รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชลบุรี เขต 2 080180 : วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) จ.ส.อ.นิธิ  โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.ชลบุรี เขต 2 080180 : วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) นางจุฑามาศ  เวินสันเทียะ ครู ชำนาญการ
3 สพป.ชลบุรี เขต 2 080182 : วัดโคกขี้หนอน ปิยะ  ธวัชไพบูลย์ ครู
4 สพป.ชลบุรี เขต 2 080182 : วัดโคกขี้หนอน ศรัณยู  เจริญสุข ครู
5 สพป.ชลบุรี เขต 2 080188 : วัดวรพรตสังฆาวาส อุไรภรณ์  ไชยณรงค์ ครูผู้ช่วย
6 สพป.ชลบุรี เขต 2 080189 : บ้านบางแสม สหสิน  ประสนิท ครู
7 สพป.ชลบุรี เขต 2 080189 : บ้านบางแสม ชวนชม  ชัยณรงค์ ครู
8 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 : วัดบางนาง สิปปกร  วินิจฉัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
9 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 : วัดบางนาง พนภา  สนรักษา ครู
10 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 : วัดบางนาง วชิราพร  คิดดีจริง ครูผู้ช่วย
11 สพป.ชลบุรี เขต 2 080191 : บ้านเนินถาวร นางเอมอร  บุญน้อย ครู
12 สพป.ชลบุรี เขต 2 080191 : บ้านเนินถาวร สร้อยพิกุล  ศรีจันทร์ ครูอัตราจ้าง
13 สพป.ชลบุรี เขต 2 080183 : บ้านบางหัก ไอรดา  ทองโต ครู
14 สพป.ชลบุรี เขต 2 080185 : วัดบ้านเก่า นางสาวสีดา  คงคำ ครู
15 สพป.ชลบุรี เขต 2 080185 : วัดบ้านเก่า นางอชิรญา  พิมพ์ปัจฉิม ครู
16 สพป.ชลบุรี เขต 2 080186 : วัดศรีประชาราม นางอำไพ  จันทร์ประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.ชลบุรี เขต 2 080187 : บ้านย่านซื่อ ดริศ  อิทธิธรรมรัตน์ พนักงานราชการ
18 สพป.ชลบุรี เขต 2 080187 : บ้านย่านซื่อ ทิวา  ประภาชื่นชม ครูผู้ช่วย
19 สพป.ชลบุรี เขต 2 080187 : บ้านย่านซื่อ ธนชาติ  สุขใจ ครู
20 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 : อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สรัญญา  ทวีการ ครู
21 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 : อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นางสาวแสงเทียน  สิงห์ ธุรการ
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 : อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สิริกัญญา  อาษาธง พนักงานราชการ
23 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 : อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นายมงคล  คำภูมี ครู
24 สพป.ชลบุรี เขต 2 080168 : วัดพานทอง ณิชานันทน์  ขวัญตัว ครู
25 สพป.ชลบุรี เขต 2 080169 : วัดหนองแช่แว่น วรรณนิภา  สิงห์พรมมา ครูผู้ช่วย
26 สพป.ชลบุรี เขต 2 080169 : วัดหนองแช่แว่น ศศิธร  นามเดช ครูผู้ช่วย
27 สพป.ชลบุรี เขต 2 080170 : วัดบ้านไร่ นายนฤดล  ประคองสิน ลูกจ้างชั่วคราว
28 สพป.ชลบุรี เขต 2 080170 : วัดบ้านไร่ นายสุเจษฐ  ทองสืบแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.ชลบุรี เขต 2 080173 : วัดบ้านงิ้ว กัญญาณัฐ  เวียงสงค์ ครู
