รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชัยนาท 090013 : วัดหลวงพ่อขาว อารีวรรณ์   เรืองศรี ครู
2 สพป.ชัยนาท 090013 : วัดหลวงพ่อขาว ไพรัตน์  จิระวงค์ ครู
3 สพป.ชัยนาท 090015 : วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) ประภาพรรณ  คุ่ยเสด็จ ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ชัยนาท 090015 : วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) นงค์ลักษ์  ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
5 สพป.ชัยนาท 090016 : วัดฝาง ธัญนภัสร์  คนดี ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ชัยนาท 090017 : วัดไผ่โพธิ์ทอง เจษฎา  จำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.ชัยนาท 090017 : วัดไผ่โพธิ์ทอง ศศิวิมล  ดีสม เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 สพป.ชัยนาท 090019 : วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) เกรียงไกร  เลื่อนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์ 4)
9 สพป.ชัยนาท 090019 : วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) นิษฐเนตร์  จันทร์เรือง ธุรการโรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์ 4)
10 สพป.ชัยนาท 090002 : บ้านท่าไม้ นายอมรเทพ  เครืออนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้
11 สพป.ชัยนาท 090002 : บ้านท่าไม้ นางศรีสุรัตน์  กีรติอุณห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
12 สพป.ชัยนาท 090029 : วัดธรรมามูล โชติกา  รอดนวล พนักงานธุรการ
13 สพป.ชัยนาท 090029 : วัดธรรมามูล นายสมกมล  จ๋วงพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล
14 สพป.ชัยนาท 090030 : ชุมชนวัดดักคะนน อาภรรัตน์  สมรัก ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.ชัยนาท 090032 : วัดสระเนินพระราม อนุธิดา  สงล่า ธุรการโรงเรียน
16 สพป.ชัยนาท 090009 : บ้านหนองแค นางสาวอรอุมา    ภู่วงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแค
17 สพป.ชัยนาท 090009 : บ้านหนองแค นายสมชาย  พุทธโกสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแค
18 สพป.ชัยนาท 090006 : วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ลักขณา  นารอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.ชัยนาท 090006 : วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ หทัยชนก กลิ่นน้อย  กลิ่นน้อย ครูผู้ช่วย
20 สพป.ชัยนาท 090006 : วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ มิ่งขวัญ  ณัฐรุจาสกุลพงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.ชัยนาท 090007 : ชุมชนวัดวังเคียน วิเนต  เลิศศิริภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน
22 สพป.ชัยนาท 090007 : ชุมชนวัดวังเคียน อุทุมพร  ภู่ระย้า ธุรการโรงเรียน
23 สพป.ชัยนาท 090008 : วัดนางลือ วิมาลา  ทองน้อย ธุรการโรงเรียน
24 สพป.ชัยนาท 090008 : วัดนางลือ สุรัตน์  เครือแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.ชัยนาท 090001 : วัดศรีวิชัย กมลวรรณ  สุขชื่น ธุรการโรงเรียน
26 สพป.ชัยนาท 090001 : วัดศรีวิชัย อรรณพ  บัวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.ชัยนาท 090003 : พระยาตาก นางสาวนภัสวรรณ  แจ้งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาตาก
28 สพป.ชัยนาท 090003 : พระยาตาก นางสาวสุธาวดี  อยู่กรุง ธุรการโรงเรียนพระยาตาก
29 สพป.ชัยนาท 090004 : อนุบาลชัยนาท นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
30 สพป.ชัยนาท 090004 : อนุบาลชัยนาท นางสาวิตรี  ัจันทร์งาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
31 สพป.ชัยนาท 090005 : ลัดดาประชาสรรค์ ษมาภรณ์  ไทยเขียว ผู้อำนวยการ
32 สพป.ชัยนาท 090005 : ลัดดาประชาสรรค์ ธนพร  ปิตานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.ชัยนาท 090021 : อนุบาลเมืองชัยนาท ชาลี  สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท
34 สพป.ชัยนาท 090021 : อนุบาลเมืองชัยนาท สมฤดี  งามสนอง ธุรการ
35 สพป.ชัยนาท 090026 : วัดโรงวัว นายนิยม  สงเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.ชัยนาท 090026 : วัดโรงวัว นางสาวนิตยา  คำภารัตน์ ธุรการโรงเรียน
37 สพป.ชัยนาท 090027 : วัดหนองเต่าดำ กมลวรรณ  กุลเพชร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ชัยนาท 090027 : วัดหนองเต่าดำ ศักดิ์ชัย  ชื่นพยอม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเต่าดำ
