รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070046 : ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ นางสาวสุลาวัลย์  กำพุฒ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์์
2 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070059 : วัดบางกระเจ็ด นางเพลินพิศ  ยินดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์)
3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070061 : วัดสามแยก นางสาวอนงค์  จันนุ่ม ธุรการ
4 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070061 : วัดสามแยก นายมนตรี  บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070061 : วัดสามแยก ฉัตรชฎา  ดิษฐธรรม ครู
6 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070063 : วัดบางกระดาน นางสาวลัญฉกร  ภูธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระดาน
7 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070057 : วัดใหม่บางคล้า นางศุภมาส  มณเฑียร ครู
8 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070047 : วัดกกสับ นิตยา  พินโต ครู
9 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070043 : วัดปากน้ำโจ้โล้ ใย  ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้(สร้อยประชาสรรค์)
10 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070056 : วัดสาวชะโงก นายอดินันท์  เดชพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070051 : วัดเสม็ดใต้ นางสาวชิงดวง  บำรุงศิริ ครู
12 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070052 : วัดสนามช้าง นางสาวมาลิน  ธูปมงคล ครูผู้ช่วย
13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070054 : วัดหัวสวน กิติยาภรณ์  ยุสินธุ์ ครู
14 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070058 : บ้านปลายคลอง จิราภรณ์  โพธิสอน ครู
15 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070053 : วัดศรีสุตาราม นางสาวปิยะนันท์  สุพโปฎก ครูคศ.1
16 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070050 : วัดเสม็ดเหนือ นางสาวนงค์นุช  อังคะศิริ ครู
17 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070050 : วัดเสม็ดเหนือ กาญจนา  แสงจันทร์ ครู
18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070060 : วัดลาดบัวขาว นางสาวยุวดี  โกตูม ครูผุ้ช่วย
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070044 : วัดหัวไทร วันเพ็ญ  พลรักษา ครูชำนาญการ
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070062 : วัดทางข้ามน้อย นางเพ็ญจันทร์  เกตุสวัสดิ์ ครูชำนาญการ
21 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070190 : วัดพงษาราม นางสาวชัญญารัตน์  เคนเหลา ธุรการ
22 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070191 : บ้านแหลมตะคร้อ รื่นจิต  พัฒนยินดี ครู
23 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070192 : วัดหนองเสือ ธัญญากร  เนียมสอาด ธุรการ
24 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070193 : วัดชายเคืองวนาราม นางสาวเสาวคนธ์  นิรมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม
25 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070193 : วัดชายเคืองวนาราม นางสุนิสา   ใจบุญ ครูชำนาญการ
26 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070194 : บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) จรูญ  จันทร์ต้น ครู
27 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070195 : วัดนาน้อย มนัสนันท์  พิพัฒน์ดิษยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070197 : บ้านไร่ดอน นางสุวิมล  ไชยฤทธิ์ ครู
29 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070188 : วัดดอนขี้เหล็ก ปรานี  สุวรรณภูมิ ครูผู้ช่วย
30 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070215 : บ้านชำขวาง นางสาวปาณิศรา  วงษ์ไกร ครูอัตราจ้าง
31 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070216 : บ้านปรือวาย อธิวัฒน์  เตชะพุฒ ครู
32 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070217 : บ้านม่วงโพรง จารุนันท์  สารกูล ครู
33 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070218 : วัดแหลมเขาจันทร์ นางสาวเบญจมาศ   เพลิศฤทธิ์ ครู
34 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070219 : บ้านห้วยหิน สมหวัง  เบ็ญมาศ ผอ.โรงเรียน
35 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070220 : บ้านหนองกลางดง นางสาวดาวใจ  วงศิลา ครู
36 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070221 : บ้านหนองเหียง นายธนิต  รัตนศักดิ์ดา ครูผู้ช่วย
37 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070187 : สว่างศรัทธาธรรมสถาน นางสาววารุณี  นาคคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070189 : วัดลำมหาชัย ธานี  วงศ์นก ครูผู้ช่วย
39 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070211 : บ้านหนองแสง บุญเชิด  รัตนดี ผู้อำนวยการ
40 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070184 : วัดโคกหัวข้าว นางสาวอริษรา  พึ่งเกษม ครูชำนาญการ
