รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชลบุรี เขต 1 080008 : วัดบุญญราศรี ถาวร  กรินรักษ์ ครูผู้ช่วย
2 สพป.ชลบุรี เขต 1 080008 : วัดบุญญราศรี นายสมเกียรติ  แก้วกา เจ้าหน้าที่พัสดุ
3 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 : วัดดอนดำรงธรรม ณัชนภัสค์  แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สพป.ชลบุรี เขต 1 080018 : วัดท้องคุ้ง นายปกรณ์  ทนโนนแดง ครู คศ.1
5 สพป.ชลบุรี เขต 1 080019 : วัดนาเขื่อน นายชนวีร์  ยิ้มจันทร์ ครูผู้ช่วย
6 สพป.ชลบุรี เขต 1 080016 : นาป่ามโนรถ เกรียงสิทธิ์  รัศมีงาม ครูอัตราจ้าง
7 สพป.ชลบุรี เขต 1 080017 : วัดราษฏร์สโมสร นางสาวธิดาแก้ว  รุ่งแสง ครูผู้ช่วย
8 สพป.ชลบุรี เขต 1 080017 : วัดราษฏร์สโมสร วรณี  หวังเฝ้ากลาง พนักงานราชการ
9 สพป.ชลบุรี เขต 1 080003 : อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) ปิยวรรณ  รัตนสกุลชล ครู
10 สพป.ชลบุรี เขต 1 080004 : อนุบาลวัดช่องลม นางสาววิภารดี  อินทแพทย์ พนักงานราชการ
11 สพป.ชลบุรี เขต 1 080004 : อนุบาลวัดช่องลม อัญชลี  นพเก้า ครู
12 สพป.ชลบุรี เขต 1 080001 : อนุบาลชลบุรี นางสุวรรณรัตน์   ทุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.ชลบุรี เขต 1 080002 : อนุบาลวัดอุทยานนที อังศนา  สุขจั่นผล ครูจ้างสอน
14 สพป.ชลบุรี เขต 1 080024 : วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) ศิริพร  เกิดประสพ ครู
15 สพป.ชลบุรี เขต 1 080032 : อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ภัทรินทร์  ทยะราษฎร์ ครู
16 สพป.ชลบุรี เขต 1 080032 : อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส นางสาวจุรียาพร   นาคใหญ่ ครูผู้ช่วย (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
17 สพป.ชลบุรี เขต 1 080033 : บ้านสวนอุดมวิทยา นายธีรพล  กมลผาด ครูผู้ช่วย
18 สพป.ชลบุรี เขต 1 080037 : วัดธรรมนิมิตต์ นันตพร  บุญหยาด ครู
19 สพป.ชลบุรี เขต 1 080022 : วัดสำนักบก จักรภัสร์  บุญรัตนบัณฑิต ครู
20 สพป.ชลบุรี เขต 1 080026 : วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) บุศรา  เหมพร ครู
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 080027 : วัดเตาปูน วัลญา  สละสวัสดิ์ ครู
22 สพป.ชลบุรี เขต 1 080009 : วอนนภาศัพท์ สุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง ครู
23 สพป.ชลบุรี เขต 1 080010 : วัดบางเป้ง ศศิ  ป้อมเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.ชลบุรี เขต 1 080011 : บ้านแหลมแท่น เจษฎา  คิลานุรักษ์ ครู
