รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลพบุรี เขต 2 490271 : วัดโคกสลุง พนิดา  พูลหลำ ครู
2 สพป.ลพบุรี เขต 2 490272 : วัดหนองตามิ่ง นายวันชัย   ใจเร็ว ครูผู้ช่วย
3 สพป.ลพบุรี เขต 2 490274 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐(บ้านคันนาหิน) อำนาจ  วงษ์กัลหา ครู
4 สพป.ลพบุรี เขต 2 490275 : บ้านเขาขวาง ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชรรัตน์  อินเฉลียว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขาขวาง (ครูโครงการกองทุนการศึกษา)
5 สพป.ลพบุรี เขต 2 490288 : บ้านห้วยสะอาด ปริญญา   นิสดล ครู
6 สพป.ลพบุรี เขต 2 490290 : วัดดำรงบุล ไทยรัฐ  ยนต์วิสูตร ครูผู้ช่วย
7 สพป.ลพบุรี เขต 2 490290 : วัดดำรงบุล ทิพวรรณ  ปานพรหม ครู
8 สพป.ลพบุรี เขต 2 490291 : วัดมณีศรีโสภณ นางจันทนีย์  ต้นแก้ว รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ
9 สพป.ลพบุรี เขต 2 490292 : ช่องสาริกา กัลยากร  ลาภะสัมปัน ครู
10 สพป.ลพบุรี เขต 2 490293 : บ้านหนองโพธิ์ นางสาวรติรัตน์  มีสา ครูผู้ช่วย
11 สพป.ลพบุรี เขต 2 490281 : ซอย 19 สาย 2 ขวา นายนรินทร์  อินทรวงส์สักดิ์ ครู
12 สพป.ลพบุรี เขต 2 490276 : บ้านดีลัง ยงยุทธ  ใสสะรัง ครู
13 สพป.ลพบุรี เขต 2 490286 : พรหมรังษี ปิยะพงษ์  ประดับมุข ครู
14 สพป.ลพบุรี เขต 2 490287 : ซอย 12 สาย 4 ซ้าย นางสาวกิ่งกาญจนา  ย่นมรรคา ครูผู้ช่วย
15 สพป.ลพบุรี เขต 2 490294 : น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ เจนจิรา  เกตุแก้ว ครูผู้ช่วย
16 สพป.ลพบุรี เขต 2 490295 : บ้านคลองสาริกา สมเศียร  ช้างจวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.ลพบุรี เขต 2 490295 : บ้านคลองสาริกา นภาพร  เรืองกุลชวพงศ์ พนักงานราชการ
18 สพป.ลพบุรี เขต 2 490284 : วัดหนองนา นางประพรทิพย์  เพ็งบุญ ครู คศ.3
19 สพป.ลพบุรี เขต 2 490282 : ซอย 17 สาย 2 ซ้าย นางวารีนา   จันทร์ทอง ครู
20 สพป.ลพบุรี เขต 2 490283 : ซอย 16 สาย 3 ซ้าย นางปิยะรัตน์   ใจเย็น ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.ลพบุรี เขต 2 490277 : อนุบาลพัฒนานิคม รุ่งรัศมี  ผลพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
22 สพป.ลพบุรี เขต 2 490273 : ซอย 26 สาย 4 ซ้าย ทวีศักดิ์  พามา ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.ลพบุรี เขต 2 490297 : บ้านมะนาวหวาน คัทลียา  นิลศิริ ครู
24 สพป.ลพบุรี เขต 2 490278 : ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น Chantana   Hapakdee ครู
25 สพป.ลพบุรี เขต 2 490279 : บ้านสหพันธ์อ่างทอง สมปอง  ใจเบิกบาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
26 สพป.ลพบุรี เขต 2 490279 : บ้านสหพันธ์อ่างทอง ศรีสุพรรณ  ไชยดา ครู
27 สพป.ลพบุรี เขต 2 490299 : บ้านสวนมะเดื่อ พีระยุทธ  พรมมะลิ ครูผู้ช่วย
28 สพป.ลพบุรี เขต 2 490299 : บ้านสวนมะเดื่อ jindarat  wongboon ครู
29 สพป.ลพบุรี เขต 2 490300 : บ้านซับโศก หริพันธ์  กลั่นเชื้อ ครู
