รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชลบุรี เขต 3 080056 : บ้านห้วยไข่เน่า รัชนีพร  ใกล้พุดซา ครูผู้ช่วย
2 สพป.ชลบุรี เขต 3 080057 : บ้านภูไทร ดรุณี  ดอกแก้ว ครู
3 สพป.ชลบุรี เขต 3 080057 : บ้านภูไทร นายณัฐพงศ์  เปลี่ยนไธสง ครู
4 สพป.ชลบุรี เขต 3 080058 : ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สุภาพร  มิตรอุดม ครู
5 สพป.ชลบุรี เขต 3 080066 : วัดบุญสัมพันธ์ พชรพร  ศัลยกะลิน ครู
6 สพป.ชลบุรี เขต 3 080047 : บ้านโรงหีบ สกาวกาญจน์  สืบภา ครู
7 สพป.ชลบุรี เขต 3 080048 : บ้านตะเคียนเตี้ย นางนุชรีย์  ทรงสง่า ครู
8 สพป.ชลบุรี เขต 3 080049 : บ้านนาวัง รุ่งอรุณ  อักษร ครูผู้ช่วย
9 สพป.ชลบุรี เขต 3 080049 : บ้านนาวัง กรรณิการ์  ปานทอง ครู
10 สพป.ชลบุรี เขต 3 080050 : วัดเวฬุวนาราม นางสาววราภรณ์  ลือจันดา ครู
11 สพป.ชลบุรี เขต 3 080059 : บ้านโป่งสะเก็ต นายอนุสรณ์  เม่นแย้ม ครู
12 สพป.ชลบุรี เขต 3 080043 : อนุบาลบางละมุง นิรันดร์  มาบเมือง ครูชำนาญการ
13 สพป.ชลบุรี เขต 3 080043 : อนุบาลบางละมุง ฐนิษา   เรืองดี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
14 สพป.ชลบุรี เขต 3 080044 : วัดสุกรีย์บุญญาราม นางสาวกนกวรรณ   ทิพยจันทร์ ครูผู้ช่วย
15 สพป.ชลบุรี เขต 3 080045 : บ้านบางละมุง นายวุฒิชัย   แก้วดวงดี ครู
16 สพป.ชลบุรี เขต 3 080046 : บ้านทุ่งกราด นางสาวรพีพรรณ  โพธิบัติ ครู
17 สพป.ชลบุรี เขต 3 080061 : วัดโป่ง เมที  จันทะพรม ครู
18 สพป.ชลบุรี เขต 3 080061 : วัดโป่ง นางพุทธชาติ  ยะลาไสย ครู
19 สพป.ชลบุรี เขต 3 080054 : วัดสว่างอารมณ์ พีรพงศ์  สายช่อฟ้า ครูผู้ช่วย
20 สพป.ชลบุรี เขต 3 080062 : บ้านมาบประชัน ปริศา  โรมพันธุ์ ครูผู้ช่วย
21 สพป.ชลบุรี เขต 3 080060 : ชุมชนบ้านหนองปรือ นางนวลนภา  สนใจการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.ชลบุรี เขต 3 080063 : วัดสุทธาวาส ทองหล่อ  จันทรา ครู
23 สพป.ชลบุรี เขต 3 080064 : บ้านเนินพลับหวาน ศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
24 สพป.ชลบุรี เขต 3 080065 : วัดเขาโพธิ์ทอง กฤษณะ  สายสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
25 สพป.ชลบุรี เขต 3 080065 : วัดเขาโพธิ์ทอง นายธเนตร  เพชรแสวง ครู
26 สพป.ชลบุรี เขต 3 080067 : บ้านทุ่งกลม นางสาวศศิธร  พานิช ครู
27 สพป.ชลบุรี เขต 3 080053 : บ้านสันติคาม วาสนา  กองไตรรัตน์ ครู ค.ศ.1
28 สพป.ชลบุรี เขต 3 080051 : วัดหนองเกตุใหญ่ อรวรรณ  ไชยชาญ ครู
29 สพป.ชลบุรี เขต 3 080051 : วัดหนองเกตุใหญ่ นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์ ครู
30 สพป.ชลบุรี เขต 3 080052 : วัดหนองเกตุน้อย นางสาวปริภาดา  ฉิมมณี ครูผู้ช่วย
31 สพป.ชลบุรี เขต 3 080052 : วัดหนองเกตุน้อย นายวิชัย  วงศ์สืบ ครู
32 สพป.ชลบุรี เขต 3 080068 : ห้วยใหญ่ ธนกฤต  จับใจเหมาะ ครู
33 สพป.ชลบุรี เขต 3 080075 : บ้านนอก ณิชาพัฒน์  เพ็ญ ครู
34 สพป.ชลบุรี เขต 3 080073 : บ้านทุ่งคา บรรจง  บุญเจียม ครูผู้ช่วย
35 สพป.ชลบุรี เขต 3 080074 : บ้านมาบฟักทอง นางภาวินี  สุจำนงค์ ครู
36 สพป.ชลบุรี เขต 3 080069 : บ้านทุ่งละหาน นางสาวภัทรลดา  สุวรรณไตร ครูผู้ช่วย
