รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สระบุรี เขต 1 600009 : วัดกุดนกเปล้า นางสาวนงนุช  อัฐนาค ครู
2 สพป.สระบุรี เขต 1 600009 : วัดกุดนกเปล้า กัญญารัตน์   นพคุณ ครูผู้ช่วย
3 สพป.สระบุรี เขต 1 600011 : วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) สุมาลี  ทับศิลา ครู
4 สพป.สระบุรี เขต 1 600012 : วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์ ครู
5 สพป.สระบุรี เขต 1 600012 : วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) วิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์ ครู
6 สพป.สระบุรี เขต 1 600018 : วัดถนนเหล็ก นางสาวปริญาภรณ์  ลำบาล ครูผู้ช่วย
7 สพป.สระบุรี เขต 1 600022 : วัดป่าสัก วราภรณ์  ร่มโพธิ์สระ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าสัก
8 สพป.สระบุรี เขต 1 600022 : วัดป่าสัก จารุวรรณ  เพชรทองช่วย ครู
9 สพป.สระบุรี เขต 1 600015 : วัดหนองบัว นางสาวปุณรดา  รอดแย้ม ครู
10 สพป.สระบุรี เขต 1 600016 : วัดห้วยลี่ ณัฏฐา   สุขไมตรี ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.สระบุรี เขต 1 600013 : วัดบ้านกล้วย ฑัณฑิกา  โพธิ์คำ ครู
12 สพป.สระบุรี เขต 1 600001 : บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) นายประกาศิต  ฉันทพิริยกุล ครูผู้ช่วย
13 สพป.สระบุรี เขต 1 600014 : วัดสุวรรณคีรี กชพรรณ  ถั่วสันเทียะ ครู
14 สพป.สระบุรี เขต 1 600023 : อนุบาลสระบุรี อิทธิพล  ริ้มประพันณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.สระบุรี เขต 1 600023 : อนุบาลสระบุรี วิไลวรรณ  มณีอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
16 สพป.สระบุรี เขต 1 600007 : อนุบาลศาลาแดง นางสาวจริยา  คำพินิจ ครู
17 สพป.สระบุรี เขต 1 600017 : ชุมชนวัดหนองโนใต้ สุภาภรณ์  ฉ่ำพึ่ง ครู
18 สพป.สระบุรี เขต 1 600020 : วัดป๊อกแป๊ก นายนฤพล  บุญศิลป์ ธุรการโรงเรียน
19 สพป.สระบุรี เขต 1 600020 : วัดป๊อกแป๊ก นางสาวจิตราวดี  สีลารัตน์ ครูผู้ช่วย
20 สพป.สระบุรี เขต 1 600019 : วัดนาร่อง สุเทพ  วงษ์สถิตย์ ครู
21 สพป.สระบุรี เขต 1 600008 : บ้านป่าไม้พระฉาย อรอมล  สุระฉิมพลี ครู
22 สพป.สระบุรี เขต 1 600002 : วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) หทัยพร   ทั่งทอง ครูผู้สอน
23 สพป.สระบุรี เขต 1 600003 : วัดโคกหนามแท่ง ภรณ์ทิพย์  หวังดี ครู คศ.1
24 สพป.สระบุรี เขต 1 600003 : วัดโคกหนามแท่ง เกษร  นพคุณ ครู
25 สพป.สระบุรี เขต 1 600004 : วัดพระพุทธฉาย พรพรรณ  ปั้นงา ครูผู้ช่วย
26 สพป.สระบุรี เขต 1 600005 : วัดหนองยาวใต้ วราภรณ์  จันทร์กระจ่าง ครูผู้ช่วย
27 สพป.สระบุรี เขต 1 600005 : วัดหนองยาวใต้ นางสาวสมใจ  ประสานสุขถาวร ครู
28 สพป.สระบุรี เขต 1 600021 : วัดหนองเขื่อนช้าง ณัฐพงศ์  ทักษะวรบุตร ครูผู้ช่วย
29 สพป.สระบุรี เขต 1 600006 : วัดหนองยาวสูง ภารดี  วงษ์ทอง ครู
30 สพป.สระบุรี เขต 1 600117 : วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) นางสายฝน  ทวินันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.สระบุรี เขต 1 600119 : วัดบ้านใหม่ อุษา  พงษ์สีดา ครู
32 สพป.สระบุรี เขต 1 600119 : วัดบ้านใหม่ อภิญญา  แก้วดวงศรี เจ้าหน้าที่ธรุการ
33 สพป.สระบุรี เขต 1 600123 : วัดเขาดิน นางพัชรินทร์  ทานะมัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
