รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สระบุรี เขต 2 600024 : ชุมชนวัดบำรุงธรรม นางสาววิภาวี  จันชนะ ครู
2 สพป.สระบุรี เขต 2 600025 : วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสาวณัฎฐกันย์   มณีศิริ ครู
3 สพป.สระบุรี เขต 2 600027 : วัดบึงไม้ สุจิตรา  มงคลเกตุ ครู
4 สพป.สระบุรี เขต 2 600027 : วัดบึงไม้ เฉลิมศรี  หุ่นสาระ ครู
5 สพป.สระบุรี เขต 2 600030 : วัดสุนทริกาวาส ภานิชา  คนหาญ ครู
6 สพป.สระบุรี เขต 2 600060 : วัดโคกกรุง ภิญโญ  บัวภา ครู
7 สพป.สระบุรี เขต 2 600061 : วัดชำผักแพว อวิชัย  อิ่มลิ้มธาร ครู
8 สพป.สระบุรี เขต 2 600063 : วัดบ้านดง นางสาวศรานี  ศิริกิจ ครูผู้ช่วย
9 สพป.สระบุรี เขต 2 600067 : บ้านโคกสะอาด นฤมล  เทียนสวัสดิ์ ครู
10 สพป.สระบุรี เขต 2 600062 : วัดนาบุญ ปนิทัศน์  ปิ่นปาน ครู
11 สพป.สระบุรี เขต 2 600051 : วัดตาลเดี่ยว วราภรณ์  รอดพิทักษ์ ครู
12 สพป.สระบุรี เขต 2 600051 : วัดตาลเดี่ยว ประสบ  โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.สระบุรี เขต 2 600050 : วัดขอนหอม พนิดา  ธนูศร ครูพี่เลี้ยง
14 สพป.สระบุรี เขต 2 600052 : วัดเตาปูน ธนาวัฒน์  นกไทย ครู
15 สพป.สระบุรี เขต 2 600052 : วัดเตาปูน ศิริพร  พันธรณี ครู
16 สพป.สระบุรี เขต 2 600033 : นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 เกียรติศักดิ์  หาหอม ครูผู้ช่วย
17 สพป.สระบุรี เขต 2 600034 : บ้านซับบอน พัชราพร  พลั่วบุตร ครู
18 สพป.สระบุรี เขต 2 600036 : บ้านหนองผักบุ้ง นายณกรณ์  โกทัน ครู
19 สพป.สระบุรี เขต 2 600037 : วัดป่าไผ่ นิติยา  ปั้นย้อย ครู
20 สพป.สระบุรี เขต 2 600031 : ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จุฑารัตน์  ปุยดา ครูผู้ช่วย
21 สพป.สระบุรี เขต 2 600031 : ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อดิศักดิ์  ศรีเพียแก้ว ครู
22 สพป.สระบุรี เขต 2 600032 : อนุบาลทับกวาง สุวิชา  แสงเพ็ง ครู
23 สพป.สระบุรี เขต 2 600041 : วัดท่าคล้อ อัญชลี  รักษาแดน ครูอัตราจ้าง
24 สพป.สระบุรี เขต 2 600057 : วัดถ้ำเต่า วริศรา  ชอบธรรม ครู
25 สพป.สระบุรี เขต 2 600046 : วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) จรัญ  พิมพ์ศร ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.สระบุรี เขต 2 600046 : วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ปองภพ  ศรีนาดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
27 สพป.สระบุรี เขต 2 600043 : วัดท่าสีโพธิ์เหนือ นางภัสสร์ศศิร์  เจริญผล ครู
28 สพป.สระบุรี เขต 2 600028 : วัดโป่งมงคล นายบุญสม  ปัญญาเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.สระบุรี เขต 2 600038 : วัดโป่งก้อนเส้า จิตรกร  เรือนสอน ครู
30 สพป.สระบุรี เขต 2 600026 : วัดท่ามะปราง คุณากร  ไอยะรา ครูผู้สอน
31 สพป.สระบุรี เขต 2 600026 : วัดท่ามะปราง อนงค์นุช  วิลาบุตร ครูอัตราจ้าง