25 สพป.ชลบุรี เขต 1 080012 : อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นางสาวนิภาพร  คำขจร ครูผู้ช่วย
26 สพป.ชลบุรี เขต 1 080036 : บ้านหนองตะโก ทวีทรัพย์  จันทพัฒน์ ครู
27 สพป.ชลบุรี เขต 1 080034 : วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) นางสาวกรรณิการ์  จิตรสาคร ครู
28 สพป.ชลบุรี เขต 1 080038 : บ้านวังตะโก ทานตะวัน  ไชยวงษ์ ครู
29 สพป.ชลบุรี เขต 1 080006 : บ้านห้วยสาลิกา นางสาวศิมาภรณ์  อุณวงค์ ครูผู้ช่วย
30 สพป.ชลบุรี เขต 1 080006 : บ้านห้วยสาลิกา วรางคณา  พิมพา ครู
31 สพป.ชลบุรี เขต 1 080007 : อนุบาลวัดอู่ตะเภา นายสุพจน์  ไชยลือชา ครู
32 สพป.ชลบุรี เขต 1 080007 : อนุบาลวัดอู่ตะเภา นางสาวดวงฤทัย  มาลีหวล ครู
33 สพป.ชลบุรี เขต 1 080005 : วัดศรีพโลทัย กุลนันทน์  สุภาชีพ ครู
34 สพป.ชลบุรี เขต 1 080035 : ชุมชนวัดหนองรี วิริยา  ชาญวรวุฒิ ครู
35 สพป.ชลบุรี เขต 1 080039 : บ้านช่องมะเฟือง สิริพร  ธรรมปรีชา ครู
36 สพป.ชลบุรี เขต 1 080041 : บ้านหัวโกรก บุษรา  จุฑาเพ็ชร์ ครู
37 สพป.ชลบุรี เขต 1 080041 : บ้านหัวโกรก ณัฐวัฒน์  ลายสาคร ครู
38 สพป.ชลบุรี เขต 1 080041 : บ้านหัวโกรก จุไรรัตน์  ศักดาเกียรติกุล ครูผู้ช่วย
39 สพป.ชลบุรี เขต 1 080030 : บ้านชากพุดซา วาสนา   อันทะมา ครู
40 สพป.ชลบุรี เขต 1 080030 : บ้านชากพุดซา มนัสวี  พิกุลทอง ครู
41 สพป.ชลบุรี เขต 1 080028 : บ้านห้วยกะปิ นายโชคชัย  กระจายศรี ครูผู้ช่วย
42 สพป.ชลบุรี เขต 1 080013 : บ้านไร่ใหหลำ ว่าที่ร้อยตรี กิตติพงษ์  จันตา ครู
43 สพป.ชลบุรี เขต 1 080013 : บ้านไร่ใหหลำ วรวัตร  คณิตนุสรณ์ ครู
44 สพป.ชลบุรี เขต 1 080014 : วัดราษฏร์ศรัทธา เสาวณีย์  หงษ์ยุพา ครู
45 สพป.ชลบุรี เขต 1 080015 : วัดตาลล้อม สมถวิล  มิสันเทียะ ครู
46 สพป.ชลบุรี เขต 1 080015 : วัดตาลล้อม จุฑารัตน์  วีระสกุล ครูผู้ช่วย
47 สพป.ชลบุรี เขต 1 080025 : พระตำหนักมหาราช นราธิป  ปราโมทย์ ครูผู้ช่วย
48 สพป.ชลบุรี เขต 1 080025 : พระตำหนักมหาราช สายชล  เสือชื่น ครู
49 สพป.ชลบุรี เขต 1 080031 : บ้านปากคลองโรงนาค สิทธิพงษ์  ไตรวงษ์ ครู
50 สพป.ชลบุรี เขต 1 080109 : บ้านมาบลำบิด ประไพ  ตรีภูริทัต ครู
51 สพป.ชลบุรี เขต 1 080109 : บ้านมาบลำบิด สมชาย  ตรีภูริทัต ครู
52 สพป.ชลบุรี เขต 1 080110 : บ้านโสม ณัฐณิชา  ไตรจักร์ ครู
53 สพป.ชลบุรี เขต 1 080111 : บ้านมาบคล้า คัทยาณัฏฐ์  ตระกูลกะตะศิลา ครูผู้ช่วย
54 สพป.ชลบุรี เขต 1 080087 : วัดหนองน้ำเขียว วรายุ  น้อยแก้ว ครู
55 สพป.ชลบุรี เขต 1 080087 : วัดหนองน้ำเขียว จุลจิรา  ปิ่นมั่น ครู
56 สพป.ชลบุรี เขต 1 080106 : บ้านหมื่นจิต พันธุ์พฤกษา  อินทนนท์ ครูผู้ช่วย
