รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สระบุรี เขต 1 600009 : วัดกุดนกเปล้า นางสาวนงนุช  อัฐนาค ครู
2 สพป.สระบุรี เขต 1 600009 : วัดกุดนกเปล้า กัญญารัตน์   นพคุณ ครู
3 สพป.สระบุรี เขต 1 600011 : วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) สุมาลี  ทับศิลา ครู
4 สพป.สระบุรี เขต 1 600012 : วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์ ครู
5 สพป.สระบุรี เขต 1 600012 : วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) วิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์ ครู
6 สพป.สระบุรี เขต 1 600018 : วัดถนนเหล็ก นางสาวปริญาภรณ์  ลำบาล ครูผู้ช่วย
7 สพป.สระบุรี เขต 1 600022 : วัดป่าสัก วราภรณ์  ร่มโพธิ์สระ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าสัก
8 สพป.สระบุรี เขต 1 600022 : วัดป่าสัก จารุวรรณ  เพชรทองช่วย ครู
9 สพป.สระบุรี เขต 1 600015 : วัดหนองบัว นางสาวปุณรดา  รอดแย้ม ครู
10 สพป.สระบุรี เขต 1 600016 : วัดห้วยลี่ พิชญวีณ์  นาดี ครู
11 สพป.สระบุรี เขต 1 600016 : วัดห้วยลี่ ณัฏฐา   สุขไมตรี ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพป.สระบุรี เขต 1 600013 : วัดบ้านกล้วย ฑัณฑิกา  โพธิ์คำ ครู
13 สพป.สระบุรี เขต 1 600001 : บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) นายประกาศิต  ฉันทพิริยกุล ครู
14 สพป.สระบุรี เขต 1 600014 : วัดสุวรรณคีรี กชพรรณ  ถั่วสันเทียะ ครู
15 สพป.สระบุรี เขต 1 600023 : อนุบาลสระบุรี อิทธิพล  ริ้มประพันณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.สระบุรี เขต 1 600007 : อนุบาลศาลาแดง นางสาวจริยา  คำพินิจ ครู
17 สพป.สระบุรี เขต 1 600017 : ชุมชนวัดหนองโนใต้ นวพร  บุญศิลป์ ครู
18 สพป.สระบุรี เขต 1 600020 : วัดป๊อกแป๊ก นางสาวจิตราวดี  สีลารัตน์ ครูผู้ช่วย
19 สพป.สระบุรี เขต 1 600020 : วัดป๊อกแป๊ก นายนฤพล  บุญศิลป์ ธุรการโรงเรียน
20 สพป.สระบุรี เขต 1 600019 : วัดนาร่อง นายสิวริศร  ตรีชิต ครูผู้ช่วย
21 สพป.สระบุรี เขต 1 600019 : วัดนาร่อง สุเทพ  วงษ์สถิตย์ ครู
22 สพป.สระบุรี เขต 1 600008 : บ้านป่าไม้พระฉาย อรอมล  สุระฉิมพลี ครู
23 สพป.สระบุรี เขต 1 600002 : วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) หทัยพร   ทั่งทอง ครูผู้สอน
24 สพป.สระบุรี เขต 1 600003 : วัดโคกหนามแท่ง ภรณ์ทิพย์  หวังดี ครู คศ.1
25 สพป.สระบุรี เขต 1 600004 : วัดพระพุทธฉาย พรพรรณ  ปั้นงา ครูผู้ช่วย
26 สพป.สระบุรี เขต 1 600005 : วัดหนองยาวใต้ วราภรณ์  จันทร์กระจ่าง ครูผู้ช่วย
27 สพป.สระบุรี เขต 1 600021 : วัดหนองเขื่อนช้าง นางสาวธัญวรัตม์   ธรรมวิจารณ์ ครู
28 สพป.สระบุรี เขต 1 600021 : วัดหนองเขื่อนช้าง ณัฐพงศ์  ทักษะวรบุตร ครูผู้ช่วย
29 สพป.สระบุรี เขต 1 600006 : วัดหนองยาวสูง ภารดี  วงษ์ทอง ครู
30 สพป.สระบุรี เขต 1 600117 : วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) นางสายฝน  ทวินันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.สระบุรี เขต 1 600119 : วัดบ้านใหม่ อุษา  พงษ์สีดา ครู
32 สพป.สระบุรี เขต 1 600123 : วัดเขาดิน นางพัชรินทร์  ทานะมัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
33 สพป.สระบุรี เขต 1 600111 : วัดหนองกะธาตุ นราภร  พรมติ๊บ ครูผู้ช่วย
34 สพป.สระบุรี เขต 1 600115 : วัดหนองสองห้อง สุรเชษฐ์  สีดาคำ ครู
35 สพป.สระบุรี เขต 1 600113 : วัดหนองทางบุญ สมบุญ  ปัญญาวัฒนศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองทางบุญ
36 สพป.สระบุรี เขต 1 600109 : อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ สุนันทา  ควรเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.สระบุรี เขต 1 600120 : วัดหนองกีบม้า อาทิตยา  ชูแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองกีบม้า
38 สพป.สระบุรี เขต 1 600121 : วัดหนองสีดา มนตรี  อามเทศ ครู
39 สพป.สระบุรี เขต 1 600124 : วัดหนองหัวโพ นางสาวธนิดา  ขุนทอง ครู
