รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สิงห์บุรี 610010 : วัดจักรสีห์ กาญจนา  อินทร์กลับ ครู
2 สพป.สิงห์บุรี 610011 : ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 เบ็ญจพร  ประเสริฐผล ครูชำนาญการ
3 สพป.สิงห์บุรี 610014 : วัดศรีสาคร ประภาวรินทร์  สุขเกตุ ครู
4 สพป.สิงห์บุรี 610016 : วัดประโชติการาม นางสาวปริญดา  แจ่มกังวาล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.สิงห์บุรี 610018 : วัดสะอาดราษฎร์บำรุง นางเบญจรัตน์  พรหมปากดี เจ้าหน้าที่พัสดุ
6 สพป.สิงห์บุรี 610019 : อนุบาลสิงห์บุรี ไพฑูรย์  อ่อนนิ่ม ครู
7 สพป.สิงห์บุรี 610009 : วัดพรหมสาคร หรรษา  บูรณศิลป์ ครู
8 สพป.สิงห์บุรี 610027 : วัดโคกพระ นางสาวฐิติรัตน์  ประภาศิลป์ ครูโรงเรียนวัดโคกพระ
9 สพป.สิงห์บุรี 610002 : วัดราษฎร์ประสิทธิ์ เสาวนีย์  คุ้มเปรม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
10 สพป.สิงห์บุรี 610006 : วัดสังฆราชาวาส อุษา  เสวกวิหารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
11 สพป.สิงห์บุรี 610003 : วัดตึกราชา สุทธิชา  ทิมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
12 สพป.สิงห์บุรี 610004 : วัดพระปรางค์มุนี พิไลพร  กลิ่นธูป ธุรการ
13 สพป.สิงห์บุรี 610005 : วัดศรัทธาภิรม นายสุธีร์   เครือวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
14 สพป.สิงห์บุรี 610021 : วัดข่อย Phatsakorn  Suwanmolee ครู
15 สพป.สิงห์บุรี 610023 : วัดโพธิ์ชัย นางวรนุช   สุขคะสมบัติ ครู
16 สพป.สิงห์บุรี 610024 : อนุบาลเมืองสิงห์บุรี นางสาวศริษา  จิตศรีพิทักษ์เลิศ ครู
17 สพป.สิงห์บุรี 610054 : ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา เยาวรัตน์  โตอ่อน ครู
18 สพป.สิงห์บุรี 610056 : วัดโพธิ์หอม สุภัทรา  อาสุระ ครูผู้ช่วย
19 สพป.สิงห์บุรี 610069 : วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) นางสาววิฑิตา  มีสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.สิงห์บุรี 610071 : วัดกลางชูศรีเจริญสุข นายวอิบูลย์  ไม้เลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.สิงห์บุรี 610072 : วัดชะอมสามัคคีธรรม ณัฐธิดา  ฤทธิรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.สิงห์บุรี 610073 : บ้านทุ่งกลับ นางสาวสุจิตรา  พิเชฏฐ์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ
23 สพป.สิงห์บุรี 610057 : วัดห้วยเจริญสุข กรชนก  เฟื้อยปัญญา ครู
24 สพป.สิงห์บุรี 610057 : วัดห้วยเจริญสุข วะจี  ชะเอม ครู
25 สพป.สิงห์บุรี 610058 : วัดน้ำผึ้ง นางเรณู  พั่วงาม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำผึ้ง
26 สพป.สิงห์บุรี 610058 : วัดน้ำผึ้ง วันวิสา  สุกทอง ธุรการ
27 สพป.สิงห์บุรี 610053 : วัดวังขรณ์ อำไพ  คำรอด ครู