32 สพป.สระบุรี เขต 2 600044 : วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) จักรกฤษณ์  เกาะสมุทร ลูกครู ชำนาญการพิเศษ
33 สพป.สระบุรี เขต 2 600044 : วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ธันยานี  แก่นจักร์ ครูผู้ช่วย
34 สพป.สระบุรี เขต 2 600045 : บ้านป่าวังกวาง นายฉัตรชัย  ปิ่นปั้น ครู
35 สพป.สระบุรี เขต 2 600040 : บ้านช่อง ปรารถนา  ภูช่องหิน ครู
36 สพป.สระบุรี เขต 2 600053 : วัดบ่อโศรก นางสาวจินตนา  โสดามา ธุรการ
37 สพป.สระบุรี เขต 2 600054 : วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 kanista  jantaboon ครู
38 สพป.สระบุรี เขต 2 600056 : วัดสองคอนกลาง จันทร์พร  ภู่แพร พี่เลี้ยงเด็กพิการ
39 สพป.สระบุรี เขต 2 600058 : บ้านหนองสองห้อง เฉลิมรัตน์ หนูปาน  หนูปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
40 สพป.สระบุรี เขต 2 600059 : วัดเขาลาดวนาราม นางสาวนิพิชฌน์ชา  มากล้น ครู
41 สพป.สระบุรี เขต 2 600064 : วัดบุรีการาม นางสาวนิลุบล  ศิริตัน ครู
42 สพป.สระบุรี เขต 2 600065 : วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) วิศรัตน์  สมจันทร์ ธุรการ
43 สพป.สระบุรี เขต 2 600065 : วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) นางสาวปรารถนา   ภูช่องหิน ครู
44 สพป.สระบุรี เขต 2 600066 : วัดห้วยคงคาวราวาส กัลยาณี  ศรีจานเหนือ ครู
45 สพป.สระบุรี เขต 2 600029 : วัดศรัทธาเรืองศรี ภานุมาศ  เผือกขันหมาก ครู
46 สพป.สระบุรี เขต 2 600029 : วัดศรัทธาเรืองศรี อัจฉริยาภรณ์  แดงตะโก ครู
47 สพป.สระบุรี เขต 2 600047 : บ้านผังสามัคคี นพคุณ  แดงบุญ ครู
48 สพป.สระบุรี เขต 2 600048 : บ้านหินซ้อน ว่าที่รตญยุพิณ   จันทะบูรณ์ ข้่าราชการครู
49 สพป.สระบุรี เขต 2 600097 : วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ปุณยนุช  ปุณยนุช อินถา เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.สระบุรี เขต 2 600068 : วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวกัญญ์ชิสา  ทุมมาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
51 สพป.สระบุรี เขต 2 600070 : วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) นางสาวสุดารัตน์  ศักดิ์ดี ครูผู้ช่วย
52 สพป.สระบุรี เขต 2 600072 : วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) กชกร  ดาทอง ครูผู้ช่วย
53 สพป.สระบุรี เขต 2 600075 : ชุมชนวัดไทยงาม ลัดดาวัลย์  รัตนบุตรชัย ครูชำนาญการ
54 สพป.สระบุรี เขต 2 600076 : วัดหนองจอกใหญ่ นางสาวกาญจนา  ปริปุรณะ ครู
55 สพป.สระบุรี เขต 2 600077 : วัดหนองผักชี ธัญญารัตน์  สมุติรัมย์ ครู
56 สพป.สระบุรี เขต 2 600079 : วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) เสฏฐีรัตน์  อยู่บุรี ครู
57 สพป.สระบุรี เขต 2 600073 : วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) นางสาวชิดชนก  กลางประพันธ์ ครู