40 สพป.สระบุรี เขต 1 600127 : วัดโคกใหญ่ พัชรา  พันธ์งอก ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.สระบุรี เขต 1 600130 : วัดหนองนางปุ๋ย อินทิยา  วงษ์สว่าง ครูจ้างสอน
42 สพป.สระบุรี เขต 1 600129 : วัดโพธิ์ทอง ลำดวน  เพ็งเที่ยง ครู
43 สพป.สระบุรี เขต 1 600125 : โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี บดินทร์  อินฟู ธุรการโรงเรียน
44 สพป.สระบุรี เขต 1 600137 : วัดสารภี ประสิทธิโชค  เหมือยวงค์ ครู
45 สพป.สระบุรี เขต 1 600137 : วัดสารภี ดวงแก้ว  ผิวผาย ครู
46 สพป.สระบุรี เขต 1 600138 : วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 นพดล  อู่ทอง ครูชำนาญการ
47 สพป.สระบุรี เขต 1 600140 : บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) มาลี  ภู่ทอง ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.สระบุรี เขต 1 600140 : บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) นายวีรยุทธ  สมณะ ครู
49 สพป.สระบุรี เขต 1 600143 : วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) กาญจนา  สีม่วงอ่อน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.สระบุรี เขต 1 600144 : วัดม่วงน้อย อรพิน  ทองคำ ครูผู้ช่วย
51 สพป.สระบุรี เขต 1 600133 : อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ธุวานนท์  โพธิ ครู
52 สพป.สระบุรี เขต 1 600133 : อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) นพดล  เชาวนเมธา ครู
53 สพป.สระบุรี เขต 1 600128 : วัดมะขามเรียง กรรณิการ์  ไวการไถ ครูผู้ช่วย
54 สพป.สระบุรี เขต 1 600134 : วัดโคกงาม นางสาวอรทัย  จำเริญทรัพย์ ครู คศ.1
55 สพป.สระบุรี เขต 1 600135 : วัดบ่อพระอินทร์ นางขนิษฐา  การะเกตุ ครู คศ.1
56 สพป.สระบุรี เขต 1 600135 : วัดบ่อพระอินทร์ ยุทธกิจ  ถาวรเกษตร ผู้อำนวยการ
57 สพป.สระบุรี เขต 1 600136 : วัดปัญจาภิรมย์ สิเรียม  ภูสูง ครูผู้ช่วย
58 สพป.สระบุรี เขต 1 600139 : วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) พรพิมล  เปรมจิตร ครู
59 สพป.สระบุรี เขต 1 600145 : วัดราษฎร์บำรุง นายธนกร  ชัยอาวุธ ครู
60 สพป.สระบุรี เขต 1 600146 : วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) ขนิษฐา  ศรีไทย ครูผู้ช่วย
61 สพป.สระบุรี เขต 1 600142 : วัดโคกเสลา สุธินี  ศรีทุมมา ธุรการโรงเรียน
62 สพป.สระบุรี เขต 1 600141 : บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) กฤตนน  กุศลส่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
63 สพป.สระบุรี เขต 1 600260 : วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) จรินทภรณ์  ตลับเงิน ูธุรการโรงเรียน
64 สพป.สระบุรี เขต 1 600261 : อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) อภินันท์   เรื่อศรีจันทร์ ครู
65 สพป.สระบุรี เขต 1 600259 : วัดช้าง อังคณา  รัตนวงศ์ ครู
66 สพป.สระบุรี เขต 1 600251 : วัดสว่างอารมณ์ จันทร์ทิพย์  พันธุ์พูล ธุรการ
67 สพป.สระบุรี เขต 1 600249 : บ้านหลังสวนประชาสามัคคี นางสาวปณิดา  เจ็กกลัด ธุรการโรงเรียน
68 สพป.สระบุรี เขต 1 600248 : ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สุเทพ  พึ่งน้อย ครู
69 สพป.สระบุรี เขต 1 600252 : วัดหัวถนน นางสุริยา   ยุทธปรีชานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.สระบุรี เขต 1 600253 : ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) นายทวีศักดิ์  แก้วยงกต ครู
71 สพป.สระบุรี เขต 1 600257 : อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) นางสาวอรทัย  คชฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
72 สพป.สระบุรี เขต 1 600180 : อนุบาลวัดพระพุทธบาท นางสาวนันทภรณ์  โกศลยืน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
73 สพป.สระบุรี เขต 1 600181 : พระพุทธบาท วิมลรัตน์  ศรีสงคราม ครู
74 สพป.สระบุรี เขต 1 600166 : บ้านเขาพลัด สิทธิกร  สุนทรประสิทธิ์ ธุรการ