28 สพป.สิงห์บุรี 610052 : วัดชันสูตร ดรัสพงศ์  ท้าวรี เจ้าหน้าที่
29 สพป.สิงห์บุรี 610063 : วัดแหลมคาง นางสาวอัญชลี  สังข์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมคาง
30 สพป.สิงห์บุรี 610067 : เรืองเดชประชานุเคราะห์ ขนิษฐา  ทองขาว ครู
31 สพป.สิงห์บุรี 610067 : เรืองเดชประชานุเคราะห์ นภาพร  ชูทอง ครู
32 สพป.สิงห์บุรี 610065 : วัดตลาดโพธิ์ นางสาวนาตยา  ไชยนา ครู
33 สพป.สิงห์บุรี 610066 : อนุบาลบางระจัน กาญจนา  เลิศดี ครู
34 สพป.สิงห์บุรี 610074 : วัดคีม นางสาวเจนจิรา  ประวัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
35 สพป.สิงห์บุรี 610074 : วัดคีม นายไพฑูรย์  ประเสริฐอินทร์ ครูผู้ช่วย
36 สพป.สิงห์บุรี 610075 : วัดดอนเจดีย์ นางกานต์ดา  ม่วงเทศ ครูผู้ช่วย
37 สพป.สิงห์บุรี 610076 : บ้านทุ่งว้า นางสาวกรรณิการ์  แก้วสำราญ ธุรการโรงเรียน
38 สพป.สิงห์บุรี 610077 : วัดสามัคคีธรรม วิทยา  ตาระกา ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.สิงห์บุรี 610061 : วัดประสิทธิ์คุณากร ศรัญญา  กลิ่นกลบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.สิงห์บุรี 610060 : ชุมชนบ้านไม้ดัด หทัยทิพย์  สีม่วง ธุรการโรงเรียน
41 สพป.สิงห์บุรี 610060 : ชุมชนบ้านไม้ดัด พัฒน์นรี   ทับวสุธากุล ธุรการ
42 สพป.สิงห์บุรี 610032 : วัดตะโกรวม เสาวลักษณ์  อดินันท์ชัยกุล ธุรการ
43 สพป.สิงห์บุรี 610032 : วัดตะโกรวม Rung  Loekngam ครู
44 สพป.สิงห์บุรี 610033 : วัดวังกะจับ จาริตา  คชาโชติ ครู
45 สพป.สิงห์บุรี 610033 : วัดวังกะจับ โสรยา  จันทร์น้อย ธุรการโรงเรียน
46 สพป.สิงห์บุรี 610038 : ชุมชนวัดกลางท่าข้าม ชุติกาญจน์  ขำศรี ธุรการโรงเรียน
47 สพป.สิงห์บุรี 610039 : วัดโพธิ์ศรี จิดาภา  ภักดีกุลศุภผล ครูธุรการ
48 สพป.สิงห์บุรี 610040 : วัดสาธุการาม วิภาวรรณ  ธงแสง ครู
49 สพป.สิงห์บุรี 610029 : ค่ายบางระจัน ปาระวี  ภูมิดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.สิงห์บุรี 610030 : วัดประดับ เมธี  สารดิษฐ์ ครู
51 สพป.สิงห์บุรี 610031 : อนุบาลค่ายบางระจัน วิมลนันท์  ไชยพัทธวุฒิ ครู คศ. 3
52 สพป.สิงห์บุรี 610037 : บ้านหนองลีวิทยาคม นางสาวกฤษติกานต์  สุตา ครู โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
53 สพป.สิงห์บุรี 610034 : วัดบ้านกลับ นัฏฐสิทธิ์  ศรีเผือก ครูผู้ช่วย
54 สพป.สิงห์บุรี 610035 : วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี นายธรรมสรณ์  สุศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.สิงห์บุรี 610041 : วัดโพธิ์สังฆาราม นางดวงใจ  สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
56 สพป.สิงห์บุรี 610042 : ชุมชนวัดม่วง นางสาวสุธารัตน์  โพธิโต ครูโรงเรียนชุมชนวัดม่วง
57 สพป.สิงห์บุรี 610042 : ชุมชนวัดม่วง อารีย์รัตน์  ช่างบรรจง ครู