34 สพป.สระบุรี เขต 1 600111 : วัดหนองกะธาตุ พิมพิลัย  จุลอำพันธ์ ธุรการโรงเรียน
35 สพป.สระบุรี เขต 1 600111 : วัดหนองกะธาตุ นางกิ่งแก้ว  บุญนิธิสม ครู
36 สพป.สระบุรี เขต 1 600115 : วัดหนองสองห้อง สุรเชษฐ์  สีดาคำ ครู
37 สพป.สระบุรี เขต 1 600115 : วัดหนองสองห้อง อัจฉรา  สีดาคำ ครู
38 สพป.สระบุรี เขต 1 600113 : วัดหนองทางบุญ สมบุญ  ปัญญาวัฒนศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.สระบุรี เขต 1 600113 : วัดหนองทางบุญ ลำดวน  มีมาก ครู
40 สพป.สระบุรี เขต 1 600109 : อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ สุนันทา  ควรเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.สระบุรี เขต 1 600109 : อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ประมวล  ปาวิไลย ครู
42 สพป.สระบุรี เขต 1 600120 : วัดหนองกีบม้า อาทิตยา  ชูแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองกีบม้า
43 สพป.สระบุรี เขต 1 600120 : วัดหนองกีบม้า นางจรุณ  พวงมาลี ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.สระบุรี เขต 1 600120 : วัดหนองกีบม้า Paiwon  Srisilp ครู
45 สพป.สระบุรี เขต 1 600121 : วัดหนองสีดา มนตรี  อามเทศ ครู
46 สพป.สระบุรี เขต 1 600121 : วัดหนองสีดา นางสาวภาพิส  ไชยสิกร ครู
47 สพป.สระบุรี เขต 1 600124 : วัดหนองหัวโพ นัสมนต์  งามสมชนม์ ครู
48 สพป.สระบุรี เขต 1 600124 : วัดหนองหัวโพ พัชรินทร์  ไตรพรหม ครูอัตราจ้าง
49 สพป.สระบุรี เขต 1 600127 : วัดโคกใหญ่ อัจฉริยา  โกจินอก ครู
50 สพป.สระบุรี เขต 1 600127 : วัดโคกใหญ่ พัชรา  พันธ์งอก ครูชำนาญการพิเศษ
51 สพป.สระบุรี เขต 1 600130 : วัดหนองนางปุ๋ย มรกต  วงษ์สังข์ คศ.3
52 สพป.สระบุรี เขต 1 600129 : วัดโพธิ์ทอง ลำดวน  เพ็งเที่ยง ครู
53 สพป.สระบุรี เขต 1 600129 : วัดโพธิ์ทอง ปราณี  เปี่ยมพืช ครู
54 สพป.สระบุรี เขต 1 600125 : โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี บุญชู  มาสาย ครู
55 สพป.สระบุรี เขต 1 600125 : โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี บดินทร์  อินฟู ธุรการโรงเรียน
56 สพป.สระบุรี เขต 1 600125 : โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี นายบุญยืน  ซ้อนสี ครู
57 สพป.สระบุรี เขต 1 600126 : ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) กันย์ชิสา  น้อยเพ็ง ครู
58 สพป.สระบุรี เขต 1 600137 : วัดสารภี ประสิทธิโชค  เหมือยวงค์ ครู
59 สพป.สระบุรี เขต 1 600137 : วัดสารภี บุญสืบ  สุภาวนิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.สระบุรี เขต 1 600138 : วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 นพดล  อู่ทอง ครูชำนาญการ
61 สพป.สระบุรี เขต 1 600140 : บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) มาลี  ภู่ทอง ครูชำนาญการพิเศษ
62 สพป.สระบุรี เขต 1 600140 : บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) นายวีรยุทธ  สมณะ ครู
63 สพป.สระบุรี เขต 1 600143 : วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) kanjana  srimungon ครู
64 สพป.สระบุรี เขต 1 600143 : วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) สมภพ  บางเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.สระบุรี เขต 1 600144 : วัดม่วงน้อย อรพิน  ทองคำ ครูผู้ช่วย
66 สพป.สระบุรี เขต 1 600133 : อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ธุวานนท์  โพธิ ครู