57 สพป.ชลบุรี เขต 1 080106 : บ้านหมื่นจิต นัทติยา  เชียรพลแสน ครู
58 สพป.ชลบุรี เขต 1 080106 : บ้านหมื่นจิต ขวัญนภา  จิตร์สม ครู
59 สพป.ชลบุรี เขต 1 080107 : ชุมชนบ้านหัวกุญแจ หนึ่งฤทัย  ธิบดี ครูผู้ช่วย
60 สพป.ชลบุรี เขต 1 080083 : อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) นางนิตยา  กสิโกศล ครู
61 สพป.ชลบุรี เขต 1 080084 : บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) ณัฐชยา  สิงห์โตทอง ครู
62 สพป.ชลบุรี เขต 1 080085 : บ้านมาบกรูด กฤษฏิ์  นิรุตติศาสตร์ ครู
63 สพป.ชลบุรี เขต 1 080086 : บ้านห้วยมะไฟ วนิดา  ทาระศักดิ์ ครูผู้ช่วย
64 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 : บ้านเขาแรต รมย์ยุพา  พุ่มพวง ครู
65 สพป.ชลบุรี เขต 1 080077 : บ้านมาบไผ่ กุลวินันท์  ธงชัยโรจน์สกุล ครู
66 สพป.ชลบุรี เขต 1 080078 : บ้านห้วยยาง พชรพร  จำปาศรี ธุรการ
67 สพป.ชลบุรี เขต 1 080079 : บ้านเกาะไม้แหลม นางสาวจันทิมา  ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.ชลบุรี เขต 1 080079 : บ้านเกาะไม้แหลม นางสาวอารีรัตน์  สินสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.ชลบุรี เขต 1 080092 : บ้านหนองเขิน นางเฟื่องฟ้า  คันทะมาต ครู
70 สพป.ชลบุรี เขต 1 080092 : บ้านหนองเขิน บุษบา   ปองไป ครู
71 สพป.ชลบุรี เขต 1 080093 : บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) นางสาวอรอุมา  แก้วคำ ครู
72 สพป.ชลบุรี เขต 1 080082 : บ้านหนองซ้ำซาก สุดาพร  กริดรัมย์ พนักงานราชการ
73 สพป.ชลบุรี เขต 1 080080 : บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) นางสาววาสนา   สารศิริ ครู
74 สพป.ชลบุรี เขต 1 080080 : บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) นางสาวพารุ่ง  โสตศรีทิพย์ ครู
75 สพป.ชลบุรี เขต 1 080081 : บ้านเขาดิน เกษม  ขามสิทธิ์ ครู
76 สพป.ชลบุรี เขต 1 080088 : วัดหนองบอนแดง ณัฏฐณิชชา  ธนูถนัด ครูผู้ช่วย
77 สพป.ชลบุรี เขต 1 080090 : วัดหนองยาง นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์ ครู
78 สพป.ชลบุรี เขต 1 080101 : บ้านหนองไผ่แก้ว กอปรกัลป์  ตั้นวัฒนา ครูผู้ช่วย
79 สพป.ชลบุรี เขต 1 080105 : บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) สุดาพร  พันสีทา ครู
80 สพป.ชลบุรี เขต 1 080098 : บ้านหนองปรือ เพ็ชรรัตน์  พรมบุตร ครูผู้ช่วย
81 สพป.ชลบุรี เขต 1 080104 : วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) อรุณนภา  จามจุรี ครู
82 สพป.ชลบุรี เขต 1 080102 : บ้านเนินโมก ยุวดี  บุญยืน ครู