30 สพป.ชลบุรี เขต 2 080176 : อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม นางสาววราภรณ์  ศรีสิงห์ ข้าราชการครู
31 สพป.ชลบุรี เขต 2 080176 : อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม นภาพักตร์   วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.ชลบุรี เขต 2 080174 : ชุมชนวัดหนองตำลึง เกรียงเดช  กนกบัญชร ครู
33 สพป.ชลบุรี เขต 2 080174 : ชุมชนวัดหนองตำลึง กุลชญา  กมลคณาวุฒิ ครู
34 สพป.ชลบุรี เขต 2 080175 : บ้านห้วยตากด้าย นิติญา  ลือกำลัง ครูผู้ช่วย
35 สพป.ชลบุรี เขต 2 080177 : วัดหนองกะขะ ลัดดาวัลย์  ดวงรัตน์ ครู
36 สพป.ชลบุรี เขต 2 080177 : วัดหนองกะขะ ประไพ  ศิลาชัย ครูผู้ช่วย
37 สพป.ชลบุรี เขต 2 080177 : วัดหนองกะขะ นางสาวดวงพร  สาวไชย ครู
38 สพป.ชลบุรี เขต 2 080178 : วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) สุพรรณี  กาญจนา ครู
39 สพป.ชลบุรี เขต 2 080178 : วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวจุฑามาศ  ทองมา พนักงานราชการ
40 สพป.ชลบุรี เขต 2 080179 : วัดหนองกาน้ำ นภวรรณ  ด้วงงาม ธุรการ
41 สพป.ชลบุรี เขต 2 080172 : วัดโป่งตามุข ภาขวัญ  สุดสงวน ครู
42 สพป.ชลบุรี เขต 2 080184 : วัดแหลมแค นางสาวศิวพร  นววงศานันต์ ครู
43 สพป.ชลบุรี เขต 2 080184 : วัดแหลมแค ปนัดดา  ประสพกาญจน์ ครู
44 สพป.ชลบุรี เขต 2 080113 : อนุบาลพนัสศึกษาลัย สงเกตุ  ทองขัด ครู
45 สพป.ชลบุรี เขต 2 080113 : อนุบาลพนัสศึกษาลัย อัมพร  ศรีม่วง ครู
46 สพป.ชลบุรี เขต 2 080126 : วัดโคกเพลาะ นางสาวกฤตพร  ขุนพิลึก ครูอัตรจ้าง
47 สพป.ชลบุรี เขต 2 080126 : วัดโคกเพลาะ ศุภากร  มงกุฏทอง ครู
48 สพป.ชลบุรี เขต 2 080126 : วัดโคกเพลาะ เมธวัฒน์  จันทร์เพ็ชร ครูผู้ช่วย
49 สพป.ชลบุรี เขต 2 080127 : วัดเนินตามาก นายจีระศักดิ์  พรมรักษ์ ครู
50 สพป.ชลบุรี เขต 2 080119 : บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) พจนา  รัตนรักษ์ ครู
51 สพป.ชลบุรี เขต 2 080166 : วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) สันทิฏฐ์  ปรีชารัตน์ ครู
52 สพป.ชลบุรี เขต 2 080118 : วัดใหม่ท่าโพธิ์ นางสาวแว่นแก้ว  สร้อยสำลี ครู
53 สพป.ชลบุรี เขต 2 080118 : วัดใหม่ท่าโพธิ์ นางศิริพร  ทาทราย ครู
54 สพป.ชลบุรี เขต 2 080159 : ไทยรัฐวิทยา42 วรรณภา  อภิชาติวงศา ครู
55 สพป.ชลบุรี เขต 2 080159 : ไทยรัฐวิทยา42 วิชุดา  สุขมณี ครูอัตราจ้าง
56 สพป.ชลบุรี เขต 2 080157 : วัดโคกพระศิลาราม สุรีพร  มงคลธนวัฒน์ ครู คศ 1
57 สพป.ชลบุรี เขต 2 080157 : วัดโคกพระศิลาราม สิรวีร์  ขันธะกาด ครู
58 สพป.ชลบุรี เขต 2 080157 : วัดโคกพระศิลาราม อภิรดี  อึ่งพวง ครู คศ 1
59 สพป.ชลบุรี เขต 2 080158 : บ้านเนิน นายวิสิทธิ์  เตาฟิก ครู
60 สพป.ชลบุรี เขต 2 080155 : วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) นางศิวพร  ขุนภักดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