39 สพป.ชัยนาท 090022 : วัดแหลมหว้า จิตราภรณ์  บุญรุ่ง ธุรการโรงเรียน
40 สพป.ชัยนาท 090022 : วัดแหลมหว้า เกียรติศักดิ์  แสนสีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.ชัยนาท 090023 : วัดดอนรังนก บงกช  พรหมมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.ชัยนาท 090023 : วัดดอนรังนก วิภารัตน์  พลอยงาม ครูธุรการโรงเรียน
43 สพป.ชัยนาท 090024 : วัดหนองพังนาค นายณัฐรดา  หอมหวลมาก ธุรการโรงเรียน
44 สพป.ชัยนาท 090024 : วัดหนองพังนาค นายสมปอง  คำสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.ชัยนาท 090025 : วัดเนินถ่าน พิชญาภรณ์  มูลพฤกษ์ ธุรการ
46 สพป.ชัยนาท 090010 : รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ นางสาวจารุภัทร   มีโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
47 สพป.ชัยนาท 090010 : รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ นางปรางกมล   ล้อจงเฮง ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.ชัยนาท 090036 : วัดพิกุลงาม นางปราณี  โพพายุห์ ครู
49 สพป.ชัยนาท 090037 : ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) นางรุ่งทิพย์  ชาติดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.ชัยนาท 090037 : ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) นางสาวกัณฐมณี  สงข์ขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.ชัยนาท 090038 : อนุบาลมโนรมย์ มานะ  เพียรมุ่งงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.ชัยนาท 090038 : อนุบาลมโนรมย์ ประภารัตน์  ทองหล่อ ธุรการโรงเรียน
53 สพป.ชัยนาท 090043 : วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) พรทิพย์  นัยเนตร ธุรการ
54 สพป.ชัยนาท 090043 : วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) พิกุล  แย้มเจิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)
55 สพป.ชัยนาท 090044 : ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน) บังอร  พ่วงแผน เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.ชัยนาท 090045 : วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) วัชรี  ฟั้นนาง ธุรการ
57 สพป.ชัยนาท 090056 : บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) นาง อานุชศรา  ทองดง ธุรการ
58 สพป.ชัยนาท 090057 : บ้านเขาแหลม ประทีป  นุชจุ้ย ครู
59 สพป.ชัยนาท 090058 : บ้านหัวถนน สุนันทา  กลิ่นหอม ธุรการโรงเรียน
60 สพป.ชัยนาท 090058 : บ้านหัวถนน นายสนอง  เปรมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
61 สพป.ชัยนาท 090060 : วัดหัวหว้า นายศรเพ็ชร  ศรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.ชัยนาท 090060 : วัดหัวหว้า นายถกล  จูพุก ธุรการโรงเรียน
63 สพป.ชัยนาท 090055 : วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) นางพเยาว์  สายบัว ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.ชัยนาท 090039 : วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร ดาริกา  ดิษเจริญ ธุรการโรงเรียนวัดโคกแจง
65 สพป.ชัยนาท 090039 : วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร สุเทพ  นิยมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกแจง
66 สพป.ชัยนาท 090034 : บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) สิริพร  สิริพร แตงแช่ม ธุรการ
67 สพป.ชัยนาท 090034 : บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) ชนัญชิดา  ชนัญชิดา วรรณชาติ รักษาการผู้อำนวยการ
68 สพป.ชัยนาท 090040 : วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สุปาณี  ภู่สิน ธุรการ
69 สพป.ชัยนาท 090040 : วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) นายวิโรจน์  ษมาวิมล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมขันธ์ฯ
70 สพป.ชัยนาท 090048 : ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) ทิพย์วัลย์  พลายพูล ธุรการโรงเรียน
71 สพป.ชัยนาท 090048 : ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) สมาน  ฟักนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.ชัยนาท 090052 : บ้านดอนแตง ไพบูลย์  บูรณะอนุสรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
73 สพป.ชัยนาท 090053 : คงรักษ์ประชานุเคราะห์ สลักจิตร  จำปาจ้อย ธุรการ
74 สพป.ชัยนาท 090053 : คงรักษ์ประชานุเคราะห์ ชนนิกานต์  หริ่งรอด ครูผู้ช่วย
