รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ระยอง เขต 1 470037 : วัดแกลงบน นางสาวศิริลักษณ์  ฉายาชวลิต ครู
2 สพป.ระยอง เขต 1 470037 : วัดแกลงบน นางสาวอัญชนา  แก่นทิพย์ ครูผู้ช่วย
3 สพป.ระยอง เขต 1 470040 : วัดธงหงส์ ภควดี  วิเชียรประเสริฐ ครูผู้ช่วย
4 สพป.ระยอง เขต 1 470041 : บ้านสมานมิตร ศศิธร  แก้วมา ครูผู้ช่วย
5 สพป.ระยอง เขต 1 470043 : บ้านตะพุนทอง วรางคณา  แสงพงษ์พิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.ระยอง เขต 1 470044 : บ้านไร่จันดี นางสวาวิไลวรรณ  วงศ์แวว ครูอัตราจ้าง
7 สพป.ระยอง เขต 1 470036 : บ้านเขายายชุม นายสุรพรหม  อักษร ครู
8 สพป.ระยอง เขต 1 470033 : สามัคคีราษฎร์บำรุง นางสาวฉฏาธร   เมืองมงคล ครูผู้ช่วย
9 สพป.ระยอง เขต 1 470034 : วัดท่าเรือ ณัฐกานต์  เฟื่องฟุ้ง ธุรการ
10 สพป.ระยอง เขต 1 470035 : วัดตะเคียนทอง นางสาววรรณา  เวชสัมฤทธิ์ ครูคศ.2
11 สพป.ระยอง เขต 1 470001 : วัดบ้านดอน กมลกานต์  สนเข็ม ครุ
12 สพป.ระยอง เขต 1 470001 : วัดบ้านดอน นางมณฑิรา  สายยศ ครู
13 สพป.ระยอง เขต 1 470002 : บ้านหนองจอก ขวัญเรือน   ฟูนิลกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.ระยอง เขต 1 470013 : วัดเกาะกลอย นางคณิอร   สาสังข์ ครู
15 สพป.ระยอง เขต 1 470028 : วัดปลวกเกตุ ผ่านฟ้า  จันทะเลิศ ครู
16 สพป.ระยอง เขต 1 470027 : วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง นางสาววิชญาดา   สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.ระยอง เขต 1 470027 : วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง นิศารัตน์  พานทอง ผู้อำนวยการ
18 สพป.ระยอง เขต 1 470027 : วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง มนิศรา   พวงพั้ว ครู
19 สพป.ระยอง เขต 1 470027 : วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง นางวิมาลา  ทิพยโสตถิ ครู
20 สพป.ระยอง เขต 1 470023 : วัดตะพงนอก พชรพรรณ  ธีรทยากร ครูชำนาญการ
21 สพป.ระยอง เขต 1 470025 : วัดยายดา ภัทรภร  ผลศิริ ครู
22 สพป.ระยอง เขต 1 470026 : บ้านเนินเสาธง กัญยารัตน์  ไชยรัตน์ ครู คศ.1
23 สพป.ระยอง เขต 1 470010 : ชุมชนวัดทับมา ปิยะนุช  สิงห์ทรายขาว ครูผู้ช่วย
24 สพป.ระยอง เขต 1 470009 : อนุบาลระยอง สัมผัส  สุวรรณโชติ ครูผู้ช่วย
25 สพป.ระยอง เขต 1 470006 : วัดนาตาขวัญ นางกุหลาบ  กว้างมาก ครู
26 สพป.ระยอง เขต 1 470007 : บ้านชะวึก อริสา  อุทธิยะ ครูผู้ช่วย
27 สพป.ระยอง เขต 1 470008 : บ้านเขาวังม่าน ศักดิ์ชัย  ไชยสุวรรณ ครู
28 สพป.ระยอง เขต 1 470008 : บ้านเขาวังม่าน รจนา  สายัญ ครูอัตรจ้าง
29 สพป.ระยอง เขต 1 470014 : วัดน้ำคอก นางสาวนิภาพร  ภูสัตย์สาย ครู