30 สพป.ลพบุรี เขต 2 490301 : วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม นางลัดดา   ไก่ฟ้า ครูชำนาญการ
31 สพป.ลพบุรี เขต 2 490303 : บ้านหนองปีกนก วนิดา  โขสันเทียะ ครู
32 สพป.ลพบุรี เขต 2 490146 : บ้านเกาะรัง คณวัฒน์  แก้วประไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง
33 สพป.ลพบุรี เขต 2 490147 : บ้านหนองบง สุวัฒน์  โสมาบุตร ครู ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบง
34 สพป.ลพบุรี เขต 2 490148 : บ้านลังกาประชาสรรค์ นายเมธี  วิไลแก้ว ครู
35 สพป.ลพบุรี เขต 2 490149 : บ้านหนองปล้อง chartree  changloa ครู
36 สพป.ลพบุรี เขต 2 490143 : บ้านเขาแหลม หิรัญปกรณ์ ปลื้มมะลัง  ปลื้มมะลัง ครู
37 สพป.ลพบุรี เขต 2 490141 : บ้านเขายายกะตา ว่าที่ร้อยตรี จำนันท์  เสาศิริ ครูโรงเรียนบ้านเขายายกะตา
38 สพป.ลพบุรี เขต 2 490181 : บ้านโกรกรกฟ้า แววมณี  ศรีไพร ครูผู้ช่วย
39 สพป.ลพบุรี เขต 2 490180 : วัดศิริบรรพต สมชาย  สิทธิเลิศประสิทธิ์ ครู
40 สพป.ลพบุรี เขต 2 490134 : ชุมชนบ้านชัยบาดาล นางสาวขันธ์ศิริ  ขันตี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล
41 สพป.ลพบุรี เขต 2 490134 : ชุมชนบ้านชัยบาดาล นายประทวน  นิลพันธุ์ ครู
42 สพป.ลพบุรี เขต 2 490135 : บ้านลำโกฎิทอง รัตนา  ศิริคุปต์ ครูชำนาญการพิเศษ
43 สพป.ลพบุรี เขต 2 490135 : บ้านลำโกฎิทอง นางประทิน  ดีเฉย ครูโรงเรียนบ้านลำโกฏิทอง
44 สพป.ลพบุรี เขต 2 490136 : บ้านท่ามะกอก นางนวพร  ปัญจรัตน์ไพศาล ครู
45 สพป.ลพบุรี เขต 2 490172 : บ้านหนองโกวิทยา ชนสรณ์  ภมร ครู
46 สพป.ลพบุรี เขต 2 490164 : บ้านเขาตะแคง ปัทมา  ใจเฉื่อย ครู
47 สพป.ลพบุรี เขต 2 490156 : บ้านท่าดินดำ สุริยา  สงฉิม ครู
48 สพป.ลพบุรี เขต 2 490157 : บ้านวังก้านเหลือง นายสมยศ  อำพันศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง
49 สพป.ลพบุรี เขต 2 490158 : บ้านหนองปลาไหล นางจันทนา  แย้มชุมพร ครู
50 สพป.ลพบุรี เขต 2 490154 : บ้านท่ามะนาว นางนิจ  ชัยชุมพร ครู
51 สพป.ลพบุรี เขต 2 490155 : บ้านสันตะลุง มิลินท์  วงศ์วายุรักษ์ ครู
52 สพป.ลพบุรี เขต 2 490155 : บ้านสันตะลุง จักรกฤษณ์  ห้วยหงษ์ทอง ครู
53 สพป.ลพบุรี เขต 2 490168 : บ้านนาโสม นางฐิรัชยา  ต่อชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.ลพบุรี เขต 2 490169 : บ้านซับงูเหลือม นายอิศเรศ   สนั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
55 สพป.ลพบุรี เขต 2 490170 : บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ นางสาวธนวันต์  พิมสาร ครู
56 สพป.ลพบุรี เขต 2 490182 : นิคมลำนารายณ์ นางสาวพรทิพย์  แถสูงเนิน ครู
57 สพป.ลพบุรี เขต 2 490151 : บ้านไร่พัฒนา ดารณี  อะมะตะ ครู
58 สพป.ลพบุรี เขต 2 490150 : บ้านโค้งรถไฟ สิริลักษณ์  วิมลเศรษฐ ครู
59 สพป.ลพบุรี เขต 2 490159 : บ้านบัวชุม นายสมโชค  หัสสลีมูล ครู
60 สพป.ลพบุรี เขต 2 490160 : บ้านเขาสมโภชน์ นางสาวพัทธนันท์  กรวยสวัสดิ์ ครูธุรการ
