รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ระยอง เขต 2 470057 : วัดกระแส สุรภา  ทวีธรรม ครูผู้ช่วย
2 สพป.ระยอง เขต 2 470058 : บ้านคลองป่าไม้ นายเปรมินทร์  ศรีบริบูรณ์ ครู
3 สพป.ระยอง เขต 2 470060 : บ้านยางงาม ดรุณี  วงศ์นาค ธุรการ
4 สพป.ระยอง เขต 2 470094 : ชุมชนวัดกลางกร่ำ นางจันทิมา   แสวงดิลก ครู
5 สพป.ระยอง เขต 2 470095 : วัดชากมะกรูด กัลยา  จันทร์พราหมณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพป.ระยอง เขต 2 470068 : วัดสุขไพรวัน คมศักดิ์   จันทร์ขิ่น ครู
7 สพป.ระยอง เขต 2 470068 : วัดสุขไพรวัน พงศธร  ชาญศรี ครู
8 สพป.ระยอง เขต 2 470068 : วัดสุขไพรวัน วัชระ  คณะทรง ครูผู้ช่วย
9 สพป.ระยอง เขต 2 470069 : บ้านหนองคุย นายปรวินทร์  อินอ้น ครู คศ.1
10 สพป.ระยอง เขต 2 470071 : บ้านชำสมอ กรุง  ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ
11 สพป.ระยอง เขต 2 470072 : วัดเขาน้อย นางสิรินธร  ทองหล่อ ครู
12 สพป.ระยอง เขต 2 470073 : วัดกองดิน นางสาวสุภัสสร  เขียวกาศ ครูผู้ช่วย
13 สพป.ระยอง เขต 2 470074 : วัดเขาสำรอง ณณัฐ   ช่วยงาน ครูคศ.1
14 สพป.ระยอง เขต 2 470066 : วัดไตรรัตนาราม นางสาวไพริณ   สุระเสียง ครู
15 สพป.ระยอง เขต 2 470062 : วัดคลองปูน นายกิตติภพ  ตุ่ยไธสง ครู
16 สพป.ระยอง เขต 2 470063 : วัดเนินยาง นายชยุต  พิพัฒฐาดร ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.ระยอง เขต 2 470064 : บ้านเนินสมบูรณ์ หยาดฝน  เดชโอภาส ครูผู้ช่วย
18 สพป.ระยอง เขต 2 470096 : วัดเขากะโดน วัชราภรณ์  วงค์มาก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
19 สพป.ระยอง เขต 2 470097 : วัดบุนนาค นางสาวธิติวรกานต์  เข็มบุปผา ครูโรงเรียนวัดบุนนาค
20 สพป.ระยอง เขต 2 470104 : บ้านคลองทุเรียน อภิชาติ  บุญคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.ระยอง เขต 2 470105 : บ้านมาบเหลาชะโอน เบญจมาศ  ทิพมาตร ครูอัตราจ้าง
22 สพป.ระยอง เขต 2 470105 : บ้านมาบเหลาชะโอน จิตรลดา  มั่งคั่ง ธุรการโรงเรียน
23 สพป.ระยอง เขต 2 470100 : วัดสันติวัน วารีย์  เสน่ห์ ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.ระยอง เขต 2 470100 : วัดสันติวัน ประมวล  งานยางหวาย ครู
25 สพป.ระยอง เขต 2 470100 : วัดสันติวัน แสงเดือน  วงษ์มณี บันทึกข้อมูล
26 สพป.ระยอง เขต 2 470106 : วัดสมอโพรง นายณัฏฐ์ธานินทร์   สุวรรณงาม ครูผู้ช่วย
27 สพป.ระยอง เขต 2 470107 : วัดคลองชากพง ริษา  แก้รัมย์ ครู
28 สพป.ระยอง เขต 2 470107 : วัดคลองชากพง ธนกฤต  สีงาม ครูอัตราจ้าง
29 สพป.ระยอง เขต 2 470107 : วัดคลองชากพง พิมล  ตุ่นกระโทก ครู
30 สพป.ระยอง เขต 2 470108 : วัดพลงไสว นายชนินทร์กรณ์  ศรีโฉม ครู
31 สพป.ระยอง เขต 2 470048 : วัดหนองกันเกรา เพียงใจ  วงษ์สูง ครู
32 สพป.ระยอง เขต 2 470049 : วัดโพธิ์ทอง นวลจุฑา  จงเจริญ ครู
33 สพป.ระยอง เขต 2 470049 : วัดโพธิ์ทอง สุกัลยา  สัตนันท์ ครู
34 สพป.ระยอง เขต 2 470050 : บ้านดอนสำราญ นางสาวธัญวรรณ   ศรีนนตรี ครูผู้ช่วย