37 สพป.ชลบุรี เขต 3 080071 : บ้านชากนอก นิศาชล  เกื้อหนุน ครูผู้ช่วย
38 สพป.ชลบุรี เขต 3 080071 : บ้านชากนอก นางปราณี  หัดกล้า ครู
39 สพป.ชลบุรี เขต 3 080071 : บ้านชากนอก ธณัชช์กรณ์   ลาดนอก ครู
40 สพป.ชลบุรี เขต 3 080072 : บ้านบึง เปรมประภา   สุมางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.ชลบุรี เขต 3 080227 : บ้านหุบบอน sirikan  suksilamanee teacher
42 สพป.ชลบุรี เขต 3 080227 : บ้านหุบบอน กนิษฐา  ศิริโฉม ครู
43 สพป.ชลบุรี เขต 3 080228 : บ้านสุรศักดิ์ ปวีณา  สุวรรณคำ ครู
44 สพป.ชลบุรี เขต 3 080229 : บ้านเขาคันทรง ประดิษฐ์พัฒน์  วงค์เมืองคำ ครูผู้ช่วย
45 สพป.ชลบุรี เขต 3 080230 : บ้านระเวิง รุ่งรวี  ชุบไธสง ครูผู้ช่วย
46 สพป.ชลบุรี เขต 3 080230 : บ้านระเวิง นางสาวศรีสุรางค์  กลิ่นชื่น ครู
47 สพป.ชลบุรี เขต 3 080231 : บ้านพันเสด็จนอก นางสาวฐรัชญา  สรรพศรี ครู คศ.1
48 สพป.ชลบุรี เขต 3 080208 : บ้านชากยายจีน ศิวริน  สูงรัว ครูผู้ช่วย
49 สพป.ชลบุรี เขต 3 080209 : วัดมโนรม วิไลลักษณ์  ชาญวิเศษ ครู
50 สพป.ชลบุรี เขต 3 080205 : วัดแหลมฉบัง ภัทรจาริน  บำรุงกูล ครู
51 สพป.ชลบุรี เขต 3 080206 : วัดใหม่เนินพยอม พงศธร  สรภูมิ ครู
52 สพป.ชลบุรี เขต 3 080206 : วัดใหม่เนินพยอม กฤษฎาพร  เชื้อดวงผุย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
53 สพป.ชลบุรี เขต 3 080207 : วัดบ้านนา ธิดารัตน์  บุญมี ครูจ้างสอน
54 สพป.ชลบุรี เขต 3 080218 : บ้านบ่อวิน นายวิศิษฏ์  อ้นขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.ชลบุรี เขต 3 080219 : บ้านเขาหิน พิชชาวีร์  เรียวศรีปรีดี ครู คศ.1
56 สพป.ชลบุรี เขต 3 080192 : อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา นางสาวธัญชนก   บุตรศิริ เจ้าหน้าที่
57 สพป.ชลบุรี เขต 3 080192 : อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา นางสาวอาทิมา  สร้อยจิตร ครู
58 สพป.ชลบุรี เขต 3 080193 : บ้านห้วยกรุ สุชาดา  ลองเทพ ครู
59 สพป.ชลบุรี เขต 3 080194 : วัดตโปทาราม วินัย  บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.ชลบุรี เขต 3 080195 : บ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) ภูวนัย  ปัฐพี ครู
61 สพป.ชลบุรี เขต 3 080196 : วัดเขาฉลาก ธนาวดี  ทองอ้ม ครู
62 สพป.ชลบุรี เขต 3 080196 : วัดเขาฉลาก ปิยวรรณ  มรกต ครู
63 สพป.ชลบุรี เขต 3 080197 : บ้านทางตรง สุชาติ  ทองสี ครู
64 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 : วัดอัมพวัน นางสาวปิยวรรณ  สิงห์ยศ ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน
65 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 : วัดอัมพวัน นางสาววันวิสา  สีราช ครู
66 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 : วัดอัมพวัน นางสาวบูชิตา  อินทร์จันทร์ ครู
67 สพป.ชลบุรี เขต 3 080214 : วัดหนองคล้า นางสาวอังคณา  ฝอยทอง ครูผู้ช่วย
68 สพป.ชลบุรี เขต 3 080215 : บ้านวังค้อ นางสาวนวินดา  ชาวยศ ครู
69 สพป.ชลบุรี เขต 3 080216 : บ้านหนองปรือ ลัดดา  สายพาณิชย์ ครูผู้ช่วย
70 สพป.ชลบุรี เขต 3 080217 : บ้านบึง กาญจนา  ดวงสำราญ ครู
