รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ฉะเชิงเทรา 070320 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ยศวริศ  รุ่งสอาด ครู
2 สพม.ฉะเชิงเทรา 070321 : ดัดดรุณี รัชดาภรณ์  เอี๊ยบประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว
3 สพม.ฉะเชิงเทรา 070321 : ดัดดรุณี ชุติมา  บูชาพันธ์ ครู
4 สพม.ฉะเชิงเทรา 070321 : ดัดดรุณี เฟยาริน  ด่านล้ำเลิศ ครู
5 สพม.ฉะเชิงเทรา 070322 : วัดโสธรวรารามวรวิหาร นางสมจิตต์  แจ้งตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพม.ฉะเชิงเทรา 070322 : วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉัตรวิมล  ทาระเนตร์ ครู
7 สพม.ฉะเชิงเทรา 070323 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สุพิณ  ศิลารัตน์ ครู
8 สพม.ฉะเชิงเทรา 070324 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ณรงค์ชัย  วรรณศิลป์ ครู
9 สพม.ฉะเชิงเทรา 070326 : เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี เกศศิรินทร์   ณะเสน ครู
10 สพม.ฉะเชิงเทรา 070327 : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 พิทยา  แม่นทรง ครู
11 สพม.ฉะเชิงเทรา 070328 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา พงศธร  วงศ์เกษม คศ.2
12 สพม.ฉะเชิงเทรา 070331 : บางน้ำเปรี้ยววิทยา นางบุปผา  ตันตะราวงศา ครู
13 สพม.ฉะเชิงเทรา 070332 : ดอนฉิมพลีพิทยาคม วิไลวรรณ  โต๊ะยีบอ ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพม.ฉะเชิงเทรา 070333 : หมอนทองวิทยา นายภาคภูมิ  มัสเยาะ ครู
15 สพม.ฉะเชิงเทรา 070334 : ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชัยจุติ  โอสถ ครูผู้ช่วย
16 สพม.ฉะเชิงเทรา 070336 : การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง พัฒนะ  พิพัฒน์ศรี ครู
17 สพม.ฉะเชิงเทรา 070337 : บางปะกง "บวรวิทยายน" ณิชาภา  วิรัชนีภรณ์ ครู
18 สพม.ฉะเชิงเทรา 070338 : พุทธิรังสีพิบูล นายธวัชชัย  เดือนขาว ครู
19 สพม.ฉะเชิงเทรา 070338 : พุทธิรังสีพิบูล สมประสงค์  จำปาทอง ครู
20 สพม.ฉะเชิงเทรา 070340 : วิทยาราษฎร์รังสรรค์ นางอรสา   จันทร์สัมฤทธิ์ ครู
21 สพม.ฉะเชิงเทรา 070339 : ผาณิตวิทยา รุ่งทิพย์  กลั่นเรืองแสง ครูชำนาญการ
22 สพม.ฉะเชิงเทรา 070339 : ผาณิตวิทยา กัลยารัตน์  วัฒนสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพม.ฉะเชิงเทรา 070329 : วัดเปี่ยมนิโครธาราม พิชัย  วรพิพัฒน์ ครู
24 สพม.ฉะเชิงเทรา 070330 : บางคล้าพิทยาคม ปัญญา  แสงวัฒนากุล ครู
25 สพม.ฉะเชิงเทรา 070330 : บางคล้าพิทยาคม ศิริพร  ทองเจรฺญ ครูผู้ช่วย
26 สพม.ฉะเชิงเทรา 070343 : หนองแหนวิทยา นางสาวแสงเทียน  รับศิริเจริญ ครู คศ.1
27 สพม.ฉะเชิงเทรา 070344 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา อัจฉรา  ธิมาชัย ครู
28 สพม.ฉะเชิงเทรา 070342 : พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) มุกดา  สุขขี ครู
29 สพม.ฉะเชิงเทรา 070342 : พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) นายชูธัช  สระพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพม.ฉะเชิงเทรา 070345 : ราชสาส์นวิทยา วรัชยา  ย่องใย ครู
31 สพม.ฉะเชิงเทรา 070346 : สนามชัยเขต นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์ ครู
32 สพม.ฉะเชิงเทรา 070348 : ไผ่แก้ววิทยา พิมพ์ชณก  ชมดอกไม้ ครูผู้ช่วย
33 สพม.ฉะเชิงเทรา 070348 : ไผ่แก้ววิทยา ภัทรภรณ์   แก้วอนันต์ ครู
34 สพม.ฉะเชิงเทรา 070349 : หนองไม้แก่นวิทยา ณัฐวุฒิ  ศรีวันทา ครู
35 สพม.ฉะเชิงเทรา 070349 : หนองไม้แก่นวิทยา นายณัฐวุฒิ  ศรีวันทา ครู
36 สพม.ฉะเชิงเทรา 070350 : แปลงยาวพิทยาคม ภรณ์พรรษา  บุญเพชร ครู
37 สพม.ฉะเชิงเทรา 070351 : มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา บุษยา  ราศรีมิน ครูชำนาญการ
38 สพม.ฉะเชิงเทรา 070352 : ก้อนแก้วพิทยาคม กรรณิการ์  อธิราช ครูชำนาญการ