83 สพป.ชลบุรี เขต 1 080103 : บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) อาทิตย์  บุรุษภักดี ครู
84 สพป.ชลบุรี เขต 1 080099 : วัดคลองใหญ่ นางสาวทัศนีย์  ไชยราชา ครูผู้ช่วย
85 สพป.ชลบุรี เขต 1 080091 : วัดอรุณรังษี ปัทมา  สีตาแสง ุครู
86 สพป.ชลบุรี เขต 1 080094 : วัดหนองชันจันทนาราม กาญจนา  บัวทอง ครู
87 สพป.ชลบุรี เขต 1 080094 : วัดหนองชันจันทนาราม นางจินตนา  นิ่มนวล ครู
88 สพป.ชลบุรี เขต 1 080095 : บ้านตาลดำ วสันต์  นาเจริญ ครู
89 สพป.ชลบุรี เขต 1 080096 : บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) พัทธ์ธีรา  ศตพิสิทธิ์พร ครูผู้ช่วย
90 สพป.ชลบุรี เขต 1 080096 : บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) อรุณวรรณ  ศรีจุ้ย ครูอัตราจ้าง
91 สพป.ชลบุรี เขต 1 080097 : ชุมชนบ้านอ่างเวียน นางสาวณัฐพร  ผาสุข ครูผู้ช่วย
92 สพป.ชลบุรี เขต 1 080255 : บ้านชากนา ภคพร  กรุงเจริญ ครูธุรการ
93 สพป.ชลบุรี เขต 1 080257 : บ้านคลองสิบแปด นางสาวเฉลิมขวัญ  กาบทอง ครู
94 สพป.ชลบุรี เขต 1 080256 : บ้านคลองตะเคียน อิษฎาอร  แท่นแสง ครูผู้ช่วย
95 สพป.ชลบุรี เขต 1 080256 : บ้านคลองตะเคียน นางนพพร  มาลัย ครู
96 สพป.ชลบุรี เขต 1 080253 : ชุมชนบ้านคลองพลู นุชนภางค์  ลิ้มภักดี ครูผู้ช่วย
97 สพป.ชลบุรี เขต 1 080253 : ชุมชนบ้านคลองพลู ฐากูร  ทัศมาลี ครู
98 สพป.ชลบุรี เขต 1 080258 : บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) นางสุภัคชญา  นันทิพัฒนพงศ์ ครู คศ.1
99 สพป.ชลบุรี เขต 1 080259 : วัดเฉลิมลาภ ปราณีต  มารคทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.ชลบุรี เขต 1 080259 : วัดเฉลิมลาภ เตือนจิตต์  สระทอง ครู
101 สพป.ชลบุรี เขต 1 080259 : วัดเฉลิมลาภ ทรรศสม  เพชรชมทรัพย์ ครู
102 สพป.ชลบุรี เขต 1 080260 : บ้านท่าจาม นายไพรัช  วีระศิริรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.ชลบุรี เขต 1 080261 : บ้านห้วยมะระ นายกานต์  ภูทองวิจิตร ครู
104 สพป.ชลบุรี เขต 1 080261 : บ้านห้วยมะระ นางสาวทิราภรณ์  วุฒิมานพ ครู
105 สพป.ชลบุรี เขต 1 080249 : อนุบาลหนองใหญ่ มะโน   อินทร์เจริญ ครู
106 สพป.ชลบุรี เขต 1 080250 : บ้านหนองผักหนาม ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  ชินวงษ์ ครู
107 สพป.ชลบุรี เขต 1 080251 : บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) หทัยภัทร  จันทร์เต็ม ครู คศ.1
108 สพป.ชลบุรี เขต 1 080252 : บ้านหนองประดู่ จรรยา  มีนะพงค์ พนักงานราชการ
109 สพป.ชลบุรี เขต 1 080252 : บ้านหนองประดู่ ชุติมา  แซ่เฮ้ง ธุรการ