30 สพป.ระยอง เขต 1 470011 : วัดเนินพระ ชมพูนุช  สิงห์สาคร ครู
31 สพป.ระยอง เขต 1 470012 : อนุบาลระยองวัดหนองสนม รสริน  สวัสดิ์ล้น ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.ระยอง เขต 1 470018 : วัดกรอกยายชา นายสันติ  แสวงทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดกรอกยายชา
33 สพป.ระยอง เขต 1 470018 : วัดกรอกยายชา ชัยณรงค์  จิตรถวิล ครู
34 สพป.ระยอง เขต 1 470019 : วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 อรอุมา  อินทเอิบ ครู
35 สพป.ระยอง เขต 1 470005 : ชุมชนวัดบ้านแลง ภัสส์ณิชา  ธรรมจง ครู
36 สพป.ระยอง เขต 1 470005 : ชุมชนวัดบ้านแลง นางสาวบุษบา   ชมที เจ้าหน้าที่พัสดุ
37 สพป.ระยอง เขต 1 470003 : บ้านตะเกราทอง อัจฉรา  ทองเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.ระยอง เขต 1 470029 : วัดเภตราสุขารมย์ นางสาวพณิดา  อนุชาติ ครู
39 สพป.ระยอง เขต 1 470030 : วัดในไร่ นางศิรินภา  เสนชัย ครู
40 สพป.ระยอง เขต 1 470031 : วัดเขาสำเภาทอง นิศารัตน์  เก่งเดช พนักงานราชการ
41 สพป.ระยอง เขต 1 470032 : เกาะแก้วพิศดาร กรทอง  ศรีนาค ครูผู้ช่วย
42 สพป.ระยอง เขต 1 470017 : บ้านหนองแฟบ นางสาวพิทยาพร  ข่าทิพย์พาที ครูผู้ช่วย
43 สพป.ระยอง เขต 1 470017 : บ้านหนองแฟบ นางสาวสุวิญญา  พลชำนิ ครูผู้ช่วย
44 สพป.ระยอง เขต 1 470015 : บ้านมาบตาพุด สุพัตรา  สหไชย ครู
45 สพป.ระยอง เขต 1 470016 : วัดตากวน นางสาวธวัลรัตน์  เผือกนิสัย ครูผู้ช่วย
46 สพป.ระยอง เขต 1 470016 : วัดตากวน ธัญลักษณ์  ศิริปะรุ ครู
47 สพป.ระยอง เขต 1 470038 : ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) นางสาวรัชฎาวรรณ  ลัดดา ครู
48 สพป.ระยอง เขต 1 470039 : บ้านยายจั่น ชลทิชา  ศรีทอง ครู
49 สพป.ระยอง เขต 1 470042 : วัดธรรมสถิต รณชัย  พลเยี่ยม ครู
50 สพป.ระยอง เขต 1 470020 : วัดห้วยโป่ง สาวิตรี  ลำพาย ครูผู้ช่วย
51 สพป.ระยอง เขต 1 470021 : วัดชากลูกหญ้า นางนงลักษณ์  นันทพานิช ครู คศ.2
52 สพป.ระยอง เขต 1 470022 : วัดมาบชลูด นายยุทธนา  คุณอุตส่าห์ ครู
53 สพป.ระยอง เขต 1 470022 : วัดมาบชลูด ชุติมา  บุญมาพิลา ครูผู้ช่วย
54 สพป.ระยอง เขต 1 470163 : บ้านพยูน วราภรณ์  เครือวัลย์ ครู
55 สพป.ระยอง เขต 1 470164 : วัดบ้านฉาง นงนุช  เกษชม ครู
56 สพป.ระยอง เขต 1 470165 : วัดประชุมมิตรบำรุง มานพ  เงื้อมผา ครูผู้ช่วย
57 สพป.ระยอง เขต 1 470166 : วัดเนินกระปรอก จุฑารัตน์  ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.ระยอง เขต 1 470167 : บ้านเขาห้วยมะหาด ธนัชพรรณ  ปัดทุม หัวหน้าเจ้าหน้าที่
59 สพป.ระยอง เขต 1 470167 : บ้านเขาห้วยมะหาด จินตนา  พฤคณา ครู
60 สพป.ระยอง เขต 1 470168 : วัดพลา นายจิรพล  ศศิวรเดช ครู คศ.2
