รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชัยนาท 090015 : วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) เฉลิมพันธ์  เสชัง ธุรการ
2 สพป.ชัยนาท 090015 : วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) จันทิมา  แสงทอง ธุรการโรงเรียน
3 สพป.ชัยนาท 090016 : วัดฝาง ธัญนภัสร์  คนดี ธุรการ
4 สพป.ชัยนาท 090017 : วัดไผ่โพธิ์ทอง จิตรดิลก  สุเมธรัตน์ ครูผู้ช่วย
5 สพป.ชัยนาท 090017 : วัดไผ่โพธิ์ทอง ศศิวิมล  ดีสม เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.ชัยนาท 090019 : วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) นิษฐเนตร์  จันทร์เรือง ธุรการโรงเรียน
7 สพป.ชัยนาท 090002 : บ้านท่าไม้ เกศรา  เพ็ชร์อ่วม ครูผู้ช่วย
8 สพป.ชัยนาท 090002 : บ้านท่าไม้ นางสาวแวววรรณ  ลอยบัณฑิตย์ ครู
9 สพป.ชัยนาท 090029 : วัดธรรมามูล นายสมกมล  จ๋วงพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล
10 สพป.ชัยนาท 090030 : ชุมชนวัดดักคะนน ภูดิศ  พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.ชัยนาท 090032 : วัดสระเนินพระราม อนุธิดา  สงล่า ธุรการโรงเรียน
12 สพป.ชัยนาท 090009 : บ้านหนองแค นางสาวปิติพร  โอชา ครูโรงเรียนบ้านหนองแค
13 สพป.ชัยนาท 090009 : บ้านหนองแค นางสาววัลคุ์ณภัทร   โม่ทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.ชัยนาท 090006 : วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ หทัยชนก  กลิ่นน้อย ครู
15 สพป.ชัยนาท 090007 : ชุมชนวัดวังเคียน วิเนต  เลิศศิริภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.ชัยนาท 090007 : ชุมชนวัดวังเคียน อุทุมพร  ภู่ระย้า ธุรการโรงเรียน
17 สพป.ชัยนาท 090008 : วัดนางลือ สุปรานี  สุปรานี บุญสุภา ครู
18 สพป.ชัยนาท 090008 : วัดนางลือ สุรัตน์  สุรัตน์ เครือแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.ชัยนาท 090001 : วัดศรีวิชัย นวพร  กำเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.ชัยนาท 090001 : วัดศรีวิชัย กมลวรรณ  สุขชื่น ธุรการโรงเรียน
21 สพป.ชัยนาท 090003 : พระยาตาก นางสาวนภัสวรรณ  แจ้งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาตาก
22 สพป.ชัยนาท 090003 : พระยาตาก นางสาวสุธาวดี  อยู่กรุง ธุรการโรงเรียน
23 สพป.ชัยนาท 090004 : อนุบาลชัยนาท อำพวรรณ  กับบุญ เจ้าหน้าที่พัสดุ
24 สพป.ชัยนาท 090005 : ลัดดาประชาสรรค์ ธนพร  ปิตานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.ชัยนาท 090005 : ลัดดาประชาสรรค์ ษมาภรณ์  ไทยเขียว ผู้อำนวยการ
26 สพป.ชัยนาท 090021 : อนุบาลเมืองชัยนาท นางสาวสมฤดี  งามสนอง ธุรการโรงเรียน
27 สพป.ชัยนาท 090021 : อนุบาลเมืองชัยนาท นางสาวจุฑามาศ  แสงรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท
28 สพป.ชัยนาท 090026 : วัดโรงวัว นิตยา  คำภารัตน์ ธุรการโรงเรียน
29 สพป.ชัยนาท 090022 : วัดแหลมหว้า จิตราภรณ์  บุญรุ่ง ธุรการโรงเรียน
30 สพป.ชัยนาท 090023 : วัดดอนรังนก วิภารัตน์  พลอยงาม ธุรการโรงเรียน
31 สพป.ชัยนาท 090023 : วัดดอนรังนก สรวิศ  กัลพฤกษ์ ครู
32 สพป.ชัยนาท 090024 : วัดหนองพังนาค นายณัฐรดา  หอมหวลมาก ธุรการโรงเรียน
33 สพป.ชัยนาท 090024 : วัดหนองพังนาค นางสาวกมลวรรณ  แตงฉ่ำ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.ชัยนาท 090025 : วัดเนินถ่าน พิชญาภรณ์  มูลพฤกษ์ ธุรการ
35 สพป.ชัยนาท 090025 : วัดเนินถ่าน วรรณภา  อิ่มสบาย รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินถ่าน
36 สพป.ชัยนาท 090010 : รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ นางสาวจารุภัทร  มีโพธิ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
37 สพป.ชัยนาท 090010 : รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ นายอธิวัฒน์   เปี่ยมถาวร ครู
38 สพป.ชัยนาท 090036 : วัดพิกุลงาม ณิชารีย์  ขุมโมกข์ ครูผู้ช่วย
39 สพป.ชัยนาท 090037 : ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) กัณฐมณี  สงข์ขำ ธุรการโรงเรียน
