รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.จันทบุรี ตราด 150018 : วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) นางวิไลภรณ์  รัตนนารถ ครูโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
2 สพป.ตราด 150019 : วัดตะกาง นายประมูล  มีคุณ ครู
3 สพป.ตราด 150019 : วัดตะกาง นางสาวเกวลี  บุญมี ครู
4 สพป.ตราด 150008 : คลองขวาง ธีรพันธ์  อิ่มอุไร ครู
5 สพป.ตราด 150010 : บ้านทุ่งไก่ดัก อนุกูล  ผุดพรมราช ครูผู้ช่วย
6 สพป.ตราด 150013 : วัดวรุณดิตถาราม วิลาวัณย์  ศิริรูป ครู
7 สพป.ตราด 150009 : ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) รษิกา  แสงกลิ่น ครู
8 สพป.ตราด 150014 : วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) นางอุทัย  มีคุณ ครู
9 สพป.ตราด 150039 : บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) ศุภกา  หนองแพ ครู
10 สพป.ตราด 150040 : บ้านไร่ป่า เมตตา  อวยสวัสดิ์ ครู
11 สพป.ตราด 150040 : บ้านไร่ป่า น้ำทิพย์  ต่างหู ครู
12 สพป.ตราด 150028 : อนุบาลตราด นางอรกาญจน์  กิจนิธิศโศธิน ครู
13 สพป.ตราด 150029 : อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) นายจักพันธุ์  มณีมา ครู
14 สพป.ตราด 150030 : บ้านท่าประดู่ ทรงฤทธิ์  พรเสนาะ ครู
15 สพป.ตราด 150031 : บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) กิตติศักดิ์  กิจนิธิศโศธิน ครู
16 สพป.ตราด 150032 : บ้านเนินตาแมว มาเรีย  อิ่มเสมอ ครู
17 สพป.ตราด 150033 : บ้านสวนใน จีรานันท์  เป็ดแก้ว ครูผู้ช่วย
18 สพป.ตราด 150034 : วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 นายสงกรานต์  ใจเกื้อ ครู
19 สพป.ตราด 150034 : วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 สุริยา  อุทธสิงห์ ครูผู้ช่วย
20 สพป.ตราด 150035 : วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) ปริศนา  สีเงิน ครู
21 สพป.ตราด 150006 : วัดแหลมหิน อารีรัตน์  นิรันต์พานิช ครู
22 สพป.ตราด 150004 : วัดหนองคันทรง ปวีณา  แพทย์นุสนธิ์ ครู
23 สพป.ตราด 150026 : วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) สิชล  สกุลพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.ตราด 150025 : วัดสุวรรณมงคล รพี  ศรีโมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.ตราด 150024 : วัดไทรทอง ถนอมจิตร  พอใจ ครู
26 สพป.ตราด 150023 : บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว มัญษกาญ  วิรัญโท ธุรการ
27 สพป.ตราด 150005 : วัดห้วงน้ำขาว กรรณิการ์  เทียนประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว
28 สพป.ตราด 150005 : วัดห้วงน้ำขาว นางลั่นทม  วงค์กุลพิลาศ ครู
29 สพป.ตราด 150002 : บ้านเปร็ดใน ประพันธ์  แก้วดี ครู
30 สพป.ตราด 150036 : บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) กมลา   สุขเกษม ครู
31 สพป.ตราด 150036 : บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) ดวงรัตน์  บุตรทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
32 สพป.ตราด 150037 : บ้านบางปรง นางเพ็ญศรี  เจริญรูป ครู
33 สพป.ตราด 150041 : วัดคลองขุด นาจนารี  นพเก้า ครู
34 สพป.ตราด 150041 : วัดคลองขุด สมศักดิ์  เข็มดี ครู
35 สพป.ตราด 150043 : วัดบางปรือ นายบังคม  ชมภูคำ ครู
36 สพป.ตราด 150022 : วัดแหลมกลัด ธิษตยา  ถือบุญ ครู
37 สพป.ตราด 150015 : บ้านคลองประทุน ขวัญชัย  เอมพิทักษ์ ครู
38 สพป.ตราด 150021 : วัดสะพานหิน สุพรรณี   จำรัส ครู คศ,1
39 สพป.ตราด 150021 : วัดสะพานหิน หิรัญญา  ปิ่นสอน ธุรการ