61 สพป.ลพบุรี เขต 2 490161 : บ้านซับเค้าแมว เนตรศิริญญา  จารีย์วรทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.ลพบุรี เขต 2 490163 : บ้านธงชัยสามัคคี นางจันทรา  ขันธุปัทม์ ครู ชำนาญการพิเศษ
63 สพป.ลพบุรี เขต 2 490184 : บ้านซับหินขวาง นางสาวทองสุข  ผดุงผิว เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.ลพบุรี เขต 2 490183 : บ้านใหม่สามัคคี ลักขณา  เทียนช้าง ครู
65 สพป.ลพบุรี เขต 2 490183 : บ้านใหม่สามัคคี ปนัดดา  โพนทอง ครูผู้ช่วย
66 สพป.ลพบุรี เขต 2 490183 : บ้านใหม่สามัคคี วนัสนันท์  นวลตา ครูผู้ช่วย
67 สพป.ลพบุรี เขต 2 490138 : บ้านห้วยนา นายทวีศักดิ์   ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงค่อม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา
68 สพป.ลพบุรี เขต 2 490139 : บ้านม่วงค่อม มาลีรัตน์   แสงประไพ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
69 สพป.ลพบุรี เขต 2 490140 : วัดสว่างอารมณ์ รัชนีวรรณ์  แพรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.ลพบุรี เขต 2 490137 : บ้านมะกอกหวาน นายสมนึก  ศรีไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.ลพบุรี เขต 2 490153 : อนุบาลลำนารายณ์ สุชาติ  ไชยโชติ ครู
72 สพป.ลพบุรี เขต 2 490173 : วัดสุนทรเทพคีรี จิดาภัทร  เรืองพูล ครู
73 สพป.ลพบุรี เขต 2 490175 : บ้านซับไทร นายไตรภพ  แจ่มจ่าย ครู
74 สพป.ลพบุรี เขต 2 490176 : บ้านซับผาสุก พงศธร  สุขสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
75 สพป.ลพบุรี เขต 2 490177 : บ้านดงน้อย นางสาวเพชรรัตน์  พรมน้ำ ครูผู้ช่วย
76 สพป.ลพบุรี เขต 2 490166 : วัดโพธิ์งาม นายธรรมนูญ  หงษ์คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.ลพบุรี เขต 2 490152 : บ้านบ่อน้ำ อนงค์  มูลบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.ลพบุรี เขต 2 490145 : บ้านทุ่งตาแก้ว นางสาววรรณิศา  จันทา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
79 สพป.ลพบุรี เขต 2 490142 : บ้านห้วยดีเลิศ ณัฐริการ์  แก่นดีลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.ลพบุรี เขต 2 490307 : บ้านท่ากรวด ธีระชัย  กลิ่นหอม ครู
81 สพป.ลพบุรี เขต 2 490308 : บ้านเนินทอง กนกวรรณ  หมื่นชาตรี ธุรการโรงเรียน
82 สพป.ลพบุรี เขต 2 490316 : บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ นางกัลยา  กระออมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.ลพบุรี เขต 2 490317 : บ้านทรัพย์เจริญ สุภัทรา  วัฒนา ครู
84 สพป.ลพบุรี เขต 2 490320 : บ้านซับจำปา นางมธุรดา   ทับทิมศรี ครู
85 สพป.ลพบุรี เขต 2 490322 : บ้านทะเลวังวัด พิมพ์ชนก อินทะโชติ  อินทะโชติ ครู
86 สพป.ลพบุรี เขต 2 490322 : บ้านทะเลวังวัด นางสาวยุพเรศ  เกษา ครู คศ.2
87 สพป.ลพบุรี เขต 2 490309 : บ้านบ่อคู่ เศกสิทธิ์  ประมูลศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.ลพบุรี เขต 2 490304 : บ้านท่าตะโก นายปริญญา  ประเสริฐพงษ์ ครู
89 สพป.ลพบุรี เขต 2 490305 : บ้านท่าหลวง กนกพร  มุ้ยแก้ว ครูผู้ช่วย