67 สพป.สระบุรี เขต 1 600133 : อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) นพดล  เชาวนเมธา ครู
68 สพป.สระบุรี เขต 1 600133 : อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ดวงพร  โมราบุตร ครู
69 สพป.สระบุรี เขต 1 600128 : วัดมะขามเรียง นางสุรีรัตน์  สนเทศ ครู
70 สพป.สระบุรี เขต 1 600128 : วัดมะขามเรียง กรรณิการ์  ไวการไถ ครูผู้ช่วย
71 สพป.สระบุรี เขต 1 600134 : วัดโคกงาม นางสาวอรทัย  จำเริญทรัพย์ ครู คศ.1
72 สพป.สระบุรี เขต 1 600135 : วัดบ่อพระอินทร์ นางขนิษฐา  การะเกตุ ครู คศ.1
73 สพป.สระบุรี เขต 1 600135 : วัดบ่อพระอินทร์ ยุทธกิจ  ถาวรเกษตร ผู้อำนวยการ
74 สพป.สระบุรี เขต 1 600136 : วัดปัญจาภิรมย์ นางเรณู   กองสาสน ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.สระบุรี เขต 1 600136 : วัดปัญจาภิรมย์ สิเรียม  ภูสูง ครูผู้ช่วย
76 สพป.สระบุรี เขต 1 600139 : วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) มัณฑนา  พิทักษ์สฤษดิ์ ครู
77 สพป.สระบุรี เขต 1 600139 : วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) พรพิมล  เปรมจิตร ครูผู้ช่วย
78 สพป.สระบุรี เขต 1 600145 : วัดราษฎร์บำรุง นางสาวนพรัตน์  ธรรมวิมล ครู
79 สพป.สระบุรี เขต 1 600145 : วัดราษฎร์บำรุง นายธนกร  ชัยอาวุธ ครู
80 สพป.สระบุรี เขต 1 600146 : วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) นางประสาน   แช่มสิงห์ ครู
81 สพป.สระบุรี เขต 1 600142 : วัดโคกเสลา สุธินี  ศรีทุมมา ธุรการโรงเรียน
82 สพป.สระบุรี เขต 1 600141 : บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) ประพิม  โตโสภณ ครู
83 สพป.สระบุรี เขต 1 600258 : วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) นายเสน่ห์  สมบุญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโพธิ์
84 สพป.สระบุรี เขต 1 600260 : วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) จรินทภรณ์  ตลับเงิน ูธุรการโรงเรียน
85 สพป.สระบุรี เขต 1 600260 : วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) ภาณุวัฒน์  มากวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.สระบุรี เขต 1 600261 : อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) นายณัฐวุฒิ   นิ่มน้อย ครู
87 สพป.สระบุรี เขต 1 600261 : อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) รวิษฎา  พันธ์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.สระบุรี เขต 1 600261 : อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) ณัฐชา  ทัศนิยม ครู
89 สพป.สระบุรี เขต 1 600263 : วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) นางบุญศรี  พันธุ์กอง ครูชำนาญการพิเศษ
90 สพป.สระบุรี เขต 1 600263 : วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) นายชัยณรง  โสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.สระบุรี เขต 1 600263 : วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) อลิษา  แสงจันทร์ ครู
92 สพป.สระบุรี เขต 1 600259 : วัดช้าง อังคณา  รัตนวงศ์ ครู
93 สพป.สระบุรี เขต 1 600251 : วัดสว่างอารมณ์ นางสาวสุวรรณา   หมวกสังข์ ครูอัตราจ้าง
94 สพป.สระบุรี เขต 1 600251 : วัดสว่างอารมณ์ นายรังสรรค์  โกยทา ครู