61 สพป.ชลบุรี เขต 2 080155 : วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) นายสมศักดิ์  กังวานพณิชบ์ ครู
62 สพป.ชลบุรี เขต 2 080156 : วัดเนินสัก นางกิมดา  วาจาสัตย์ ครู
63 สพป.ชลบุรี เขต 2 080156 : วัดเนินสัก นางเยาวยง  รัตนธำรงค์ ครู
64 สพป.ชลบุรี เขต 2 080144 : บ้านน้ำซับ สมบูรณ์  คำเกลี้ยง ครูอัตราจ้าง
65 สพป.ชลบุรี เขต 2 080144 : บ้านน้ำซับ เทวี  เผือกนรินทร์ ครูอัตราจ้าง
66 สพป.ชลบุรี เขต 2 080144 : บ้านน้ำซับ นางปิยะกุล  เข็มทอง ครู
67 สพป.ชลบุรี เขต 2 080145 : บ้านสระนา มาลัย  พิมลา ครู
68 สพป.ชลบุรี เขต 2 080145 : บ้านสระนา ศิธทธาสินี  สุปะกรรม ครู
69 สพป.ชลบุรี เขต 2 080145 : บ้านสระนา ดารุณี   แก้วมาลา ครู
70 สพป.ชลบุรี เขต 2 080146 : บ้านหนองสองห้อง อัจฉรา  อติชาติ ครู
71 สพป.ชลบุรี เขต 2 080146 : บ้านหนองสองห้อง จันทนา  ฮ้อเจริญ ครูคศ.3
72 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 : วัดอัมพวนาราม วรรณภา  ยุทธนาการ ธุรการ
73 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 : วัดอัมพวนาราม มรกต  ทองงาม ครูอัตราจ้าง
74 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 : วัดอัมพวนาราม ปิยดา  ภู่ทิม ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 : วัดอัมพวนาราม อติพร  รุ่งเรือง ครู
76 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 : วัดอัมพวนาราม พงศ์สุดา  สาลีพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม
77 สพป.ชลบุรี เขต 2 080143 : วัดนาวังหิน ยุพา  บุญยิ่ง ครู
78 สพป.ชลบุรี เขต 2 080154 : บ้านเนินหลังเต่า สุพัชร  สุพัชรมงคลกิจ ครู
79 สพป.ชลบุรี เขต 2 080154 : บ้านเนินหลังเต่า นางบุษบา  หมีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.ชลบุรี เขต 2 080114 : วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สมทรง  อัชฌายะสุนทร หัวหน้าพัสดุ
81 สพป.ชลบุรี เขต 2 080114 : วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) นายวิชิต  ตุงคะเสน เจ้าหน้าที่พัสดุ
82 สพป.ชลบุรี เขต 2 080114 : วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) ธนากรณ์  บุญมาก ครู
83 สพป.ชลบุรี เขต 2 080115 : วัดบ้านศาลา เตือนจิต  ปิงทิ ครูผู้ช่วย
84 สพป.ชลบุรี เขต 2 080115 : วัดบ้านศาลา ศุภิสญา  แสงสว่าง ครู
85 สพป.ชลบุรี เขต 2 080115 : วัดบ้านศาลา เพลินพิศ  อวชัย ครู
86 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 : วัดกลางคลองหลวง บุญสม  ศรียี่สุ่น ครู
87 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 : วัดกลางคลองหลวง รุ่งเรือง  รุ่งเรือง มากูล ธุรการ
88 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 : วัดกลางคลองหลวง สมคิด  บุตรสนม ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.ชลบุรี เขต 2 080122 : ชุมชนวัดโบสถ์ สิริมา  เจียมจุ้ย ครู
