รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ชลบุรี ระยอง 080308 : ชลบุรี "สุขบท" โสภา  เชื่อมทอง ครู
2 สพม.ชลบุรี ระยอง 080309 : ชลราษฎรอำรุง วรนุช  แสงจันทร์ ครู
3 สพม.ชลบุรี ระยอง 080310 : ชลกันยานุกูล ณรงค์  โคตรมณี ครู
4 สพม.ชลบุรี ระยอง 080310 : ชลกันยานุกูล สุวัฒน์  แสงภู่ ครู
5 สพม.ชลบุรี ระยอง 080311 : แสนสุข ชลนันท์  อุดมพงษ์ ธุรการ
6 สพม.ชลบุรี ระยอง 080312 : บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อวะสัน  บรรจงปรุ ครู
7 สพม.ชลบุรี ระยอง 080313 : อ่างศิลาพิทยาคม ยิ่งยศ  ลดหวั่น ครู
8 สพม.ชลบุรี ระยอง 080314 : หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ เนาวเรศร์  อยู่พุ่ม ครู
9 สพม.ชลบุรี ระยอง 080316 : บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) ธิดารัตน์  สระเพ็ชร ครู
10 สพม.ชลบุรี ระยอง 080317 : บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) นลินี  ทับวิเชียร ครู
11 สพม.ชลบุรี ระยอง 080317 : บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) นายประสงค์  ทองยิ่ง รองผู้อำนวยการ
12 สพม.ชลบุรี ระยอง 080319 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นางสาวขวัญชนก  ชลวานิช เจ้าหน้าที่
13 สพม.ชลบุรี ระยอง 080318 : คลองกิ่วยิ่งวิทยา นายวิทยา  เจริญงามทรัพย์ ครู
14 สพม.ชลบุรี ระยอง 080320 : หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา นางสาวสุมาลี  ทราบรัมย์ ครู
15 สพม.ชลบุรี ระยอง 080320 : หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ช่อผกา  ปาริวงค์ ครูผู้ช่วย
16 สพม.ชลบุรี ระยอง 080320 : หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา เบญจมาภรณ์  พันธ์ศิริ ครู
17 สพม.ชลบุรี ระยอง 080324 : พานทองสภาชนูปถัมภ์ ว่าที่ ร.ต. สวิทชัย  วงษ์พินิจ ครูผู้ช่วย
18 สพม.ชลบุรี ระยอง 080324 : พานทองสภาชนูปถัมภ์ วราภรณ์  อำไพ ครูผู้ช่วย
19 สพม.ชลบุรี ระยอง 080325 : พานทอง สุนิษา  นามเกิด ครู
20 สพม.ชลบุรี ระยอง 080326 : พนัสพิทยาคาร นางสาวการัณย์ภัทร  เพศประเสริฐ ครูผู้ช่วย
21 สพม.ชลบุรี ระยอง 080327 : ทุ่งเหียงพิทยาคม ธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์ ครูอัตราจ้าง
22 สพม.ชลบุรี ระยอง 080329 : เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) สาธิต ดวงจำ  ดวงจำ ครู
23 สพม.ชลบุรี ระยอง 080338 : บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อาทิตย์  สิงคลีประภา ครูผู้ช่วย
24 สพม.ชลบุรี ระยอง 080339 : เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา กนกอร  สิทธิเจริญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
25 สพม.ชลบุรี ระยอง 080340 : เกาะจันทร์พิทยาคาร พนิตธิดา  เปรมานุพันธ์ ครู
26 สพม.ชลบุรี ระยอง 080340 : เกาะจันทร์พิทยาคาร นางสุวิกรานต์   เจียมจันทร์ ครู
27 สพม.ชลบุรี ระยอง 080321 : บางละมุง กฤษฎา  ทองเชื้อ ครู
28 สพม.ชลบุรี ระยอง 080322 : โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ฑิฆัมพร   มุลเมืองแสน ครู
29 สพม.ชลบุรี ระยอง 080322 : โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นครินทร์  ทรัพย์วิริยา ครู
30 สพม.ชลบุรี ระยอง 080323 : ผินแจ่มวิชาสอน นายฉัตรชัย  นาดี ครู
31 สพม.ชลบุรี ระยอง 080330 : ศรีราชา นางรมิดา  ภูพิลา ครู
32 สพม.ชลบุรี ระยอง 080331 : ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) นางสาววัชรียา  ตู้จินดา ครูผู้ช่วย
33 สพม.ชลบุรี ระยอง 080331 : ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) สมใจ  แก้วดอนไพร ครูผู้ช่วย
34 สพม.ชลบุรี ระยอง 080332 : บึงศรีราชาพิทยาคม รัชฎาภรณ์  สอนเยี่ยม ครู
