รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070013 : วัดจุกเฌอ ลัดดาวัลย์  อู่พิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
2 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070013 : วัดจุกเฌอ นางสาวอุษา  รักษ์โพธิวงศ์ ครู
3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070027 : วัดชนะสงสาร นายพรชัย  ประเสริฐสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงสาร
4 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070027 : วัดชนะสงสาร นางสุภาพร  ศรีมงคล ครู
5 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070016 : วัดพรหมสุวรรณ เนตรนภิส  นพเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070034 : วัดจรเข้น้อย วรรณา  พุฒศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
7 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070034 : วัดจรเข้น้อย นายวชิรวิชญ์  จอกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070035 : สุเหร่าลาดน้ำขาว กิตติพิชญา  ฤทธิ์บำรุง ครู
9 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070036 : สุเหร่าสมอเซ นางสาวผกามาศ  ศรีตระกูล ครู
10 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070038 : สุเหร่าคลองใหญ่ นางสาวทัศนภรณ์  สุวรรณพฤกษ์ ค.ศ.1
11 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070038 : สุเหร่าคลองใหญ่ มัลลิกา  มะสะพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070039 : บ้านเกาะดอน กรรณิการ์  ใสพลกรัง ครูผู้ช่วย
13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070040 : ตลาดเปร็ง นางสาวบัวขาว  ความมานะ ครู
14 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070042 : แพ่งพิทยาภูมิ ณัฐวุฒิ  ผังรักษ์ ครู
15 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070030 : บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) บุญญจิตต์  โถปัญญา ครูผู้ช่วย
16 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070037 : สุเหร่าหลวงแพ่ง นางสาวยุรทัศน์   ผดุงเวียง ครู
17 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070032 : วัดคู้เกษมสโมสร กฤติยาภรณ์  โสสีดา ครูผู้ช่วย
18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070041 : วัดไชยธารา ว่าที่ร้อยตรี พลเทพ  และเล็ก ครูผู้ช่วย
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070002 : วัดเทพนิมิตร ศุภักษณา  เกตุชาติ พนักงานราชการ
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070002 : วัดเทพนิมิตร เนริศา  นิ่มเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070003 : วัดประตูน้ำท่าไข่ มาเรียม  ศรีประภาพงศ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070005 : วัดนิโครธาราม นรเสฏฐ์  พันธ์วิไล ครูอัตราจ้าง
23 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070022 : วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) นางสาวนวนละออง  สีดา ครู
24 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070010 : บ้านบางแก้ว วีรพล  ปฏิบูรพะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070011 : วัดเกาะจันทาราม สุคนธา   ซินศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070012 : วัดสมานรัตนาราม นางสาวขวัญชนก  แซ่โค้ว ครู ค.ศ.1
27 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070006 : วัดเที่ยงพิมลมุข ณภคภร  ประทุมศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070004 : วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วันชนะ  ธรรมประทีป ครูชำนาญการ
29 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070014 : วัดดอนทอง อาณัติ  สิทธิการ ครู
30 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070018 : บ้านวนท่าแครง นางสาวนิชาภา  กิจประมงศรี ครู
31 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070024 : วัดเกาะ นายนิรุต  เจริญสุข ครู คศ.2
32 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070025 : วัดแพรกนกเอี้ยง ภัสยพรรณ  อัควัฒน์ชัยกุล ครุ
33 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070026 : บ้านแขวงกลั่น ปวีณา  เกษศรี ธุรการโรงเรียน
34 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070026 : บ้านแขวงกลั่น นางสมพักร์  สันติพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070031 : วัดบางปลานัก นางรัขฏาพรรณ  กิจประมงศรี ครู
36 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070015 : วัดทด ณัฏฐวัฒน์  ธงเดชชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070015 : วัดทด ลลิตา  พลศิลป์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
38 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070020 : วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 นายจำเรียง  ทิมฉิม ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070021 : วัดบางปรง นางสาวศิริเพ็ญ  สัตยาภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070021 : วัดบางปรง รัตนา  วิสัย ครู
41 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070019 : วัดบางพระ นางสาวฉัฐยา  วัฒนกุล ครู
42 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070028 : วัดนครเนื่องเขต สายธาร  ครคง ครูผู้ช่วย
43 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070033 : บ้านวังตะเคียน นิพนธ์  วานิชยากร ครู