75 สพป.ชัยนาท 090049 : วัดหนองตาตน นิยม  มีสา ธุรการ
76 สพป.ชัยนาท 090074 : วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) ปฏิมา  ทองจันทึก ธุรการ
77 สพป.ชัยนาท 090076 : วัดหนองจิก นางสาวสุดารัตน์  สวนบ่อแร่ ธุรการโรงเรียน
78 สพป.ชัยนาท 090076 : วัดหนองจิก นายปรีชา   พึ่งเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิก
79 สพป.ชัยนาท 090067 : วัดคลองบุญ นางสาวสุธิพร   เอี่ยมทา ธุรการโรงเรียนวัดคลองบุญ
80 สพป.ชัยนาท 090067 : วัดคลองบุญ นายพีระพงศ์  แพบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองบุญ
81 สพป.ชัยนาท 090068 : วัดหนองน้อย นายวิเชียร   ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.ชัยนาท 090068 : วัดหนองน้อย จิตราวดี  เม่นสุวรรณ์ ธุรการ
83 สพป.ชัยนาท 090069 : อนุบาลวัดสิงห์ นายไกรสร  เขมทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.ชัยนาท 090069 : อนุบาลวัดสิงห์ นางสาวอัญชลี  เกียวซี ธุรการโรงเรียน
85 สพป.ชัยนาท 090063 : สำราญราษฎร์บำรุง นายคำสิงห์  เภาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง
86 สพป.ชัยนาท 090064 : วัดวังหมัน ธวัชชัย  ผิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมัน
87 สพป.ชัยนาท 090064 : วัดวังหมัน ปิยาภรณ์  เพ็งหนู ธุรการโรงเรียน
88 สพป.ชัยนาท 090066 : บ้านท่าข้ามวังน้ำ ภาวี   ภาวี กุหลาบมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.ชัยนาท 090075 : บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 จำเนียร  นุ้ยปรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.ชัยนาท 090075 : บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 ดวงแก้ว  บุญจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
91 สพป.ชัยนาท 090078 : บ้านทุ่งกว้าง ศักดิ์ชัย  ช้ำเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.ชัยนาท 090078 : บ้านทุ่งกว้าง พรรณทิพา  พรมมา ธุรการโรงเรียน
93 สพป.ชัยนาท 090065 : วัดโคกสุก รัตนะ  วสุลีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสุก
94 สพป.ชัยนาท 090065 : วัดโคกสุก สุพจน์   บุญชื่น ธุรการโรงเรียนวัดโคกสุก
95 สพป.ชัยนาท 090061 : วัดดอนตาล รุ่งนภา  บุญชื่น ธุรการ
96 สพป.ชัยนาท 090061 : วัดดอนตาล ขวัญเรือน  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.ชัยนาท 090073 : วัดดอนตูมกมลาวาส สุธิดา  อุ้ย ธุรการ
98 สพป.ชัยนาท 090073 : วัดดอนตูมกมลาวาส ธนรรภรณ์  อริยพฤกษ์ ผู้อำนวยการ
99 สพป.ชัยนาท 090077 : วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) ทิยวัลย์  ปั้นจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส
100 สพป.ชัยนาท 090132 : วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.ชัยนาท 090132 : วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) นางสาวอัญชนา  ม่วงตะเภา ธุรการโรงเรียน
102 สพป.ชัยนาท 090133 : วัดเขาแก้ว นายวัลลภ   สินอำพล ผู้อำนวยการ
103 สพป.ชัยนาท 090133 : วัดเขาแก้ว นางสาวศิริลักษณ์  มั่นหมาย ธุรการโรงเรียน
104 สพป.ชัยนาท 090125 : ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) นางสาวสุพัตรา  ชาอามาตย์ ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
105 สพป.ชัยนาท 090125 : ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) นางสาวสาวิตรี  จันทร์ควง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
106 สพป.ชัยนาท 090126 : วัดบ้านหนอง ชุติมา  กรุดเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
107 สพป.ชัยนาท 090127 : บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล) ปริศนา  พลเสน ธุรการโรงเรียน
108 สพป.ชัยนาท 090124 : วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) พรพรรณ  ลาภเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.ชัยนาท 090124 : วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) สนธยา  โชติภิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.ชัยนาท 090115 : เขื่อนเจ้าพระยา ยุทธนา  ตันติเสรีรัตน์ ครูโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา
111 สพป.ชัยนาท 090115 : เขื่อนเจ้าพระยา สุรีวรรณ์  ปังชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.ชัยนาท 090118 : วัดกรุณา ศิเจตริน  วิหกโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรุณา
113 สพป.ชัยนาท 090118 : วัดกรุณา นลินนิษฐ์  แพ่งศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดกรุณา
114 สพป.ชัยนาท 090136 : วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) ทิพพา  บุษราคำ ธุรการโรงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา)
115 สพป.ชัยนาท 090136 : วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) สมบุญ  โสภาจารีย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโณงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา)
116 สพป.ชัยนาท 090137 : วัดโคกจันทน์ สยาม  สุ่มงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.ชัยนาท 090138 : บ้านคลองยาง นางภัทรมน  จงธนวดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.ชัยนาท 090138 : บ้านคลองยาง นางดอกไม้  ไทยสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
119 สพป.ชัยนาท 090139 : วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) นายสัมฤทธิ์  ชาญวัฒนศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
120 สพป.ชัยนาท 090139 : วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) นางสาวนลวรรณ  เลขะวัฒนะ ธุรการ
121 สพป.ชัยนาท 090140 : วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สันติ  โพธิ์สุพรรณ ธุรการ
122 สพป.ชัยนาท 090140 : วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) วิชัย  สนเอี่ยม ผู้อำนวยการ
123 สพป.ชัยนาท 090128 : วัดมะปราง ธนาสัตน์  จำนงค์ ผู้อำนวยการ
124 สพป.ชัยนาท 090128 : วัดมะปราง เกวลิน  อิ่มปาน ธุรการ
125 สพป.ชัยนาท 090130 : วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) นายประดิษฐ  เนตร์มะลิ ครูชำนาญการ
126 สพป.ชัยนาท 090116 : วัดดอนตะไล้ นางนุกูล  ม่วงเงิน ครูโรงเรียนวัดดอนตะไล้ รก ผอ
127 สพป.ชัยนาท 090116 : วัดดอนตะไล้ ธีรดา  บุญแสง ธุรการ
128 สพป.ชัยนาท 090120 : วัดโพธิมงคล กันยารัตน์  ถิ่นถาน ธุรการ
129 สพป.ชัยนาท 090141 : วัดกำแพง นางเทพินทร์  พุ่มน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำแพง
130 สพป.ชัยนาท 090141 : วัดกำแพง นางสาวศศิประภา  แสงหงษ์ ธุรการโรงเรียนวัดกำแพง
131 สพป.ชัยนาท 090142 : วัดหลวงสิริบูรณาราม กิตติมา  เที่ยงฤทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
132 สพป.ชัยนาท 090142 : วัดหลวงสิริบูรณาราม ปริชาติ  ไม้ลำดวน ธุรการโรงเรียน
133 สพป.ชัยนาท 090123 : วัดยางศรีเจริญ พรรคพงศ์  นามเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.ชัยนาท 090123 : วัดยางศรีเจริญ ละออ  ม่วงช้าง ธุรการโรงเรียน
135 สพป.ชัยนาท 090121 : วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) นายสำราญ  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
136 สพป.ชัยนาท 090121 : วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวพูลศรี  วชิรถาวรชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.ชัยนาท 090122 : วัดโพธิ์ประสิทธิ์ นัตติวัฒน์   ศรีบุษย์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
138 สพป.ชัยนาท 090122 : วัดโพธิ์ประสิทธิ์ นางสาวศุรีย์ภรณ์  กัลณา ธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
139 สพป.ชัยนาท 090135 : วัดหาดอาษา ธิดารัตน์  คำบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.ชัยนาท 090135 : วัดหาดอาษา ส่งศรี  อินไชย ธุรการ
141 สพป.ชัยนาท 090101 : บ้านทุ่งกระถิน สมฤทัย  เขียวสม เจ้าพนักงานธุรการ
142 สพป.ชัยนาท 090101 : บ้านทุ่งกระถิน สุพจน์  มหาสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.ชัยนาท 090102 : ชุมชนวัดโคกดอกไม้ นายภิญโญ  จูสี ผู้อำนวยการโรงเรียน
144 สพป.ชัยนาท 090102 : ชุมชนวัดโคกดอกไม้ นางสาวณัฐกานต์   อยู่ชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
145 สพป.ชัยนาท 090103 : วัดเทพรัตนวนาราม ณหทัย  เรืองวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
146 สพป.ชัยนาท 090103 : วัดเทพรัตนวนาราม วงศพัทธ์  จงธนวดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.ชัยนาท 090105 : เทพรัตน์ นายคุณากร  วงษ์ไร ธุรการ
148 สพป.ชัยนาท 090105 : เทพรัตน์ นายมานะ  เพียรมุ่งงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.ชัยนาท 090106 : วัดอารีทวีวนาราม สอิ้ง  มีเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.ชัยนาท 090106 : วัดอารีทวีวนาราม พิมพ์วรรณ  ช้างคง เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.ชัยนาท 090107 : วัดหนองแขม สุรินทร์  นามอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแขม
