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน
189 สพป.ลพบุรี เขต 2 490373 : บ้านหนองตะแบก นางสาวศรัญญา   พันธุ์ดี ครู
190 สพป.ลพบุรี เขต 2 490374 : บ้านยางโทน นางสาววธูดา  นาน้ำเชี่ยว ครูโรงเรียนบ้านยางโทน
191 สพป.ลพบุรี เขต 2 490392 : อนุบาลวัดหนองม่วง นัธดา  ไตรรัตน์ ผอ