รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070045 สุตะโชติประชาสรรค์ นางสาวเอ็นดู  สุวรรณศรี ครู อนุมัติ
2 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070045 สุตะโชติประชาสรรค์ จำลอง  จารุทโรภาสน์ ครู อนุมัติ
3 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070046 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ วิบูลย์  วัฒนศฤงฆาร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
4 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070046 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ นางศุภรัฏฐ์   ฉิมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์์ อนุมัติ
5 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070059 วัดบางกระเจ็ด นางสาวคุณัญญา  เจริญดี ธุรการ อนุมัติ
6 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070059 วัดบางกระเจ็ด นายปราโมทย์  จินดางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) อนุมัติ
7 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070061 วัดสามแยก นายมนตรี  บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
8 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070063 วัดบางกระดาน นายณรงค์  แต้งัก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070063 วัดบางกระดาน นางสาวลัญฉกร  ภูธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระดาน อนุมัติ
10 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070057 วัดใหม่บางคล้า นายสำเริง  นิ่มปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่บางคล้า อนุมัติ
11 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070057 วัดใหม่บางคล้า นายมนต์ชัย  ปานศรีนวล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070047 วัดกกสับ เริงยุทธ  ยุทธศาสตร์ ครู อนุมัติ
13 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070043 วัดปากน้ำโจ้โล้ (สร้อยประชาสรรค์) นายโกวิทย์  ถ้ำกลาง ครู อนุมัติ
14 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070056 วัดสาวชะโงก นายสุเนตร  อัมพรศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070056 วัดสาวชะโงก นางสาวเสาวลักษณ์  ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาวชะโงก อนุมัติ
16 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070051 วัดเสม็ดใต้ เยาวพา  พูลโภคา ครู อนุมัติ
17 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070052 วัดสนามช้าง นางสาวมาลิน  ธูปมงคล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070054 วัดหัวสวน กิติยาภรณ์  ยุสินธุ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070054 วัดหัวสวน วิสุทธิ์  สุริยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
20 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070058 บ้านปลายคลอง จิราภรณ์  โพธิสอน ครู อนุมัติ
21 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070053 วัดศรีสุตาราม นางสาวปิยะนันท์  สุพโปฎก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070053 วัดศรีสุตาราม ราตรี  ศรีจันทนากุล ครู อนุมัติ
23 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070050 วัดเสม็ดเหนือ ชัยวัฒน์  พุทธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
24 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070050 วัดเสม็ดเหนือ นางสาวศิริรัตน์  ศิริธร ครูชำนาญการ อนุมัติ
25 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070050 วัดเสม็ดเหนือ นางสาวกุลกัลยา  กิติวิริยะชัย ครูธุรการ อนุมัติ
26 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070060 วัดลาดบัวขาว นางสาวยุวดี  โกตูม ครูผุ้ช่วย อนุมัติ
27 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070060 วัดลาดบัวขาว นางณิชาภา  เจริญรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070044 วัดหัวไทร วันเพ็ญ  พลรักษา ครูชำนาญการ อนุมัติ
29 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070044 วัดหัวไทร นายศุภชัย  เฑียรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070062 วัดทางข้ามน้อย เพ็ญจันทร์  เกตุสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
31 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070062 วัดทางข้ามน้อย ทรงชัย  คงเงิน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
32 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070048 วัดคูมอญ ยุวดี  ตันไพบูลย์กุล ครู อนุมัติ
33 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070048 วัดคูมอญ นางสาวสุภาพร  โกศาสตร์ พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) อนุมัติ
34 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070190 วัดพงษาราม นายอภิชาต  ขวัญศิริ ครู อนุมัติ
35 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070191 บ้านแหลมตะคร้อ รื่นจิต  พัฒนยินดี ครู อนุมัติ
36 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070192 วัดหนองเสือ นายพัฒน์สมวงศ์  นิลพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
37 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070193 วัดชายเคืองวนาราม ธัญญากร  เนียมสอาด ครูธุรการ อนุมัติ
38 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070193 วัดชายเคืองวนาราม สุนิสา  ใจบุญ คศ.2 อนุมัติ
39 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070194 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) นายชิต  นพเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
40 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070194 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) จรูญ  จันทร์ต้น ครู อนุมัติ
41 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070195 วัดนาน้อย ชุติมณฑน์  โชครวย ครู อนุมัติ
42 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070197 บ้านไร่ดอน นางมณเฑียร  ตันพานิชกุล ครู อนุมัติ
43 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070188 วัดดอนขี้เหล็ก นันทสรณ์  จันทร์ไพร ครู อนุมัติ
