รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.จันทบุรี เขต 2 060067 : วัดเกวียนหัก นางสาวแสงเดือน  อาจหาญ ครู
2 สพป.จันทบุรี เขต 2 060075 : วัดซึ้งบน สุทธิเกียรติ  เจริญพร ครูผู้ช่วย
3 สพป.จันทบุรี เขต 2 060075 : วัดซึ้งบน นางนิรมล   พิมพา ครู
4 สพป.จันทบุรี เขต 2 060076 : วัดอิมั้ง นางพิจิตรา   วงค์พิทักษ์ ครู คศ.3
5 สพป.จันทบุรี เขต 2 060077 : บ้านช้างข้าม นางสาวจุฬาลักษณ์  ชำห้าน ครูอัตราจ้าง
6 สพป.จันทบุรี เขต 2 060084 : วัดตกพรม ขวัญจิตร  ภูเวียง ครู
7 สพป.จันทบุรี เขต 2 060085 : วัดสะตอน้อย พลอยนันท์  ผลประพฤติ ครู
8 สพป.จันทบุรี เขต 2 060078 : บ้านตรอกนอง ว่าที่ร้อยตรีเวชพิสิษฐ์  พุทธปสิทธิ์ ครู
9 สพป.จันทบุรี เขต 2 060068 : วัดตะปอนใหญ่ (เศวตวิทยาคาร) ศรีสมพร  สำรวมธรรม ธุรการโรงเรียน
10 สพป.จันทบุรี เขต 2 060069 : วัดตะปอนน้อย ศิริรัตน์  วรรณป้าน ครู
11 สพป.จันทบุรี เขต 2 060070 : บ้านหนองเสม็ด ปรารถนา  ศึกษา ครู
12 สพป.จันทบุรี เขต 2 060089 : บ้านบ่อ นางสาวศิริลักษณ์  เหล่าเจริญ ครู
13 สพป.จันทบุรี เขต 2 060089 : บ้านบ่อ ทัตชญา  นิยมไทย ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.จันทบุรี เขต 2 060090 : มิตรภาพ ๒๐ นางวรรณพร   นิสยันต์ ครู
15 สพป.จันทบุรี เขต 2 060090 : มิตรภาพ ๒๐ ปฐมพงศ์  ฐาศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.จันทบุรี เขต 2 060079 : วัดวังสรรพรส พิสมัย  บุญแสง ครู
17 สพป.จันทบุรี เขต 2 060091 : บ้านหนองระหาน ณัฐสุดา  สระทองอยู่ ครูผู้ช่วย
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 060091 : บ้านหนองระหาน กุลธิดา   เซียงหนู ครู
19 สพป.จันทบุรี เขต 2 060092 : บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) คนึงนิจ  เวชการี ครู
20 สพป.จันทบุรี เขต 2 060086 : บ้านบ่อเวฬุ นางสาวนฤมล  พุฒิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ
21 สพป.จันทบุรี เขต 2 060086 : บ้านบ่อเวฬุ นางสาวนฤมล  พุฒิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ
22 สพป.จันทบุรี เขต 2 060087 : บ้านเขาทอง นายคมกฤช  พรหมฉิน ครู
23 สพป.จันทบุรี เขต 2 060088 : บ้านโชคดี ศันศนีย์  หงษ์ทอง ครู
24 สพป.จันทบุรี เขต 2 060094 : วัดเกาะจิก นางสาวนภัสวรรณ  หงษ์ตนุ ครูผู้ช่วย
25 สพป.จันทบุรี เขต 2 060095 : บ้านท่าขาหย่าง วีรพงษ์  จุลสอน ครู
26 สพป.จันทบุรี เขต 2 060093 : วัดบางชัน จันทร์จุฬา  พิสุทธิพงษ์บูรณ์ ครู
27 สพป.จันทบุรี เขต 2 060093 : วัดบางชัน นางสาวสุภาพร  ราชบุรี ครูผู้ช่วย
28 สพป.จันทบุรี เขต 2 060080 : วัดมาบไผ่ นายศิวกร  เพ็งชิต พนักงานราชการ
29 สพป.จันทบุรี เขต 2 060083 : วัดเวฬุวัน จงกล  เรืองไพศาล ครู
30 สพป.จันทบุรี เขต 2 060073 : วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) นางสาวจิตรา  น้ำใส ครูชำนาญการ
31 สพป.จันทบุรี เขต 2 060071 : วัดวันยาวล่าง ใหม่  จรัล ครูโรงเรียนวัดวันยาวล่างฯ
32 สพป.จันทบุรี เขต 2 060145 : บ้านหนองบอน นายศิริศักดิ์  โพธิมณี ครู