58 สพป.สระบุรี เขต 2 600074 : สันมะค่าบกน้อยสามัคคี วิชชุตา  พรดุสิต ครู
59 สพป.สระบุรี เขต 2 600092 : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เกศินีย์  จุลพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
60 สพป.สระบุรี เขต 2 600071 : วัดโพนทอง นายณัฐพล  บัวขำ พนักงานราชการ
61 สพป.สระบุรี เขต 2 600069 : วัดโคกกลาง นางวชิราภรณ์  บุญมี ครูโรงเรียนวัดโคกกลาง
62 สพป.สระบุรี เขต 2 600069 : วัดโคกกลาง นายสมศักดิ์  คัมภีพันธ์ ครู
63 สพป.สระบุรี เขต 2 600091 : วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) พงษ์ศักดิ์  รอดพงษ์ ครู
64 สพป.สระบุรี เขต 2 600095 : วัดหนองอ่างทอง วัชรวัฒน์  ศิลาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.สระบุรี เขต 2 600087 : อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) อุทัย  สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
66 สพป.สระบุรี เขต 2 600084 : วัดหนองตะเฆ่ น.ส กมลวรรณ  บุญวัง ครู
67 สพป.สระบุรี เขต 2 600084 : วัดหนองตะเฆ่ เสาวลักษณ์  บุญเมือง ครูผู้ช่วย
68 สพป.สระบุรี เขต 2 600107 : วัดบ้านไผ่ กาญจนา  ทาทำนุก ครู
69 สพป.สระบุรี เขต 2 600107 : วัดบ้านไผ่ thongurai  hibjuntree ธุรการ
70 สพป.สระบุรี เขต 2 600108 : วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) กรณ์ภัสสร  วงสาโท ครูผู้ช่วย
71 สพป.สระบุรี เขต 2 600102 : วัดบ้านจาน กิจติยา  ทุโต ธุรการ
72 สพป.สระบุรี เขต 2 600103 : วัดหนองครก อัปสร  ควรชม ครู
73 สพป.สระบุรี เขต 2 600103 : วัดหนองครก รัตกานต์  บวรวัชร ครู
74 สพป.สระบุรี เขต 2 600088 : วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นายณรงค์  บุตรสิงห์ ครู
75 สพป.สระบุรี เขต 2 600086 : วัดหนองปลาหมอ สุภาวดี  ด้วงทอง ครู
76 สพป.สระบุรี เขต 2 600089 : บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) อรทัย  สาทา ธุรการโรงเรียน
77 สพป.สระบุรี เขต 2 600089 : บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ธรรญชนก  กุลยอด ครู คศ.1
78 สพป.สระบุรี เขต 2 600089 : บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) อรทัย  สาทา ธุรการโรงเรียน
79 สพป.สระบุรี เขต 2 600093 : วัดหนองปลิง รุ่งทิพย์  เทือกคำ ครู
80 สพป.สระบุรี เขต 2 600094 : วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สุธิดา  ดิบแดง ครู
81 สพป.สระบุรี เขต 2 600096 : บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) วารินทร์  บุญจันทร์ ครูอัตราจ้าง
82 สพป.สระบุรี เขต 2 600098 : วัดคลองห้า หทัยกาญ  กาญจะนะศิริ ครู
83 สพป.สระบุรี เขต 2 600099 : วัดราษฎร์บำรุง เบ็ญจวรรณ  สิงห์กุล ครู
84 สพป.สระบุรี เขต 2 600099 : วัดราษฎร์บำรุง นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์ ครู
85 สพป.สระบุรี เขต 2 600100 : วัดลำบัว ธัญญารัตน์   สาแก้ว ครู