44 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070188 วัดดอนขี้เหล็ก ยิ่งลักษณ์  ทิวาวงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
45 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070215 บ้านชำขวาง นางสาวปาณิศรา  วงษ์ไกร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
46 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070215 บ้านชำขวาง นายสมพงษ์  นิยมสุข ผู้อำนวยการ อนุมัติ
47 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070216 บ้านปรือวาย นุชจรี  สวัสดิ์วงศ์ ครู อนุมัติ
48 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070216 บ้านปรือวาย นางสมใจ   ณ บางช้าง ครู อนุมัติ
49 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070217 บ้านม่วงโพรง กฤติญา  แซ่เจ็ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
50 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070217 บ้านม่วงโพรง จารุนันท์  สารกูล ครู อนุมัติ
51 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070218 วัดแหลมเขาจันทร์ นางสาวเบญจมาศ   เพลิศฤทธิ์ ครู อนุมัติ
52 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070219 บ้านห้วยหิน สมหวัง  เบ็ญมาศ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
53 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070220 บ้านหนองกลางดง ศศิธร  กุลสุวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070220 บ้านหนองกลางดง นายสาคร   เนียมบุญเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070221 บ้านหนองเหียง นายธนิต  รัตนศักดิ์ดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070221 บ้านหนองเหียง นางสาวอมรรัตน์  คุ้มผล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
57 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070187 สว่างศรัทธาธรรมสถาน นางสาวนงค์นุช  อังคะศิริ ครู อนุมัติ
58 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070189 วัดลำมหาชัย นายมณู   แจ่มจำรัส ครู อนุมัติ
59 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070209 วัดหนองปรือ นางอุ่นจิต  พิทไชย ครู อนุมัติ
60 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070211 บ้านหนองแสง นางจรีรัตน์   นิยมสุข ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง อนุมัติ
61 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070211 บ้านหนองแสง กนกกรานต์   คชชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
62 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070211 บ้านหนองแสง นางสาวรุจิรา  เพียรพิจิตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070184 วัดโคกหัวข้าว นางดวงใจ  ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070185 วัดดอนทอง นางสาวสิริพร  ทองสุวรรณ ครู อนุมัติ
65 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070185 วัดดอนทอง เต็มศิริ  โคมเดือน ครู อนุมัติ
66 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070186 วัดท่าลาดเหนือ ณัฐชานันท์  สุวรรณราช ครู อนุมัติ
67 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070186 วัดท่าลาดเหนือ ธันยวัฒน์  สารกูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070183 วัดหนองเค็ด นายวิบูลย์  วัฒนศฤงฆาร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
69 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070183 วัดหนองเค็ด นายณัฐภัทร  พรหมชัยนันท์ ครู อนุมัติ
70 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070183 วัดหนองเค็ด นายยงยุทธ   ปรีชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070206 วัดธารพูด นายสมชาย  เขตรใหญ่ ครู อนุมัติ
72 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070206 วัดธารพูด กรธิมา  นงค์จิตร์ ครู อนุมัติ
73 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070207 วัดหัวกระสังข์ suwan  wilarak ผู้อำนวยการ อนุมัติ
74 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070207 วัดหัวกระสังข์ นางสาววรรณา  โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
75 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070210 บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) นางประไพ  บุญยานุเคราะห์ ครู อนุมัติ
76 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070210 บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) พีระพงศ์  ณัฐคุณานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า อนุมัติ
77 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070212 บ้านหนองสองห้อง อิฐ  พึ่งเกษม ครู อนุมัติ
78 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070214 บ้านเขาหินซ้อน นางสาวพัชรมัย  พระพิมล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
79 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070214 บ้านเขาหินซ้อน นายเชาว์ลิตร  คมกระโทก ครู อนุมัติ
80 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070178 ไพบูลย์ประชานุกูล นายศุภกร  ขันธ์คามโภชก์ ครู(คศ.๓) อนุมัติ
81 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070177 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) มนตรี  บุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070177 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) นางประไพ  สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070179 วัดนาเหล่าบก นายประกฤษฎ์  ทิสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070182 วัดแหลมไผ่ศรี นางพาณี  เกตุกูล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
85 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070180 วัดต้นตาล ยงยุทธ  ประเสริฐ ครู อนุมัติ
86 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070181 วัดหนองปาตอง นายไชยสิทธิ์  ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปาตอง (อัมพรรัฐประชาสรรค์) อนุมัติ
87 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070181 วัดหนองปาตอง ทองใหม่  หัสเสนะ ครู อนุมัติ