40 สพป.ชัยนาท 090038 : อนุบาลมโนรมย์ จันทกานต์  จันทร์ผล ธุรการ
41 สพป.ชัยนาท 090038 : อนุบาลมโนรมย์ วัชรพงษ์  สาโรจน์ ครูผูู้ช่วย
42 สพป.ชัยนาท 090043 : วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) พรทิพย์  นัยเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.ชัยนาท 090043 : วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) พิกุล  แย้มเจิม ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.ชัยนาท 090044 : ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน) บังอร  พ่วงแผน ธุรการโรงเรียน
45 สพป.ชัยนาท 090044 : ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน) นางเบญจพร  เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.ชัยนาท 090045 : วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) วริศรา  สมสร้าง ครู
47 สพป.ชัยนาท 090045 : วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) วัชรี  ฟั้นนาง ธุรการ
48 สพป.ชัยนาท 090056 : บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) นางอานุชศรา  ทองดง ธุรการโรงเรียน
49 สพป.ชัยนาท 090056 : บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) นางยุพิน   เที่ยงรอด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.ชัยนาท 090058 : บ้านหัวถนน สุนันทา  กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.ชัยนาท 090058 : บ้านหัวถนน สมศักดิ์  ทับนิล รักษาการ
52 สพป.ชัยนาท 090060 : วัดหัวหว้า สกาวเดือน  ศรศรี ครู ชำนาญการ
53 สพป.ชัยนาท 090060 : วัดหัวหว้า นายศรเพ็ชร  ศรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.ชัยนาท 090039 : วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร นางสาวดาริกา  ดิษเจริญ ธุรการ
55 สพป.ชัยนาท 090039 : วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร นายสุเทพ  นิยมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกแจงฯ
56 สพป.ชัยนาท 090040 : วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) นายวิโรจน์  ษมาวิมล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.ชัยนาท 090048 : ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) นายสมาน  ฟักนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.ชัยนาท 090048 : ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) ทิพย์วัลย์   พลายพูล ธุรการ
59 สพป.ชัยนาท 090053 : คงรักษ์ประชานุเคราะห์ ประภารัตน์  ทองหล่อ ครูผู้ช่วย
60 สพป.ชัยนาท 090053 : คงรักษ์ประชานุเคราะห์ ชนนิกานต์  หริ่งรอด ครูผู้ช่วย
61 สพป.ชัยนาท 090049 : วัดหนองตาตน เอภภพ  อุ่นพิมพ์ ครู
62 สพป.ชัยนาท 090049 : วัดหนองตาตน นิยม  มีสา ธุรการ
63 สพป.ชัยนาท 090074 : วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) ปฏิมา  ทองจันทึก ธุรการ
64 สพป.ชัยนาท 090076 : วัดหนองจิก นายปรีชา  พึ่งเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิก
65 สพป.ชัยนาท 090076 : วัดหนองจิก สุดารัตน์  สวนบ่อแร่ ธุรการ
66 สพป.ชัยนาท 090067 : วัดคลองบุญ นางสาวอธิชญา  วันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองบุญ
67 สพป.ชัยนาท 090067 : วัดคลองบุญ นางสาวสุธิพร  เอี่ยมทา ธุรการโรงเรียน
68 สพป.ชัยนาท 090068 : วัดหนองน้อย จิตราวดี  เม่นสุวรรณ์ ธุรการโรงเรียน
69 สพป.ชัยนาท 090068 : วัดหนองน้อย วิมล  มีมุข รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้อย
70 สพป.ชัยนาท 090069 : อนุบาลวัดสิงห์ นางสาวอัญชลี  เกียวซี ธุรการโรงเรียน
71 สพป.ชัยนาท 090069 : อนุบาลวัดสิงห์ นายไกรสร  เขมทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.ชัยนาท 090063 : สำราญราษฎร์บำรุง นายคำสิงห์   เภาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญราฝาฎร์บำรุง
73 สพป.ชัยนาท 090064 : วัดวังหมัน ธวัชชัย  ผิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมัน
