รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670164 : ปาโมกข์วิทยาภูมิ ภคอร  เฉลยจรรยา ครู
2 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670168 : แสวงหาวิทยาคม เสฎฐวุฒิ  นันตเสนีย์ ครู
3 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670168 : แสวงหาวิทยาคม ธนพงศ์  อยู่ชา ครู
4 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670170 : วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) อารี  เขียวฉิม ครู
5 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670160 : อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สุธินี  รุ่งแสงศรี เจ้าพนักงานพัสดุ
6 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670163 : ราชสถิตย์วิทยา เบญจรัตน์  อุปนันท์ ครู
7 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670163 : ราชสถิตย์วิทยา จักรวาล  นาคชุ่ม ครู
8 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670165 : บางเสด็จวิทยาคม แก้วตา  ม่วงวิเศษ ครู
9 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670167 : โพธิ์ทองพิทยาคม วิไลรัตน์  ธิติถาวร ครู
10 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670171 : วิเศษชัยชาญวิทยาคม วิจิตร  เฟื่องศิลป์ ครู
11 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670172 : ไผ่วงวิทยา นายฤชุพนธ์  นายฤชุพนธ์ พลมาลา ครูอัตราจ้าง
12 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670161 : สตรีอ่างทอง นายวศิน  เกิดดี ครู
13 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670162 : โยธินบูรณะ อ่างทอง สรุดี  สงธิ ครู
14 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670162 : โยธินบูรณะ อ่างทอง นาวสาวนฤมน  ทองวิมล ครู คศ.1
15 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670166 : โพธิ์ทอง(จินดามณี) นางสาวสิดี  เปี่ยมศิริมลคล ครู
16 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670166 : โพธิ์ทอง(จินดามณี) โซ่ทอง  สระบัวทอง ครู
17 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670166 : โพธิ์ทอง(จินดามณี) กิจสุเมธ  แก้วพรหม ครู
18 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670169 : ริ้วหว้าวิทยาคม สุกัญญา  พุ่มมาลา ครูผู้ช่วย
19 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 670173 : สามโก้วิทยาคม อรวรรณ  ศรีโพธิ์ ครู
20 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610148 : ท่าช้างวิทยาคาร ฐิติพร  ดวงจรัส ครู
21 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610140 : หัวไผ่วิทยาคม มัลลิกา  คงพันธุ์ หัวหน้างานวิชาการ
22 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610143 : บางระจันวิทยา บุญชู  อนุสนธิ์ ครู
23 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610143 : บางระจันวิทยา สุพรรษา  ศรีเอี่ยม ครู
24 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610145 : ค่ายบางระจันวิทยาคม นางพรภิศา  พลทวี ครู
25 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610145 : ค่ายบางระจันวิทยาคม ฐิติยา  วิหารธรรมเม เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610146 : พรหมบุรีรัชดาภิเษก วิรันทร์รัตน์  เสือจอย ครูผู้ช่วย
27 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610149 : อินทร์บุรี จิราพร บุญธรรม  บุญธรรม ครู
28 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610141 : สิงห์บุรี นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี ครู
29 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610141 : สิงห์บุรี สุรีพร  แย้มบู่ ครู
30 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610144 : ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา วชิรญา  จรเกตุ ธุรการโรงเรียน
31 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610144 : ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ชลธิชา   มุกดาสนิท ครู
32 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610147 : บ้านแป้งวิทยา ณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง ครู
33 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610150 : ทองเอนวิทยา กรรชพร  แสงจันทร์ ครู
34 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610142 : สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) วิกร  ยิ้มย่อง ครู
35 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610151 : ศรีวินิตวิทยาคม นายวินัย  แป้นงาม ครู คศ.3
36 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 610151 : ศรีวินิตวิทยาคม นายวรินทร  พิริยะวงศ์ตะวัน ครู คศ.