88 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070202 วัดบึงกระจับ ทองสุข   เตียรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
89 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070203 วัดสระสองตอน มณี  วารีรัตน์ ครู อนุมัติ
90 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070203 วัดสระสองตอน นางสาววิภา  สำราญ ครู อนุมัติ
91 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070204 สุวรรณคีรี นทณัฐ   นานอก ครู อนุมัติ
92 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070205 วัดบ้านซ่อง ปัญญวัฒน์  ธรรมเจริญจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070199 วัดหนองแหน สมศักดิ์  เศวตสุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแหน อนุมัติ
94 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070200 วัดดงยาง ศศิธร  สุระชาติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070201 วัดหนองบัว นายประดิษฐ  นพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว อนุมัติ
96 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070280 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน จงรัก  สีเหลือง ครู อนุมัติ
97 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070281 วัดหินดาษ สมพร  วงค์กำภู ครู อนุมัติ
98 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070281 วัดหินดาษ นายกิตติพร  เฉลิมพลโยธิน ครู อนุมัติ
99 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070282 วัดสะแกงาม นางพัชรินทร์  วงศ์กำภู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
100 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070284 บ้านท่าโพธิ์ ศิริลักษณ์  หนูหนุน ครู อนุมัติ
101 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070284 บ้านท่าโพธิ์ นางสุนิสา  เฉลิมพลโยธิน ครู อนุมัติ
102 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070287 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) นางจุรีรัตน์  เศรษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070287 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) นายเชวงศักดิ์  เศรษฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
104 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070286 วัดแสนภุมราวาส นางวันทา  รุ่งแสงธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
105 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070286 วัดแสนภุมราวาส นายสมชาติ  ศรีสมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070285 วัดบางคา ปราณี  แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070288 วัดไผ่ขวาง นายบรรจงรักษ์  เสาวรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070288 วัดไผ่ขวาง นางกฤตกานต์  ช่วยสงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
109 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070223 วัดดอนท่านา เบญจวรรณ  ภูสดแสง ครูชำนาญการ อนุมัติ
110 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070223 วัดดอนท่านา นายทวี  วัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070224 บางพะเนียง ดวงพร  สุขสำราญ ครู อนุมัติ
112 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070224 บางพะเนียง เอ็มอร  ผลบุภพ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
113 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070225 บ้านอ่างทอง สุทธิพิบูล  สุทธิพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
114 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070225 บ้านอ่างทอง อารยา  วงค์เพชร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070226 บ้านท่าม่วง สุภาพร  นพแก้ว ครู คศ.2 อนุมัติ
116 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070226 บ้านท่าม่วง พิชยา  โฉมจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
117 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070227 บ้านยางแดง นางสาวณัฐกานต์  ภูห้องไสย ครู อนุมัติ
118 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070228 บ้านหนองยาง สุพัตรา  วงศ์บุบผา ครู คศ.1 อนุมัติ
119 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070228 บ้านหนองยาง กรรวีณ์  ไชยลาภ ครู คศ.1 อนุมัติ
120 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070229 บ้านสระไม้แดง นางสาวอาภารัตน์  แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
121 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070229 บ้านสระไม้แดง นางสาวนวลจันทร์  เชาว์วิชารัตน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
122 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070232 บ้านห้วยน้ำใส นายประพันธ์   ยอดตระกูลชัย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
123 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070232 บ้านห้วยน้ำใส นางสาวกาญจนา  นพเกตุ ครู อนุมัติ
124 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070233 ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) นางสาวอุษา  โมหา เจ้าหน้าที่ธูรการ อนุมัติ
125 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070243 บ้านท่าเลียบ นายวิโรจน์  ชาญเชิงยุทธชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
126 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070243 บ้านท่าเลียบ พัทธนันท์  ดาแก้ว ครู อนุมัติ
127 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070244 บ้านนา นายสันติ  พึ่งน้ำ ครู อนุมัติ
128 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070245 บ้านโป่งเจริญ นายวิภพ  กองชุมพล ครู อนุมัติ
129 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070245 บ้านโป่งเจริญ ไพรัตน์  นฤภัย ครู อนุมัติ
130 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070246 บ้านหินแร่ จิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหินแร่ อนุมัติ