58 สพป.สิงห์บุรี 610043 : วัดสิงห์ นายอนุพงษ์  คล้องการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.สิงห์บุรี 610036 : ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) วาสนา  ฉิมบุรุษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.สิงห์บุรี 610078 : อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) นายเทพอนันท์  วงษ์เจียม เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.สิงห์บุรี 610078 : อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) นางสุวรรณ์ษา  ใหญ่พงษ์ ครู
62 สพป.สิงห์บุรี 610080 : วัดโภคาภิวัฒน์ วรรณวิทย์  แจ่มฟ้า ครู
63 สพป.สิงห์บุรี 610080 : วัดโภคาภิวัฒน์ ปิยาภรณ์  ชื่นชม เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.สิงห์บุรี 610081 : วัดหลวง ไพศาล  จูฑะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.สิงห์บุรี 610086 : วัดกลางธนรินทร์ กาญจนา  ปานดี ธุรการโรงเรียน
66 สพป.สิงห์บุรี 610085 : บ้านเก่า กิตติวัฒน์  ตั้งตระกูล ครู
67 สพป.สิงห์บุรี 610082 : วัดเก้าชั่ง อัจฉรา  คุ้มเขต เจ้าหน้าที่พัสดุ
68 สพป.สิงห์บุรี 610083 : วัดโคปูน ศิริภรณ์   ทรัพย์พาลี ครู
69 สพป.สิงห์บุรี 610083 : วัดโคปูน ว่าที่พันตรีพิสิษฐ์  กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.สิงห์บุรี 610084 : ชุมชนวัดตราชู นางสาวอุมาพร  พุ่มสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.สิงห์บุรี 610092 : วัดอัมพวัน มงคล  เครือทิวา ผู้อำนวยการ
72 สพป.สิงห์บุรี 610094 : วัดเตย รัตนพร  งามภักตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.สิงห์บุรี 610095 : วัดประสาท ธาริณี  พรหมมาศ ครู
74 สพป.สิงห์บุรี 610097 : ชุมชนวัดเทพมงคล นางนนทยา  เข็มงูเหลือม ครูโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล
75 สพป.สิงห์บุรี 610090 : วัดพรหมเทพาวาส เอกลักษณ์  แก้วอาสา ธุรการ
76 สพป.สิงห์บุรี 610044 : วัดถอนสมอ ณิรดา  น้อยประไพ ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.สิงห์บุรี 610045 : วัดโบสถ์ นางเพ็ญศรี  ทองน้อย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์
78 สพป.สิงห์บุรี 610046 : อนุบาลท่าช้าง สุรีรัตน์  เณรน้อย ครูอัตราจ้าง
79 สพป.สิงห์บุรี 610050 : วัดพิกุลทอง นางกิริยา  อยู่ปรางค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.สิงห์บุรี 610050 : วัดพิกุลทอง พระไวย์  เจริญวงษ์ ธุรการโรงเรียน
81 สพป.สิงห์บุรี 610049 : ชุมชนวัดเสาธงหิน อังคนา  อินทร์กระวี ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.สิงห์บุรี 610047 : วัดโสภา จิราพร  วงค์คูณ ครู
83 สพป.สิงห์บุรี 610051 : วัดวิหารขาว นางสาวจันทร์เรือง  พานิชย์ ครู