90 สพป.ชลบุรี เขต 2 080122 : ชุมชนวัดโบสถ์ นางวิไล  ปรีดาพรพันธุ์ ครู
91 สพป.ชลบุรี เขต 2 080125 : วัดหลวงพรหมาวาส รวิวรรณ  เทศสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
92 สพป.ชลบุรี เขต 2 080125 : วัดหลวงพรหมาวาส นายปริญญา  ศรีกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
93 สพป.ชลบุรี เขต 2 080134 : บ้านเขาดินวังตาสี เถลิง  องอาจ ครู
94 สพป.ชลบุรี เขต 2 080135 : วัดแก้วศิลาราม แสงเดือน  ลุนภูงา ครู
95 สพป.ชลบุรี เขต 2 080133 : บ้านสระสี่เหลี่ยม นายสุมิตร  ขมสนิท ครู
96 สพป.ชลบุรี เขต 2 080133 : บ้านสระสี่เหลี่ยม พัลลภ  สินสมใจ ครู
97 สพป.ชลบุรี เขต 2 080121 : วัดหนองม่วงใหม่ สุรเชษฐ์  พินิจกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.ชลบุรี เขต 2 080121 : วัดหนองม่วงใหม่ นางสาวเบญญาภา   จันทร์น้อย ครู
99 สพป.ชลบุรี เขต 2 080121 : วัดหนองม่วงใหม่ นายธนากร  พูลพิพัฒน์ ครู
100 สพป.ชลบุรี เขต 2 080120 : บ้านหนองขยาด ศิริพร  รัตนนท์ ครู
101 สพป.ชลบุรี เขต 2 080138 : บ้านหนองไผ่ จุไรรัตน์  เกิดปรางค์ ครู
102 สพป.ชลบุรี เขต 2 080138 : บ้านหนองไผ่ สุกัญญา  โลกาวิทย์ ครู
103 สพป.ชลบุรี เขต 2 080139 : วัดทรงธรรม นางสาวศุภลักษณ์  ศิริเวช ครู
104 สพป.ชลบุรี เขต 2 080139 : วัดทรงธรรม นันทพร  รารักษ์ ครู
105 สพป.ชลบุรี เขต 2 080139 : วัดทรงธรรม ศุภลักษณ์   ศิริเวช ครู
106 สพป.ชลบุรี เขต 2 080139 : วัดทรงธรรม สถาพร  แก้วคำ ครูผู้ช่วย
107 สพป.ชลบุรี เขต 2 080140 : บ้านทรายมูล นายสนธิ  อุมา ครู
108 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 : วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) กิ่งกนก  พิทักษ์กมล เจ้าหน้าที่พัสดุ
109 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 : วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
110 สพป.ชลบุรี เขต 2 080148 : บ้านหนองข่า ชวนพิศ  สุขวิวัฒน์ ครู
111 สพป.ชลบุรี เขต 2 080148 : บ้านหนองข่า สุริยะ  พันธ์ขาว ครูผู้ช่วย
112 สพป.ชลบุรี เขต 2 080148 : บ้านหนองข่า ทรงศักดิ์  เปาะทนต์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
113 สพป.ชลบุรี เขต 2 080149 : บ้านไร่เสธ์ นายศักนรินทร์  คุ้มตระกูล ครู
114 สพป.ชลบุรี เขต 2 080149 : บ้านไร่เสธ์ นายศักนรินทร์  คุ้มตระกูล เจ้าหน้าที่พัสดุ
115 สพป.ชลบุรี เขต 2 080150 : บ้านหนองไผ่แก้ว รังสิยา  สิงห์ครุ ครู
116 สพป.ชลบุรี เขต 2 080151 : วัดแปลงเกต นางวไลลักษณ์  คำดี ครู
117 สพป.ชลบุรี เขต 2 080151 : วัดแปลงเกต ภานุ  ไวยาวัจมัย ครูผู้ช่วย
118 สพป.ชลบุรี เขต 2 080152 : บ้านเขาอำนวยสุข สุพัตรา  ปองได้ ครู
119 สพป.ชลบุรี เขต 2 080136 : วัดหนองสังข์ สาวิตรี  ทองนพคุณ ครูชำนาญการ
120 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 : วัดหน้าพระธาตุ สุชีรา  รักษาราษฎร์ ธุรการโรงเรียน