90 สพป.ลพบุรี เขต 2 490306 : อนุบาลท่าหลวง นางสาวจิราพร  มะลิเสือ ครู
91 สพป.ลพบุรี เขต 2 490310 : บ้านหนองประดู่ เฉลิมชัย  สลุงอยู่ ครู
92 สพป.ลพบุรี เขต 2 490311 : บ้านหนองหัวช้าง ฐากร  ตะกรุดสงค์ ครู
93 สพป.ลพบุรี เขต 2 490315 : ทรัพย์ราษฎร์บำรุง นายวิโรจน์  ขาวนอก ครู
94 สพป.ลพบุรี เขต 2 490321 : บ้านทุ่งดินแดง อรชร  โตสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.ลพบุรี เขต 2 490318 : บ้านหัวลำ ณรงค์คร  วงค์คำจันทร์ ครู
96 สพป.ลพบุรี เขต 2 490319 : บ้านหนองจาน สามารถ   ปุ้งโพธิ์ ครู
97 สพป.ลพบุรี เขต 2 490334 : บ้านทุ่งท่าช้าง ปทิตตา  กล้วยดี ครู
98 สพป.ลพบุรี เขต 2 490331 : บ้านด่านจันทร์ นายพิสันต์   แก้วประเสริฐ ครู
99 สพป.ลพบุรี เขต 2 490336 : บ้านเขาหมูมัน จิตนภา  พรหมรอต ครู
100 สพป.ลพบุรี เขต 2 490337 : บ้านดงน้อย(สระโบสถ์) นายจตุพล  มานะสุวรรณศรี ครู คศ.1
101 สพป.ลพบุรี เขต 2 490329 : บ้านห้วยเขว้า ภัทรนรรธ์  โปธิศักดิ์สกุล ครู
102 สพป.ลพบุรี เขต 2 490329 : บ้านห้วยเขว้า นายนิรุตต์  พึ่งเนตร ครู
103 สพป.ลพบุรี เขต 2 490330 : บ้านวังแขม นายสุรัตน์  พัดลม ครู
104 สพป.ลพบุรี เขต 2 490328 : บ้านคลอง คมธนา  ชอบคุย ครู โรงเรียนบ้านคลอง
105 สพป.ลพบุรี เขต 2 490327 : บ้านมหาโพธิ วัฒนา  ไชยารักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
106 สพป.ลพบุรี เขต 2 490326 : อนุบาลสระโบสถ์ สุรีย์พร  เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย
107 สพป.ลพบุรี เขต 2 490326 : อนุบาลสระโบสถ์ ประพันธ์  จันทร์อับ ครู
108 สพป.ลพบุรี เขต 2 490335 : บ้านห้วยใหญ่ รุจิเรข  กาญจนวรานนท์ ครู
109 สพป.ลพบุรี เขต 2 490346 : อนุบาลโคกเจริญ นางสาวสุนิษา  ช้างเขียว ครูผู้ช่วย
110 สพป.ลพบุรี เขต 2 490347 : บ้านทะเลทอง นายโชคชัย  บุญคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 สพป.ลพบุรี เขต 2 490347 : บ้านทะเลทอง นายสังวรณ์  รักญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.ลพบุรี เขต 2 490354 : บ้านโคกแสมสาร นางสายใจ   เพชรตะกั่ว ครู คศ.1
113 สพป.ลพบุรี เขต 2 490345 : บ้านเขาราบ รสรินทร์  บุญเพ็ง ครู
114 สพป.ลพบุรี เขต 2 490341 : บ้านวังตาอินทร์ นฤมล  มาดี ครูผู้ช่วย
115 สพป.ลพบุรี เขต 2 490341 : บ้านวังตาอินทร์ เสริม  ธรรมศรี ครู
116 สพป.ลพบุรี เขต 2 490342 : บ้านสระเพลง แมนศักดิ์  กาสี ครู
117 สพป.ลพบุรี เขต 2 490339 : บ้านยางราก ชลอ  จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.ลพบุรี เขต 2 490353 : บ้านพุกะชัด เกษมศักดิ์   มีดี ครู
119 สพป.ลพบุรี เขต 2 490349 : บ้านห้วยสาราม จุฑามาศ  แก้วพวง ครูผู้ช่วย
120 สพป.ลพบุรี เขต 2 490351 : บ้านลำโป่งเพชร นายอังคาร  ตอเสนา ครูผู้ช่วย
121 สพป.ลพบุรี เขต 2 490343 : บ้านแหลมชนแดน ชูศักดิ์  ชัยปัญญา ครู
122 สพป.ลพบุรี เขต 2 490340 : บ้านหนองมะค่า นายธรรมนูญ  คงพันปี ครู คศ.2
123 สพป.ลพบุรี เขต 2 490361 : บ้านกุดตาเพชร พจมาน  เรืองงาม ครู