95 สพป.สระบุรี เขต 1 600249 : บ้านหลังสวนประชาสามัคคี natphimon  kaewmoragot ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.สระบุรี เขต 1 600248 : ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) นางภัทราพร  พหลยุทธ ครู ชำนาญการพิเศษ
97 สพป.สระบุรี เขต 1 600248 : ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สุเทพ  พึ่งน้อย ครู
98 สพป.สระบุรี เขต 1 600252 : วัดหัวถนน นางสุริยา   ยุทธปรีชานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.สระบุรี เขต 1 600253 : ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) นางสาวชนากานต์   เสาะแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.สระบุรี เขต 1 600253 : ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) สุมนัส  สิริชัยธนกิจ ธุรการ
101 สพป.สระบุรี เขต 1 600253 : ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) นายประยูร  ผาสุข ครู
102 สพป.สระบุรี เขต 1 600257 : อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) นางสาวอรทัย  คชฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
103 สพป.สระบุรี เขต 1 600257 : อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) นายสนั่น  สุวรรณรงค์ ครู
104 สพป.สระบุรี เขต 1 600180 : อนุบาลวัดพระพุทธบาท วราภรณ์  พร้อมประดิษฐ ครู ชำนาญการพิเศษ
105 สพป.สระบุรี เขต 1 600180 : อนุบาลวัดพระพุทธบาท นางสาวนันทภรณ์  โกศลยืน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
106 สพป.สระบุรี เขต 1 600180 : อนุบาลวัดพระพุทธบาท นางสุมล  โพธิ ครู ชำนาญการพิเศษ
107 สพป.สระบุรี เขต 1 600181 : พระพุทธบาท วิมลรัตน์  ศรีสงคราม ครู
108 สพป.สระบุรี เขต 1 600181 : พระพุทธบาท สมบุญ  แสนทวี ครู
109 สพป.สระบุรี เขต 1 600166 : บ้านเขาพลัด นางวิลาวัลย์  เกิดโท้ ครู คศ.3
110 สพป.สระบุรี เขต 1 600166 : บ้านเขาพลัด สิทธิกร  สุนทรประสิทธิ์ ธุรการ
111 สพป.สระบุรี เขต 1 600168 : วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ ปรินทร์พิชชา  ห้าวหาญ ครู
112 สพป.สระบุรี เขต 1 600168 : วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ จันทิมา  ไตรทอง ครู
113 สพป.สระบุรี เขต 1 600176 : บ้านซับชะอม นายอำนาจ  สาครแก้ว ครู
114 สพป.สระบุรี เขต 1 600176 : บ้านซับชะอม ุน.ส.สุรัตน์   เรืองขจร ธุรการโรงเรียน
115 สพป.สระบุรี เขต 1 600174 : ธารเกษม ปาณหทัย  สัมพัญญู เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.สระบุรี เขต 1 600174 : ธารเกษม นายอภิรักษ์  รอดประยูร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
117 สพป.สระบุรี เขต 1 600188 : บ้านพุซาง พิมพ์พรรณ  วันทอง ครู
118 สพป.สระบุรี เขต 1 600188 : บ้านพุซาง พัชราวลัย  จันทร์ขาว ครู
119 สพป.สระบุรี เขต 1 600188 : บ้านพุซาง มณฑา  อยู่โต ครู
120 สพป.สระบุรี เขต 1 600185 : วัดตรีบุญญาราม กนกพล  ทับทิมทอง ธุรการโรงเรียน
121 สพป.สระบุรี เขต 1 600187 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) นางเสาวภา  ละม้ายแข ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.สระบุรี เขต 1 600182 : บ้านซับครก อภิญญา  อ้นประเสริฐ ครูผู้ช่วย
123 สพป.สระบุรี เขต 1 600182 : บ้านซับครก อัปสร  วัณณคุปต์ ครู
124 สพป.สระบุรี เขต 1 600183 : บ้านสระลำใย เกตุ  ภักดีศุภผล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
125 สพป.สระบุรี เขต 1 600186 : วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) นายปรีชา  กล่อมสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