74 สพป.ชัยนาท 090064 : วัดวังหมัน ปิยาภรณ์  เพ็งหนู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
75 สพป.ชัยนาท 090066 : บ้านท่าข้ามวังน้ำ นางภาวี   กุหลาบมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.ชัยนาท 090075 : บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 นางดวงแก้ว  บุญจันทร์ ธุรการโรงเรียน
77 สพป.ชัยนาท 090075 : บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 นางสาวจำเนียร  นุ้ยปรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.ชัยนาท 090078 : บ้านทุ่งกว้าง นางสาวพรรณทิพา  พรมมา ธุรการ
79 สพป.ชัยนาท 090078 : บ้านทุ่งกว้าง นายไพฑูรย์  สิงห์คา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง
80 สพป.ชัยนาท 090065 : วัดโคกสุก นายรัตนะ  วสุลีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.ชัยนาท 090065 : วัดโคกสุก สุพจน์   บุญชื่น ธุรการโรงเรียน
82 สพป.ชัยนาท 090061 : วัดดอนตาล รุ่งนภา  บุญชื่น ธุรการโรงเรียน
83 สพป.ชัยนาท 090061 : วัดดอนตาล ขวัญเรือน  จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.ชัยนาท 090073 : วัดดอนตูมกมลาวาส ทิยวัลย์  ปั้นจันทร์ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส
85 สพป.ชัยนาท 090077 : วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) ทิพย์รัตน์   เหียนสำเภา ธุรการ
86 สพป.ชัยนาท 090132 : วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) นางสาวอัญชนา  ม่วงตะเภา ธุรการ
87 สพป.ชัยนาท 090132 : วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) นายสกลศักดิ์  โพธิ์เพ็ชร์ ครู
88 สพป.ชัยนาท 090133 : วัดเขาแก้ว สุวรรณ  วงษ์สวัสดิ์ ครู
89 สพป.ชัยนาท 090133 : วัดเขาแก้ว พิทยา  สงเคราะห์ ครู
90 สพป.ชัยนาท 090125 : ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) จุฑามาศ  พงษ์สาลี ครู
91 สพป.ชัยนาท 090125 : ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) วรุตม์  แสงขัติ ครู
92 สพป.ชัยนาท 090126 : วัดบ้านหนอง วิไลลักษณ์  นิลวรรณ์ ครู
93 สพป.ชัยนาท 090126 : วัดบ้านหนอง หนึ่งฤทัย  หาธรรม ครู
94 สพป.ชัยนาท 090127 : บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล) ปริศนา  พลเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
95 สพป.ชัยนาท 090124 : วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) ณัฐชัย  จีนบุญ ครู
96 สพป.ชัยนาท 090124 : วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) นพรัตน์  เที่ยงพลับ ครู
97 สพป.ชัยนาท 090115 : เขื่อนเจ้าพระยา ยุทธนา  ตันติเสรีรัตน์ ครู
98 สพป.ชัยนาท 090115 : เขื่อนเจ้าพระยา สุรีวรรณ์  ปังชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.ชัยนาท 090118 : วัดกรุณา ยุวเรศ  พันธุ์เขียน ครูผู้ช่วย
100 สพป.ชัยนาท 090118 : วัดกรุณา นลินนิษฐ์  แพ่งศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.ชัยนาท 090136 : วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) นางสาวสมบุญ  โสภาจารีย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะฝ่อ (สรรพวิทยา)
102 สพป.ชัยนาท 090138 : บ้านคลองยาง ภัทรมน  จงธนวดี ผู้อำนวยการ
103 สพป.ชัยนาท 090138 : บ้านคลองยาง ดวงใจ  บุญเมือง ครูผู้ช่วย
104 สพป.ชัยนาท 090139 : วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) ปราติมา   เอี่ยมถ้วย ธุรการโรงเรียนวัดตะกูฯ
105 สพป.ชัยนาท 090139 : วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) นางสาวศรัณย์รัชต์  ใหญ่แจ่ม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะกูฯ
106 สพป.ชัยนาท 090140 : วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สันติ  โพธิ์สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
107 สพป.ชัยนาท 090140 : วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) กฤติยา  กลิ่นแจ้ง ครู