35 สพป.ระยอง เขต 2 470045 : วัดพลงช้างเผือก อนงค์  ศึกษา ครูชำนาญการ
36 สพป.ระยอง เขต 2 470046 : วัดสารนารถธรรมาราม ทัศนี  โยธาวงค์ ครู
37 สพป.ระยอง เขต 2 470080 : วัดมงคลวุฒาวาส นางสาวปิ่นปินัทธ์   ชมชื่น ครู
38 สพป.ระยอง เขต 2 470081 : วัดชุมนุมสูง นางสาวนิตยาพร  อิปากดี ครู
39 สพป.ระยอง เขต 2 470082 : บ้านเนินสุขสำรอง นายกิตติคุณ  โชติมงคล ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพป.ระยอง เขต 2 470083 : วัดทุ่งควายกิน สิทธิพงษ์  มีมานาน ครู
41 สพป.ระยอง เขต 2 470077 : วัดเนินเขาดิน ศิริวรรณ  ตาสุ่ย ครู
42 สพป.ระยอง เขต 2 470078 : วัดหนองกะพ้อ นางสุรีย์พร  อยู่สำราญ ครู
43 สพป.ระยอง เขต 2 470079 : บ้านหนองไทร นายนพวิทย์  รักพงษ์ ครูผู้ช่วย
44 สพป.ระยอง เขต 2 470098 : วัดถนนกะเพรา นางสาวปวีณา  พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา
45 สพป.ระยอง เขต 2 470099 : วัดจำรุง ปราณี  พุ่มพิชประไพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.ระยอง เขต 2 470090 : วัดเนินทราย สุนิษา  ยิ้มละมัย ครูผู้ช่วย
47 สพป.ระยอง เขต 2 470053 : วัดบ้านนา ชัยณรงค์  นาเมืองรักษ์ ครู
48 สพป.ระยอง เขต 2 470054 : บ้านทุ่งเค็ด สง่า  นามเหลา ครู
49 สพป.ระยอง เขต 2 470055 : บ้านท่าลำบิด สุกัญญา   พรมทา ครูผู้ช่วย
50 สพป.ระยอง เขต 2 470056 : บ้านห้วงหิน นางสาวจันทรา  ดีแก้ว ครู
51 สพป.ระยอง เขต 2 470061 : ชุมชนวัดตะเคียนงาม นายคมสัน  คงเอี่ยม ครู
52 สพป.ระยอง เขต 2 470061 : ชุมชนวัดตะเคียนงาม เยาวภา   บุตรดีวงศ์ ครู
53 สพป.ระยอง เขต 2 470076 : วัดท่ากง ชาติชนะ  สุมาลัย ครู
54 สพป.ระยอง เขต 2 470065 : วัดเกาะลอย วิลาวัลย์  โกศล ครูผู้ช่วย
55 สพป.ระยอง เขต 2 470065 : วัดเกาะลอย นางสาวสุภาภรณ์  ปัญญา ครูผู้ช่วย
56 สพป.ระยอง เขต 2 470067 : วัดปากน้ำพังราด ณัฐณิชา  ปรุงแต่งกิจ ครูอัตราจ้าง
57 สพป.ระยอง เขต 2 470075 : วัดพังราด สุทธิพงษ์  จิตชื่น ครูผู้ช่วย
58 สพป.ระยอง เขต 2 470084 : บ้านวังหิน นางสาวพิทยาภรณ์  สูแพะ ครู
59 สพป.ระยอง เขต 2 470084 : บ้านวังหิน กุลชา  ลี้ไพโรจน์กุล ครู
60 สพป.ระยอง เขต 2 470085 : วัดวังหว้า เหรียญ  ทองคำ ครู
61 สพป.ระยอง เขต 2 470086 : บ้านเนินหย่อง อุษณาภรณ์  ตั้งมั่น ครูผู้ช่วย
62 สพป.ระยอง เขต 2 470088 : บ้านเนินดินแดง พัชราพร  พงษานิล ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.ระยอง เขต 2 470052 : บ้านเจริญสุข พิมพร  พรมเสนา ครู
64 สพป.ระยอง เขต 2 470089 : บ้านเขาหินแท่น ฐานิตา  บุญคาร ครู
65 สพป.ระยอง เขต 2 470051 : บ้านหนองน้ำขุ่น สุภัทรวรรณ  สาลีติด เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.ระยอง เขต 2 470051 : บ้านหนองน้ำขุ่น สุนิสา  ชาวประชา ครู
67 สพป.ระยอง เขต 2 470102 : บ้านสองสลึง นวลอนงค์  ศรีเมือง ครู
68 สพป.ระยอง เขต 2 470103 : บ้านสองพี่น้อง ลำยอง  มาวัน ครู