126 สพป.สระบุรี เขต 1 600186 : วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) วัชรินทร์  ศรีทอง ครู
127 สพป.สระบุรี เขต 1 600189 : ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) ศริตวรรธน์  บุญสมัย ธุรการ
128 สพป.สระบุรี เขต 1 600189 : ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) pattira  wuttipaiboon ครู
129 สพป.สระบุรี เขต 1 600189 : ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) นางนิตยา  ตรีชิต ครู คศ.3
130 สพป.สระบุรี เขต 1 600184 : ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ วิไลวรรณ  ไทยภูมิ ครู
131 สพป.สระบุรี เขต 1 600169 : วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) นุชจารี  ปริศนานันทกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.สระบุรี เขต 1 600169 : วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) ปิยะมาศ  กันรักษา ครู
133 สพป.สระบุรี เขต 1 600167 : บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เสฎฐวุฒิ  คัมภิรานนท์ ครู
134 สพป.สระบุรี เขต 1 600193 : บ้านเขาเลี้ยว นางสาวกมลพร   แซ่ลิ้ม ครู
135 สพป.สระบุรี เขต 1 600193 : บ้านเขาเลี้ยว นางเพ็ชรประไพ  มณีแแย้ม ครู
136 สพป.สระบุรี เขต 1 600178 : บ้านหนองใหญ่ นายพรชัย  ด้วงทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
137 สพป.สระบุรี เขต 1 600175 : นิคมสงเคราะห์ 2 นางสุทธินี  พรมมูล ครูชำนาญการ
138 สพป.สระบุรี เขต 1 600175 : นิคมสงเคราะห์ 2 นายภัทรพงศ์ บุญธรรม  บุญธรรม ธุรการโรงเรียน
139 สพป.สระบุรี เขต 1 600177 : บ้านธารทองแดง นางเทพอักษร  บุญศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.สระบุรี เขต 1 600190 : วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) ธนภรณ์  ป้อมบุบผา ครู
141 สพป.สระบุรี เขต 1 600191 : วัดส้มป่อย อมรรัตน์  วรจิตต์ ครูธรการ
142 สพป.สระบุรี เขต 1 600191 : วัดส้มป่อย ภัสราภรณ์  บุญหล้า ครู
143 สพป.สระบุรี เขต 1 600191 : วัดส้มป่อย อทิตยา  สุระเสียง ครูผู้ช่วย
144 สพป.สระบุรี เขต 1 600170 : วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) นารีรัตน์  สิงห์ดา ธุรการ
145 สพป.สระบุรี เขต 1 600170 : วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) นางไฉน  เกิดสมบุญ ครู
146 สพป.สระบุรี เขต 1 600171 : วัดศรีจอมทอง นางสาวปัทมนันท์   ทนันชัย ธุรการ
147 สพป.สระบุรี เขต 1 600171 : วัดศรีจอมทอง สุรีย์พร  แจ้งจิตร ครู
148 สพป.สระบุรี เขต 1 600173 : วัดหนองสุทธะ นางสาวกมลวรรณ  นครศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสุทธะ
149 สพป.สระบุรี เขต 1 600148 : วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) นายธนวัฒน์  ยอดชมภู ครู คศ.1
150 สพป.สระบุรี เขต 1 600149 : วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) นางสาววิรางรัตน์   ปาโน ครูผู้่ช่วย
151 สพป.สระบุรี เขต 1 600149 : วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) จุรี  ชูเกื้อ ครู
152 สพป.สระบุรี เขต 1 600151 : วัดบ้านยาง ชำนาญ  นิธินพวรรณ ครู ค.ศ.3
153 สพป.สระบุรี เขต 1 600151 : วัดบ้านยาง นางสาวธนิดา  ขุนทอง ครู
154 สพป.สระบุรี เขต 1 600161 : บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) อัญชณา  พิรุณย้อย ธุรการ
