รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชลบุรี เขต 2 080180 : วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) นางจุฑามาศ  เวินสันเทียะ ครู ชำนาญการ
2 สพป.ชลบุรี เขต 2 080182 : วัดโคกขี้หนอน ศรัณยู  เจริญสุข ครู
3 สพป.ชลบุรี เขต 2 080188 : วัดวรพรตสังฆาวาส อุไรภรณ์  ไชยณรงค์ ครูผู้ช่วย
4 สพป.ชลบุรี เขต 2 080189 : บ้านบางแสม นางสาวอรอนงค์  วงศร ครูผู้ช่วย
5 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 : วัดบางนาง นางสาวกนกพร  ศรีใส ธุรการ
6 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 : วัดบางนาง วชิราพร  คิดดีจริง ครูผู้ช่วย
7 สพป.ชลบุรี เขต 2 080191 : บ้านเนินถาวร นางเอมอร  บุญน้อย ครู
8 สพป.ชลบุรี เขต 2 080183 : บ้านบางหัก ปธมะ  คณิวัชรธำรงคุณ ครู
9 สพป.ชลบุรี เขต 2 080183 : บ้านบางหัก ไอรดา  ทองโต ครู
10 สพป.ชลบุรี เขต 2 080185 : วัดบ้านเก่า พัชรา  ศรีหาบุตร ครู
11 สพป.ชลบุรี เขต 2 080186 : วัดศรีประชาราม นางอำไพ  จันทร์ประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.ชลบุรี เขต 2 080186 : วัดศรีประชาราม ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์  พุ่มเกษม ครู
13 สพป.ชลบุรี เขต 2 080187 : บ้านย่านซื่อ เทิดศักดิ์  เกิดเพ็ชร์ ครู
14 สพป.ชลบุรี เขต 2 080187 : บ้านย่านซื่อ ทิวา  ประภาชื่นชม ครูผู้ช่วย
15 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 : อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สรัญญา  ทวีการ ครู
16 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 : อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นายมงคล  คำภูมี ครู
17 สพป.ชลบุรี เขต 2 080168 : วัดพานทอง ปรัชญาวัฒน์  ป้องญาติ ครู
18 สพป.ชลบุรี เขต 2 080169 : วัดหนองแช่แว่น ศศิธร  นามเดช ครูผู้ช่วย
19 สพป.ชลบุรี เขต 2 080169 : วัดหนองแช่แว่น วรรณนิภา  สิงห์พรมมา ครูผู้ช่วย
20 สพป.ชลบุรี เขต 2 080170 : วัดบ้านไร่ นายสุเจษฐ  ทองสืบแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.ชลบุรี เขต 2 080173 : วัดบ้านงิ้ว กัญญาณัฐ  เวียงสงค์ ครู
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 080176 : อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม จินตนา  เนาว์วิจิตร ครู
23 สพป.ชลบุรี เขต 2 080176 : อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม นางสาววราภรณ์  ศรีสิงห์ ข้าราชการครู
24 สพป.ชลบุรี เขต 2 080174 : ชุมชนวัดหนองตำลึง เกรียงเดช  กนกบัญชร ครู
25 สพป.ชลบุรี เขต 2 080175 : บ้านห้วยตากด้าย อุทัยวรรณ  แสงสุโท เจ้าหน้าที่พัสดุ
26 สพป.ชลบุรี เขต 2 080177 : วัดหนองกะขะ เบญจมาศ  ส่วยโสภา ครูผู้ช่วย
27 สพป.ชลบุรี เขต 2 080178 : วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) สุพรรณี  กาญจนา ครู