86 สพป.สระบุรี เขต 2 600100 : วัดลำบัว นางสาวประภาดา  ภักดีสา ครู
87 สพป.สระบุรี เขต 2 600101 : วัดหนองโรง ธเนศพล  แทนสูงเนิน ครู
88 สพป.สระบุรี เขต 2 600083 : วัดบ้านลาด สุนิสา  ศิริมะณี ครูผู้ช่วย
89 สพป.สระบุรี เขต 2 600104 : วัดห้วยขมิ้น นางสาวสุปราณี  เนตรภักดี ครูผู้ช่วย
90 สพป.สระบุรี เขต 2 600105 : วัดห้วยทองหลาง ภัสนิดา  กุลแก้ว ครู
91 สพป.สระบุรี เขต 2 600105 : วัดห้วยทองหลาง ดัสสนี  สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.สระบุรี เขต 2 600106 : หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) นายศุภฤกษ์  จันทร์นุ่ม ครู
93 สพป.สระบุรี เขต 2 600082 : บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) สุวิมล  คูณกลาง ครูผู้ช่วย
94 สพป.สระบุรี เขต 2 600081 : วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) วงจันทร์  คำพาผง ครู
95 สพป.สระบุรี เขต 2 600194 : ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) นางกนกอร  อึ้งซำ ครุู
96 สพป.สระบุรี เขต 2 600196 : วัดเขาแก้วมุขดาราม นางสาวนงนุช  ชัยศรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.สระบุรี เขต 2 600200 : วัดสมานมิตรมงคล นฤมล  สว่างแก้วตั้งสกุล ครู คศ1
98 สพป.สระบุรี เขต 2 600195 : บ้านราษฎร์เจริญ สมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล ครู
99 สพป.สระบุรี เขต 2 600195 : บ้านราษฎร์เจริญ นภัสนันท์  เรืองสุคนธ์ ธุรการโรงเรียน
100 สพป.สระบุรี เขต 2 600197 : วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เสฏฐวุฒิ  นิลกระ ครู
101 สพป.สระบุรี เขต 2 600198 : วัดเจริญธรรม นางสาวอรกัญญา  รัชวัฒน์ ครู
102 สพป.สระบุรี เขต 2 600199 : วัดศรีสัจจาวาส นายเสนีย์  ศรีภานุมาต ครู
103 สพป.สระบุรี เขต 2 600199 : วัดศรีสัจจาวาส จันทร์จิรา  ทองอร่าม ธุรการโรงเรียน
104 สพป.สระบุรี เขต 2 600205 : วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวขวัญใจ  ไชโยบัวรินทร์ ครู
105 สพป.สระบุรี เขต 2 600205 : วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาววิไรวรรณ์  จีนไม้ ครู
106 สพป.สระบุรี เขต 2 600206 : วัดบ้านดอน นิตยา  ขันดวง ครู
107 สพป.สระบุรี เขต 2 600208 : วัดหนองตาบุญ นายอำนาจ  เที่ยงกระโทก ครู
108 สพป.สระบุรี เขต 2 600202 : ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ทัศนนันท์   ทับช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.สระบุรี เขต 2 600203 : วัดเกาะเซิงหวาย นายเกียรติ์จิระ  ศิริขันธ์ ครู
110 สพป.สระบุรี เขต 2 600210 : บ้านบางกง จิระนันท์  พานเงิน ครู
111 สพป.สระบุรี เขต 2 600216 : วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) นายนรุติชัย  เกิดบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.สระบุรี เขต 2 600213 : วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) อานนท์  รุ่งแจ้ง ครู