155 สพป.สระบุรี เขต 1 600161 : บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) มุนินทร์  มีนาค ครูผู้ช่วย
156 สพป.สระบุรี เขต 1 600152 : วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) นางสาวธนันพัชร์   ป้องทา ครูอัตราจ้าง
157 สพป.สระบุรี เขต 1 600152 : วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) นาวา  ชมภูทีป ครู
158 สพป.สระบุรี เขต 1 600164 : วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) สกาวรัตน์   จีเศียร ครู
159 สพป.สระบุรี เขต 1 600164 : วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) Sumatthaya  Khantee ธุรการโรงเรียน
160 สพป.สระบุรี เขต 1 600155 : วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) นางจารุดา  เกตุไร ครู
161 สพป.สระบุรี เขต 1 600156 : วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) ทิพพาพร  บรรพจน์พิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
162 สพป.สระบุรี เขต 1 600156 : วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) นายนาก  สร้างไร่ ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.สระบุรี เขต 1 600153 : วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) นางพรทิพย์  สภาพสวัสดิ์ ครู
164 สพป.สระบุรี เขต 1 600153 : วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) นายศราวุฒิ  พุทธวงศ์ เจ้าหน้าที่ไอชีที
165 สพป.สระบุรี เขต 1 600150 : วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) สิริพร  หนึ่งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.สระบุรี เขต 1 600150 : วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) เจริญ  บุบผาอินทร์ ครู
167 สพป.สระบุรี เขต 1 600150 : วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) อรวรา  ภู่เงิน ครูผู้ช่วย
168 สพป.สระบุรี เขต 1 600157 : วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) รชต  ทิพย์รอด ครูผู้ช่วย
169 สพป.สระบุรี เขต 1 600157 : วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) พัสตราภรณ์  เจริญสุข ครูผู้ช่วย
170 สพป.สระบุรี เขต 1 600157 : วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) อรทัย  รัศมียูงทอง ครู
171 สพป.สระบุรี เขต 1 600154 : วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สุจิตรา  จันทรจามร ครูผู้ช่วย
172 สพป.สระบุรี เขต 1 600154 : วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) ชลดา  ศิริกุล ครูผู้ช่วย
173 สพป.สระบุรี เขต 1 600158 : อนุบาลเสาไห้ นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี ครู
174 สพป.สระบุรี เขต 1 600159 : บ้านเขาดินใต้ สาธิกา  พลอยงาม ครู
175 สพป.สระบุรี เขต 1 600160 : บ้านม่วงฝ้าย อาทิตย์  คัมภิรานนท์ ครู
176 สพป.สระบุรี เขต 1 600160 : บ้านม่วงฝ้าย กุลิสรา  เบ้าสุข ครู คศ.2
177 สพป.สระบุรี เขต 1 600162 : บ้านหนองกะเบา ดวงมณี  แก้วแหยม ธุรการโรงเรียน
178 สพป.สระบุรี เขต 1 600162 : บ้านหนองกะเบา ปรีชา  นาราศรี ครู
179 สพป.สระบุรี เขต 1 600162 : บ้านหนองกะเบา สุพรรณี  ภาคภูมิ ครู
180 สพป.สระบุรี เขต 1 600162 : บ้านหนองกะเบา กมลชนก  สุขสุวรรณ์ ครู
181 สพป.สระบุรี เขต 1 600163 : วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) นางสาวอรทัย  มิตรสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)