28 สพป.ชลบุรี เขต 2 080179 : วัดหนองกาน้ำ นภวรรณ  ด้วงงาม ธุรการ
29 สพป.ชลบุรี เขต 2 080172 : วัดโป่งตามุข ภาขวัญ  สุดสงวน ครู
30 สพป.ชลบุรี เขต 2 080184 : วัดแหลมแค ปนัดดา  ประสพกาญจน์ ครู
31 สพป.ชลบุรี เขต 2 080113 : อนุบาลพนัสศึกษาลัย อัมพร  ศรีม่วง ครู
32 สพป.ชลบุรี เขต 2 080126 : วัดโคกเพลาะ นางสาวกฤตพร  ขุนพิลึก ครูอัตรจ้าง
33 สพป.ชลบุรี เขต 2 080126 : วัดโคกเพลาะ เมธวัฒน์  จันทร์เพ็ชร ครูผู้ช่วย
34 สพป.ชลบุรี เขต 2 080127 : วัดเนินตามาก นายจีระศักดิ์  พรมรักษ์ ครู
35 สพป.ชลบุรี เขต 2 080119 : บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) พจนา  รัตนรักษ์ ครู
36 สพป.ชลบุรี เขต 2 080166 : วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) สันทิฏฐ์  ปรีชารัตน์ ครู
37 สพป.ชลบุรี เขต 2 080118 : วัดใหม่ท่าโพธิ์ จตุพันธ์  รุจิรานุกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
38 สพป.ชลบุรี เขต 2 080118 : วัดใหม่ท่าโพธิ์ นางศิริพร  ทาทราย ครู
39 สพป.ชลบุรี เขต 2 080159 : ไทยรัฐวิทยา42 วรรณภา  อภิชาติวงศา ครู
40 สพป.ชลบุรี เขต 2 080157 : วัดโคกพระศิลาราม อภิรดี  อึ่งพวง ครู คศ 1
41 สพป.ชลบุรี เขต 2 080157 : วัดโคกพระศิลาราม อุมาพร  สอนนุช ครูผู้ช่วย
42 สพป.ชลบุรี เขต 2 080158 : บ้านเนิน นางวัชรินทร์  สินธุภูมิ ครู
43 สพป.ชลบุรี เขต 2 080155 : วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) นายสมศักดิ์  กังวานพณิชบ์ ครู
44 สพป.ชลบุรี เขต 2 080155 : วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) คมสันติ  ทับรอด ครู
45 สพป.ชลบุรี เขต 2 080156 : วัดเนินสัก นางกิมดา  วาจาสัตย์ ครู
46 สพป.ชลบุรี เขต 2 080144 : บ้านน้ำซับ นางสาววรัญญา  สมตน ครู โรงเรียนบ้านน้ำซับ
47 สพป.ชลบุรี เขต 2 080145 : บ้านสระนา ศิธทธาสินี  สุปะกรรม ครู
48 สพป.ชลบุรี เขต 2 080145 : บ้านสระนา มาลัย  พิมลา ครู
49 สพป.ชลบุรี เขต 2 080145 : บ้านสระนา ดารุณี   แก้วมาลา ครู
50 สพป.ชลบุรี เขต 2 080146 : บ้านหนองสองห้อง อัจฉรา  อติชาติ ครู
51 สพป.ชลบุรี เขต 2 080146 : บ้านหนองสองห้อง นางสาวสิรวีร์  ขันธะกาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา
52 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 : วัดอัมพวนาราม อติพร  รุ่งเรือง ครู
53 สพป.ชลบุรี เขต 2 080143 : วัดนาวังหิน ยุพา  บุญยิ่ง ครู
54 สพป.ชลบุรี เขต 2 080154 : บ้านเนินหลังเต่า สุพัชร  สุพัชรมงคลกิจ ครู
55 สพป.ชลบุรี เขต 2 080154 : บ้านเนินหลังเต่า นางบุษบา  หมีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.ชลบุรี เขต 2 080114 : วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) นายวิชิต  ตุงคะเสน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
