รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.จันทบุรี เขต 1 060026 : วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) ภัทราภรณ์  ไชยรัตน์ ครูผู้ช่วย
2 สพป.จันทบุรี เขต 1 060027 : วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล) พรรณา  อารีพล ครู
3 สพป.จันทบุรี เขต 1 060027 : วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล) นายสิงห์คม  ทวีศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.จันทบุรี เขต 1 060028 : วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) ไอรดา  เหมวิภาต ครู คศ3
5 สพป.จันทบุรี เขต 1 060030 : วัดเขาน้อย อุรุพงษ์  งานฉมัง ครูผู้ช่วย
6 สพป.จันทบุรี เขต 1 060020 : วัดคมบาง จริยา  เฟื่องภักดิ์ ครูอัตราจ้าง
7 สพป.จันทบุรี เขต 1 060029 : วัดเนินยาง นิภาภรณ์  ช่างไถ ครูผู้ช่วย
8 สพป.จันทบุรี เขต 1 060018 : วัดทองทั่ว กัญฐณา  ปรีชา ครู คศ.2
9 สพป.จันทบุรี เขต 1 060019 : วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง) พรทิพย์  บุญการี ครู
10 สพป.จันทบุรี เขต 1 060014 : วัดจันทนาราม พงษ์ศักดิ์  วงศ์แดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.จันทบุรี เขต 1 060014 : วัดจันทนาราม พิชัย  ธนะทรัพย์ทอง ครู
12 สพป.จันทบุรี เขต 1 060025 : วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) ชัญญานุช  ราชประโคน ครูผู้ช่วย
13 สพป.จันทบุรี เขต 1 060002 : บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล) นิชาภา  บุญเจริญ ครู
14 สพป.จันทบุรี เขต 1 060003 : บ้านแก้ว วัฒนา  จันทมงคล ครู
15 สพป.จันทบุรี เขต 1 060011 : วัดสิงห์ มนัชยา  ธรรมลิขิต ครูโรงเรียนวัดสิงห์
16 สพป.จันทบุรี เขต 1 060011 : วัดสิงห์ วราภรณ์  รุ่งสว่าง ครู
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 060012 : วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) จิราพร  เกลี้ยงกรแก้ว ครูผู้ช่วย
18 สพป.จันทบุรี เขต 1 060012 : วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) นายปรีชาพล  นวนสุทธิ์ ครู คศ.1
19 สพป.จันทบุรี เขต 1 060013 : บ้านท่าแฉลบ นางสาวอำภา  ฟังคำ พนักงานราชการ
20 สพป.จันทบุรี เขต 1 060015 : วัดดอนตาล ประภัสสร  โพธิภักดิ์ ครูผู้ช่วย
21 สพป.จันทบุรี เขต 1 060016 : วัดพลับพลา นายพีระพล  ช่างเรือ ครู
22 สพป.จันทบุรี เขต 1 060017 : วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร) รักชนก  โสภักต์ ครู
23 สพป.จันทบุรี เขต 1 060001 : อนุบาลจันทบุรี ณรงค์กร  ท่าม่วง ครู
24 สพป.จันทบุรี เขต 1 060007 : สฤษดิเดช จิรพงศ์  ใจบุญ ครู
25 สพป.จันทบุรี เขต 1 060005 : บ้านชำโสม รมณี  แสงจันทร์ ครู
26 สพป.จันทบุรี เขต 1 060006 : วัดแสลง นางสาวอังคณา  เรืองภักดิ์ ครู คศ.1
27 สพป.จันทบุรี เขต 1 060022 : วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) ชนิศา  ศรีกระจ่าง ครู
28 สพป.จันทบุรี เขต 1 060023 : วัดเสม็ดงาม นางสาวอำพร  คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.จันทบุรี เขต 1 060024 : วัดเนินโพธิ์ นางสาวศิริพรรณ  เจริญแพทย์ ครู