152 สพป.ชัยนาท 090083 : วัดโพธิ์งาม นางเจนจิรา  สกุลงาม ธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม
153 สพป.ชัยนาท 090084 : วัดสนามชัย เชิดชัย  ช้ำเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.ชัยนาท 090084 : วัดสนามชัย กานต์รวี  วัฒนสุวรรณี ครู
155 สพป.ชัยนาท 090093 : วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) วรรณิศา  ศรีภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
156 สพป.ชัยนาท 090093 : วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) เร่ง  มีเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
157 สพป.ชัยนาท 090094 : วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) นางสมใจ  เพ็ชร์สุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.ชัยนาท 090094 : วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) นายณัฐพัชร์  พูลศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.ชัยนาท 090092 : วัดท่ากระแส สุภรินทร์   หมื่นจบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.ชัยนาท 090089 : วัดโพธิ์ทอง ขวัณชนก  สฤกพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.ชัยนาท 090089 : วัดโพธิ์ทอง ศุภกร  บางจั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
162 สพป.ชัยนาท 090085 : วัดหัวเด่น นางสาวธิดารัตน์  เรียนทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.ชัยนาท 090085 : วัดหัวเด่น นายนิติ  กองคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเด่น
164 สพป.ชัยนาท 090086 : วัดโฆสิตาราม นายปราโมทย์  บุญเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโฆสิตาราม
165 สพป.ชัยนาท 090109 : วัดหอระฆัง นางนริสรา  ภู่เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหอระฆัง
166 สพป.ชัยนาท 090087 : วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) นายกฤษฎา  ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
167 สพป.ชัยนาท 090087 : วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) นางนิรชา  อินทร์วารี ธุรการโรงเรียน
168 สพป.ชัยนาท 090088 : วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) นางสาวธัญณิชา  วัฒนสุวกุล ธุรการโรงเรียน
169 สพป.ชัยนาท 090088 : วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) นางราตรี  ช้ำเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสมอฯ
170 สพป.ชัยนาท 090099 : วัดสระไม้แดง ศกุนตลา  วิไลขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระไม้แดง
171 สพป.ชัยนาท 090099 : วัดสระไม้แดง ศรีสุดา  พิทักษ์หมู่ พนักงานราชการโรงเรียนวัดสระไม้แดง
172 สพป.ชัยนาท 090100 : วัดกำแพง นายสิรภพ  อ่อนจ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ
173 สพป.ชัยนาท 090100 : วัดกำแพง นายเฉลิม  ปล้องมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
174 สพป.ชัยนาท 090108 : วัดหัวตะพาน นิรุต  กลีบจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน
175 สพป.ชัยนาท 090108 : วัดหัวตะพาน ฐาปนี  ภูมิโคก ธุรการโรงเรียน
176 สพป.ชัยนาท 090095 : วัดพระแก้ว ถวัลย์  น้ำจันทร์ ผู้อำนวยการ
177 สพป.ชัยนาท 090096 : อนุบาลสรรคบุรี นายประยูร  เขียวอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
178 สพป.ชัยนาท 090096 : อนุบาลสรรคบุรี เรณู  อ่อนละมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
179 สพป.ชัยนาท 090097 : วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) นางณัฎฐาลักษณ์  ทรัพย์อุดม ครู
180 สพป.ชัยนาท 090098 : วัดโพธาราม จันทนา  ภู่เปี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
181 สพป.ชัยนาท 090098 : วัดโพธาราม นางสุภาวดี  พุ่มลำเจียก ผู้อำนวยการโรงเรียน
182 สพป.ชัยนาท 090090 : วัดพร้าว ไปรศล  เลื่อนลอย ธุรการ
183 สพป.ชัยนาท 090090 : วัดพร้าว ณรงค์  รอดแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
184 สพป.ชัยนาท 090091 : วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง นายปรีชา  สุดมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
185 สพป.ชัยนาท 090091 : วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ธนโชติ  ต่ายนิล ธุรการโรงเรียน