108 สพป.ชัยนาท 090128 : วัดมะปราง สรวิชญ์  โกทัน ครู
109 สพป.ชัยนาท 090128 : วัดมะปราง ธนาสันต์  จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.ชัยนาท 090130 : วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) นายประสิทธิ์  ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.ชัยนาท 090130 : วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) นางสาวยุวดี  ชุ่มเฉียง ครูผู้ช่วย
112 สพป.ชัยนาท 090116 : วัดดอนตะไล้ ธีรดา   บุญแสง ธุรการ
113 สพป.ชัยนาท 090116 : วัดดอนตะไล้ วิมลสิริ  รอดช้าง ครูผู้ช่วย
114 สพป.ชัยนาท 090119 : อนุบาลสรรพยา สมคิด  จิตรเอื้อตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.ชัยนาท 090119 : อนุบาลสรรพยา ฐิติมา  กล่อมจันทร์ ธุรการ
116 สพป.ชัยนาท 090120 : วัดโพธิมงคล กันยารัตน์  ถิ่นถาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.ชัยนาท 090141 : วัดกำแพง ศศิประภา  แสงหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.ชัยนาท 090141 : วัดกำแพง เทพินทร์  พุ่มน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.ชัยนาท 090123 : วัดยางศรีเจริญ นางสาววรรณวิภา  บัวเงิน ครูโรงเรียนวัดยางศรีเจริญ
120 สพป.ชัยนาท 090123 : วัดยางศรีเจริญ นายพรรคพงศ์  นามเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางศรีเจริญ
121 สพป.ชัยนาท 090121 : วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สำราญ  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมงคลฯ
122 สพป.ชัยนาท 090121 : วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) พูลศรี  วชิรถาวรชัย ธุรการโรงเรียน
123 สพป.ชัยนาท 090122 : วัดโพธิ์ประสิทธิ์ นายนัตติวัฒน์  ศรีบุษย์ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
124 สพป.ชัยนาท 090122 : วัดโพธิ์ประสิทธิ์ นางสาวศุรีย์ภรณ์  กัลณา เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.ชัยนาท 090135 : วัดหาดอาษา เกสรา  เขียวภักดี ครูผู้ช่วย
126 สพป.ชัยนาท 090135 : วัดหาดอาษา ส่งศรี  อินไชย ธุรการโรงเรียน
127 สพป.ชัยนาท 090101 : บ้านทุ่งกระถิน นางสาวจินตนา  สุกใส ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.ชัยนาท 090101 : บ้านทุ่งกระถิน นางสาวสมฤทัย  เขียวสม ธุรการโรงเรียน
129 สพป.ชัยนาท 090102 : ชุมชนวัดโคกดอกไม้ ณัฐกานต์  อยู่ชา ธุรการโรงเรียน
130 สพป.ชัยนาท 090102 : ชุมชนวัดโคกดอกไม้ อัจฉริยา  ขุดปิ่น ครู
131 สพป.ชัยนาท 090103 : วัดเทพรัตนวนาราม กชนันท์  กลัดล้อม ครู
132 สพป.ชัยนาท 090103 : วัดเทพรัตนวนาราม วงศพัทธ์  จงธนวดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
133 สพป.ชัยนาท 090105 : เทพรัตน์ นริสรา  ภู่เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพรัตน์
134 สพป.ชัยนาท 090105 : เทพรัตน์ คุณากร  วงษ์ไร ธุรการโรงเรียน
135 สพป.ชัยนาท 090106 : วัดอารีทวีวนาราม พิมพ์วรรณ  ช้างคง ธุรการโรงเรียน
136 สพป.ชัยนาท 090106 : วัดอารีทวีวนาราม นวรัตน์  ร้อยดาพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
137 สพป.ชัยนาท 090107 : วัดหนองแขม ธงไชย  ไตรแสง ธุรการโรงเรียน
138 สพป.ชัยนาท 090083 : วัดโพธิ์งาม นายชยุต  นามอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
139 สพป.ชัยนาท 090083 : วัดโพธิ์งาม นางเจนจิรา  สกุลงาม ธุรการโรงเรียน
140 สพป.ชัยนาท 090084 : วัดสนามชัย นางสาวกานต์รวี  วัฒนสุวรรณี ครู
141 สพป.ชัยนาท 090093 : วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) วรรณิศา  ศรีภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.ชัยนาท 090093 : วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) เร่ง  มีเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
143 สพป.ชัยนาท 090094 : วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ณัฐพัชร์  พูลศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.ชัยนาท 090094 : วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) นางสาวรุ่งกาญจน์  หวานจริง ครู