33 สพป.จันทบุรี เขต 2 060146 : วัดผักกาด อัจฉรินทร์  นุ่มก่วน ครู
34 สพป.จันทบุรี เขต 2 060146 : วัดผักกาด ชนิดาภา  พวงบุบผา ครูผู้ช่วย
35 สพป.จันทบุรี เขต 2 060147 : บ้านคลองใหญ่ นางพิชฌญามณฑ์   สามารถ ครูชำนาญการ
36 สพป.จันทบุรี เขต 2 060149 : บ้านป่าวิไล วราภรณ์  มุลิ ครู
37 สพป.จันทบุรี เขต 2 060137 : บ้านดงจิก ปวีณา  พูลสวัสดิ์ ครู
38 สพป.จันทบุรี เขต 2 060136 : บ้านทุ่งกร่าง จันทร์งาม  มาตขาว ครู
39 สพป.จันทบุรี เขต 2 060150 : บ้านเนินดินแดง รุจิรวัทน์  วิสุธิเกษตรสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.จันทบุรี เขต 2 060151 : บ้านแหลม นายปัทพงษ์  วิสุทธิแพทย์ ครูคศ.1
41 สพป.จันทบุรี เขต 2 060153 : บ้านปั้นหม้อ สุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า ครู
42 สพป.จันทบุรี เขต 2 060140 : บ้านโป่งน้ำร้อน ภิทิตา  สยามไชย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
43 สพป.จันทบุรี เขต 2 060141 : บ้านใหม่ เยาวลักษณ์  ชัยกิจ ครู
44 สพป.จันทบุรี เขต 2 060142 : บ้านเขาหอม นิรมล  สวาสดิ์ ครู
45 สพป.จันทบุรี เขต 2 060143 : บ้านทรัพย์ประเมิน สุพรรณี  นุกูลภักดิ์ ครูชำนาญการ
46 สพป.จันทบุรี เขต 2 060143 : บ้านทรัพย์ประเมิน ระวีวรรณ  บัวพันธุ์ ครู
47 สพป.จันทบุรี เขต 2 060144 : บ้านสามสิบพัฒนา นางสาวณิชกานต์  เอี่ยมชม ครู
48 สพป.จันทบุรี เขต 2 060138 : บ้านคลองตาคง นางศิริพร  วิสุทธิ์ ครู คศ.2
49 สพป.จันทบุรี เขต 2 060135 : วัดพังงอน บุษบา  สากจอหอ ครู
50 สพป.จันทบุรี เขต 2 060135 : วัดพังงอน แพรวไพริน  สุภา ครู
51 สพป.จันทบุรี เขต 2 060133 : วัดทับไทร พัชรี  เชื้อคำเพ็ง ครู
52 สพป.จันทบุรี เขต 2 060134 : บ้านทุ่งม่วง ปรัชญาวุฒิ  พัสาง ครู
53 สพป.จันทบุรี เขต 2 060134 : บ้านทุ่งม่วง นางศุภรัตน์  ปุ้งข้อ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งม่วง
54 สพป.จันทบุรี เขต 2 060139 : บ้านคลองคต เฉลียว  เกตุกัญญา ครู
55 สพป.จันทบุรี เขต 2 060157 : ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สมทบ  สยามไชย ครู
56 สพป.จันทบุรี เขต 2 060158 : บ้านคลองบอน นางสาววิมลรัตน์  อนุวัฒนานนท์ ครู
57 สพป.จันทบุรี เขต 2 060152 : บ้านโพธิ์ นายพรเทพ  เหมรานนท์ ครู คศ.1
58 สพป.จันทบุรี เขต 2 060154 : บ้านแปลง สุกัญญา  ทุมหนู ครู
59 สพป.จันทบุรี เขต 2 060155 : บ้านจางวาง ชลันดา   ฟองสมุทร ครูผู้ช่วย
60 สพป.จันทบุรี เขต 2 060156 : บ้านนาสนาดก์ ชุมพล  สำราญสุข ครู
61 สพป.จันทบุรี เขต 2 060106 : วัดทุ่งเพล นางสาวนีรชา  คุ้มวงษ์ ครู
62 สพป.จันทบุรี เขต 2 060107 : บ้านวังตัก จุฑามณี   สืบวงศ์ ครู
63 สพป.จันทบุรี เขต 2 060107 : บ้านวังตัก นิภาพร  จิตต์สุทธิ์ ครู
64 สพป.จันทบุรี เขต 2 060103 : วัดน้ำรัก กฤษณะ  อินทร์อำ ผู้อำนวยการ
65 สพป.จันทบุรี เขต 2 060108 : บ้านหนองสลุด อนรรฆวี  แก้วดี ธุรการ
66 สพป.จันทบุรี เขต 2 060109 : วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) พลพิพัฒน์  สิงหบวรชัย ครู