57 สพป.ชลบุรี เขต 2 080115 : วัดบ้านศาลา ศุภิสญา  แสงสว่าง ครู
58 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 : วัดกลางคลองหลวง รุ่งเรือง  รุ่งเรือง มากูล ธุรการ
59 สพป.ชลบุรี เขต 2 080122 : ชุมชนวัดโบสถ์ นางวิไล  ปรีดาพรพันธุ์ ครู
60 สพป.ชลบุรี เขต 2 080125 : วัดหลวงพรหมาวาส รวิวรรณ  เทศสวัสดิ์ ครู
61 สพป.ชลบุรี เขต 2 080134 : บ้านเขาดินวังตาสี เถลิง  องอาจ ครู
62 สพป.ชลบุรี เขต 2 080135 : วัดแก้วศิลาราม แสงเดือน  ลุนภูงา ครู
63 สพป.ชลบุรี เขต 2 080133 : บ้านสระสี่เหลี่ยม พัลลภ  สินสมใจ ครู
64 สพป.ชลบุรี เขต 2 080120 : บ้านหนองขยาด ศิริพร  รัตนนท์ ครู
65 สพป.ชลบุรี เขต 2 080138 : บ้านหนองไผ่ ศศิธร  หมวกสีปาน ครู
66 สพป.ชลบุรี เขต 2 080139 : วัดทรงธรรม นันทพร  รารักษ์ ครู
67 สพป.ชลบุรี เขต 2 080140 : บ้านทรายมูล นางสาวศิริพร  แผ้วนาง ครู
68 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 : วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) วิญญู  นวลแย้ม ครูผู้ช่วย
69 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 : วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) กิ่งกนก  พิทักษ์กมล เจ้าหน้าที่พัสดุ
70 สพป.ชลบุรี เขต 2 080148 : บ้านหนองข่า สุริยะ  พันธ์ขาว ครูผู้ช่วย
71 สพป.ชลบุรี เขต 2 080149 : บ้านไร่เสธ์ นายศักนรินทร์  คุ้มตระกูล ครู
72 สพป.ชลบุรี เขต 2 080150 : บ้านหนองไผ่แก้ว รังสิยา  สิงห์ครุ ครู
73 สพป.ชลบุรี เขต 2 080151 : วัดแปลงเกต ภานุ  ไวยาวัจมัย ครูผู้ช่วย
74 สพป.ชลบุรี เขต 2 080152 : บ้านเขาอำนวยสุข สุพัตรา  ปองได้ ครู
75 สพป.ชลบุรี เขต 2 080136 : วัดหนองสังข์ สาวิตรี  ทองนพคุณ ครูชำนาญการ
76 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 : วัดหน้าพระธาตุ สุชีรา  รักษาราษฎร์ ธุรการโรงเรียน
77 สพป.ชลบุรี เขต 2 080116 : วัดบ้านกลาง นายนิพนธ์  อนันตชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกลาง
78 สพป.ชลบุรี เขต 2 080116 : วัดบ้านกลาง นางสาวอรอมร   แก้วรุณคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.ชลบุรี เขต 2 080160 : ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง กรรณิการ์  แม่นปืน ครูผู้ช่วย
80 สพป.ชลบุรี เขต 2 080161 : วัดทุ่งเหียง นิศรา  นิสารัตน์ ครู
81 สพป.ชลบุรี เขต 2 080162 : บ้านหนองยาง อโณทัย  ภูมิเขต ครู
82 สพป.ชลบุรี เขต 2 080163 : วัดชุมแสงศรีวนาราม ภัทริษา  โคตมา เจ้าหน้าที่พัสดุ
83 สพป.ชลบุรี เขต 2 080163 : วัดชุมแสงศรีวนาราม สุขสันต์  ลุงไธสง ครู
84 สพป.ชลบุรี เขต 2 080164 : บ้านหนองพรหม พยุง  ประทุมทอง ครู
85 สพป.ชลบุรี เขต 2 080132 : วัดป่าแก้ว นส.จรรยา  เรืองโรจนพันธุ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