75 สพป.สระบุรี เขต 1 600166 : บ้านเขาพลัด นางวิลาวัลย์  เกิดโท้ ครู คศ.3
76 สพป.สระบุรี เขต 1 600168 : วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ จันทิมา  ไตรทอง ครู
77 สพป.สระบุรี เขต 1 600168 : วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ ปรินทร์พิชชา  ห้าวหาญ ครู
78 สพป.สระบุรี เขต 1 600176 : บ้านซับชะอม ุน.ส.สุรัตน์   เรืองขจร ธุรการโรงเรียน
79 สพป.สระบุรี เขต 1 600174 : ธารเกษม ปาณหทัย  สัมพัญญู เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.สระบุรี เขต 1 600188 : บ้านพุซาง มณฑา  อยู่โต ครู
81 สพป.สระบุรี เขต 1 600185 : วัดตรีบุญญาราม กนกพล  ทับทิมทอง ธุรการโรงเรียน
82 สพป.สระบุรี เขต 1 600187 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) นางเสาวภา  ละม้ายแข ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพป.สระบุรี เขต 1 600187 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) กิตติญา  พงษ์สงวน เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.สระบุรี เขต 1 600182 : บ้านซับครก อภิญญา  อ้นประเสริฐ ครูผู้ช่วย
85 สพป.สระบุรี เขต 1 600186 : วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) วัชรินทร์  ศรีทอง ครู
86 สพป.สระบุรี เขต 1 600189 : ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) ศริตวรรธน์  บุญสมัย ธุรการ
87 สพป.สระบุรี เขต 1 600184 : ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ วิไลวรรณ  ไทยภูมิ ครู
88 สพป.สระบุรี เขต 1 600169 : วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) ปิยะมาศ  กันรักษา ครู
89 สพป.สระบุรี เขต 1 600167 : บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เสฎฐวุฒิ  คัมภิรานนท์ ครู
90 สพป.สระบุรี เขต 1 600193 : บ้านเขาเลี้ยว นางเพ็ชรประไพ  มณีแแย้ม ครู
91 สพป.สระบุรี เขต 1 600193 : บ้านเขาเลี้ยว นางสาวกมลพร   แซ่ลิ้ม ครู
92 สพป.สระบุรี เขต 1 600178 : บ้านหนองใหญ่ นายพรชัย  ด้วงทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
93 สพป.สระบุรี เขต 1 600175 : นิคมสงเคราะห์ 2 นายภัทรพงศ์ บุญธรรม  บุญธรรม ธุรการโรงเรียน
94 สพป.สระบุรี เขต 1 600177 : บ้านธารทองแดง นางเทพอักษร  บุญศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.สระบุรี เขต 1 600190 : วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) ธนภรณ์  ป้อมบุบผา ครู
96 สพป.สระบุรี เขต 1 600191 : วัดส้มป่อย ภัสราภรณ์  บุญหล้า ครู
97 สพป.สระบุรี เขต 1 600170 : วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) ธิดารัตน์  งามดอกไม้ ครู
98 สพป.สระบุรี เขต 1 600170 : วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) ไฉน  เกิดสมบุญ ครู
99 สพป.สระบุรี เขต 1 600171 : วัดศรีจอมทอง นางสาวปัทมนันท์   ทนันชัย ธุรการ
100 สพป.สระบุรี เขต 1 600173 : วัดหนองสุทธะ นางสาวกมลวรรณ  นครศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสุทธะ
101 สพป.สระบุรี เขต 1 600148 : วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) นางสาวกานต์กมล  มงคล ครูผู้ช่วย
102 สพป.สระบุรี เขต 1 600149 : วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) เมธี  พิณมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.สระบุรี เขต 1 600149 : วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) จุรี  ชูเกื้อ ครู
104 สพป.สระบุรี เขต 1 600161 : บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) อัญชณา  พิรุณย้อย ธุรการ
105 สพป.สระบุรี เขต 1 600152 : วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) นาวา  ชมภูทีป ครู
106 สพป.สระบุรี เขต 1 600164 : วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) สกาวรัตน์   จีเศียร ครู
107 สพป.สระบุรี เขต 1 600155 : วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) นางจารุดา  เกตุไร ครู
