รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.สระบุรี 600314 : สุธีวิทยา นายขวัญชัย  อึ่งผิว ครู คศ.3
2 สพม.สระบุรี 600312 : ดอนพุดวิทยา บดินทร์  โพธิเวชกุล ครู
3 สพม.สระบุรี 600301 : สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ดวงพร  ใจภิภักดิ์ ครู
4 สพม.สระบุรี 600300 : สระบุรีวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์พิไล  พลศร ครู
5 สพม.สระบุรี 600300 : สระบุรีวิทยาคม อัจฉรา  เจริญสุข เจ้าหน้าที่สำนักงาน
6 สพม.สระบุรี 600313 : หนองโดนวิทยา นายณัฐพล  จิตเย็น ครูผู้ช่วย
7 สพม.สระบุรี 600313 : หนองโดนวิทยา นายประนัย  นิ่มสงวน ครู คศ.3
8 สพม.สระบุรี 600315 : พระพุทธบาท ธวัชชัย  แพงแก้ว ครู
9 สพม.สระบุรี 600311 : บ้านหมอ ดุลยวิทย์   นิทรัพย์ ครู
10 สพม.สระบุรี 600311 : บ้านหมอ ภิรญา  สายศิริสุข ครู
11 สพม.สระบุรี 600310 : หนองแซงวิทยา ชนิกานต์  สร้อยฟ้า ลูกจ้างชั่วคราว
12 สพม.สระบุรี 600316 : เสาไห้ อธิวัฒน์  มานพ ครู
13 สพม.สระบุรี 600316 : เสาไห้ นันท์นภัส  ชะฎาจิตร ครู
14 สพม.สระบุรี 600317 : โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สุภาวดี  ทองฟัก อัตราจ้าง
15 สพม.สระบุรี 600321 : เทพศิรินทร์ พุแค ธมนณัฏฐ  เวงวิถา ครูผู้ช่วย
16 สพม.สระบุรี 600303 : แก่งคอย ดนิตา  ประเสริฐสุด ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพม.สระบุรี 600306 : หนองแค นายปัญญา  ดินไธสง ครู
18 สพม.สระบุรี 600306 : หนองแค นางบังอร  สอนราษฎร์ ครู
19 สพม.สระบุรี 600306 : หนองแค นางสาวสายฝน   รามมะเริง ครู
20 สพม.สระบุรี 600309 : ประเทียบวิทยาทาน khemtong  phugongchana ครู
21 สพม.สระบุรี 600309 : ประเทียบวิทยาทาน พุทธิดา  เอื้อศรี ครู
22 สพม.สระบุรี 600304 : สองคอนวิทยาคม ไพรัช  พึ่งสุรินทร์ ครู
23 สพม.สระบุรี 600307 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ฉวีวรรณ  สุธีระกูล ครู
24 สพม.สระบุรี 600305 : บ้านท่ามะปรางวิทยา จารุพงศ์   ทารักษ์ ครู
25 สพม.สระบุรี 600319 : ซับน้อยเหนือวิทยาคม เนตรนภา  บุญอ้วน ครู