113 สพป.สระบุรี เขต 2 600214 : วัดสหกรณ์รังสรรค์ นางสาวอาภัสรา  เพ็ญริยะ ธุรการโรงเรียน
114 สพป.สระบุรี เขต 2 600207 : วัดหนองโพธิ์ ศยามล  ทองหล่อ ธุรการโรงเรียน
115 สพป.สระบุรี เขต 2 600209 : อนุบาลวิหารแดง สุมิตรา  ฉิมมา ครู
116 สพป.สระบุรี เขต 2 600209 : อนุบาลวิหารแดง เพียรเพ็ญ  อ่อนเงิน ครู
117 สพป.สระบุรี เขต 2 600211 : บ้านหัวถนน นายกิติภัทธ์   รื่นสุข ครู
118 สพป.สระบุรี เขต 2 600212 : วัดคลองใหม่ สิริพร  นาโสก ครู
119 สพป.สระบุรี เขต 2 600212 : วัดคลองใหม่ อัญญารัตน์   เกตุสุวรรณ์ ครู
120 สพป.สระบุรี เขต 2 600215 : วัดสร้างบุญ นายชาตรี  อรรคพันธุ์ ครู
121 สพป.สระบุรี เขต 2 600217 : วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สรารัตน์  คงดีจันทร์ ครูผู้ช่วย
122 สพป.สระบุรี เขต 2 600234 : บ้านซับกระดาน วันทนีย์  ส้มเกลี้ยง ครู
123 สพป.สระบุรี เขต 2 600236 : บ้านซับสนุ่น พยนต์  เหนือโท ครูชำนาญการ
124 สพป.สระบุรี เขต 2 600236 : บ้านซับสนุ่น นางพรรณพร   เสริมศรี ครูชำนาญการ
125 สพป.สระบุรี เขต 2 600237 : บ้านโป่งเกตุ ประกายดาว  เกษะ ครู
126 สพป.สระบุรี เขต 2 600237 : บ้านโป่งเกตุ สุนิสา  จันชมภู ครูผู้ช่วย
127 สพป.สระบุรี เขต 2 600219 : บ้านซับน้อยใต้สามัคคี ดวงกมล  คันตะลี ครูผู้ช่วย
128 สพป.สระบุรี เขต 2 600243 : บ้านเขาไม้เกวียน นายธนานุวัจน์  อาคมคง พนักงานราชการ
129 สพป.สระบุรี เขต 2 600225 : ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ศิริพร  เหลืองอ่อน ครูชำนาญการ
130 สพป.สระบุรี เขต 2 600225 : ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ปิยะมาศ  ศรีสลุง ครูธุรการ
131 สพป.สระบุรี เขต 2 600225 : ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) นายอนันต์  บำรุงคีรี ครู
132 สพป.สระบุรี เขต 2 600222 : บ้านหลังเขา อารีรัตน์  บัวบาน ครูผู้ช่วย
133 สพป.สระบุรี เขต 2 600245 : วัดบ้านหมาก นายคมกฤต   พึ่งภพ ครู
134 สพป.สระบุรี เขต 2 600245 : วัดบ้านหมาก รัชฏาภรณ์  ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.สระบุรี เขต 2 600247 : อนุบาลมวกเหล็ก นางสาวกัลธิวา  เขียวขำ ครู
136 สพป.สระบุรี เขต 2 600246 : วัดมวกเหล็กใน นางแน่งน้อย  สมสอาด ครูโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
137 สพป.สระบุรี เขต 2 600244 : บ้านซับพริก เพ็ญแข  บำรุงจิตต์ ครู
138 สพป.สระบุรี เขต 2 600244 : บ้านซับพริก รวิสรา  สุดชะฎา ครูผู้ช่วย
139 สพป.สระบุรี เขต 2 600242 : นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม นางสาวพิมพ์ชนก  ปิ่นวิเศษ ครู
140 สพป.สระบุรี เขต 2 600242 : นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ปริศนา  ชูวงษ์ ครู
141 สพป.สระบุรี เขต 2 600241 : บ้านหนองตอตะเคียน ทิวาพร   อยู่เย็น ครู
142 สพป.สระบุรี เขต 2 600220 : บ้านหนองโป่ง วนาทิพย์  พวงพิน ครูผู้ช่วย