121 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 : วัดหน้าพระธาตุ สุธาศิณี  ถิ่นทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.ชลบุรี เขต 2 080116 : วัดบ้านกลาง นางสาวจิตรา  ละมัย ครู
123 สพป.ชลบุรี เขต 2 080116 : วัดบ้านกลาง นาย  อารมณ์ ครู
124 สพป.ชลบุรี เขต 2 080116 : วัดบ้านกลาง นางสาวอรอมร   แก้วรุณคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
125 สพป.ชลบุรี เขต 2 080160 : ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง กรรณิการ์  แม่นปืน ครูผู้ช่วย
126 สพป.ชลบุรี เขต 2 080161 : วัดทุ่งเหียง ศักดิ์ศิลป์  ปริวันตัง ครู
127 สพป.ชลบุรี เขต 2 080161 : วัดทุ่งเหียง สุกัลยา  สอนจันทร์ ครู
128 สพป.ชลบุรี เขต 2 080162 : บ้านหนองยาง อโณทัย  ภูมิเขต ครู
129 สพป.ชลบุรี เขต 2 080162 : บ้านหนองยาง noppun  pumjaroen ครู
130 สพป.ชลบุรี เขต 2 080163 : วัดชุมแสงศรีวนาราม ภัทริษา  โคตมา เจ้าหน้าที่พัสดุ
131 สพป.ชลบุรี เขต 2 080163 : วัดชุมแสงศรีวนาราม สุขสันต์  ลุงไธสง ครู
132 สพป.ชลบุรี เขต 2 080163 : วัดชุมแสงศรีวนาราม กนกพรรษ  นวลแก้ว ครู
133 สพป.ชลบุรี เขต 2 080163 : วัดชุมแสงศรีวนาราม ยุพิน  เฉลิมสุข ครู
134 สพป.ชลบุรี เขต 2 080164 : บ้านหนองพรหม พยุง  ประทุมทอง ครู
135 สพป.ชลบุรี เขต 2 080132 : วัดป่าแก้ว นส.จรรยา  เรืองโรจนพันธุ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
136 สพป.ชลบุรี เขต 2 080130 : บ้านแปลงกระถิน พรทิพย์  รักยิ่ง ครู
137 สพป.ชลบุรี เขต 2 080131 : วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) นายปิยะนันท์  เอี่ยมพิจิตร ครู
138 สพป.ชลบุรี เขต 2 080129 : วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) วัชรา  งามผิวเหลือง ครูผู้ช่วย
139 สพป.ชลบุรี เขต 2 080129 : วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) วลัยพรรณ  ศรีมหายันต์ พนักงานราชการ
140 สพป.ชลบุรี เขต 2 080272 : บ้านอ่างกระพงศ์ amornrat  sakulphan ครูผู้ช่วย
141 สพป.ชลบุรี เขต 2 080272 : บ้านอ่างกระพงศ์ ฉัตรกมล  สรรพชัย ครูผู้ช่วย
142 สพป.ชลบุรี เขต 2 080273 : บ้านธรรมรัตน์ สิทธิณีย์  ละครราช ครูผู้ช่วย
143 สพป.ชลบุรี เขต 2 080274 : บ้านคลองโค พจณีย์  ทองพราย ครู
144 สพป.ชลบุรี เขต 2 080274 : บ้านคลองโค นางเสาวณี  วุฒิจารีเลิศสกุล ครู
145 สพป.ชลบุรี เขต 2 080274 : บ้านคลองโค รัตน์รวี  ปินะถา ครูผู้ช่วย
146 สพป.ชลบุรี เขต 2 080275 : บ้านขุนชำนาญ ยุวดี  ต่วนเทศ ครู
147 สพป.ชลบุรี เขต 2 080276 : บ้านวังมะเดื่อ น.ส.ร่มเย็น  กุลสุวรรณ ครู
148 สพป.ชลบุรี เขต 2 080276 : บ้านวังมะเดื่อ ลออทิพย์  สนธิอัชชรา ครู
149 สพป.ชลบุรี เขต 2 080289 : บ้านคลองปริง นางสาวกชพร  เจียมเจริญ ธุรการ
150 สพป.ชลบุรี เขต 2 080289 : บ้านคลองปริง เบญจมาศ  สัตตะโส ครูผู้ช่วย
151 สพป.ชลบุรี เขต 2 080266 : บ้านบึงตะกู นางสุวารี  จันทร์จวง ครู
152 สพป.ชลบุรี เขต 2 080266 : บ้านบึงตะกู นายวิชิต  เหลาทอง ครู