131 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070246 บ้านหินแร่ นางวันเพ็ญ  รัตนอนันต์ ครู คศ. 2 อนุมัติ
132 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070250 บ้านทุ่งส่อหงษา นางสาวณัฐปภัสร์  สิงห์มณี ครู อนุมัติ
133 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070250 บ้านทุ่งส่อหงษา นางสาวกัญญาณัฐ  บังอร ครู คศ.1 อนุมัติ
134 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070239 วัดชำป่างาม ระพีพร  ตันเจริญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
135 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070240 บ้านนาโพธิ์ นางนรีรัตน์  คล้ายสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อนุมัติ
136 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070241 บ้านท่ากระดาน เยาวลักษณ์  กองจินดา ครู อนุมัติ
137 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070241 บ้านท่ากระดาน น.ส.ชนกนาถ   เชิดชู ครู อนุมัติ
138 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070242 บ้านกระบกเตี้ย บุษยพรรณ  คนใจบุญ ครู อนุมัติ
139 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070242 บ้านกระบกเตี้ย ธนากฤต  นันทพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070247 บ้านสุ่งเจริญ นายปิยะ  โพธิ์ไทรย์ ครู อนุมัติ
141 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070247 บ้านสุ่งเจริญ นางสาววรรณา  เวชชิรารัตน์ ครู อนุมัติ
142 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070248 บ้านโปร่งเกตุ มาลัยพร  พันทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
143 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070249 บ้านโป่งตาสา นางสาววีรกานต์   พุทธรักษา ครู อนุมัติ
144 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070249 บ้านโป่งตาสา สุวิญญาณ์  ทิพประเสริฐ ครู อนุมัติ
145 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070255 บ้านท่าทองดำ นายบุญธรรม  มาดี ครู อนุมัติ
146 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070255 บ้านท่าทองดำ บุษบา  ทาทอง ครู อนุมัติ
147 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070256 บ้านคลองอุดม นิชนันท์  หลุยใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองอุดม อนุมัติ
148 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070257 บ้านคลองยายสร้อย ทวี  เพชรพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
149 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070257 บ้านคลองยายสร้อย ไพลิน  ดิษฐ์กระจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
150 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070258 บ้านหนองใหญ่ นายทรงศักดิ์   พิทักษ์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อนุมัติ
151 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070258 บ้านหนองใหญ่ สมปรารถนา  ส่องแสงจันทร์ ครู อนุมัติ
152 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070251 บ้านวังคู อนุเวศ  พะเนตรรัมย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
153 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070251 บ้านวังคู ศุภฤกษ์  ศรีสุพรรณ ครู อนุมัติ
154 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070252 บ้านอ่างตะแบก มานิตย์ไว  สีประสงค์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
155 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070252 บ้านอ่างตะแบก มานิตย์ไว   สีประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070253 บ้านโคกตะเคียนงาม นางสาวอรวรรณ  สมวงษ์ ครู อนุมัติ
157 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070253 บ้านโคกตะเคียนงาม จันทรา  พลแสน ครู อนุมัติ
158 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070254 บ้านมาบนาดี มานิตย์  สุขโยยศ ผอ.ร.ร. บ้านมาบนาดี อนุมัติ
159 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070238 สวนป่าอุปถัมภ์ ปัญหา  สิทธิพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ อนุมัติ
160 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070236 บ้าน ก.ม.7 สินชัย  เทพารักษ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
161 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070236 บ้าน ก.ม.7 อริษรา  พึ่งเกษม ครู คศ1 อนุมัติ
162 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070237 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง นางสาวเจนจิรา  บุญตามทัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
163 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070230 บ้านห้วยหิน สุภาพร  นะมามะกะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
164 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070230 บ้านห้วยหิน นางวันเพ็ญ  พ ครู อนุมัติ
165 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070231 บ้านลาดกระทิง นางสาววรวรรณ   กันมณี ธุรการ อนุมัติ
166 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070231 บ้านลาดกระทิง นายประวิทย์  ปราศจาก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
167 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070234 บ้านท่าซุง นางสาวจุฬานันท์  ภูน้ำใส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
168 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070235 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ ปนัดดา  พบสวัสดิสุข ครู อนุมัติ
169 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070235 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ นางเสาวณี   ภูพันใบ ครู อนุมัติ
170 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070278 บ้านเนินไร่ นางเรียม  สระบุรินทร์ ครู อนุมัติ
171 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070278 บ้านเนินไร่ นางสาวพรทิพย์พา  ผกาทิพย์แก่นคำ ครู อนุมัติ
172 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070279 วัดไผ่แก้ว ประจวบ  ตันเจริญ ครู อนุมัติ