41 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070185 : วัดดอนทอง เต็มศิริ  โคมเดือน ครู
42 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070186 : วัดท่าลาดเหนือ ธันยวัฒน์  สารกูล ครู
43 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070183 : วัดหนองเค็ด วิบูลย์  วัฒนศฤงฆาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070206 : วัดธารพูด ธันยารัตน์  โอ่วเฮง ครู
45 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070207 : วัดหัวกระสังข์ นายดิศรณ์  พงษ์เจริญ ครูผู้ช่วย
46 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070210 : บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) นางประไพ  บุญยานุเคราะห์ ครู
47 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070212 : บ้านหนองสองห้อง อิฐ  พึ่งเกษม ครู
48 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070214 : บ้านเขาหินซ้อน นางสาวพัชรมัย  พระพิมล เจ้าหน้าที่พัสดุ
49 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070178 : ไพบูลย์ประชานุกูล นางสาวเสาวลักษณ์  ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
50 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070177 : วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) นางปาจรีย์  โคมเดือน ครู
51 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070179 : วัดนาเหล่าบก นางสาวศิริรัตน์   ศิริธร ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070182 : วัดแหลมไผ่ศรี นางอิสรีย์  สุขะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
53 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070180 : วัดต้นตาล ยงยุทธ  ประเสริฐ ครู
54 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070181 : วัดหนองปาตอง วราภรณ์  มีชัย ครู
55 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070202 : วัดบึงกระจับ(บุญมีรัฐประชาสรรค์) ทองสุข   เตียรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070203 : วัดสระสองตอน มารศรี  นพรัตน์ ครู
57 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070204 : สุวรรณคีรี นทณัฐ   นานอก ครู
58 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070205 : วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) จำเรียง  เกตุวิมล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
59 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070199 : วัดหนองแหน หทัย   แต้นุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070200 : วัดดงยาง ศศิธร  สุระชาติ ครูผู้ช่วย
61 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070201 : วัดหนองบัว นายประดิษฐ  นพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว
62 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070280 : วัดเกาะแก้วเวฬุวัน จงรัก  สีเหลือง ครู
63 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070281 : วัดหินดาษ สมพร  วงค์กำภู ครู
64 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070282 : วัดสะแกงาม นางณัชชาพร  ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070284 : บ้านท่าโพธิ์ นางสาวณัฐสุภา   ดุลประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070287 : วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) สาทิส  บ่ายเจริญ ครู
67 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070286 : วัดแสนภุมราวาส นางสาวอภิญญา   เหง้าประสิทธิ์ ครู
68 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070285 : วัดบางคา นางสาวนริศรา   ศรีบรรเทา ธุรการโรงเรียน
69 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070223 : วัดดอนท่านา จิราภา  บุญล้อม ธุรการ
70 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070224 : บางพะเนียง นางสาวน้ำผึ้ง   น้อยมะลัย ครูคศ.1
71 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070225 : บ้านอ่างทอง อารยา  วงค์เพชร์ ครู
72 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070225 : บ้านอ่างทอง ดวงพร  สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070226 : บ้านท่าม่วง พิชยา  โฉมจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070227 : บ้านยางแดง นางสาวณัฐกานต์  ภูห้องไสย ครู
75 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070228 : บ้านหนองยาง นางสาวพัชลีญา  ไชยขันธ์ ครู
76 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070229 : บ้านสระไม้แดง พิศมัย  สีสม ครู
77 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070229 : บ้านสระไม้แดง นางสาวอาภารัตน์  แสงสุวรรณ ครู
78 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070232 : บ้านห้วยน้ำใส นางสาวกาญจนา  นพเกตุ ครูชำนาญการ
79 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070233 : ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) นางสาวอุษา  โมหา เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070233 : ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) นางสาวภัทราภรณ์  จันทะมาตร ครูผู้สอน