30 สพป.จันทบุรี เขต 1 060050 : บ้านศรัทธาตะพง นิสารัตน์  เกี้ยงกรแก้ว ครู
31 สพป.จันทบุรี เขต 1 060052 : บ้านตาเลียว นายสันติ  เอี่ยมพ่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพป.จันทบุรี เขต 1 060053 : บ้านวังปลา นางศรีจันทร์  บุญควง ครูชำนาญการ(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
33 สพป.จันทบุรี เขต 1 060054 : บ้านแก่งน้อย นายนริศย์ศักดิ์  พรมจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 สพป.จันทบุรี เขต 1 060056 : บ้านเขาแก้ววิทยา นายราเชนทร์  เทียนวิชัย ครู
35 สพป.จันทบุรี เขต 1 060033 : บ้านคลองกะพง ครรชิต  เปลี่ยนไธสง ผู้อำนวยการ
36 สพป.จันทบุรี เขต 1 060035 : บ้านเนินดินแดง นายต่อศักดิ์  สุวิสุทธิมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.จันทบุรี เขต 1 060036 : บ้านมาบโอน นายฉัตรชัย  คำสุวรรณ ครูผู้ช่วย
38 สพป.จันทบุรี เขต 1 060031 : วัดบูรพาพิทยาราม อัญชลินทร์  เวชมณีศรี ครู
39 สพป.จันทบุรี เขต 1 060031 : วัดบูรพาพิทยาราม มงคล  บุญกอง ครู
40 สพป.จันทบุรี เขต 1 060031 : วัดบูรพาพิทยาราม อลินดา  กลมเกลี้ยง ครู
41 สพป.จันทบุรี เขต 1 060065 : วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร) สุมนธนิน  ใจสุทธิ ครู
42 สพป.จันทบุรี เขต 1 060066 : วัดโขมง(แจงพิทยาคาร) อัจฉรา  เจนการ ธุรการ
43 สพป.จันทบุรี เขต 1 060057 : วัดคลองขุด อาทิตยา  จันทโชติ ธุรการ
44 สพป.จันทบุรี เขต 1 060058 : วัดหมูดุด สุนีรัตน์  จันทรานุวัฒน์กุล ผู้อำนวยการ
45 สพป.จันทบุรี เขต 1 060059 : บ้านเจ้าหลาว วรนุช  มงคลศิริ ครู
46 สพป.จันทบุรี เขต 1 060061 : บ้านเตาหม้อ รสริน  คณฑา ึครูผู้ช่วย
47 สพป.จันทบุรี เขต 1 060061 : บ้านเตาหม้อ ภาณุพงศ์  วุฒิจักร ธุรการโรงเรียน
48 สพป.จันทบุรี เขต 1 060045 : บ้านสังข์ทอง นายนที  ทรัพย์โภคา ครู
49 สพป.จันทบุรี เขต 1 060043 : วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) wandee  panannop ครู
50 สพป.จันทบุรี เขต 1 060044 : วัดแขมหนู กมลวรรณ  สุวรรณราช ธุรการ
51 สพป.จันทบุรี เขต 1 060042 : วัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์) ธีระพล  นิโลตบล ครูผู้ช่วย
52 สพป.จันทบุรี เขต 1 060047 : อนุบาลบ้านหนองคล้า นางสาวพีรยา  ทองเชื่อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.จันทบุรี เขต 1 060048 : วัดทุ่งเบญจา นางสาวสิริกุล  ยมจินดา ครูผู้ช่วย
54 สพป.จันทบุรี เขต 1 060049 : บ้านสะพานเลือก นางสาวจุรีภรณ์  เมืองโคมพัส ครู คศ.3
55 สพป.จันทบุรี เขต 1 060062 : วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) วันทนา  เจริญทรัพย์ ครู
56 สพป.จันทบุรี เขต 1 060063 : วัดท่าศาลา ศรุชา  ม่วงนาครอง ครูผู้ช่วย
57 สพป.จันทบุรี เขต 1 060039 : ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) นายโอภาส  ผดุงเวียง ครู
58 สพป.จันทบุรี เขต 1 060038 : วัดสามผาน อมรรัตน์   เอี่ยมสกุล ครู
59 สพป.จันทบุรี เขต 1 060188 : บ้านช่องกะพัด นายพีรพล  วงศ์ศรีเทพ ครู
60 สพป.จันทบุรี เขต 1 060190 : วัดแก่งหางแมว ดวงชนก  นามวิจิตร ครู