145 สพป.ชัยนาท 090092 : วัดท่ากระแส นางณัฐกานต์  สอนพวง ครู
146 สพป.ชัยนาท 090092 : วัดท่ากระแส สมศรี  ศรีอินทร์ ครู
147 สพป.ชัยนาท 090089 : วัดโพธิ์ทอง นางสาวขวัญชนก   สฤกพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.ชัยนาท 090089 : วัดโพธิ์ทอง นายศุภกร  บางจั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.ชัยนาท 090085 : วัดหัวเด่น นางกุลธิดา   ชัยศรี ครูผู้ช่วย
150 สพป.ชัยนาท 090085 : วัดหัวเด่น นางสาวธิดารัตน์  เรียนทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.ชัยนาท 090086 : วัดโฆสิตาราม เนตรนภา   ถีจันทร์ ธุรการโรงเรียน
152 สพป.ชัยนาท 090086 : วัดโฆสิตาราม ปราโมทย์   บุญเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียน
153 สพป.ชัยนาท 090109 : วัดหอระฆัง นางสาววันทนา  จินดานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหอระฆัง
154 สพป.ชัยนาท 090109 : วัดหอระฆัง นางสาววจี  ณรงค์น้อย ครูโรงเรียนวัดหอระฆัง
155 สพป.ชัยนาท 090087 : วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) นางสาววสุกาญจน์  สาตรา ครูผู้ช่วย
156 สพป.ชัยนาท 090087 : วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) นางสาวสุภาพร  อากาศสุภา ครู
157 สพป.ชัยนาท 090088 : วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) ราตรี  ช้ำเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสมอฯ
158 สพป.ชัยนาท 090088 : วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) ธัญณิชา  วัฒนสุวกุล ธุรการโรงเรียน
159 สพป.ชัยนาท 090099 : วัดสระไม้แดง ธัญญลักษณ์  ธัญญลักษณ์ ทับภู ครู
160 สพป.ชัยนาท 090099 : วัดสระไม้แดง สุนิสา  สุนิสา ช้างพาลี ครู
161 สพป.ชัยนาท 090100 : วัดกำแพง นายสิรภพ  อ่อนจ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ
162 สพป.ชัยนาท 090100 : วัดกำแพง นงนุช  ยอดดำเนิน ครูชำนาญพิเศษ
163 สพป.ชัยนาท 090108 : วัดหัวตะพาน ฤดีชนก  แสงภู่ ธุรการ
164 สพป.ชัยนาท 090095 : วัดพระแก้ว นางสาวชุติศรณ์   มั่นปาน ธุรการ
165 สพป.ชัยนาท 090095 : วัดพระแก้ว นางจันทร์เพ็ญ  เทียนงาม ครู
166 สพป.ชัยนาท 090096 : อนุบาลสรรคบุรี ดำเนิน  ชูกุศล ครูโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
167 สพป.ชัยนาท 090096 : อนุบาลสรรคบุรี เรณู  อ่อนละมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
168 สพป.ชัยนาท 090097 : วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) นายสมชาย  ยิ้มน้อย ครู
169 สพป.ชัยนาท 090097 : วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ณัฎฐาลักษณ์  ทรัพย์อุดม ครู
170 สพป.ชัยนาท 090098 : วัดโพธาราม นางสาวจันทนา   ภู่เปี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.ชัยนาท 090098 : วัดโพธาราม นางสาวบุศรินทร์   ดากลืน ครู
172 สพป.ชัยนาท 090090 : วัดพร้าว นายณรงค์  รอดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพร้าว
173 สพป.ชัยนาท 090090 : วัดพร้าว ไปรศล  เลื่อนลอย ธุรการ
174 สพป.ชัยนาท 090091 : วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ปรีชา  สุดมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
175 สพป.ชัยนาท 090091 : วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วชิราภรณ์  คำเย็น ธุรการ
176 สพป.ชัยนาท 090079 : วัดท่า สาลิตา  เรียนทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
177 สพป.ชัยนาท 090079 : วัดท่า พรปวีย์  บุญมา ครู
178 สพป.ชัยนาท 090080 : วัดธรรมิกาวาส นางสาวอริสา  สุขสม ธุรการ
179 สพป.ชัยนาท 090080 : วัดธรรมิกาวาส นางสาวกมลวัทน์  สีแตง ครู
180 สพป.ชัยนาท 090081 : วัดจั่นเจริญศรี วิภา  บำเรอจิตร ครู
181 สพป.ชัยนาท 090112 : วัดบำเพ็ญบุญ นางสาวมลฤดี  เกตุเวียง ธุรการโรงเรียน