186 สพป.ชัยนาท 090079 : วัดท่า สาลิตา  เรียนทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 สพป.ชัยนาท 090079 : วัดท่า ศศินา  สุจิตราพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
188 สพป.ชัยนาท 090080 : วัดธรรมิกาวาส กมลยุภา  มีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมิกาวาส
189 สพป.ชัยนาท 090081 : วัดจั่นเจริญศรี ีอุไรวรรณ  ปราบทอง ลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ)
190 สพป.ชัยนาท 090081 : วัดจั่นเจริญศรี กุลชรินทร์  หมื่นใจมั่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
191 สพป.ชัยนาท 090112 : วัดบำเพ็ญบุญ นางสาวมลฤดี   เกตุเวียง เจ้าธุรการโรงเรียน
192 สพป.ชัยนาท 090112 : วัดบำเพ็ญบุญ นายสุภาพ  พิมพ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ
193 สพป.ชัยนาท 090114 : วัดจันทน์ นางวราภรณ์  นิพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทน์
194 สพป.ชัยนาท 090114 : วัดจันทน์ นางสาวภณิดา  ทองปาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดจันทน์
195 สพป.ชัยนาท 090113 : วัดคลองงิ้ว ภิรมย์  สีเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียน
196 สพป.ชัยนาท 090113 : วัดคลองงิ้ว สุภาวิดา  สุภาวิดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
197 สพป.ชัยนาท 090111 : วัดดอนโพธิ์ศรี ปนิตา  บุญเมือง ธุรการ
198 สพป.ชัยนาท 090111 : วัดดอนโพธิ์ศรี สมหมาย  เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี
199 สพป.ชัยนาท 090110 : ชุมชนวัดมาติการาม อำนาจ  นุ่มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
200 สพป.ชัยนาท 090110 : ชุมชนวัดมาติการาม พรพิมล  แสงทับ ธุรการ
201 สพป.ชัยนาท 090161 : วัดราษฎร์ศรัทธาราม สิบเอก ฐานวัฒน์  โชติจิรธนาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
202 สพป.ชัยนาท 090161 : วัดราษฎร์ศรัทธาราม ณัฐนิช  สาดสิน ธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
203 สพป.ชัยนาท 090163 : วัดเด่นใหญ่ สุวิจักขณ์  แสงสังข์ ครู
204 สพป.ชัยนาท 090163 : วัดเด่นใหญ่ นวพรรษ  พรมสละ ผู้อำนวยการโรงเรียน
205 สพป.ชัยนาท 090164 : บ้านสระแก้ว วิรัตน์  แสงสิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
206 สพป.ชัยนาท 090164 : บ้านสระแก้ว สุภาภรณ์  แสงภู่ ครู
207 สพป.ชัยนาท 090147 : บ้านหนองแจง กนกพร  แสนแก้ว ครู
208 สพป.ชัยนาท 090149 : วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) จิระวัต  เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ
209 สพป.ชัยนาท 090149 : วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) วนิดา  แตงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
210 สพป.ชัยนาท 090150 : วัดวิจิตรังสิตาราม ปิยนันท์   อุ่มแสง ธุรการโรงเรียน
211 สพป.ชัยนาท 090150 : วัดวิจิตรังสิตาราม บุญธรรม  มีผิว ผู้อำนวยการโรงเรียน
212 สพป.ชัยนาท 090151 : ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ปาณิสรา  ชูมก ครูชำนาญการพิเศษ
213 สพป.ชัยนาท 090152 : วัดบ้านใหม่ แสงดาว  ดำนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่
214 สพป.ชัยนาท 090153 : ไกรราษฎร์วิทยา สิริกร  ศรีเพชรภาภร ผู้อำนวยการโรงเรียน
215 สพป.ชัยนาท 090153 : ไกรราษฎร์วิทยา กาญจนา  ดีกล่อม ธุรการ
216 สพป.ชัยนาท 090148 : บ้านวังเดือนห้า นายวันเฉลิม   เถื่อนไพล ธุรการโรงเรียนบ้านวังเดือนห้า
217 สพป.ชัยนาท 090148 : บ้านวังเดือนห้า นางสาวศยามล  สุขแจ่ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเดือนห้า
218 สพป.ชัยนาท 090143 : บ้านรางจิก นุชรินทร์   วันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
219 สพป.ชัยนาท 090143 : บ้านรางจิก พรพรรณ  ปรึกษา ธุรการโรงเรียน
220 สพป.ชัยนาท 090144 : วัดพรหมวิหาร นายจีระศักดิ์   ใจแสน ผู้อำนวยการ
221 สพป.ชัยนาท 090144 : วัดพรหมวิหาร นางสาวเกวลิน  นวลแสง ธุรการ
222 สพป.ชัยนาท 090145 : บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) นางสาววันทนา  มหาสุภาพ ผู้อำนวยการ
223 สพป.ชัยนาท 090145 : บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) อภิเสก  ขำสงค์ ธุรการ
224 สพป.ชัยนาท 090146 : บ้านหนองอ้ายสาม นายสมพร  ม่วงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
225 สพป.ชัยนาท 090146 : บ้านหนองอ้ายสาม นางสาวสกุลณา  เพชรไทย ธุรการโรงเรียน