67 สพป.จันทบุรี เขต 2 060110 : วัดโป่ง นางอโนชา  ขุนสรีธรรมรา ครู โรงเรียนวัดโป่ง
68 สพป.จันทบุรี เขต 2 060111 : บ้านทัพนคร ฐิติยา  โปร่งทอง ครูผู้ช่วย
69 สพป.จันทบุรี เขต 2 060099 : บ้านทุ่งบอน กิตติคม  สรวมศิริ ครู
70 สพป.จันทบุรี เขต 2 060096 : บ้านมะขาม มนัส  อุณหศิริกุล ครู
71 สพป.จันทบุรี เขต 2 060100 : วัดวังจะอ้าย ปาริชาติ  วิชัยศึก ครู
72 สพป.จันทบุรี เขต 2 060102 : วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา) ณัฐพล  ยุทธวิชัย ข้าราชการครู
73 สพป.จันทบุรี เขต 2 060097 : วัดบ้านอ่าง วิศาล  ทองน้ำเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.จันทบุรี เขต 2 060129 : บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) นางณัฐภัสสร  ชาวนา ครู
75 สพป.จันทบุรี เขต 2 060130 : วัดเขาตาหน่วย รัฐพล  สร้อยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.จันทบุรี เขต 2 060131 : บ้านคลองใหญ่ ภูริภัทร  ปะสิ่งชอบ ธุรการ
77 สพป.จันทบุรี เขต 2 060118 : วัดบางกะไชย กฤษดา  อุดมเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.จันทบุรี เขต 2 060121 : วัดบางสระเก้า นายนพดล  แตงฉ่ำ ครู
79 สพป.จันทบุรี เขต 2 060117 : บ้านคลองกลอย นพพร  ปลายเนิน ครู
80 สพป.จันทบุรี เขต 2 060112 : วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) กฤษณา  กล้ากสิกรณ์ ครูผู้ช่วย
81 สพป.จันทบุรี เขต 2 060113 : ปากน้ำแหลมสิงห์ ผกามาศ  สุขสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
82 สพป.จันทบุรี เขต 2 060114 : วัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) ภัทราพร  มณีรัตน์ ครู
83 สพป.จันทบุรี เขต 2 060114 : วัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) สิภาพัฒน์  ฐาศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการ
84 สพป.จันทบุรี เขต 2 060123 : พลิ้ว มณีรัตน์  ทวีทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 สพป.จันทบุรี เขต 2 060124 : บ้านน้ำตกพลิ้ว นายสุรพล  พุทธจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.จันทบุรี เขต 2 060124 : บ้านน้ำตกพลิ้ว วรารัตน์  บรรจงการ ครู
87 สพป.จันทบุรี เขต 2 060126 : วัดหนองชิ่ม ปัญญา  เชิดชูศรี ครูผู้ช่วย
88 สพป.จันทบุรี เขต 2 060128 : บ้านอีมุย ยุพดี  แก้วทรัพย์ ครู
89 สพป.จันทบุรี เขต 2 060159 : บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) นางจุติพร  สุขสิงห์ ครู
90 สพป.จันทบุรี เขต 2 060160 : วัดสำโรง นางอุษา  คงอยู่ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดสำโรง
91 สพป.จันทบุรี เขต 2 060161 : สังวาลย์วิทย์ 6 นางปัณชญา  ผ่องราศรี ครู
92 สพป.จันทบุรี เขต 2 060161 : สังวาลย์วิทย์ 6 จินตนา  ชำนาญชล ครูผู้ช่วย
93 สพป.จันทบุรี เขต 2 060166 : บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว) นางสาวดารารัตน์  สงวนญาติ ครู
94 สพป.จันทบุรี เขต 2 060167 : บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ นางสาววิลาวัลย์   โถบำรุง ครู