69 สพป.ระยอง เขต 2 470103 : บ้านสองพี่น้อง จ่าอากาศเอกแจ่มใส  อุทรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.ระยอง เขต 2 470087 : บ้านเต้าปูนหาย เฉลิมชัย  ท้องที่ ธุรการ
71 สพป.ระยอง เขต 2 470093 : บ้านห้วยยาง อรปวีณ์  นามสนิท ครู
72 สพป.ระยอง เขต 2 470091 : วัดคงคาวราราม พงษ์พัฒน์  สุดแสน ครู
73 สพป.ระยอง เขต 2 470187 : บ้านชุมแสง natrada  tongrueng ครูู
74 สพป.ระยอง เขต 2 470188 : บ้านหนองม่วง สมพร  จันทร์ขอนแก่น ครู
75 สพป.ระยอง เขต 2 470189 : บ้านบึงตะกาด มุฑิตา  เครือวัลย์ ครู
76 สพป.ระยอง เขต 2 470190 : บ้านเขาตาอิ๋น วลัยลักษณ์  แจ่มจำรัส ครู
77 สพป.ระยอง เขต 2 470191 : บ้านแก่งหวาย นายสมชาย  พลแสน ครู
78 สพป.ระยอง เขต 2 470181 : บ้านคลองไผ่ พรอุมา  ธรรมกรณ์ ครู
79 สพป.ระยอง เขต 2 470186 : ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) นิภา  ดิศเจริญ ครู
80 สพป.ระยอง เขต 2 470184 : วัดป่ายุบ นายนันทพิสิษฐ์  สุทโธ เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.ระยอง เขต 2 470185 : บ้านยุบตาเหน่ง นางสาววรัญญา   ชนะภัย ครู
82 สพป.ระยอง เขต 2 470183 : บ้านคลองบางบ่อ เกศรินทร์  มีลาภ ครูชำนาญการ
83 สพป.ระยอง เขต 2 470177 : บ้านพลงตาเอี่ยม นิตยา  วงษ์สาจันทร์ ครู
84 สพป.ระยอง เขต 2 470179 : ชุมชนบ้านวังจันทน์ อภิรดี  สิถิลวัน ครู
85 สพป.ระยอง เขต 2 470182 : บ้านเขาตลาด นางสาวจุฑามาศ   เสงี่ยมวงศ์ ธุรการ
86 สพป.ระยอง เขต 2 470182 : บ้านเขาตลาด กัลยา  บุญกัณฑ์ ครู
87 สพป.ระยอง เขต 2 470205 : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง นายปิยะวงศ์  เปรียบจันทึก ครูผู้ช่วย
88 สพป.ระยอง เขต 2 470205 : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง อรรถวัฒน์  สบายกาญจน์ ครู
89 สพป.ระยอง เขต 2 470203 : บ้านมะเดื่อ มธุรส  ป้องความดี ครู
90 สพป.ระยอง เขต 2 470197 : บ้านชำฆ้อ นางกัณจนา  กู้ตระกูล ครู
91 สพป.ระยอง เขต 2 470197 : บ้านชำฆ้อ นิราพร  อรรถวิล ครู
92 สพป.ระยอง เขต 2 470198 : บ้านศรีประชา อัฉราพรรณ  วรรณภูมิ ครู
93 สพป.ระยอง เขต 2 470198 : บ้านศรีประชา นางสาวปิยะพร  จันทะศรี ครูผู้ช่วย
94 สพป.ระยอง เขต 2 470201 : บ้านเขาช่องลม สุนิดา  สมสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.ระยอง เขต 2 470193 : บ้านน้ำเป็น กรกช  ศรีชูเปี่ยม ครู
96 สพป.ระยอง เขต 2 470194 : บ้านสามแยกน้ำเป็น นางสาวแพรวนภา  กูกขุนทด ครู
97 สพป.ระยอง เขต 2 470195 : บ้านมาบช้างนอน นางสาววรรณศรี  ใหม่คามิ ครูชำนาญการ
98 สพป.ระยอง เขต 2 470196 : บ้านเหมืองแร่ อารีรัตน์  ชาญนรา ครู
99 สพป.ระยอง เขต 2 470192 : บ้านน้ำใส ศศิวิมล  สิทธิพงษ์ ครู
100 สพป.ระยอง เขต 2 470199 : บ้านห้วยทับมอญ จงสฤษด์  บุรพงษ์ไพบูลย์ ครู
101 สพป.ระยอง เขต 2 470204 : บ้านยางเอน ฐิตินันท์  นันทนพิบูล ครู
102 สพป.ระยอง เขต 2 470200 : บ้านสีระมัน นิลุบล  แคล้วณรงค์ ครูผู้ช่วย
103 สพป.ระยอง เขต 2 470202 : บ้านน้ำกร่อย วีระ  คำแหง ครู