61 สพป.ระยอง เขต 1 470169 : บ้านคลองทราย นางพิชชาพร   ในเมือง ครูชำนาญการ
62 สพป.ระยอง เขต 1 470171 : วัดคีรีภาวนาราม เสาวณีย์  ทองผล ครู
63 สพป.ระยอง เขต 1 470170 : ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ปราณี  คงไทย ครู
64 สพป.ระยอง เขต 1 470172 : บ้านคลองบางไผ่ นางน้ำค้าง  กองแพง ครู
65 สพป.ระยอง เขต 1 470173 : วัดสระแก้ว นางสาวสุพรรณี  จูมสีสิงห์ ครู คศ.1
66 สพป.ระยอง เขต 1 470174 : วัดสมบูรณาราม ณัฎฐภัทร์ สุโคตร  สุโคตร ครู
67 สพป.ระยอง เขต 1 470175 : วัดสำนักกะท้อน เอกรินทร์  คำแสงดี ครู ค.ศ. 1
68 สพป.ระยอง เขต 1 470175 : วัดสำนักกะท้อน ชโลธร  ปัทมสูต ครู
69 สพป.ระยอง เขต 1 470176 : วัดชากหมาก นางสาววรรณนิสา  ทองใส ครูผู้ช่วย
70 สพป.ระยอง เขต 1 470176 : วัดชากหมาก นางสาวรุศดา  ลือชา ครูผู้ช่วย
71 สพป.ระยอง เขต 1 470117 : วัดห้วงหิน วรรณรัตน์  เฉิดฉาย ครู คศ.2
72 สพป.ระยอง เขต 1 470117 : วัดห้วงหิน พลอยนภัส  อุ่นอก ครูผู้ช่วย
73 สพป.ระยอง เขต 1 470118 : บ้านบึงต้นชัน นางสาวนิศาชล  เข็มทอง ครูผู้ช่วย
74 สพป.ระยอง เขต 1 470118 : บ้านบึงต้นชัน อนุชิต  สุขกสิ ครู
75 สพป.ระยอง เขต 1 470118 : บ้านบึงต้นชัน อัญชนา  ยมหา เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.ระยอง เขต 1 470119 : วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ โกมิน  โกมิน เป็นนวล ครูอัตร้าจ้าง
77 สพป.ระยอง เขต 1 470120 : บ้านเขาลอย ทวี  แนวประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.ระยอง เขต 1 470120 : บ้านเขาลอย ทวี  แนวประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.ระยอง เขต 1 470116 : วัดหนองตะแบก วรางรัตน์  สลักคำ ครู คศ.3
80 สพป.ระยอง เขต 1 470115 : ชุมชนวัดหนองคอกหมู วรพล  เจริญวัย ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
81 สพป.ระยอง เขต 1 470115 : ชุมชนวัดหนองคอกหมู นิชกานต์  เหมเวช ครูผู้ช่วย
82 สพป.ระยอง เขต 1 470113 : วัดบ้านเก่า นางสาวนัทธมน  วงค์ษา ครูอัตราจ้าง
83 สพป.ระยอง เขต 1 470114 : วัดตาขัน เอกลักษณ์  ชนม์ประกาย ครู
84 สพป.ระยอง เขต 1 470121 : บ้านหลังเขา ยุทธนา  สุภาภา ครุ คศ. 2
85 สพป.ระยอง เขต 1 470122 : วัดหนองพะวา นางพิทยา  อินทุรัตน์ ครู คศ.3
86 สพป.ระยอง เขต 1 470123 : บ้านคลองยายเมือง ชราธาร   รอดเพ็ชรภัย ครู
87 สพป.ระยอง เขต 1 470124 : บ้านเขาหวาย วิราชินี   จันทร์นคร ครู
88 สพป.ระยอง เขต 1 470132 : บ้านชากมะหาด รัชนี  พัทธเสมา พนักงานราชการ
89 สพป.ระยอง เขต 1 470110 : วัดบ้านค่าย ศรัญญา  วรรณไชย ครู
90 สพป.ระยอง เขต 1 470109 : วัดไผ่ล้อม นางกรรณิกา  พานเพชร ครู คศ.3