182 สพป.ชัยนาท 090112 : วัดบำเพ็ญบุญ นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย ครูโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ
183 สพป.ชัยนาท 090114 : วัดจันทน์ วราภรณ์  นิพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทน์
184 สพป.ชัยนาท 090114 : วัดจันทน์ นางสาวภณิดา  ทองปาน ครูธุรการ
185 สพป.ชัยนาท 090113 : วัดคลองงิ้ว รติมา  สีเผือก ครูโรงเรียนวัดคลองงิ้ว
186 สพป.ชัยนาท 090113 : วัดคลองงิ้ว สุภาวิดา  เล็กฉลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.ชัยนาท 090111 : วัดดอนโพธิ์ศรี ปนิตา  บุญเมือง ธุรการ
188 สพป.ชัยนาท 090111 : วัดดอนโพธิ์ศรี มนต์นภา  ชุ่มน้ำค้าง ครูชำนาญการ
189 สพป.ชัยนาท 090110 : ชุมชนวัดมาติการาม พรพิมล  แสงทับ ธุรการ
190 สพป.ชัยนาท 090110 : ชุมชนวัดมาติการาม นางสาวฐาปนีย์  เลือดพระปฐม ครูผู้ช่วย
191 สพป.ชัยนาท 090161 : วัดราษฎร์ศรัทธาราม นางสาวณัฐนิช  สาดสิน ธุรการโรงเรียน
192 สพป.ชัยนาท 090161 : วัดราษฎร์ศรัทธาราม นางสาวจุฑามาศ  สังข์ทอง ครู
193 สพป.ชัยนาท 090163 : วัดเด่นใหญ่ สุวิจักขณ์  แสงสังข์ ครู
194 สพป.ชัยนาท 090164 : บ้านสระแก้ว สุภาภรณ์  แสงภู่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว
195 สพป.ชัยนาท 090164 : บ้านสระแก้ว พนิดา  กลีบนิล ธุรการโรงเรียน
196 สพป.ชัยนาท 090147 : บ้านหนองแจง กนกพร  แสนแก้ว ครุโรงเรียนบ้านหนองแจง
197 สพป.ชัยนาท 090149 : วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) บุญธรรม  มีผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
198 สพป.ชัยนาท 090149 : วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ ครูชำนาญการ
199 สพป.ชัยนาท 090150 : วัดวิจิตรังสิตาราม นางสาวช่อเพ็ชร  เปรมทอง ูธุรการ
200 สพป.ชัยนาท 090150 : วัดวิจิตรังสิตาราม นางสาวเมทินี   มั่นนวล รักษาการผู้อำนวยโรงเรียน
201 สพป.ชัยนาท 090151 : ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) กิตติพร  เลิศฤทธิ์ขจร ธุรการ
202 สพป.ชัยนาท 090151 : ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ปาณิสรา  ชูมก ครูชำนาญการพิเศษ
203 สพป.ชัยนาท 090152 : วัดบ้านใหม่ นายสมยศ  แก้วเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
204 สพป.ชัยนาท 090152 : วัดบ้านใหม่ นางสาวแสงดาว  ดำนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่
205 สพป.ชัยนาท 090153 : ไกรราษฎร์วิทยา นางสาวสิริกร   ศรีเพชรภาภร ผู้อำนวยการโรงเรียน
206 สพป.ชัยนาท 090153 : ไกรราษฎร์วิทยา นายศุภวิชญ์  สนิทไทย ครู
207 สพป.ชัยนาท 090148 : บ้านวังเดือนห้า นาสาวศยามล   สุขแจ่ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเดือนห้า
208 สพป.ชัยนาท 090148 : บ้านวังเดือนห้า วันเฉลิม   เถื่อนไพล ธุรการโรงเรียนบ้านวังเดือนห้า
209 สพป.ชัยนาท 090143 : บ้านรางจิก นางสาวพรพรรณ  ปรึกษา ธุรการโรงเรียนบ้านรางจิก
210 สพป.ชัยนาท 090143 : บ้านรางจิก นายสุวิทย์  เชื้ิออภัย รักษาการฯผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางจิก
211 สพป.ชัยนาท 090144 : วัดพรหมวิหาร นายหาญชัย  แสงอรุณ ครู
212 สพป.ชัยนาท 090144 : วัดพรหมวิหาร นางสาวเกวลิน  นวลแสง ธุรการ
213 สพป.ชัยนาท 090145 : บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) นางจินดา  เกตุมา ครู
214 สพป.ชัยนาท 090145 : บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) นายอภิเสก  ขำสงค์ ธุรการ
215 สพป.ชัยนาท 090145 : บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) นายสุพจน์  มหาสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
216 สพป.ชัยนาท 090146 : บ้านหนองอ้ายสาม สมพร  ม่วงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
217 สพป.ชัยนาท 090146 : บ้านหนองอ้ายสาม สกุลณา  เพชรไทย ธุรการโรงเรียน
218 สพป.ชัยนาท 090154 : วัดคลองธรรม ศิริมาส  อินทร์เงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