61 สพป.จันทบุรี เขต 1 060193 : บ้านโป่งวัว นางสาวพิชชาพร  ประทุมวงศ์ ครูผู้ช่วย
62 สพป.จันทบุรี เขต 1 060194 : บ้านหนองบัวทอง ปฐมพงษ์  ไชยสิทธิ์ ครู
63 สพป.จันทบุรี เขต 1 060192 : บ้านโคกวัด นางสาวตรีชนนันท์  วงษ์สกุลไชยะ ครูผู้ช่วย
64 สพป.จันทบุรี เขต 1 060189 : วัดขุนซ่อง อนุพงศ์  นาสิงห์คาน ครู
65 สพป.จันทบุรี เขต 1 060228 : วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ นายชนาดร  ไชยศรี ครู
66 สพป.จันทบุรี เขต 1 060180 : วัดเขาวงกต นางสาวนิติยา  เงินงาม ครู
67 สพป.จันทบุรี เขต 1 060181 : บ้านหนองเจ๊กสร้อย ธรรมวิทย์  ลิ้มเอิบไทย ครูผู้ช่วย
68 สพป.จันทบุรี เขต 1 060184 : บ้านเนินจำปา ทรายแก้ว  เตรี่ยมศิริ ครูผู้ช่วย
69 สพป.จันทบุรี เขต 1 060185 : บ้านวังอีแอ่น นายสมชาย  พะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
70 สพป.จันทบุรี เขต 1 060185 : บ้านวังอีแอ่น พีรพงศ์   เวชภิรมย์ ครู
71 สพป.จันทบุรี เขต 1 060186 : บ้านบ่อไฟไหม้ ธนวัฒน์  นนทศักดิ์ ครู
72 สพป.จันทบุรี เขต 1 060187 : บ้านคลองครก จรรยา  รุ่งโรจน์ ครูผู้ช่วย
73 สพป.จันทบุรี เขต 1 060182 : บ้านวังไม้แดง นริศรา   นัมคณิสรณ์ ครู
74 สพป.จันทบุรี เขต 1 060183 : บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์) นฤมล  อินทรชาติ ครู
75 สพป.จันทบุรี เขต 1 060183 : บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์) กัณฐิกา  สุระโคตร ครุ คศ.3
76 สพป.จันทบุรี เขต 1 060191 : บ้านประแกต พัฒนา  เกตุงาม ครู
77 สพป.จันทบุรี เขต 1 060195 : วัดหนองแหวน อรอนงค์  ผ่องมณี ครูผู้ช่วย
78 สพป.จันทบุรี เขต 1 060199 : วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) ชนิดาภา  ฉัยยา ครูโรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
79 สพป.จันทบุรี เขต 1 060200 : วัดนาซา สุวิมล  ชัญพลา ครู
80 สพป.จันทบุรี เขต 1 060211 : บ้านยางระหง ชัยวัฒน์  ภัทรกิจสวัสดิ์ ผอ
81 สพป.จันทบุรี เขต 1 060209 : วัดช้างข้าม กสิพร  บุญประเสริฐ ครู
82 สพป.จันทบุรี เขต 1 060209 : วัดช้างข้าม ฐิติพร  ศิลาลอย ครูผู้ช่วย
83 สพป.จันทบุรี เขต 1 060201 : วัดหนองไทร นางปัทมา  สอสกุล ครูคศ.3
84 สพป.จันทบุรี เขต 1 060210 : บ้านเขามะปริง นางสาวขนิษฐา  พวงบุญชู ธุรการ
85 สพป.จันทบุรี เขต 1 060212 : วัดนายายอาม กลอยใจ  ประกอบพงษ์ ครู
86 สพป.จันทบุรี เขต 1 060213 : บ้านต้นกระบก นางอัจฉรา   ขวัญกิจบุญชัย ครู
87 สพป.จันทบุรี เขต 1 060208 : วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นัฐชยา  ล้ำเลิศบุญฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
88 สพป.จันทบุรี เขต 1 060202 : บ้านห้วงกระแจะ ณัฐธยาน์  ด้วงดารา ครู
89 สพป.จันทบุรี เขต 1 060203 : วัดวังหิน นายอุทิศ  แสงผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.จันทบุรี เขต 1 060204 : วัดหนองสีงา นายสามารถ  จิตณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.จันทบุรี เขต 1 060206 : บ้านคลองลาว ดวงพร  ราชสมบูรณ์ ครู
92 สพป.จันทบุรี เขต 1 060196 : วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) บุษยมาส  เลิศศิริธรกุล ธุรการโรงเรียน