35 สพม.ชลบุรี ระยอง 080333 : สุรศักดิ์วิทยาคม นางพรชนก  โยธคง ครู
36 สพม.ชลบุรี ระยอง 080341 : สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ทศพร   หลียะวงค์ ครู
37 สพม.ชลบุรี ระยอง 080334 : เกาะสีชัง ณธเดช   บุญแสนแผน ครู (อัตราจ้าง)
38 สพม.ชลบุรี ระยอง 080335 : สัตหีบวิทยาคม พิศมัย  นันเสนา ครู
39 สพม.ชลบุรี ระยอง 080337 : สิงห์สมุทร ยุพาภรณ์  ศิริชัย ครู
40 สพม.ชลบุรี ระยอง 080337 : สิงห์สมุทร อัจฉราพร  สารสมัคร ครู
41 สพม.ชลบุรี ระยอง 470144 : มาบยางพรวิทยาคม กิตติศักดิ์  สุรินทร์ ครู
42 สพม.ชลบุรี ระยอง 470222 : วัดป่าประดู่ พิจิพร  สำเนียงเย็น ครู
43 สพม.ชลบุรี ระยอง 470222 : วัดป่าประดู่ นางสาวกิติยา  เครือแส เจ้าหน้าที่สำนักงาน
44 สพม.ชลบุรี ระยอง 470219 : ระยองวิทยาคม จารุภา  อุทัยธรรม ครู
45 สพม.ชลบุรี ระยอง 470219 : ระยองวิทยาคม โสมวรรณ  พันธุ์สกุล ครูชำนาญการ
46 สพม.ชลบุรี ระยอง 470227 : บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กุสุมา  เพ็ชรพิมาย ครู
47 สพม.ชลบุรี ระยอง 470227 : บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา นางสาวพิมพ์ใจ   บรรจงพินิจ ครูชำนาญการ
48 สพม.ชลบุรี ระยอง 470220 : เพรักษมาตาวิทยา ณัฏฐธิดา  ผาฮุย ครูผู้ช่วย
49 สพม.ชลบุรี ระยอง 470221 : มาบตาพุดพันพิทยาคาร อาทิตย์  ศีลชาติ ครูผู้ช่วย
50 สพม.ชลบุรี ระยอง 470223 : ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม อิทธิ  ซ้ายสุพรรณ ครู
51 สพม.ชลบุรี ระยอง 470224 : ระยองวิทยาคมปากน้ำ พัชรินทร์  พัฒน์ธนกฤษศิริ ครู คศ.1
52 สพม.ชลบุรี ระยอง 470224 : ระยองวิทยาคมปากน้ำ ณัฐวดี  หุมสิน ครู
53 สพม.ชลบุรี ระยอง 470225 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง บุรินทร์  บำรุงรักษ์ ครู
54 สพม.ชลบุรี ระยอง 470234 : บ้านค่าย เสาวลักษณ์   ณ รังษี ครูชำนาญการ
55 สพม.ชลบุรี ระยอง 470234 : บ้านค่าย มาลี  เพิ่มทอง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
56 สพม.ชลบุรี ระยอง 470235 : ปลวกแดงพิทยาคม อริศรา  วรรณราศรี ครู
57 สพม.ชลบุรี ระยอง 470238 : นิคมวิทยา ปัทมา  คงกระจ่าง ครู
58 สพม.ชลบุรี ระยอง 470238 : นิคมวิทยา โฆษิต  ไลไธสง ครู
59 สพม.ชลบุรี ระยอง 470238 : นิคมวิทยา นางสาวบุษกร  ตองอ่อน ครู
60 สพม.ชลบุรี ระยอง 470228 : แกลง วิทยสถาวร ธัญญรัตน์  เพ็ชรบดี งานพัสดุ
61 สพม.ชลบุรี ระยอง 470228 : แกลง วิทยสถาวร นางสาวจุฑามณีสิน  สนิทพิทักษ์สินธุ พนักงานราชการ
62 สพม.ชลบุรี ระยอง 470228 : แกลง วิทยสถาวร สายันต์  แพทย์กิจ ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพม.ชลบุรี ระยอง 470233 : วังจันทร์วิทยา นันทนา  ดอกไม้ ครูชำนาญการ
64 สพม.ชลบุรี ระยอง 470237 : เขาชะเมาวิทยา นายพร้อมกูรณ์  อนิสสิต ครู
65 สพม.ชลบุรี ระยอง 470237 : เขาชะเมาวิทยา สุจิตรา  ศรีจันทร์ ครู
66 สพม.ชลบุรี ระยอง 470229 : ชำนาญสามัคคีวิทยา อุบลวรรณ  ประจง ครู
67 สพม.ชลบุรี ระยอง 470236 : ชำฆ้อพิทยาคม นางสาวอนงค์  ดลชม ครู
68 สพม.ชลบุรี ระยอง 470236 : ชำฆ้อพิทยาคม เอกลักษณ์  เทศเล็ก ครู ค.ศ.1
69 สพม.ชลบุรี ระยอง 470230 : สุนทรภู่พิทยา วริชญา  วงศ์ผุดผาด ครูอัตราจ้าง
70 สพม.ชลบุรี ระยอง 470230 : สุนทรภู่พิทยา ประภาพร  ปลายเนิน ครู
71 สพม.ชลบุรี ระยอง 470231 : ห้วยยางศึกษา นายพงศภัค  กุสสลานุภาพ ครูผู้ช่วย
72 สพม.ชลบุรี ระยอง 470231 : ห้วยยางศึกษา นายเดชา  โพนทอง ครู คศ.1
73 สพม.ชลบุรี ระยอง 470232 : มกุฎเมืองราชวิทยาลัย มณีรัตน์  สุพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่
74 สพม.ชลบุรี ระยอง 470232 : มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศิริวรรณ  นพพิบูลย์ ครู