71 สพป.ชลบุรี เขต 3 080217 : บ้านบึง นุสบา  จันทขัมมา ครู
72 สพป.ชลบุรี เขต 3 080210 : บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ชนัษฎาภรณ์   ใจแน่น ครู
73 สพป.ชลบุรี เขต 3 080211 : วัดจุกกะเฌอ นายธวัช  ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.ชลบุรี เขต 3 080204 : วัดพระประทานพร อินธิรา  รินฤทธิ์ ครู
75 สพป.ชลบุรี เขต 3 080200 : วัดนาพร้าว กฤตยศ  มณีแสง ครู
76 สพป.ชลบุรี เขต 3 080201 : วัดรังษีสุทธาวาส บุษยมาศย์  เดชคง ครู
77 สพป.ชลบุรี เขต 3 080202 : วัดพิบูลสัณหธรรม ประภา  ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.ชลบุรี เขต 3 080203 : วัดวังหิน สุทัตตา  กุลธราดล ครู
79 สพป.ชลบุรี เขต 3 080221 : บ้านเขาดิน นางสาวนิศาศิริ  แสนคำ ครูผู้ช่วย
80 สพป.ชลบุรี เขต 3 080221 : บ้านเขาดิน จารุวัน  พันต้น ครูชำนาญการ
81 สพป.ชลบุรี เขต 3 080223 : บ้านโค้งดารา ศักรินทร์  ปีเถาะ ครู
82 สพป.ชลบุรี เขต 3 080224 : บ้านเขาตะแบก นายศุภกร  สว่างวงษ์ ครู คศ.1
83 สพป.ชลบุรี เขต 3 080225 : บ้านเนินตอง พรทิพย์  วันวาน ครู
84 สพป.ชลบุรี เขต 3 080199 : วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) นายธีนวัฒน์  เบ็ญชา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองขาม
85 สพป.ชลบุรี เขต 3 080243 : บ้านหินวง นฤเดช  เผือกพงษ์ ครูผู้ช่วย
86 สพป.ชลบุรี เขต 3 080246 : วัดหนองจับเต่า จินตนา  กันเอม ครู
87 สพป.ชลบุรี เขต 3 080247 : บ้านอำเภอ กนกวรรณ  กรมถิน ครูผู้ช่วย
88 สพป.ชลบุรี เขต 3 080248 : วัดนาจอมเทียน นางสาวณิชมล  แน่นหนา ครู ค.ศ.3
89 สพป.ชลบุรี เขต 3 080240 : ชุมชนบ้านบางเสร่ เรณู  ตามกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.ชลบุรี เขต 3 080240 : ชุมชนบ้านบางเสร่ จุฑาทิพย์  สันติ ครู
91 สพป.ชลบุรี เขต 3 080241 : เกล็ดแก้ว นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี ครูชำนาญการ
92 สพป.ชลบุรี เขต 3 080241 : เกล็ดแก้ว วรกาญจน์  คัชมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.ชลบุรี เขต 3 080241 : เกล็ดแก้ว สุระศักดิ์   ทองสอดแสง ครู
94 สพป.ชลบุรี เขต 3 080242 : บ้านเขาชีจรรย์ นางนารี  ผลไธสง ครูชำนาญการ
95 สพป.ชลบุรี เขต 3 080234 : จุกเสม็ด เยาวรัตน์  พุทธสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุกเสม็ด
96 สพป.ชลบุรี เขต 3 080236 : บ้านขลอด piyamas  thongplew teacher
97 สพป.ชลบุรี เขต 3 080237 : บ้านเขาบายศรี เกศรา  สุริยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.ชลบุรี เขต 3 080238 : บ้านกม.ห้า สายพิณ  จันทร์การ ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.ชลบุรี เขต 3 080238 : บ้านกม.ห้า นางสาวพัชวรรณ  พลล้ำ ครู
100 สพป.ชลบุรี เขต 3 080244 : อนุบาลบ้านเตาถ่าน พัชฌาวดี  แก้วหาญ ธุรการ
101 สพป.ชลบุรี เขต 3 080233 : บ้านสัตหีบ เกสร  ประโพธิ์ศรี ครู
102 สพป.ชลบุรี เขต 3 080245 : วัดเขาคันธมาทน์ น้ำทิพย์  สอนรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 สพป.ชลบุรี เขต 3 080235 : ชุมชนบ้านช่องแสมสาร พัทธนันท์  พุทธิมา ครู