86 สพป.ชลบุรี เขต 2 080130 : บ้านแปลงกระถิน พรทิพย์  รักยิ่ง ครู
87 สพป.ชลบุรี เขต 2 080131 : วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) นายปิยะนันท์  เอี่ยมพิจิตร ครู
88 สพป.ชลบุรี เขต 2 080129 : วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) วัชรา  งามผิวเหลือง ครูผู้ช่วย
89 สพป.ชลบุรี เขต 2 080129 : วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) นายพงศกร  ยาลังกา ครู
90 สพป.ชลบุรี เขต 2 080272 : บ้านอ่างกระพงศ์ amornrat  sakulphan ครูผู้ช่วย
91 สพป.ชลบุรี เขต 2 080273 : บ้านธรรมรัตน์ สิทธิณีย์  ละครราช ครูผู้ช่วย
92 สพป.ชลบุรี เขต 2 080274 : บ้านคลองโค ปุณขวีค์  ทองพราย ครู
93 สพป.ชลบุรี เขต 2 080274 : บ้านคลองโค ปุณขวีค์  ทองพราย ครู
94 สพป.ชลบุรี เขต 2 080274 : บ้านคลองโค รัตน์รวี  ปินะถา ครูผู้ช่วย
95 สพป.ชลบุรี เขต 2 080275 : บ้านขุนชำนาญ ยุวดี  ต่วนเทศ ครู
96 สพป.ชลบุรี เขต 2 080276 : บ้านวังมะเดื่อ นางสาวอารยา  ลิ้มภักดีสวัสดิ์ ครู
97 สพป.ชลบุรี เขต 2 080276 : บ้านวังมะเดื่อ นางสาวศิริวิมล  ศรีบริบูรณ์ ครูผู้ช่วย
98 สพป.ชลบุรี เขต 2 080289 : บ้านคลองปริง นางสาวกชพร  เจียมเจริญ ธุรการ
99 สพป.ชลบุรี เขต 2 080289 : บ้านคลองปริง เบญจมาศ  สัตตะโส ครูผู้ช่วย
100 สพป.ชลบุรี เขต 2 080266 : บ้านบึงตะกู กชพร  โพธิ์จุมพล ครู
101 สพป.ชลบุรี เขต 2 080266 : บ้านบึงตะกู นายวิชิต  เหลาทอง ครู
102 สพป.ชลบุรี เขต 2 080268 : บ้านตลาดเนินหิน นางสาวรจสุคน  ดีประดับ ครู
103 สพป.ชลบุรี เขต 2 080268 : บ้านตลาดเนินหิน จิรภัทร  ทองนพคุณ ครูผู้ช่วย
104 สพป.ชลบุรี เขต 2 080278 : บ้านเนินดินแดง สายชล  บุดดาเวียง ครู
105 สพป.ชลบุรี เขต 2 080278 : บ้านเนินดินแดง นางสาวสุภาพร  ขันธ์ศรี ครู
106 สพป.ชลบุรี เขต 2 080267 : บ้านบ่อกวางทอง นางสาวประภาพร  สิทธิคำฟู ครู คศ.1
107 สพป.ชลบุรี เขต 2 080263 : วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) มนตรี  ฝ่ายเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.ชลบุรี เขต 2 080263 : วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) นางสาวศิลาพรรณ  ตรีวัฒนานนท์ ครู
109 สพป.ชลบุรี เขต 2 080264 : บ้านหนองเกตุ มนัชนก  พลหมั่น ครูผู้ช่วย
110 สพป.ชลบุรี เขต 2 080265 : บ้านหนองเสม็ด ศิรินทร์ธา   วรรณพัฒน์ ครูผู้ช่วย
111 สพป.ชลบุรี เขต 2 080265 : บ้านหนองเสม็ด พัชรินทร์  ไวสาหลง ครูผู้ช่วย
112 สพป.ชลบุรี เขต 2 080280 : อนุบาลบ่อทอง วนัชญา  พรมโชติ ครูผู้ช่วย
113 สพป.ชลบุรี เขต 2 080281 : บ้านทับสูง นางสาวนาริดา   คำดี ครูผู้ช่วย
114 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 : บ้านทับร้าง นางสาวปวีณา  ศิลาภานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.ชลบุรี เขต 2 080284 : บ้านคลองใหญ่ มาลี  หินขาว ครูผู้ช่วย