108 สพป.สระบุรี เขต 1 600156 : วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) นายนาก  สร้างไร่ ครูชำนาญการพิเศษ
109 สพป.สระบุรี เขต 1 600153 : วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) นางพรทิพย์  สภาพสวัสดิ์ ครู
110 สพป.สระบุรี เขต 1 600150 : วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) อรวรา  ภู่เงิน ครูผู้ช่วย
111 สพป.สระบุรี เขต 1 600157 : วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) รชต  ทิพย์รอด ครูผู้ช่วย
112 สพป.สระบุรี เขต 1 600157 : วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) นางสาวศิริพรรณ  ประเสริฐ ครู
113 สพป.สระบุรี เขต 1 600157 : วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) นางสาวสุภีร์  โลไธสง ครูผู้ช่วย
114 สพป.สระบุรี เขต 1 600154 : วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) ชลดา  ศิริกุล ครูผู้ช่วย
115 สพป.สระบุรี เขต 1 600158 : อนุบาลเสาไห้ นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี ครู
116 สพป.สระบุรี เขต 1 600159 : บ้านเขาดินใต้ สาธิกา  พลอยงาม ครู
117 สพป.สระบุรี เขต 1 600160 : บ้านม่วงฝ้าย อาทิตย์  คัมภิรานนท์ ครู
118 สพป.สระบุรี เขต 1 600162 : บ้านหนองกะเบา กมลชนก  สุขสุวรรณ์ ครู
119 สพป.สระบุรี เขต 1 600162 : บ้านหนองกะเบา ปรีชา  นาราศรี ครู
120 สพป.สระบุรี เขต 1 600163 : วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) นางสาวอรทัย  มิตรสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)
121 สพป.สระบุรี เขต 1 600165 : วัดห้วยหวาย ภัสพร  เฉลิมรมย์ ครู
122 สพป.สระบุรี เขต 1 600291 : วัดมงคล นางสาวกัญชลิกา  สิงห์ทื่อ เจ้าหน้าที่พัสดุ
123 สพป.สระบุรี เขต 1 600292 : วัดลาดเขาปูน นายพิชัย  ตุ้งประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.สระบุรี เขต 1 600292 : วัดลาดเขาปูน กนกวรรณ  สุนทรพฤกษ์ ครู
125 สพป.สระบุรี เขต 1 600292 : วัดลาดเขาปูน จิราวรรณ  ภูถมนาค ครู
126 สพป.สระบุรี เขต 1 600299 : วัดสุนันทาราม ภิญญดา  สิงหาอาจ ครู
127 สพป.สระบุรี เขต 1 600299 : วัดสุนันทาราม วราภรณ์   ชูชีพ ครู
128 สพป.สระบุรี เขต 1 600298 : วัดแพะโคก ภัทรชนก  บรรจุแก้ว ครู
129 สพป.สระบุรี เขต 1 600296 : วัดท่าวัว วิไลวรรณ  กาวิโล ครู
130 สพป.สระบุรี เขต 1 600288 : บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 นางทิพย์สุดา  โคตรชมภู ครู
131 สพป.สระบุรี เขต 1 600284 : วัดพุแค รุ่งนภา  รัตนทวี ครูผู้ช่วย
132 สพป.สระบุรี เขต 1 600285 : วัดวังเลน ดวงกมล  จันทร์ทิมา ครู
133 สพป.สระบุรี เขต 1 600286 : วัดหนองหว้า ภูมินาถ  เชื้อเล็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหว้า
134 สพป.สระบุรี เขต 1 600286 : วัดหนองหว้า รุ่งทิวา  งามวัน ครูผู้ช่วย
135 สพป.สระบุรี เขต 1 600295 : วัดใหม่สามัคคีธรรม นางสาวชูศิลป์  หาญวงค์ ครู ชำนาญการ
136 สพป.สระบุรี เขต 1 600287 : หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์ ครู
137 สพป.สระบุรี เขต 1 600283 : บ้านหนองจาน วิชา   สิงห์จันทร์ ครู
138 สพป.สระบุรี เขต 1 600281 : บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) อมรรัตน์  แก้วศรี ครูผู้ช่วย
139 สพป.สระบุรี เขต 1 600282 : บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) นางสาวนิภาพร  นาราช ครู คศ.1
140 สพป.สระบุรี เขต 1 600282 : บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) ธรรมสรณ์  รุกขชาติ ครูผู้ช่วย
141 สพป.สระบุรี เขต 1 600290 : วัดป่าคา จำเนียร  มหาวังษ์ ครู
142 สพป.สระบุรี เขต 1 600294 : วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) phusadee  boonta ครู
143 สพป.สระบุรี เขต 1 600294 : วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) ขวัญนคร  จันทร์ทิพย์ ครูผู้ช่วย
144 สพป.สระบุรี เขต 1 600293 : วัดสาธุประชาสรรค์ พรทิพย์  แนวชาลี ครู