226 สพป.ชัยนาท 090154 : วัดคลองธรรม ประเสริฐ  ชัยกิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
227 สพป.ชัยนาท 090154 : วัดคลองธรรม วัฒนา  นุ่มฟัก ครู
228 สพป.ชัยนาท 090155 : บ้านดอนกะโดน ชลธิศ  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกะโดน
229 สพป.ชัยนาท 090155 : บ้านดอนกะโดน อธิชนัน   นุ่มฟัก ธุระการ
230 สพป.ชัยนาท 090156 : ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) นางสาวปัญจพร  น้ำจันทร์ ธุรการโรงเรียน
231 สพป.ชัยนาท 090156 : ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) เสาวภา  ปานทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
232 สพป.ชัยนาท 090157 : วัดวิจิตรรังสรรค์ ทวีศักดิ์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
233 สพป.ชัยนาท 090157 : วัดวิจิตรรังสรรค์ อมรรัตน์  ริ้วทอง ธุรการ
234 สพป.ชัยนาท 090158 : วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวผกายวรรณ  จำนงประโคน ธุรการโรงเรียน
235 สพป.ชัยนาท 090158 : วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) จิรัฏฐ์  ฐิติมงคลธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
236 สพป.ชัยนาท 090159 : วัดถ้ำเข้ อำนวยพร   เลี้ยงหล่ำ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
237 สพป.ชัยนาท 090166 : วัดวงเดือน สาวิตรี  วงศ์ใหญ่ เจ้าหน้าธุรการ
238 สพป.ชัยนาท 090166 : วัดวงเดือน สุเทพ  สิงห์สม ผู้อำนวยการโรงเรียน
239 สพป.ชัยนาท 090168 : วัดคลองเกษม นางสาวกัลยารัตน์  อินทร์มณี ธุรการโรงเรียนวัดคลองเกษม
240 สพป.ชัยนาท 090168 : วัดคลองเกษม นางสาวโอ๋  เอี่ยมวิไลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกษม
241 สพป.ชัยนาท 090169 : วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) ปํญญ์มณฑ์  ศรีสิทธิหิรัญ ผู้อำนวยการ
242 สพป.ชัยนาท 090169 : วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) นางสาวมลจิรา  บุญเสริม ครูธุรการ
243 สพป.ชัยนาท 090174 : วัดศรีเจริญธรรม ชื่นนภา  อินทร์เรือง ธุรการโรงเรียน
244 สพป.ชัยนาท 090175 : วัดอรัญญวาสี ทักษพร  จงสิริ ธุรการโรงเรียน
245 สพป.ชัยนาท 090176 : บ้านชัฏฝาง สมพร  ภู่สอน ธุรการ
246 สพป.ชัยนาท 090177 : ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 นายฉัตรชัย  ดอนเขียวไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
247 สพป.ชัยนาท 090177 : ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 นายสุมิตร  ทองแว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสีนวนฯ
248 สพป.ชัยนาท 090178 : วัดหนองแซง กิตน์บดี   สุดมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
249 สพป.ชัยนาท 090179 : วัดสระดู่ ภัทร  กัณติยานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
250 สพป.ชัยนาท 090173 : วัดทองนพคุณ นางสาวประภัดศร  ยิ้มเกียรติ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองนพคุณ
251 สพป.ชัยนาท 090173 : วัดทองนพคุณ ภารดี  ปานเรือง ธุรการโรงเรียนวัดทองนพคุณ
252 สพป.ชัยนาท 090171 : บ้านหมื่นเทพ นายภาณุวัฒน์  เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
253 สพป.ชัยนาท 090171 : บ้านหมื่นเทพ นางสาวสุธัญญา  วอเพ็ชร ธุรการโรงเรียน
254 สพป.ชัยนาท 090172 : วัดท่าแก้ว นายพิทักษ์  ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าแก้ว
255 สพป.ชัยนาท 090172 : วัดท่าแก้ว นางสาวสุดา  เนตรเถื่อน ธุรการโรเรียนวัดท่าแก้ว
256 สพป.ชัยนาท 090170 : ชุมชนคลองจันทน์ อรรถสิทธิ์  รักโสภา ผู้อำนวยการ
257 สพป.ชัยนาท 090170 : ชุมชนคลองจันทน์ ประภาพร  เทียนชัย ธุรการ
258 สพป.ชัยนาท 090167 : วัดโคกหมู นางสาวปรานอม  พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหมู
259 สพป.ชัยนาท 090167 : วัดโคกหมู สิริพร  เถื่อนเหลือ ธุรการโรงเรียน
260 สพป.ชัยนาท 090165 : บ้านหนองต่อ ปรีดา  ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียน
261 สพป.ชัยนาท 090165 : บ้านหนองต่อ ศศิธร  รักสัตย์ ธุรการโรงเรียน
262 สพป.ชัยนาท 090162 : อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สิบเอกฐานวัฒน์   โชติจิรธนาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
263 สพป.ชัยนาท 090160 : วัดสวนอัมพวัน นางณัฐตญา  ทองแว่น ธุรการโรงเรียน
264 สพป.ชัยนาท 090160 : วัดสวนอัมพวัน นางศรัณย์รัชต์  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