182 สพป.สระบุรี เขต 1 600165 : วัดห้วยหวาย พัชรินทร์  โวหารลึก ครู
183 สพป.สระบุรี เขต 1 600165 : วัดห้วยหวาย ภัสพร  เฉลิมรมย์ ครู
184 สพป.สระบุรี เขต 1 600165 : วัดห้วยหวาย สมพิศ  มโนวงศ์ ครู
185 สพป.สระบุรี เขต 1 600165 : วัดห้วยหวาย กิตติพงศ์  วงศ์อินทร์ ครูอัตราจ้าง
186 สพป.สระบุรี เขต 1 600291 : วัดมงคล นางสาวกัญชลิกา  สิงห์ทื่อ เจ้าหน้าที่พัสดุ
187 สพป.สระบุรี เขต 1 600292 : วัดลาดเขาปูน นายพิชัย  ตุ้งประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน
188 สพป.สระบุรี เขต 1 600292 : วัดลาดเขาปูน จิราวรรณ  ภูถมนาค ครู
189 สพป.สระบุรี เขต 1 600299 : วัดสุนันทาราม วราภรณ์   ชูชีพ ครู
190 สพป.สระบุรี เขต 1 600299 : วัดสุนันทาราม ภิญญดา  สิงหาอาจ ครู
191 สพป.สระบุรี เขต 1 600298 : วัดแพะโคก สุกัญญา  แย้มประโคน ครู
192 สพป.สระบุรี เขต 1 600298 : วัดแพะโคก รุ้งทิพย์  ผดุงโภชน์ ครู ค.ศ.1
193 สพป.สระบุรี เขต 1 600296 : วัดท่าวัว วิไลวรรณ  กาวิโล ครู
194 สพป.สระบุรี เขต 1 600296 : วัดท่าวัว นายวินิจ  แก่นขนุน ครู ค.ศ.3
195 สพป.สระบุรี เขต 1 600288 : บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 นางทิพย์สุดา  โคตรชมภู ครู
196 สพป.สระบุรี เขต 1 600288 : บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 สุนิสา  ฤทธิพันธ์ ครูผู้ช่วย
197 สพป.สระบุรี เขต 1 600284 : วัดพุแค นางสาวนิวรา  ปิ่นเกตุ ครู
198 สพป.สระบุรี เขต 1 600285 : วัดวังเลน ดวงกมล  จันทร์ทิมา ครู
199 สพป.สระบุรี เขต 1 600285 : วัดวังเลน กัลย์ธีรา  จัตุลี้ ครู
200 สพป.สระบุรี เขต 1 600286 : วัดหนองหว้า รุ่งทิวา  งามวัน ครูผู้ช่วย
201 สพป.สระบุรี เขต 1 600295 : วัดใหม่สามัคคีธรรม รัชพงศ์  ละออง ครู
202 สพป.สระบุรี เขต 1 600295 : วัดใหม่สามัคคีธรรม นางณัฐากร  ศรีคำ ครู
203 สพป.สระบุรี เขต 1 600295 : วัดใหม่สามัคคีธรรม นางสาวชูศิลป์  หาญวงค์ ครู ชำนาญการ
204 สพป.สระบุรี เขต 1 600295 : วัดใหม่สามัคคีธรรม วิโรจน์  ขันธนิล ครู
205 สพป.สระบุรี เขต 1 600287 : หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์ ครู
206 สพป.สระบุรี เขต 1 600283 : บ้านหนองจาน วิชา   สิงห์จันทร์ ครู
207 สพป.สระบุรี เขต 1 600283 : บ้านหนองจาน ปกรณ์  มหาวัง ครูอัตราจ้าง
208 สพป.สระบุรี เขต 1 600281 : บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) อมรรัตน์  แก้วศรี ครูผู้ช่วย
209 สพป.สระบุรี เขต 1 600281 : บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) เบญจวรรณ  ติยะพานิชย์ ครู
210 สพป.สระบุรี เขต 1 600282 : บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) นางนงคราญ  แถมยิ้ม ครู คศ3
211 สพป.สระบุรี เขต 1 600282 : บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) นางสาวนิภาพร  นาราช ครู คศ.1
212 สพป.สระบุรี เขต 1 600290 : วัดป่าคา จารุณี  จันทรญาติ ครูอัตราจ้่าง
213 สพป.สระบุรี เขต 1 600290 : วัดป่าคา ณัฐวุฒิ  คำนวนวุฒิ ครู
214 สพป.สระบุรี เขต 1 600294 : วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) วงลดา  อ่อนแพง ครูธุรการ
215 สพป.สระบุรี เขต 1 600294 : วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) phusadee  boonta ครู
216 สพป.สระบุรี เขต 1 600293 : วัดสาธุประชาสรรค์ บัณฑิต  ศรเวช ธุรการโรงเรียน
217 สพป.สระบุรี เขต 1 600293 : วัดสาธุประชาสรรค์ พรทิพย์  แนวชาลี ครู