173 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070270 วัดแปลงยาว นายสมชาย  สุนทรสัจ ครู อนุมัติ
174 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070271 ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) นายวรุต  มะติมุ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
175 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070272 บ้านคลองสอง นายอุเทน  ศรีสุข ครู อนุมัติ
176 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070259 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ นายสุนทร  จารุทโรภาสน์ ครู ชำนาญการพิเสษ อนุมัติ
177 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070259 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ ธัญรัตน์  สัมฤทธิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
178 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070260 ไทรทองอุปถัมภ์ นายมนัส  แดงวิไล ครู คศ.3 อนุมัติ
179 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070266 วัดวังกะจะ นางกรรณิการ์  เอี่ยมสุโร ครู คศ.3 อนุมัติ
180 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070266 วัดวังกะจะ ธีราภรณ์  ธุยะวัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
181 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070267 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ พรทิพย์  บุตรบริบูรณ์ ครู คศ. 1 อนุมัติ
182 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070267 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ นางสายฝน  ค่อนสอาด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
183 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070268 วัดวังเย็น องอาจ   เมรสนัด ครู อนุมัติ
184 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070269 หนองปรือประชาสรรค์ นางสาวชวพร  วงษ์ภักดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
185 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070264 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง สุริชา  เชื้อวงค์ ครู อนุมัติ
186 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070265 วัดหนองไม้แก่น สุชาดา  พยุงน้อย ครู คศ 2 อนุมัติ
187 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070265 วัดหนองไม้แก่น ชลมาศ  สามารถกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
188 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070261 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ นายภูมิชาย  มงคลใหม่ ครู คศ.1 อนุมัติ
189 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070261 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ทิตติยา  ฤทธิ์โต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
190 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070261 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ นางสาวคณิศร   ผิวงาม ครู อนุมัติ
191 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070262 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ วันชรี  หมื่นเดช ครู อนุมัติ
192 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070262 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ นายทองสุข   ริ้วทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
193 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070263 บ้านเขาสะท้อน นายปราโมท  มนต์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
194 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070273 วัดหัวสำโรง สุชาดา  จันทร์เขียว ครู อนุมัติ
195 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070273 วัดหัวสำโรง ภูษณิศา  สุภกุล ครู อนุมัติ
196 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070274 บ้านหนองสทิต นายสัญญา  ไทยประเสริฐ ครู อนุมัติ
197 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070275 วัดอ่าวช้างไล่ อัมพิกา  สิริพรม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
198 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070298 บ้านกรอกสะแก สายัน  แสนสุข ครู คศ.1 อนุมัติ
199 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070300 บ้านหนองคอก ฐิติรัตน์  จันทร์พวง ครูชำนาญการ อนุมัติ
200 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070304 บ้านห้วยตะปอก บัณฑิต  วงศ์สุรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
201 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070305 บ้านร่มโพธิ์ทอง นายภิรวัฒน์   มณีเลิศ ครู อนุมัติ
202 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070306 บ้านเทพประทาน pongsak  phonbuphop ครู อนุมัติ
203 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070306 บ้านเทพประทาน กิตติคุณ  เจริญศรี ครู อนุมัติ
204 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070306 บ้านเทพประทาน suphat  talotphop ครู อนุมัติ
205 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070299 บ้านทุ่งส่าย สุกัญญา  เจิมถาวร ครูคศ.1 อนุมัติ
206 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070299 บ้านทุ่งส่าย supaporn  sathuchart ครู อนุมัติ
207 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070299 บ้านทุ่งส่าย อดุลย์  บุญขาว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
208 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070301 บ้านหนองขาหยั่ง สุดารัตน์  นันทพานิช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
209 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070301 บ้านหนองขาหยั่ง รวงรัตนา  นพโสภณ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
210 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070302 บ้านธรรมรัตน์ใน เชษฐ์ธิดา   ธรศรี ครู อนุมัติ
211 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070303 บ้านศรีเจริญทอง ปวีณา  หรั่งมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