91 สพป.ระยอง เขต 1 470139 : บ้านหนองสะพาน กัญญาภัทร  ก้อนจันเทศ ครูผู้ช่วย
92 สพป.ระยอง เขต 1 470112 : วัดเกาะ นุสบา  ซินโซ ครู
93 สพป.ระยอง เขต 1 470125 : วัดปทุมาวาส นีรชา   งามมาก ครูผู้ช่วย
94 สพป.ระยอง เขต 1 470126 : บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ สุขสันต์  แสงสุกวาว ครูผู้ช่วย
95 สพป.ระยอง เขต 1 470127 : บ้านมาบป่าหวาย วิรุฬห์  อุ่นวรรณ ครู
96 สพป.ระยอง เขต 1 470127 : บ้านมาบป่าหวาย นางสาวกันต์พิชญา  เมฆโหรา ครูชำนาญการ
97 สพป.ระยอง เขต 1 470128 : วัดหนองกรับ นางสาวเตือนใจ  สิมศรี ครู
98 สพป.ระยอง เขต 1 470129 : บ้านคลองขนุน พิชญ์ภัสสร์  สีหธนโชติ ครู
99 สพป.ระยอง เขต 1 470129 : บ้านคลองขนุน แสงระวี  อินทโชติ ครู คศ.3
100 สพป.ระยอง เขต 1 470130 : บ้านหนองฆ้อ ยุพิน  บุญประเสริฐ ครู
101 สพป.ระยอง เขต 1 470131 : บ้านท่าเสา กรรณิกา  ไชยะโอชะ ครู
102 สพป.ระยอง เขต 1 470131 : บ้านท่าเสา สาลินี  ศรีหาตา ครู
103 สพป.ระยอง เขต 1 470131 : บ้านท่าเสา พรทิพย์  ปิ่นสกุล ครูผู้ช่วย
104 สพป.ระยอง เขต 1 470137 : วัดดอนจันทน์ ธิดาภรณ์  สุทธิรักษา ครู
105 สพป.ระยอง เขต 1 470140 : วัดละหารไร่ ธัญญามาศ  แดงสีดา ครู
106 สพป.ระยอง เขต 1 470133 : บ้านหนองละลอก อรพรรณ  บูรณะกิติ ครู
107 สพป.ระยอง เขต 1 470133 : บ้านหนองละลอก สโรทัย  นันทวงษ์ ครู
108 สพป.ระยอง เขต 1 470133 : บ้านหนองละลอก วุฒิพงษ์  นาสมขวัญ ครู คศ.1
109 สพป.ระยอง เขต 1 470135 : วัดหนองกระบอก นางสาวนิภาภรณ์  ลีลาศ ครูผู้ช่วย
110 สพป.ระยอง เขต 1 470135 : วัดหนองกระบอก นายธนากุล  สุบงกช ครู
111 สพป.ระยอง เขต 1 470136 : บ้านมาบตอง วิชุตา  สีขาว ครูอัตราจ้าง
112 สพป.ระยอง เขต 1 470146 : บ้านคลองกรำ มรินทร์  เจริญสุข ครูชำนาญการ
113 สพป.ระยอง เขต 1 470153 : ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก อภินันท์  วิสัชนาม ครู
114 สพป.ระยอง เขต 1 470154 : บ้านหนองบอน มนัสชัย  เทียงปา ครูผู้ช่วย
115 สพป.ระยอง เขต 1 470141 : บ้านปลวกแดง นายปรีชา  บุตรพาชี ครู
116 สพป.ระยอง เขต 1 470142 : บ้านมาบเตย กิ่งกาญจน์  สุขสำราญ ครู
117 สพป.ระยอง เขต 1 470143 : บ้านมาบยางพร โสภิตา  สิงห์โต ครูผู้ช่วย
118 สพป.ระยอง เขต 1 470145 : บ้านห้วยปราบ อนุชา  นาคมังสัง ครู คศ.1
119 สพป.ระยอง เขต 1 470148 : บ้านแม่น้ำคู้ วิชิต  อัมฤทธิ์ ครู คศ.2
120 สพป.ระยอง เขต 1 470148 : บ้านแม่น้ำคู้ รจนพรรณ  จันมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.ระยอง เขต 1 470149 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 นายโชคชัย  ไกรโหล ครูผู้ช่วย