153 สพป.ชลบุรี เขต 2 080268 : บ้านตลาดเนินหิน นางสาวรจสุคน  ดีประดับ ครู
154 สพป.ชลบุรี เขต 2 080268 : บ้านตลาดเนินหิน ปริญญา  สุธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
155 สพป.ชลบุรี เขต 2 080268 : บ้านตลาดเนินหิน จิรภัทร  ทองนพคุณ ครูผู้ช่วย
156 สพป.ชลบุรี เขต 2 080278 : บ้านเนินดินแดง นางสาวสายชล  บุดดาเวียง ครู
157 สพป.ชลบุรี เขต 2 080278 : บ้านเนินดินแดง สายชล  บุดดาเวียง ครู
158 สพป.ชลบุรี เขต 2 080279 : บ้านโปร่งเกตุ พร้อมวาสนา  ถาเพาะ ครูผู้ช่วย
159 สพป.ชลบุรี เขต 2 080267 : บ้านบ่อกวางทอง นัฐพล  บำรุงรส ครู
160 สพป.ชลบุรี เขต 2 080267 : บ้านบ่อกวางทอง นางสาวสุธาทิพย์  ควรนาม ครผู้ช่วย
161 สพป.ชลบุรี เขต 2 080263 : วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) วริษศรา  บุตรจันทร์ ครู
162 สพป.ชลบุรี เขต 2 080263 : วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) นางสาวกรรณิกา  ประพันธ์ ครู
163 สพป.ชลบุรี เขต 2 080263 : วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) ลดาวัลย์  เหล่ามหาเมฆ ครูชำนาญการ
164 สพป.ชลบุรี เขต 2 080264 : บ้านหนองเกตุ มนัชนก  พลหมั่น ครูผู้ช่วย
165 สพป.ชลบุรี เขต 2 080264 : บ้านหนองเกตุ วิชิตา  สืบทอง ครู
166 สพป.ชลบุรี เขต 2 080265 : บ้านหนองเสม็ด ศิรินทร์ธา   วรรณพัฒน์ ครูผู้ช่วย
167 สพป.ชลบุรี เขต 2 080280 : อนุบาลบ่อทอง ณัฐณิชานันท์  พิมพ์ทอง ครู
168 สพป.ชลบุรี เขต 2 080280 : อนุบาลบ่อทอง วนัชญา  พรมโชติ ครูผู้ช่วย
169 สพป.ชลบุรี เขต 2 080281 : บ้านทับสูง นางสาวนาริดา   คำดี ครูผู้ช่วย
170 สพป.ชลบุรี เขต 2 080281 : บ้านทับสูง นางสาวรัศมี  นามเกษ ครู
171 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 : บ้านทับร้าง นางสาวปวีณา  ศิลาภานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
172 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 : บ้านทับร้าง เจษฎา  มินตา ครู
173 สพป.ชลบุรี เขต 2 080284 : บ้านคลองใหญ่ นางแก้ว  ห้องแซง ครู
174 สพป.ชลบุรี เขต 2 080284 : บ้านคลองใหญ่ มาลี  หินขาว ครูผู้ช่วย
175 สพป.ชลบุรี เขต 2 080290 : บ้านคลองยาง วรรณิภา  พิมพ์โปร่ง ครู
176 สพป.ชลบุรี เขต 2 080291 : บ้านคลองกุ่ม นายต่อศักดิ์  โพธิ์มะฮาด ครูผู้ช่วย
177 สพป.ชลบุรี เขต 2 080285 : สวนป่าคลองตาเพชรบน พัชยา  พันธ์ณวงศ์ ครู คศ.1
178 สพป.ชลบุรี เขต 2 080285 : สวนป่าคลองตาเพชรบน นันทวัน  ป้านสวาท ครู
179 สพป.ชลบุรี เขต 2 080285 : สวนป่าคลองตาเพชรบน นางสาวลักคณา  สุระแสง ครูผู้ช่วย
180 สพป.ชลบุรี เขต 2 080286 : บ้านคลองตาเพชร ปาริชาติ  พุ่มคง ครูผู้ช่วย
181 สพป.ชลบุรี เขต 2 080286 : บ้านคลองตาเพชร คมสันต์  กลิ่นทรง ครูผู้ช่วย
182 สพป.ชลบุรี เขต 2 080288 : บ้านเขาใหญ่ นิตย์ธิดา  จันดาสงค์ ครู
183 สพป.ชลบุรี เขต 2 080288 : บ้านเขาใหญ่ ขวัญชีวา  ปัสสาวะสังข์ ครู
184 สพป.ชลบุรี เขต 2 080269 : วัดสุวรรณารัญญิกาวาส มนัสนันท์  เอกนิพิฐสริ ผอ.รร.