219 สพป.ชัยนาท 090154 : วัดคลองธรรม วราภรณ์  เมฆฉาย พนักงานราชการครู
220 สพป.ชัยนาท 090155 : บ้านดอนกะโดน ชลธิศ  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
221 สพป.ชัยนาท 090155 : บ้านดอนกะโดน อธิชนัน   นุ่มฟัก ธุรการ
222 สพป.ชัยนาท 090156 : ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ภาษิณี  อ่ำบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
223 สพป.ชัยนาท 090156 : ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ปัญจพร  น้ำจันทร์ ธุรการโณงเรียน
224 สพป.ชัยนาท 090157 : วัดวิจิตรรังสรรค์ วันวิษา  สุ่มงาม ครู
225 สพป.ชัยนาท 090157 : วัดวิจิตรรังสรรค์ อมรรัตน์  ริ้วทอง ธุรการ
226 สพป.ชัยนาท 090158 : วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) นายจิรัฏฐ์  ฐิติมงคลธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
227 สพป.ชัยนาท 090159 : วัดถ้ำเข้ บัวลอย  ตระกูลอาชาไนย รักษาการ ผอ
228 สพป.ชัยนาท 090159 : วัดถ้ำเข้ กนกวรรณ  ทรัพย์ศิริสมบัติ ธุรการ
229 สพป.ชัยนาท 090166 : วัดวงเดือน นางสาวณภัค   ศิลลา ธุรการ
230 สพป.ชัยนาท 090168 : วัดคลองเกษม กัลยารัตน์  อินทร์มณี ธุรการโรงเรียนวัดคลองเกษม
231 สพป.ชัยนาท 090168 : วัดคลองเกษม ณัญวุฒิ   ทิมาชัย ครูผู้ช่วย
232 สพป.ชัยนาท 090169 : วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) มลจิรา  บุญเสริม เจ้าหน้าที่ธุรการ
233 สพป.ชัยนาท 090169 : วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) ปัญญ์มณฑ์  ศรีสิทธิหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
234 สพป.ชัยนาท 090174 : วัดศรีเจริญธรรม อัมพร  รุ้งอินทร์ ครู
235 สพป.ชัยนาท 090174 : วัดศรีเจริญธรรม สำราญ  บุญเกิด ครู
236 สพป.ชัยนาท 090175 : วัดอรัญญวาสี ทักษพร  จงสิริ ธุรการโรงเรียน
237 สพป.ชัยนาท 090176 : บ้านชัฏฝาง ดวงกมล  อภัยนุช ครูผู้ช่วย
238 สพป.ชัยนาท 090176 : บ้านชัฏฝาง จุฑามาศ  อ่อนคำ ธุรการ
239 สพป.ชัยนาท 090177 : ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 นายฉัตรชัย  ดอนเขียวไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
240 สพป.ชัยนาท 090177 : ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 นางสาวพรชนก  สมตัว ครูโรงเรียนดอนสีนวนฯ
241 สพป.ชัยนาท 090179 : วัดสระดู่ นางสาวภูมิประพา  แสงไกร ธุรการโรงเรียน
242 สพป.ชัยนาท 090173 : วัดทองนพคุณ สุทธิชัย  เรืองไพศาล ครู
243 สพป.ชัยนาท 090173 : วัดทองนพคุณ ภารดี  ปานเรือง ธุรการ
244 สพป.ชัยนาท 090171 : บ้านหมื่นเทพ นางสาวสุธัญญา  วอเพ็ชร ธุรการโรงเรียนบ้านหมื่นเทพ
245 สพป.ชัยนาท 090171 : บ้านหมื่นเทพ นายภาณุวัฒน์  เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นเทพ
246 สพป.ชัยนาท 090172 : วัดท่าแก้ว วริษฐา  เงินช้าง ธุรการโรงเรียน
247 สพป.ชัยนาท 090172 : วัดท่าแก้ว พิทักษ์  ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
248 สพป.ชัยนาท 090170 : ชุมชนคลองจันทน์ นายอรรถสิทธิ์  รักโสภา ผู้อำนายการโรงเรียน
249 สพป.ชัยนาท 090167 : วัดโคกหมู สิริพร   เถื่อนเหลือ ธุรการโรงเรียน
250 สพป.ชัยนาท 090167 : วัดโคกหมู ปรานอม  พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
251 สพป.ชัยนาท 090165 : บ้านหนองต่อ วิรัตน์  แสงสิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
252 สพป.ชัยนาท 090165 : บ้านหนองต่อ ภัทภิชาท์  ภคพรลิขิต ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองต่อ
253 สพป.ชัยนาท 090162 : อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) วันดี  แต้ภักดี ึครู
254 สพป.ชัยนาท 090162 : อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชาทิพย์   ดีประสิทธิ์ ครู
255 สพป.ชัยนาท 090160 : วัดสวนอัมพวัน นางสาวศศิร์อร  ภาษี ครู
256 สพป.ชัยนาท 090160 : วัดสวนอัมพวัน นางณัฐตญา  ทองแว่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