122 สพป.ระยอง เขต 1 470150 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 สาลินี  ชนะกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.ระยอง เขต 1 470151 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 ธนภัทร  ประดับวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.ระยอง เขต 1 470151 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 กรรณิกา   อินทร์ตา ครู
125 สพป.ระยอง เขต 1 470157 : บ้านหมอมุ่ย ขวัญเรือน  เสรารมย์ ผู้อำนวยการ
126 สพป.ระยอง เขต 1 470160 : บ้านปากแพรก สิรินาถ  จันทร์เขียว ครู
127 สพป.ระยอง เขต 1 470159 : บ้านคลองน้ำแดง พิชญดา  ชัยฤทธิ์ ครู
128 สพป.ระยอง เขต 1 470159 : บ้านคลองน้ำแดง สุกัญญา   บรรลือทรัพย์ ครู
129 สพป.ระยอง เขต 1 470158 : บ้านเขาคลองซอง นางสาวอนุพรรณ   พัฒนมี ครูผู้ช่วย
130 สพป.ระยอง เขต 1 470155 : บ้านบึงตาต้า นางสาวสุรัตน์ดา  ฆ้องพาหุ ครู
131 สพป.ระยอง เขต 1 470156 : บ้านหนองไร่ เยาวลักษณ์  โคตรสงคราม ครูผู้ช่วย
132 สพป.ระยอง เขต 1 470209 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 ศิริลักษณ์   ประโพศรี ครูผู้ช่วย
133 สพป.ระยอง เขต 1 470209 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 นางสาวศุภลักษณ์   พรหมสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
134 สพป.ระยอง เขต 1 470210 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 ชานนท์  โม้ทองศรี ครูอัตราจ้าง
135 สพป.ระยอง เขต 1 470211 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 นางสาวปิยภรณ์  รังกลาง ครู
136 สพป.ระยอง เขต 1 470212 : วัดชากผักกูด นางสาวสุดารัตน์   ศรีนาม ครูผู้ช่วย
137 สพป.ระยอง เขต 1 470212 : วัดชากผักกูด พิมพ์นารา  เนื่องจำนงค์ ครู คศ.2
138 สพป.ระยอง เขต 1 470212 : วัดชากผักกูด จันทร์เพ็ญ  มีชัยรัมย์ ครู
139 สพป.ระยอง เขต 1 470214 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 นิรนันท์  พูลสมบัติ ครู
140 สพป.ระยอง เขต 1 470215 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 ศิริยา  สุบินศิริ ครู
141 สพป.ระยอง เขต 1 470217 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 นายอภิรมย์  จำปาไชย ครู
142 สพป.ระยอง เขต 1 470218 : บ้านหนองระกำ พวงเพชร  มหาชัย ครู ชำนาญการ
143 สพป.ระยอง เขต 1 470216 : ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 นางสาวฐนานันต์  ชลายน ครู
144 สพป.ระยอง เขต 1 470213 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 เสาวณีย์  ชลศิริพงษ์ ครู คศ . 1
145 สพป.ระยอง เขต 1 470207 : วัดมาบข่า วรุฒ  นาสมฝัน ครูผู้ช่วย
146 สพป.ระยอง เขต 1 470207 : วัดมาบข่า พิทยา  บุตราช ครู
147 สพป.ระยอง เขต 1 470208 : วัดกระเฉท นางสำเนาว์  สมชิต ครู