124 สพป.ลพบุรี เขต 2 490362 : บ้านราษฎร์บำรุง นริศรา  นางสาวนริศรา บุญประดิษฐ ครูผู้ช่วย
125 สพป.ลพบุรี เขต 2 490363 : หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา นายสิทธิพงษ์   สุริยะศรี ครู
126 สพป.ลพบุรี เขต 2 490363 : หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ธมลณัฏฐ์  อารีรมย์ ครู
127 สพป.ลพบุรี เขต 2 490368 : บ้านเหวตาบัว นางดาวเรือง  สกุลเดช ครู
128 สพป.ลพบุรี เขต 2 490369 : บ้านปรางค์น้อย ทินกฤต  เที่ยงธรรม ครู
129 สพป.ลพบุรี เขต 2 490359 : บ้านเขารวก อันชรี  หาภักดี ครู
130 สพป.ลพบุรี เขต 2 490360 : บ้านวังทอง อำพรวรรณ  ช่วยสัตย์ ครูผู้ช่วย
131 สพป.ลพบุรี เขต 2 490366 : บ้านศรีเมือง พงษ์ชาย  จันทร์งาม พนักงานราชการ
132 สพป.ลพบุรี เขต 2 490367 : บ้านด่านไทยล้อม สุกัญญา  สุดสายออ ครู คศ.1
133 สพป.ลพบุรี เขต 2 490358 : บ้านท่าเยี่ยม นางสาวตรีทิพย์  ดีประสิทธิ์ ครู
134 สพป.ลพบุรี เขต 2 490364 : บ้านลำสนธิ Phatcharamai  Charkham ครูผู้ช่วย
135 สพป.ลพบุรี เขต 2 490357 : บ้านหนองเกตุ นางสาวศิริพร   ชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
136 สพป.ลพบุรี เขต 2 490355 : อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) นายสมพงษ์  รักษาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
137 สพป.ลพบุรี เขต 2 490355 : อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ธัญญรัตน์ อินทรลักษณ์  อินทรลักษณ์ ครู
138 สพป.ลพบุรี เขต 2 490356 : ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ นัฐพล  แสนทวีสุข ครู
139 สพป.ลพบุรี เขต 2 490370 : บ้านหนองขาม ลัดดาวัลย์  วรรณโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.ลพบุรี เขต 2 490372 : บ้านชอนสมบูรณ์ กรกมล  ชูรัก ครูผู้ช่วย
141 สพป.ลพบุรี เขต 2 490376 : บ้านหนองไทร นางสาวพรวิไล  มาลาม พนักงานราชการ
142 สพป.ลพบุรี เขต 2 490389 : ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม กนกภรณ์  จันทนา ครู
143 สพป.ลพบุรี เขต 2 490381 : บ้านป่าเขว้า นางสาวกัญญารัตน์   สุวรรณ ครู
144 สพป.ลพบุรี เขต 2 490383 : บ้านโคกกลาง นายวัฒนกรณ์  จิวาลักษณ์ ครู
145 สพป.ลพบุรี เขต 2 490379 : บ้านบ่อดินสอพอง นายประจบ  โชติพรม ครู
146 สพป.ลพบุรี เขต 2 490380 : บ้านดงดินแดง ทัศนีย์  อำไพ ครู
147 สพป.ลพบุรี เขต 2 490388 : บ้านหนองเสมา กัญญาภัค   ศีติสาร พนักงานราชการ
148 สพป.ลพบุรี เขต 2 490385 : บ้านใหม่โสพิมพ์ นางสีเวียง   สมสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์
149 สพป.ลพบุรี เขต 2 490387 : บ้านหนองไก่ห้าว นางสาวอารยา  อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.ลพบุรี เขต 2 490375 : บ้านไร่ทรัพย์เจริญ นางสาวธัชกร  เพชรฤทธิ์ ธุรการโรงเรียน
151 สพป.ลพบุรี เขต 2 490373 : บ้านหนองตะแบก นางสาวศรัญญา   พันธุ์ดี ครู
152 สพป.ลพบุรี เขต 2 490374 : บ้านยางโทน นางสาววธูดา  นาน้ำเชี่ยว ครูโรงเรียนบ้านยางโทน
153 สพป.ลพบุรี เขต 2 490392 : อนุบาลวัดหนองม่วง นัธดา  ไตรรัตน์ ผอ