212 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070303 บ้านศรีเจริญทอง มนูญม์กิจจ์  วัฒนานิกร ครู อนุมัติ
213 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070303 บ้านศรีเจริญทอง วาสนา  โอสถประสาท ครู อนุมัติ
214 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070303 บ้านศรีเจริญทอง สุพิศ  เบ็ญมาศ ครู อนุมัติ
215 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070293 บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) สุทธาวัลย์  ผึ่งสอาด ครู อนุมัติ
216 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070297 บ้านหนองปลาซิว นายซันโย  สังวรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
217 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070289 บ้านท่ากลอย รัชณีพร  แช่มประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
218 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070289 บ้านท่ากลอย นางสาวพีรกานต์  งามดี ครู อนุมัติ
219 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070289 บ้านท่ากลอย รัตนสุดา  เกตศรี ครู อนุมัติ
220 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070290 วัดทุ่งยายชี ณัฐพงษ์  บัวเพ็ญ ครู อนุมัติ
221 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070290 วัดทุ่งยายชี นางดวงนภา  สินวิสูตร ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
222 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070291 บ้านหนองปรือกันยาง กมลรส  แสนสามารถ ครู อนุมัติ
223 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070291 บ้านหนองปรือกันยาง อัญชลี  หมอยาไทย ธุรการ อนุมัติ
224 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070292 บ้านท่าคาน ชญาภา  แก้วสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
225 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070292 บ้านท่าคาน นส.แก้วมณี  คล้ายสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
226 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070294 บ้านหนองประโยชน์ นายสมชาย  มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
227 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070294 บ้านหนองประโยชน์ นางสาวจิราภรณ์  โตนวม ครู อนุมัติ
228 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070295 บ้านอ่างเตย นางสาวอมรรัตน์   จันทสิน ครูคศ.1 อนุมัติ
229 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070295 บ้านอ่างเตย โสดาพรรณ   จันทสิทธิ์ ครู อนุมัติ
230 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070295 บ้านอ่างเตย อภิรักษ์  รัตนโชติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
231 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070296 วัดเทพพนาราม รวีภัทร์  พลมั่น ธุรการ อนุมัติ
232 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070318 สียัดพัฒนา นายสมคิด  สมดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
233 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070318 สียัดพัฒนา สมยศ  ฤทธิรณสกุล ครู อนุมัติ
234 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070319 บ้านอ่างเสือดำ นายพิเชษฐ  เข็มเพ็ชร พนักงานราชการ อนุมัติ
235 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070314 วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) นายอภิรักษ์  ทองจรัส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
236 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070314 วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) พรชุลี  นันทวิสิทธิ์ ธุรการ อนุมัติ
237 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070315 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง นายชาตรี  ศิริโพธิ์ ครู อนุมัติ
238 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070315 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง นายปัญญา  เจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
239 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070317 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ นส.พรเพ็ญ  ศรีเกษม ธุรการ อนุมัติ
240 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070317 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ นางสำราญ  ไทยนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
241 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070309 วัดคลองเขื่อน นางวิมล  มงคล ครูโรงเรียนวัดคลองเขื่อน อนุมัติ
242 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070309 วัดคลองเขื่อน นางสาวรัถณา  แสงสมบูรณ์ ครูธุรการ อนุมัติ
243 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070308 วัดบ้านกล้วย นางสาวเบญจภรณ์    นะรอยรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
244 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070308 วัดบ้านกล้วย นางบุญศรี  เอี่ยมฉลวย ครู อนุมัติ
245 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070310 ราษฎรนุกูล พัฒน์รพี  เสนีรัตน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
246 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070311 วัดบางตลาด พิภพ  เกิดเจริญ ครู อนุมัติ
247 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070311 วัดบางตลาด ศิรพงศ์  สาระโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
248 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070307 วัดบางโรง นิรันดร์  จันทร์ประเสริฐ ครู คศ.3 อนุมัติ
249 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070307 วัดบางโรง อุบล  พัฒนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโรง อนุมัติ
250 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070313 วัดสามร่ม นางสุนันทา  โกธา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
251 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070313 วัดสามร่ม นางสาวทัศนีย์  จั่นทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