116 สพป.ชลบุรี เขต 2 080290 : บ้านคลองยาง วรรณิภา  พิมพ์โปร่ง ครู
117 สพป.ชลบุรี เขต 2 080291 : บ้านคลองกุ่ม นายต่อศักดิ์  โพธิ์มะฮาด ครูผู้ช่วย
118 สพป.ชลบุรี เขต 2 080285 : สวนป่าคลองตาเพชรบน นันทวัน  ป้านสวาท ครู
119 สพป.ชลบุรี เขต 2 080286 : บ้านคลองตาเพชร วรรณภัสสร  ถนอมจิตร์ ครูผู้ช่วย
120 สพป.ชลบุรี เขต 2 080286 : บ้านคลองตาเพชร นายสหวิทย์  จันทร์แดง ครูผู้ช่วย
121 สพป.ชลบุรี เขต 2 080288 : บ้านเขาใหญ่ ขวัญชีวา  ปัสสาวะสังข์ ครู
122 สพป.ชลบุรี เขต 2 080269 : วัดสุวรรณารัญญิกาวาส สุวรรณา  เพศโพธิ์สิทธิ์ ครูผู้ช่วย
123 สพป.ชลบุรี เขต 2 080270 : บ้านทุ่งน้อย ปรียานุช  ภัยวงศ์ ครูผู้ช่วย
124 สพป.ชลบุรี เขต 2 080271 : บ้านคลองโอ่ง ศิริพร  ทองสืบแสง ครู
125 สพป.ชลบุรี เขต 2 080297 : วัดเขาวนาพุทธาราม นางสาวสุนทรี  เข็มทอง ครู
126 สพป.ชลบุรี เขต 2 080301 : บ้านหนองชุมเห็ด สุทธิพล  ยาวะโนภาส ครูผู้ช่วย
127 สพป.ชลบุรี เขต 2 080302 : บ้านเนินทุ่ง นางสาวสุทธิวรรณ  พริ้งเพราะ ครูผู้ช่วย
128 สพป.ชลบุรี เขต 2 080303 : บ้านเขาสัตตพรหม นางสุพิมพ์พร  โยมคูเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.ชลบุรี เขต 2 080304 : บ้านหนองยายหมาด นางสาวสุพัตรา  ศรีจันทร์โฉม ครูผู้ช่วย
130 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 : บ้านเขาวังแก้ว ปวีณา  บุญเสริม ครู
131 สพป.ชลบุรี เขต 2 080307 : บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) ธีระพงษ์   ล่องคลอง ครูผู้ช่วย
132 สพป.ชลบุรี เขต 2 080296 : อนุบาลเกาะจันทน์ นายสมพงษ์  ฮวดชัย ครูผู้ช่วย
133 สพป.ชลบุรี เขต 2 080298 : บ้านโค้งประดู่ หทัยวัลย์  คุ้มภัย ครู
134 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 : บ้านเจ็ดเนิน จิราพร  ขมสนิท ครู
135 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 : บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
136 สพป.ชลบุรี เขต 2 080300 : บ้านชุมนุมปรกฟ้า นายทวนทน   โต๊ะงาม ครู
137 สพป.ชลบุรี เขต 2 080300 : บ้านชุมนุมปรกฟ้า นายธานี  วีระสกุล ครู
138 สพป.ชลบุรี เขต 2 080294 : วัดท่าบุญมี ณัชชา  นาคนวล ครูผู้ช่วย
139 สพป.ชลบุรี เขต 2 080294 : วัดท่าบุญมี นางสาวอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์ ครูผู้ช่วย
140 สพป.ชลบุรี เขต 2 080295 : บ้านห้วยหวาย ปาริชาติ  แย้มบาล ครูชำนาญการพิเศษ
141 สพป.ชลบุรี เขต 2 080295 : บ้านห้วยหวาย รสสุคนธ์  ถิ่นทวี ครูชำนาญการ
142 สพป.ชลบุรี เขต 2 080292 : บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) นางนิตยา  วรเพียรกิตติคุณ ครู
143 สพป.ชลบุรี เขต 2 080293 : บ้านสามแยก นันทกา  สนิทใจรักษ์ ครู