95 สพป.จันทบุรี เขต 2 060176 : บ้านทับสงฆ์ นางสาวกิตติมา   แก้วบุญ ครูคศ.1
96 สพป.จันทบุรี เขต 2 060178 : บ้านโป่งเจริญชัย นายณรงค์ศักดิ์  เพ็งประโคน ครู
97 สพป.จันทบุรี เขต 2 060173 : บ้านทับช้าง นางไชยา  พูลสวัสดิ์ ครู
98 สพป.จันทบุรี เขต 2 060173 : บ้านทับช้าง อัครพงษ์  ศรีภักดี ครู
99 สพป.จันทบุรี เขต 2 060174 : บ้านไทรงาม นิพาดา  รอดดี ครู
100 สพป.จันทบุรี เขต 2 060177 : ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 พิไลวรรณ  มาแป ครู
101 สพป.จันทบุรี เขต 2 060170 : บ้านไผ่ล้อมสามัคคี นางสาวกนกวรรณ  ทุมทอง ครู
102 สพป.จันทบุรี เขต 2 060164 : บ้านซับตารี นารี  เกื้อกูล ครู
103 สพป.จันทบุรี เขต 2 060169 : หนองมะค่า อภินันท์  จิดานันทน์ ครู คศ.1
104 สพป.จันทบุรี เขต 2 060169 : หนองมะค่า อาทิตย์  สิงหธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.จันทบุรี เขต 2 060168 : โฆวินฑะ นา่ยการันต์  สุขคล้าย ครูโรงเรียนโฆวินทะ
106 สพป.จันทบุรี เขต 2 060172 : บ้านกระทิงทอง นางสาวกีณิยา  ระถะยาน ครู
107 สพป.จันทบุรี เขต 2 060171 : บ้านเขาแก้ว ชัยรัมภา  ลำจอง ครูผู้ช่วย
108 สพป.จันทบุรี เขต 2 060175 : บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) นางปองจิรา  จตุรวงค์ ครู
109 สพป.จันทบุรี เขต 2 060175 : บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) นายคมกริช  อันทรง ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.จันทบุรี เขต 2 060162 : บ้านทรัพย์เจริญ นางสาวลูกน้ำ  เจนหัดพล ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
111 สพป.จันทบุรี เขต 2 060163 : สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 มะลิวัลย์  พรมโสภา ครู
112 สพป.จันทบุรี เขต 2 060165 : บ้านสวนส้ม เพ็ญนภา  บุญธิรักษ์ ครูผู้ช่วย
113 สพป.จันทบุรี เขต 2 060224 : วัดน้ำขุ่น ลัดดารัตน์  พลมีเดช ครู
114 สพป.จันทบุรี เขต 2 060225 : วัดคลองพลู นายคำรณ  วังศรี ครูธุรการ
115 สพป.จันทบุรี เขต 2 060227 : วัดทุ่งกบิล พงษ์ล้วน  อุดหนุน ครู
116 สพป.จันทบุรี เขต 2 060222 : บ้านจันทเขลม นายวสันต์  วิเวโก ครูผู้ช่วย
117 สพป.จันทบุรี เขต 2 060218 : บ้านชากไทย ขนิษฐา  ทองไทย ครู
118 สพป.จันทบุรี เขต 2 060218 : บ้านชากไทย ตรีชฎา มงคลกิจ  มงคลกิจ ครู
119 สพป.จันทบุรี เขต 2 060216 : บ้านเนินมะหาด จิตติมา  คุ้มแว่น ครู
120 สพป.จันทบุรี เขต 2 060223 : วัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์) นายณัฐพล  ยมจินดา ครูผู้ช่วย
121 สพป.จันทบุรี เขต 2 060226 : วัดคลองตะเคียน นางสาวเมสินี  ได้พร้อม ครู
122 สพป.จันทบุรี เขต 2 060221 : วัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) บุญมี  สุขกัญญา พนักงานราชการ
123 สพป.จันทบุรี เขต 2 060215 : วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) ประวีร์  บรรจงการ ผู้อำนวยการ
124 สพป.จันทบุรี เขต 2 060217 : บ้านคลองน้ำเป็น วิภา  ร่วมโพธิ์รี ครู