143 สพป.สระบุรี เขต 2 600220 : บ้านหนองโป่ง นายสุริยวุฒิ  ชิณวงษ์เกตุ ครู
144 สพป.สระบุรี เขต 2 600239 : บ้านหนองเอี่ยว สุนทรี  มุงคุณ ครู
145 สพป.สระบุรี เขต 2 600240 : บ้านซับปลากั้ง นิตยา  ภูจำปา ครู
146 สพป.สระบุรี เขต 2 600240 : บ้านซับปลากั้ง ไพโรจน์  เลื่อยไธสง ครูผู้ช่วย
147 สพป.สระบุรี เขต 2 600240 : บ้านซับปลากั้ง พิริยากร  ศิริสอน ครู
148 สพป.สระบุรี เขต 2 600226 : บ้านเขานมนาง ณรงค์พันธุ์  เชียวขุนทด ครู
149 สพป.สระบุรี เขต 2 600227 : บ้านคลองม่วงเหนือ ศิริพร  เกตุเผือก ครูผู้ช่วย
150 สพป.สระบุรี เขต 2 600228 : บ้านซับน้อยเหนือ นางศรานุช  บุญเพลิง ครู
151 สพป.สระบุรี เขต 2 600232 : บ้านลำพญากลาง กนกอร  เพ็ชรประยูร ครู
152 สพป.สระบุรี เขต 2 600231 : บ้านโป่งไทร นางสาวธัญญ์นรี  เพ็ชรรัตน์ ครู
153 สพป.สระบุรี เขต 2 600231 : บ้านโป่งไทร ณัฐพิชชานันต์  น้อยคำมี ครู
154 สพป.สระบุรี เขต 2 600229 : บ้านซับดินดำ นายประวิทย์  เจริญผิว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
155 สพป.สระบุรี เขต 2 600230 : บ้านท่าพลู สุทธิชา  ภักดีชุมพล ครูผู้ช่วย
156 สพป.สระบุรี เขต 2 600233 : บ้านลำสมพุง จีระ  พุฒหอมโพธิ์ ครูผู้ช่วย
157 สพป.สระบุรี เขต 2 600221 : บ้านหนองผักหนอก ไอรีน  นาคศรีสม ครู
158 สพป.สระบุรี เขต 2 600221 : บ้านหนองผักหนอก พรปวีณ์  เพชรแทน ครู
159 สพป.สระบุรี เขต 2 600224 : วัดสวนทองรวมมิตร นายอดุลย์  ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.สระบุรี เขต 2 600218 : บ้านคลองไทร มัลลิกา  สุภาษร ครูผู้ช่วย
161 สพป.สระบุรี เขต 2 600218 : บ้านคลองไทร สุภัทชา  แก้วมุกดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
162 สพป.สระบุรี เขต 2 600238 : บ้านหนองมะค่า ศศินิภา  ราคาแพง ครู
163 สพป.สระบุรี เขต 2 600280 : วัดปากน้ำ ธีระธิดา  กันทากาศ ครูผู้ช่วย
164 สพป.สระบุรี เขต 2 600267 : วัดคำพราน ทัศนีย์  กวางทอง ครู
165 สพป.สระบุรี เขต 2 600267 : วัดคำพราน เพลินพิศ   เปลี่ยนสกุล ครู
166 สพป.สระบุรี เขต 2 600267 : วัดคำพราน กชกร  เพ็ชรบุรี ธุรการ
167 สพป.สระบุรี เขต 2 600265 : บ้านท่าฤทธิ์ สุกัญญา  ปรึกษาครบุรี ครูผู้ช่วย
168 สพป.สระบุรี เขต 2 600266 : อนุบาลวังม่วง ศิริพร  ท้าวน้อย ครู
169 สพป.สระบุรี เขต 2 600268 : วัดสว่างอารมณ์ เอื้อมพร  ศรีอนงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
170 สพป.สระบุรี เขต 2 600270 : บ้านโป่งเก้ง Phaisarn  Rugkhachard ครู
171 สพป.สระบุรี เขต 2 600272 : วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) จิณณพัต  บำรุงพานิชย์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.สระบุรี เขต 2 600274 : วัดสวนมะเดื่อสามัคคี นางสาวแสงเดือน  เพ็ชรบุรี ครู
173 สพป.สระบุรี เขต 2 600277 : บ้านมณีโชติสามัคคี พนารัตน์  ครุฑสุวรรณ ครู
174 สพป.สระบุรี เขต 2 600277 : บ้านมณีโชติสามัคคี อุไรภรณ์  เกษรทอง ครูผู้ช่วย