44 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070029 : วัดหนามแดง นางสาวปัทมาภรณ์  ชมมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070001 : อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ กิ่งกาญจน์  สิทธิเวช ครูผู้ช่วย
46 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070001 : อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สุกัญญา  เจิมถาวร ครู
47 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070098 : บ้านคลอง 21 อนัญญ์ธร  ปลอดดี ผู้อำนวยการ
48 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070099 : บ้านปลายคลอง 20 วณิชชา  พัดเย็นชื่น ครู คศ.1
49 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070100 : วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ พรรณรวี  แสงตะวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070101 : วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ จารินี  สิกุลจ้อย ครู
51 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070102 : สุเหร่าดอนเกาะกา อรพรรณ  เจริญศักดิ์ ครู
52 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070102 : สุเหร่าดอนเกาะกา สุรีรัตน์  จีนา ครูผู้ช่วย
53 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070103 : วัดบึงตาหอม กิตติ  แสงจิรัมย์ ครูผู้ช่วย
54 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070096 : บ้านดอนเกาะกา ศรุตยา  ยอมิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
55 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070097 : บ้านบึงพระอาจารย์ สุพัทตรา  มะนิยะ ครู
56 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070094 : สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) ทวีรัตน์  คล้ายนุ่ม ครูผู้ช่่วย
57 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070095 : สุเหร่าสมอเอก รังสฤษดิ์   ธนะเพชรพิบูลย์ ครูชำนาญการ
58 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070088 : ตลาดคลอง 16 นางสาวราตรี  ร่วมวงษ์ ครู
59 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070089 : เฉลิมช่วงวิทยาทาน นางสาวรอฟียะห์  ตานี ครูคศ .1
60 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070090 : วัดรามัญ นางสาวสิริพร  แกล้วกล้า ครู คศ.1
61 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070091 : สุเหร่าปากคลอง 20 นายสุชาติ  ครุฑสุวรรณ ครู คศ.1
62 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070091 : สุเหร่าปากคลอง 20 พงศธร  จรูญวรรณ ครู
63 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070092 : สุเหร่าดอนกลาง ศรีอุษา  อารีราษฎร์ ครูผู้ช่วย
64 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070093 : สุเหร่าคู้ นางสาวมัทนา  มูหะหมัด ครูผู้ช่วย
65 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070073 : ปากคลองบางขนาก นิรมล  อินทศร ครู
66 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070075 : วัดเกตุสโมสร สายใจ  อู่เงิน ครู
67 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070077 : วัดประชาบำรุง พเยาว์  ภาษิต พนักงานราชการ
68 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070064 : ประชาฤกษ์สมบูรณ์ นางสาวภัชชา  สารพันธ์ ครู
69 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070065 : บึงเทพยา อุไรวรรณ  ขันธวิชัย ครูผู้ช่วย
70 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070067 : สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 มนต์ชัย  มะติมุ ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070067 : สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 นางสาวบุษยาภรณ์  อินทะฐา ครู ค.ศ.1
72 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070068 : สุเหร่าแคราย วัลลา  มะลูลีม ครู คศ.1
73 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070105 : สกุลดีประชาสรรค์ อรรัมภา  ชมเมือง ครูผู้ช่วย
74 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070106 : วัดบึงน้ำรักษ์ วนิดา  มะสี ครูผู้ช่วย
75 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070107 : สุเหร่าคลอง 15 ตระการ  มะซอและ เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070107 : สุเหร่าคลอง 15 ลลิตา  นิลงาม ครู
77 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070107 : สุเหร่าคลอง 15 วรรณรัตน์   แก้วเกิด ครู
78 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070108 : สุเหร่าดารุลนาอีม เนาวรัตน์  จันทร์แก้ว ครู
79 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070109 : สุเหร่าคลองหกวา นายวรพันธ์  ชินประดิษฐ ครู
80 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070109 : สุเหร่าคลองหกวา นายสมบัติ   แดงชาติ ครู
81 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070110 : สุเหร่าคลอง 14 วนัสนันท์  อะหมัดตอเฮต ธุรการ
82 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070069 : สิทธิสุนทรอุทิศ สุนิตา  สมสายศรี ธุรการ
83 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070070 : วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) kumpanad  nakbua ครูผู้ช่วย
84 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070070 : วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) ขวัญใจ  ยิ่งรุ่งเรือง พนักงานราชการ