257 สพป.ชัยนาท 090192 : วัดศรีสโมสร ณฐพร  ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
258 สพป.ชัยนาท 090192 : วัดศรีสโมสร มานะศักดิ์  จันทร์ผ่อง ครู
259 สพป.ชัยนาท 090183 : บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) นางสาวสุรนาวี  เพ็งอุ่น ครูผู้ข่วย
260 สพป.ชัยนาท 090183 : บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) ศิรประภา  เอี่ยมพูล ครู
261 สพป.ชัยนาท 090186 : บ้านวังหัวเรือ ชวลิต  เกษประทุม ธุรการ
262 สพป.ชัยนาท 090186 : บ้านวังหัวเรือ นายมานพ  ตั๋นเปี้ย ครู
263 สพป.ชัยนาท 090180 : วัดวังน้ำขาว นายมานะ  ปานเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
264 สพป.ชัยนาท 090180 : วัดวังน้ำขาว กีรติกาญจน์  บุปผา เจ้าหน้าที่ธุรการ
265 สพป.ชัยนาท 090181 : บ้านหนองหวาย อริษา  อินทสิทธิ์ ธุรการ
266 สพป.ชัยนาท 090181 : บ้านหนองหวาย นุชนาถ  เรือนคำ ครู
267 สพป.ชัยนาท 090182 : อนุบาลหนองมะโมง นายธนกร  สุมาลี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง
268 สพป.ชัยนาท 090182 : อนุบาลหนองมะโมง นางสาวรัชนีกร  แก่นแก้ว ธุรการ
269 สพป.ชัยนาท 090190 : บ้านน้ำพุ ทิพวรรณ  ถึงสุข ธุรการ
270 สพป.ชัยนาท 090190 : บ้านน้ำพุ ปฐานัดดา   ปีติกรสกุล ครู
271 สพป.ชัยนาท 090191 : บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) นฤดม  สงนุ้ย ครู
272 สพป.ชัยนาท 090194 : บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวพิชามญชุ์  ธงชัย ธุรการ
273 สพป.ชัยนาท 090194 : บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวกชพร  วราห์รุนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
274 สพป.ชัยนาท 090184 : บ้านหนองตะขบ พรทิพา  เกตุบุบผา ครู
275 สพป.ชัยนาท 090184 : บ้านหนองตะขบ ศิริรัตน์   ศรีกาญจนวงษ์ ครู
276 สพป.ชัยนาท 090185 : บ้านดอนใหญ่ รณชัย  บรรทับ ธุรการ
277 สพป.ชัยนาท 090185 : บ้านดอนใหญ่ ศิริกัลยาภรล์  สาอุตม์ ครู
278 สพป.ชัยนาท 090187 : วัดเขาดิน(วันครู2502) เกียรติศักดิ์  คำชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน
279 สพป.ชัยนาท 090187 : วัดเขาดิน(วันครู2502) ชัยนรินทร์  ชูโพธิ์ ธุรการโรงเรียน
280 สพป.ชัยนาท 090188 : บ้านเขาเกล็ด ดนัยณัฏฐ์  เอี่ยมละออ เจ้าหน้าที่ธุรการ
281 สพป.ชัยนาท 090188 : บ้านเขาเกล็ด ไพโรจน์  ดีวัน รักษาการผุ้อำนวยการโรงเรียน
282 สพป.ชัยนาท 090196 : บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) นางสาวปัทมา  สุขเทศ ครูผู้ช่วย
283 สพป.ชัยนาท 090203 : บ้านเก่า ปวีณา  แป้นขำ ครูผู้ช่วย
284 สพป.ชัยนาท 090203 : บ้านเก่า ธนเสฏฐ์  พสิฐรัฐพล ธุรการ
285 สพป.ชัยนาท 090204 : บ้านทุ่งโพธิ์ สจีรัตน์  สิงทะยม ครูชำนาญการ
286 สพป.ชัยนาท 090204 : บ้านทุ่งโพธิ์ นฤมล  กลิ่นจิ๋ว เจ้าหน้าที่ะุรการ
287 สพป.ชัยนาท 090207 : บ้านกะบกเตี้ย ศิริวรรณ  กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
288 สพป.ชัยนาท 090207 : บ้านกะบกเตี้ย นวพล  จบศรี ธุรการโรงเรียน
289 สพป.ชัยนาท 090200 : บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) อุมาภรณ์  มาลัยทอง ธุรการ
290 สพป.ชัยนาท 090198 : อนุบาลเนินขาม นายกฤษณะ    สุมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเนินขาม
291 สพป.ชัยนาท 090198 : อนุบาลเนินขาม สิริวรรณ   ศรีเดช ครู
292 สพป.ชัยนาท 090201 : บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ศศิธร  ภูฆัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
293 สพป.ชัยนาท 090201 : บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) นายธานินทร์  ขันตี ครู
294 สพป.ชัยนาท 090205 : บ้านหนองยาง สุทธินี  นาคสังข์ ครู
295 สพป.ชัยนาท 090205 : บ้านหนองยาง รัชชานนท์  บุญดี ครูธุรการ
296 สพป.ชัยนาท 090206 : บ้านสุขเดือนห้า วรรณฑนา  ทองทอดทาน รักษการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
297 สพป.ชัยนาท 090206 : บ้านสุขเดือนห้า เอื้อมเดือน  แป้นโต ครู