40 สพป.ตราด 150007 : วัดอ่าวใหญ่ ทัณฑิกา  ทริดสังข์ ธุรการ
41 สพป.ตราด 150003 : บ้านแหลมพร้าว นางพิกุล  แก้วตาด ครู
42 สพป.ตราด 150001 : ชุมชนวัดอ่าวช่อ สุกัญญา  กีรติกำลูน ครู
43 สพป.ตราด 150069 : อนุบาลวัดคลองใหญ่ นางเสาวนีย์   รอดพิเศษ ครู คศ.2
44 สพป.ตราด 150071 : บ้านคลองจาก นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรศิลป์ ครู
45 สพป.ตราด 150071 : บ้านคลองจาก อรุณ  ต๊ะวิไชย ครู
46 สพป.ตราด 150073 : บ้านเนินตาล ปรีญาพร  ชลาลัย ครู
47 สพป.ตราด 150076 : บ้านตาหนึก ศรายุธ  มณีเรือง ครู คศ.1
48 สพป.ตราด 150075 : บ้านคลองมะนาว ปิยะพงษ์  เย็นฉ่ำ ครูผู้ช่วย
49 สพป.ตราด 150077 : บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) นางสาวสุณิสา   ชีขาว ครูผู้ช่วย
50 สพป.ตราด 150077 : บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สุรัสวดี  วงศ์สาวี ครู
51 สพป.ตราด 150078 : บ้านหนองม่วง นายนรินทร์  หูทอง รักษาการผู้อำนวยการ
52 สพป.ตราด 150079 : วัดห้วงโสม สาริกา  วิเศษแสงจันทร์ ครูผู้ช่วย
53 สพป.ตราด 150070 : บ้านโขดทราย นางสาวจันทิมา   จุ้ยวรมิตร ครู
54 สพป.ตราด 150072 : บ้านคลองมะขาม ธิดารัตน์  อวยสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
55 สพป.ตราด 150074 : บ้านหาดเล็ก นางสาวจิราพร  บุญครอบ ครู
56 สพป.ตราด 150044 : ชุมชนบ้านเขาสมิง นางสาวศศิประภา   อาจคำพัน ครู
57 สพป.ตราด 150064 : บ้านดงกลาง นางสาวสุภาพร  เสี่ยงเคราะห์ ครูโรงเรียนบ้านดงลกาง
58 สพป.ตราด 150068 : วัดสลัก รัตนาภรณ์  เวชวิริยะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.ตราด 150068 : วัดสลัก ณัฐิยา  สิญญานันท์ ครูธุรการ
60 สพป.ตราด 150063 : บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ธนกร  ลาวตุม ครู
61 สพป.ตราด 150065 : บ้านอ่างกะป่อง นางสุทธิดา  อนุพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.ตราด 150066 : วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) พิมพ์วิมล  เสริฐศรี พนักงานราชการ
63 สพป.ตราด 150045 : บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  เรืองศรี ครู
64 สพป.ตราด 150050 : บ้านเกษมสุข พรจนา  อินทสุวรรณ์ ครู
65 สพป.ตราด 150051 : บ้านเจียรพัฒนา ภาริณี  วัฒนารมย์ ครู
66 สพป.ตราด 150053 : บ้านมณฑล นางสาววราภรณ์  มะแก้ว ครู
67 สพป.ตราด 150056 : บ้านดอนสูง นางสาวขณิดา  สุดตาชาติ เจ้าหน้าที่พัสดุ
68 สพป.ตราด 150058 : วัดดินแดง พจณี   ถือกาะ ครูชำนาญการ
69 สพป.ตราด 150059 : วัดเสนาณรงค์ นายเอกพจน์  ประทาย ครู
70 สพป.ตราด 150061 : วัดประณีต พิชชาภา  บัวพูล ครูผู้ช่วย
71 สพป.ตราด 150048 : วัดฆ้อ สุริยะ  อุตบุญ ครูสอน
72 สพป.ตราด 150046 : บ้านโป่ง สายน้ำ  จุลเดช ครู
73 สพป.ตราด 150057 : บ้านหนองบัว ณัฏฐกานต์  สุนีย์ ครู
74 สพป.ตราด 150060 : วัดตาพลาย นางสาวภัทรภร  เลี้ยงถนอม ครู
75 สพป.ตราด 150062 : ชุมชนวัดแสนตุ้ง นางจรรยา  วรรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
76 สพป.ตราด 150062 : ชุมชนวัดแสนตุ้ง นางอนงค์คาร  ทวาเรศ ครู
77 สพป.ตราด 150067 : วัดท่าหาด นางจิตรลดา   ยืนยง ธุรการ
78 สพป.ตราด 150047 : บ้านห้วงพัฒนา นายประภาส  เขียวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.ตราด 150052 : บ้านเนินตะบก เชวง  อภิบาล ครู
80 สพป.ตราด 150055 : วัดพนมพริก นริศรา  อินท์สาย ครูผู้ช่วย
81 สพป.ตราด 150086 : วัดช้างทูน จินตนา  บุญปก ครู
82 สพป.ตราด 150093 : บ้านด่านชุมพล นายภิญโญ  ผลไธสง ครู
83 สพป.ตราด 150094 : บ้านปะเดา ตวงพร  ศรประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย
84 สพป.ตราด 150096 : บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล พิมลวรรณ  หนูแก้ว ครู
85 สพป.ตราด 150097 : เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อัจฉราภรณ์  คำบุญศรี ครู
86 สพป.ตราด 150098 : บ้านสระใหญ่ กรกนก  ฟองมาศ ครูโรงเรียนบ้านสระใหญ่
87 สพป.ตราด 150090 : ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) นางสาวอุษณีย์  จักร์คำ ครูผู้ช่วย
88 สพป.ตราด 150090 : ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) นายปฏิพัทธ์  ศรีดารากุล ครูผู้ช่วย
89 สพป.ตราด 150083 : บ้านมะนาว กุลธรา  เดชกัลยา ครู
90 สพป.ตราด 150092 : บ้านคลองแอ่ง ชินานันท์  พลแพน ครู
91 สพป.ตราด 150081 : บ้านจัดสรร วราภรณ์  สุวรรณเสรี ครู
92 สพป.ตราด 150082 : บ้านปะอา นายธีรวัฒน์  ศรีวิรัญ ครูชำนาญการ
93 สพป.ตราด 150088 : ชุมชนบ้านตากแว้ง นุชธิดา  โคตรรักษา พนักงานราชการ
94 สพป.ตราด 150088 : ชุมชนบ้านตากแว้ง นางสาวนุชธิดา  โคตรรักษา พนักงานราชการ
95 สพป.ตราด 150089 : ชุมชนวัดบ่อไร่ อุษณีษ์  เลี้ยวศิริวัฒนกุล ชำนาญการ
96 สพป.ตราด 150089 : ชุมชนวัดบ่อไร่ นายสุรศักดิ์  มณีขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.ตราด 150091 : อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ นายปรีชา  พรประสิทธิ์ ครู
98 สพป.ตราด 150087 : อัมพรจินตกานนท์ อุมาภรณ์  มะโนน้อม ครู
99 สพป.ตราด 150080 : คีรีศรีสาครวิทยา นายนัฐพล  นพเก้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา
100 สพป.ตราด 150084 : บ้านหนองบอน จรูญ  น้อยสำราญ ผู้อำนวยการ
101 สพป.ตราด 150100 : บ้านคลองใหญ่ สุนิสา   วงค์สุวรรณ ครูผู้ช่วย
102 สพป.ตราด 150101 : บ้านเนินดินแดง ชลกร  ยอดยิ่ง ครู
103 สพป.ตราด 150106 : บ้านธรรมชาติล่าง นายวิเชียร  ภูมิมาโนช ครู
104 สพป.ตราด 150109 : วัดทองธรรมชาติ นางสาววาทินี  นานิคบุตร ครู คศ.2
105 สพป.ตราด 150102 : อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว นางสาวปาริฉัตร  ทิณวรรณ์ คศ.1
106 สพป.ตราด 150105 : ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) นายสมคิด  แซ่ตั๋น เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 สพป.ตราด 150108 : บ้านอ่าวตาลคู่ ปิยะณัฏฐ์  ตั้งสกุล ครูผู้ช่วย
108 สพป.ตราด 150110 : วัดบางปิดบน ศราวุธ  อภัยศิลา ครู
109 สพป.ตราด 150111 : วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) นางวีระวรรณ  ใหม่สุวรรณ ครู
110 สพป.ตราด 150104 : วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง นางสาวทิพรัตน์   ปิดทอง ครูคศ.1
111 สพป.ตราด 150103 : วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) นายเผด็จ  ผะเดิม ครู
112 สพป.ตราด 150099 : ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) วรวุฒิ   ภูคะเณร ครู
113 สพป.ตราด 150113 : บ้านคลองเจ้า ณรงค์  ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.ตราด 150114 : บ้านอ่าวพร้าว สาวิตรี  พลเทพ ครูผู้ช่วย
115 สพป.ตราด 150115 : อนุบาลเกาะกูด นางนิกร  ผงทอง ผอ
116 สพป.ตราด 150112 : บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) นันทพร  กระชน ครูผู้ช่วย
117 สพป.ตราด 150116 : บ้านคลองพร้าว นางสาวพรรณทิพา  ดีหลาย ครูผู้ช่วย
118 สพป.ตราด 150118 : อนุบาลเกาะช้าง ชมพูนุท  พิชสาท ครู
119 สพป.ตราด 150117 : บ้านบางเบ้า วราภรณ์  สุขเจริญ ครูผู้ช่วย
120 สพป.ตราด 150120 : วัดวัชคามคชทวีป นางสุภา  สิงห์วิรัตน์ ครู
121 สพป.ตราด 150121 : วัดสลักเพชร กนกวรรณ  วิรันทนา ครู คศ.1