85 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070080 : วัดตะพังคลี นางสาวดวงทิพย์  หาญมนตร์ ครู
86 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070071 : วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง วัชรพร  บุญญาวัฒน์ ครูอัตราจ้าง
87 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070071 : วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง ศิณีนาถ  ศรีมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070072 : วัดญาณรังษาราม ณัฐพร  นักเสียง ครูผู้ช่วย
89 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070078 : สะแกโดดประชาสรรค์ จันทร์เพ็ญ  ยินดีรัมย์ ครู
90 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070078 : สะแกโดดประชาสรรค์ อมรรัตน์  เลิศเชาวน์ ธุรการโรงเรียน
91 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070079 : วัดบางไทร รุ่งอรุณ  วิจิตรโท ธุรการโรงเรียนวัดบางไทร
92 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070111 : วัดไผ่ดำ นางพิสสุดา  บุญเกิด ครู
93 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070111 : วัดไผ่ดำ พรไพลิน  สายพรม ครู
94 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070112 : วัดหลวงแพ่ง นางสาวปิยะดา  เพียรมิ่งมาศ ครู
95 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070113 : วัดสว่างอารมณ์ นางสาวมญชุ์สิรยา  ภาวะดี เจ้าหน้าที่
96 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070114 : วัดคลองเจ้า นางสาวสรพรรณ  สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070116 : วัดบึงทองหลาง นายสุรัตน์  แก้ววิลัย ธุรการโรงเรียน
98 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070086 : ปากบึงสิงโต จิรายุส  ชัยมูล ธุรการโรงเรียน
99 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070087 : วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ นายชาติชาย  สุขใส ครู
100 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070104 : สุเหร่าคลอง 20 วิไลวรรณ  แสงเปราะ ครู
101 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070085 : สุเหร่าคลอง 19 สุพัตรา  สุขถาวร ครูผู้ช่วย
102 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070083 : วัดพุทธอุดมวิหาร นายพรชัย  แก้วเหลา ครูธุรการ
103 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070084 : สุเหร่าคลอง 18 ฟารีดา  เดชะรัศมี ครู คศ.2
104 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070081 : บึงสิงโต นางอำพร  มะนูรีม ครู
105 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070082 : วัดคลอง 18 มัตติกา  เหล่าละภะ ครู
106 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070147 : วัดเขาดิน ศาลินา  อ่อนพงษ์ทรัพย์ ครู
107 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070122 : วัดบางแสม นางสาวลักษณา  แก้วกอง ครูผู้ช่วย
108 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070122 : วัดบางแสม อนงค์นาฏ  ปาณปุณนัง พนักงานธุรการ
109 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070122 : วัดบางแสม วิภารัตน์  สิริทรัพย์พูนผล ครูผู้ช่วย
110 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070123 : คลองพานทอง รัฐพร  วิบูลย์ศักดิ์สกุล ครู
111 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070123 : คลองพานทอง นางสาววิลาวรรณ   เงินขาว ครู
112 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070121 : บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ มนฑิรา  เรียนมูล ครู
113 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070121 : บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ นายสมประสงค์  ปุญญภิญโญ ครูผู้ช่วย
114 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070139 : จันทร์เจริญ วรวรรณ  บำรุงชน ครูผู้ช่วย
115 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070143 : ประกอบราษฎร์บำรุง สุรินทร์  รัตนวิมลชัย ครู
116 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070143 : ประกอบราษฎร์บำรุง วิไล  อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070144 : วัดท่าสะอ้าน มุทิตา   ทองไทย ครู
118 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070141 : วัดลาดยาว วารินทร์  พร้าวชัยสงค์ ครูผู้ช่วย
119 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070140 : วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) นางสาวรุ่งทิพย์  แสนบุญ ครูผู้ช่วย
120 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070118 : วัดล่าง พรรณนิภา  สุขคี้ ครู
121 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070119 : วัดบน ธีรภัทร์  โพธิ์สุวรรณ ครูผู้ช่วย
122 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070120 : พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) คณิตา  วงศาจันทร์ ครู
123 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070125 : พรหมานุเคราะห์ ณัฐกฤตา  สุขศิริ ครู
124 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070127 : สามัคคีราษฎร์บำรุง กนกทิพย์  สุธรรมมา ครู
125 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070148 : วัดบางผึ้ง วราภรณ์  ธรรมไชยางกูร ธุรการ