265 สพป.ชัยนาท 090192 : วัดศรีสโมสร นางณฐพร  ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
266 สพป.ชัยนาท 090192 : วัดศรีสโมสร ปิยะมาศ  สุขสุดไพบูลย์ ธุรการโรงเรียน
267 สพป.ชัยนาท 090183 : บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) นายจำนงค์  คลังสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
268 สพป.ชัยนาท 090183 : บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) นางสาวกัญจน์พิชญ์ชญา  ภูมิพันธ์ ธุรการ
269 สพป.ชัยนาท 090186 : บ้านวังหัวเรือ นริศรา  ฉลองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
270 สพป.ชัยนาท 090186 : บ้านวังหัวเรือ ชวลิต  เกษประทุม ธุรการ
271 สพป.ชัยนาท 090180 : วัดวังน้ำขาว สุวิน  สีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
272 สพป.ชัยนาท 090180 : วัดวังน้ำขาว กีรติกาญจน์  บุปผา ธุรการ
273 สพป.ชัยนาท 090181 : บ้านหนองหวาย อริษา  อินทสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ
274 สพป.ชัยนาท 090181 : บ้านหนองหวาย นางธนพร  ลุณาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
275 สพป.ชัยนาท 090182 : อนุบาลหนองมะโมง นางสาวรัชนีกร  แก่นแก้ว ธุรการ
276 สพป.ชัยนาท 090182 : อนุบาลหนองมะโมง ณัฏฐาณิตา  จันดิษ ครู
277 สพป.ชัยนาท 090190 : บ้านน้ำพุ ทิพวรรณ  ถึงสุข ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำพุ
278 สพป.ชัยนาท 090190 : บ้านน้ำพุ เกิดศักดิ์  ห่วงไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ
279 สพป.ชัยนาท 090191 : บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) นฤดม  สงนุ้ย ครู
280 สพป.ชัยนาท 090194 : บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) นางยุพิน  จบศรี รักษาการ
281 สพป.ชัยนาท 090194 : บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) พิชามญชุ์  ธงชัย ธุรการ
282 สพป.ชัยนาท 090184 : บ้านหนองตะขบ ศิริรัตน์  ศรีกาญจนวงษ์ ครู
283 สพป.ชัยนาท 090184 : บ้านหนองตะขบ ทัศชา   แอฆะ ธุรการโรงเรียน
284 สพป.ชัยนาท 090185 : บ้านดอนใหญ่ รณชัย  บรรทับ ธุรการ
285 สพป.ชัยนาท 090185 : บ้านดอนใหญ่ นางศิริกัลยาภรล์   สาอุตม์ ครูโรงเรียนบ้านดอนใหญ่
286 สพป.ชัยนาท 090187 : วัดเขาดิน(วันครู2502) ชัยนรินทร์  ชูโพธิ์ ธุรการโรงเรียน
287 สพป.ชัยนาท 090187 : วัดเขาดิน(วันครู2502) เกียรติศักดิ์  คำชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน
288 สพป.ชัยนาท 090188 : บ้านเขาเกล็ด ดนัยณัฏฐ์  เอี่ยมละออ เจ้าหน้าที่ธุรการ
289 สพป.ชัยนาท 090188 : บ้านเขาเกล็ด ศิริวรรณ  กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
290 สพป.ชัยนาท 090196 : บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สมชาย  ดีสี ครู
291 สพป.ชัยนาท 090203 : บ้านเก่า วีรินทร์  ภู่หิรัญ ธุรการ
292 สพป.ชัยนาท 090204 : บ้านทุ่งโพธิ์ เฉลิมฤทธิ์  ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
293 สพป.ชัยนาท 090204 : บ้านทุ่งโพธิ์ สมฤดี  จันทร์หอมกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
294 สพป.ชัยนาท 090207 : บ้านกะบกเตี้ย นวพล  จบศรี ธุรการโรงเรียน
295 สพป.ชัยนาท 090207 : บ้านกะบกเตี้ย วิหา  แจ้งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
296 สพป.ชัยนาท 090200 : บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) นายกฤษณะ   สุมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง
297 สพป.ชัยนาท 090200 : บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวอุมาภรณ์  มาลัยทอง ธุรการโรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง
298 สพป.ชัยนาท 090198 : อนุบาลเนินขาม นางสาวกวินตา  มาลีศรีโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
299 สพป.ชัยนาท 090201 : บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ประสพ  สิงห์สม ผู้อำนวยการโรงเรียน
300 สพป.ชัยนาท 090201 : บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ศศิธร  ภูฆัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
301 สพป.ชัยนาท 090205 : บ้านหนองยาง วิรัช  พุ่มเข็ม ผู้อำนวยการ
302 สพป.ชัยนาท 090205 : บ้านหนองยาง รัชชานนท์  บุญดี ครูธุรการ
303 สพป.ชัยนาท 090206 : บ้านสุขเดือนห้า บุญหลาย  นายบุญหลาย ทองศรี ผู้บริหารโรงเรียน
304 สพป.ชัยนาท 090206 : บ้านสุขเดือนห้า สุภาวดี  นางสาวสุภาวดี จันทร เจ้าหน้าที่ธุรการ