84 สพป.สิงห์บุรี 610099 : วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) นางพรทิพย์  เสือโต ครู
85 สพป.สิงห์บุรี 610100 : วัดเพิ่มประสิทธิผล สุธาทิพย์  สายแสวง ครู
86 สพป.สิงห์บุรี 610131 : วัดน้อย เบญจวรรณ์  เพชรสีม่วง ครู
87 สพป.สิงห์บุรี 610109 : วัดบางปูน นิรันดร์  กิ่งพิกุล ครู
88 สพป.สิงห์บุรี 610110 : วัดระนาม กฤษณา  พุ่มพวง ครู คศ.3
89 สพป.สิงห์บุรี 610112 : วัดกลาง นิสา  ประสงค์เงิน ครู
90 สพป.สิงห์บุรี 610113 : วัดคลองโพธิ์ศรี สาวิตรี  ด้วงนุ้ย ครูธุรการ
91 สพป.สิงห์บุรี 610113 : วัดคลองโพธิ์ศรี จิรวัฒน์  ์เรืองศรี ครูผู้ช่วย
92 สพป.สิงห์บุรี 610114 : วัดเชียงราก ไตรเทพ  ปัจฉิม ครู
93 สพป.สิงห์บุรี 610115 : วัดเซ่าสิงห์ นางเพ็ญศรี  หงษ์ไกร ครู
94 สพป.สิงห์บุรี 610116 : ชุมชนวัดดงยาง นางประนอม  สุดาทิศ ครู
95 สพป.สิงห์บุรี 610116 : ชุมชนวัดดงยาง ปรียาภรณ์   นิ่มวงษ์ ธุรการโรงเรียน
96 สพป.สิงห์บุรี 610117 : วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) เฉลิมขวัญ  เพ็งบุญ ครู
97 สพป.สิงห์บุรี 610118 : วัดล่องกะเบา วีณ์รฐา  จารุเสรณีย์ ครู
98 สพป.สิงห์บุรี 610138 : วัดยาง นุชรี  ปลั่งดี ครู
99 สพป.สิงห์บุรี 610138 : วัดยาง ปรัชญาณี  ทิมทอง ธุรการโรงเรียน
100 สพป.สิงห์บุรี 610108 : วัดท่าอิฐ นายชัยสิทธิ์  สินโน ข้าราชการครู
101 สพป.สิงห์บุรี 610107 : วัดตุ้มหู jamnian  jaidee ครู
102 สพป.สิงห์บุรี 610126 : วัดโฆสิทธาราม ณัฐนันท์  ผลพิบูลย์ ครู
103 สพป.สิงห์บุรี 610127 : วัดทอง suchittra  tuemee ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.สิงห์บุรี 610120 : วัดปลาไหล นางปิยาภรณ์  รองมี ครู
105 สพป.สิงห์บุรี 610121 : วัดเสือข้าม นายบุญรุ่ง  สีเหลือง ครู
106 สพป.สิงห์บุรี 610122 : วัดสว่างอารมณ์ สวรรค์  บุญเอื้อ ครูชำนาญการ
107 สพป.สิงห์บุรี 610102 : วัดกระทุ่มปี่ พิมพ์รภัช  วรพัฒน์กิตติเดช ครู
108 สพป.สิงห์บุรี 610103 : วัดบ้านลำ นิภาวรรณ  ใจกล้า ครู
109 สพป.สิงห์บุรี 610124 : บ้านคูเมือง ไพฑูรย์  นาวีระ ผู้อำนวยการ
110 สพป.สิงห์บุรี 610124 : บ้านคูเมือง ทัศนีย์  จั่นหนู ครู
111 สพป.สิงห์บุรี 610125 : วัดหนองสุ่ม พัทธ์ธีญา  ไพรมุ้ย ครู
112 สพป.สิงห์บุรี 610133 : วัดการ้อง เกวลิน  จวงถาวร ครู
113 สพป.สิงห์บุรี 610133 : วัดการ้อง สมศักดิ์  รักลี ครู
114 สพป.สิงห์บุรี 610133 : วัดการ้อง เสาวลักษณ์  เพิงสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.สิงห์บุรี 610130 : อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) ปัทมา  อ่อนท้วม ครู
116 สพป.สิงห์บุรี 610130 : อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) จันทนา  พิลา ครู
117 สพป.สิงห์บุรี 610123 : วัดประศุก อมรรัตน์  วงศ์กระจ่าง ค.ศ.1
118 สพป.สิงห์บุรี 610134 : วัดโบสถ์ สุกัญญา  นิลสิน ครู