126 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070148 : วัดบางผึ้ง สุรินทร์  เงินยอดรัก ครู
127 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070149 : บ้านบางข้าว ณัฐณิชา  ทัศน์สาธิต พนักงานราชการ
128 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070135 : วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) นายสุทธิพงษ์  คงธนะ ครู
129 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070137 : วัดบางสมัคร นายวรานนท์  ผะดาวงศ์ ครูผู้ช่วย
130 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070138 : วัดพิมพาวาส ประภัสสร  ศรีเกษตร ครู
131 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070128 : แสมขาววิทยาคาร วรวัสส์  วิเศษสัตย์ ครูผู้ช่วย
132 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070129 : วัดสองคลอง พรทิพย์  เขียวมรกต ครูผู้ช่วย
133 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070130 : บ้านสีล้ง นางสาวสุรีรัตน์  บัวภา ครูผู้ช่วย
134 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070131 : สกัด 80 ชนิดา  ัขันศรีมนต์ ครูผู้ช่วย
135 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070146 : คลองขวาง สาวิตรี  คล้ามกลั่น ครูผู้ช่วย
136 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070145 : วัดสุขาราม เกวลิน  นาคสุก ครูผู้ช่วย
137 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070132 : สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) คงเดช  คง ครูผู้ช่วย
138 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070142 : วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) นายปัณณวิชญ์  การบรรจง ครูผู้ช่วย
139 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070174 : วัดคลองสวน นางลลิดา  ลุนราศรี ครูชำนาญการพิเศษ
140 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070174 : วัดคลองสวน ทองไกร  ชูรัตน์ ครู คศ.1
141 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070175 : สุเหร่าเกาะไร่ วิมลรัตน์  รอดแก้ว พนักงานราชการ
142 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070176 : สุเหร่าจรเข้น้อย นันทรัตน์  พงสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
143 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070163 : วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 อลิศรา  ร่วมสุข ครูผู้ช่วย
144 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070164 : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายมานะ  มานะประดิษฐ์ ครู
145 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070165 : วัดลาดบัว ขนิษฐา  บุญญา ครูอัตรจ้าง
146 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070173 : วัดใหม่ประเวศ วรากรณ์  ดวงใน ครู
147 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070153 : วัดดอนทราย นายชาญณรงค์  ผ่องแผ้ว ครู
148 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070151 : วัดประศาสน์โสภณ นางบุษยพร  ขมสนิท ครูชำนาญการพิเศษ
149 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070171 : วัดเทพราช พิชญา  วีรานุกูล ครู
150 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070172 : วัดกลางราษฎร์บำรุง บุญจันทร์  ขวัญเมือง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
151 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070160 : วัดผาณิตาราม นางจิตลดา สารเจริญ  คุ๊ก รักษาการในตำแหน่งผํู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาณิตาราม
152 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070160 : วัดผาณิตาราม นางสาวปวริศา  ลี้กุลวิตรา ครู
153 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070168 : วัดสนามจันทร์ สุปราณี  พรมเผ่า ครูธุรการ
154 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070169 : วัดคลองบ้านโพธิ์ เทวา  อุ่นอก ครู
155 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070170 : วัดคลองต้นหมัน นางสาวทัศนา  อัจฉราวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070158 : วัดพิพิธประสาทสุนทร พัทธานันท์  พรพิพัฒน์ ครู
157 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070156 : วัดกระทุ่ม นางณิชานันทน์  จั่นเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070154 : วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) บุษกร  กอโง่ง ครู
159 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070166 : วัดประชาบำรุงกิจ สรวีย์  นาคเกษม ครู
160 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070159 : วัดแสนภูดาษ นางอรัญญา  ดวงบุตร ครู
161 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070150 : วัดอินทาราม พรทิพย์  ชำนาญรบ ครู ค.ศ.2
162 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070152 : วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) นายภูมมินทร์  โมกขาว ธุรการ
163 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070167 : วัดหนองกระสังสามัคคี ศศิวิมล  จันทร์งาม ครู
164 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070161 : วัดอรัญญิการาม วิมล   ดาแดง ครู
165 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070162 : วัดศรีมงคล นายภาณุพงศ์ บัวประเสริฐ  นายภาณุพงศ์ บัวประเสริฐ ธุรการ