185 สพป.ชลบุรี เขต 2 080269 : วัดสุวรรณารัญญิกาวาส เกศินี  ศรีสุข ครูผู้ช่วย
186 สพป.ชลบุรี เขต 2 080270 : บ้านทุ่งน้อย เพ็ญนภา  คำลอยฟ้า ครู
187 สพป.ชลบุรี เขต 2 080270 : บ้านทุ่งน้อย สุริยา  สารคร ครูผู้ช่วย
188 สพป.ชลบุรี เขต 2 080271 : บ้านคลองโอ่ง ศิริพร  ทองสืบแสง ครู
189 สพป.ชลบุรี เขต 2 080271 : บ้านคลองโอ่ง ไตรเทพ  เอี่ยมพินิจ ครู
190 สพป.ชลบุรี เขต 2 080297 : วัดเขาวนาพุทธาราม นางสาวสุนทรี  เข็มทอง ครู
191 สพป.ชลบุรี เขต 2 080297 : วัดเขาวนาพุทธาราม นางสาวธีรยา  เหล่าลือชา ครู
192 สพป.ชลบุรี เขต 2 080301 : บ้านหนองชุมเห็ด นางสาวศศินิภา  ช้างแย้ม ครูผู้ช่วย
193 สพป.ชลบุรี เขต 2 080301 : บ้านหนองชุมเห็ด สุทธิพล  ยาวะโนภาส ครูผู้ช่วย
194 สพป.ชลบุรี เขต 2 080301 : บ้านหนองชุมเห็ด จักรกฤษ  พันหินกอง ครู
195 สพป.ชลบุรี เขต 2 080302 : บ้านเนินทุ่ง ฐิตินันท์  ปั้นบุญมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
196 สพป.ชลบุรี เขต 2 080302 : บ้านเนินทุ่ง ธนยศ  เดชสัจจกุล ครู พนักงานราชการ
197 สพป.ชลบุรี เขต 2 080302 : บ้านเนินทุ่ง อภิเดช  สุรเกียรติ์กุล ครูผู้ช่วย
198 สพป.ชลบุรี เขต 2 080303 : บ้านเขาสัตตพรหม นางสุพิมพ์พร  โยมคูเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.ชลบุรี เขต 2 080303 : บ้านเขาสัตตพรหม อภิญญา  พรมรินทร์ ครู
200 สพป.ชลบุรี เขต 2 080304 : บ้านหนองยายหมาด นางสาวสุพัตรา  ศรีจันทร์โฉม ครูผู้ช่วย
201 สพป.ชลบุรี เขต 2 080304 : บ้านหนองยายหมาด ถนอมนวล  พานจันทร์ ครู คศ.1
202 สพป.ชลบุรี เขต 2 080304 : บ้านหนองยายหมาด นายชลอ  นวลละออ ครู
203 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 : บ้านเขาวังแก้ว chanarat  kumluc ครู คศ.1
204 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 : บ้านเขาวังแก้ว ปวีณา  บุญเสริม ครู
205 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 : บ้านเขาวังแก้ว ยงยุทธ  ยี่สุ่นหอม ครูอัตราจ้าง
206 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 : บ้านเขาวังแก้ว นิภาดา  มุกดาดี ครูผู้ช่วย
207 สพป.ชลบุรี เขต 2 080307 : บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) นายอุดมโชค  เวียงคำ ครูผู้ช่วย
208 สพป.ชลบุรี เขต 2 080307 : บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) ณัฐชนา  สุราชา ครูผู้ช่วย
209 สพป.ชลบุรี เขต 2 080296 : อนุบาลเกาะจันทน์ นายสุภาพ  อามาตมูลตรี ครูผู้ช่วย
210 สพป.ชลบุรี เขต 2 080296 : อนุบาลเกาะจันทน์ นายสมพงษ์  ฮวดชัย ครูผู้ช่วย
211 สพป.ชลบุรี เขต 2 080298 : บ้านโค้งประดู่ หทัยวัลย์  คุ้มภัย ครู
212 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 : บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
213 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 : บ้านเจ็ดเนิน จิราพร  ขมสนิท ครู
214 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 : บ้านเจ็ดเนิน นางแสงจันทร์   ศรีแก้ว ครู
215 สพป.ชลบุรี เขต 2 080300 : บ้านชุมนุมปรกฟ้า นายธานี  วีระสกุล ครู
216 สพป.ชลบุรี เขต 2 080294 : วัดท่าบุญมี นุสรา  กิจจานุลักษ์ ครู
217 สพป.ชลบุรี เขต 2 080294 : วัดท่าบุญมี anuwat  takaen ครูผู้ช่วย
218 สพป.ชลบุรี เขต 2 080295 : บ้านห้วยหวาย รสสุคนธ์  ถิ่นทวี ครูชำนาญการ
219 สพป.ชลบุรี เขต 2 080295 : บ้านห้วยหวาย ปาริชาติ  แย้มบาล ครูชำนาญการพิเศษ
220 สพป.ชลบุรี เขต 2 080292 : บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) นางนิตยา  วรเพียรกิตติคุณ ครู
221 สพป.ชลบุรี เขต 2 080293 : บ้านสามแยก นันทกา  สนิทใจรักษ์ ครู