81 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070243 : บ้านท่าเลียบ พัทธนันท์  ดาแก้ว ครู
82 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070244 : บ้านนา กรกมล  ผาวันดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
83 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070245 : บ้านโป่งเจริญ ดวงกมล  ผาดพิศ เจ้าหน้าที่พัสดุ
84 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070246 : บ้านหินแร่ จิรวัฒน์  พวงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหินแร่
85 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070246 : บ้านหินแร่ นางสาวยุวดี   ชื้อผาสุข ธุรการ
86 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070250 : บ้านทุ่งส่อหงษา วัชราภรณ์  สีหามาตร์ ครู
87 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070239 : วัดชำป่างาม ระพีพร  ตันเจริญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
88 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070240 : บ้านนาโพธิ์ นางสาววันวิสา  รอบคอบ ครู
89 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070240 : บ้านนาโพธิ์ นางปัทมา  แกล้วกล้า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์
90 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070241 : บ้านท่ากระดาน ชัชชญา   ประชุมรักษ์ ครู
91 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070241 : บ้านท่ากระดาน พัลลภ  ชินสีนวน ครูผู้ช่วย
92 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070242 : บ้านกระบกเตี้ย บุษยพรรณ  คนใจบุญ ครู
93 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070247 : บ้านสุ่งเจริญ นายสุธี  สีเย็น ครูผู้ช่วย
94 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070248 : บ้านโปร่งเกตุ มาลัยพร  พันทอง ครูชำนาญการ
95 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070249 : บ้านโป่งตาสา นายวิษณุ  ภักดีทา ธุรการ
96 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070255 : บ้านท่าทองดำ นายบุญธรรม  มาดี ครู
97 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070256 : บ้านคลองอุดม นิชนันท์  หลุยใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองอุดม
98 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070257 : บ้านคลองยายสร้อย อนันตชัย  ไทยสุริยะ ครู
99 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070258 : บ้านหนองใหญ่ นายทรงศักดิ์   พิทักษ์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
100 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070251 : บ้านวังคู อนุเวศ  พะเนตรรัมย์ พนักงานราชการ
101 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070252 : บ้านอ่างตะแบก มานิตย์ไว   สีประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070253 : บ้านโคกตะเคียนงาม นางสาวมารียัม  อาแด ครู
103 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070254 : บ้านมาบนาดี ลลิตา  พิไลพันธ์ ครู
104 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070238 : สวนป่าอุปถัมภ์ ขวัญฤทัย  สนศิริ คศ.2
105 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070236 : บ้าน ก.ม.7 ปรินทร์  บุญญาวัฒน์ ครู
106 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070237 : บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง นางสาววรรณิศา  แฉล้มไธสง ครูผู้ช่วย
107 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070237 : บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง นางสาวเจนจิรา  บุญตามทัน ครูผู้ช่วย
108 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070230 : บ้านห้วยหิน นางวันเพ็ญ  พ ครู
109 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070231 : บ้านลาดกระทิง นางสาววรวรรณ   กันมณี ธุรการ
110 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070234 : บ้านท่าซุง ธิราพรรณ  คำพิมูล ครูผู้ช่วย
111 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070278 : บ้านเนินไร่ นางสาวพรทิพย์พา  ผกาทิพย์แก่นคำ ครู
112 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070279 : วัดไผ่แก้ว รัตนา  ทองจรัส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070270 : วัดแปลงยาว นายสมชาย  สุนทรสัจ ครู
114 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070270 : วัดแปลงยาว ภัทรประภา  กังวานวิทยาวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
115 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070271 : ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) นายวรุต  มะติมุ ครู
116 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070272 : บ้านคลองสอง นายอุเทน  ศรีสุข ครู
117 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070259 : ไม้แก้วประชานุเคราะห์ สมพงษ์  พัลวัล ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070260 : ไทรทองอุปถัมภ์ นายมนัส  แดงวิไล ครู คศ.3
119 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070266 : วัดวังกะจะ ธีราภรณ์  ธุยะวัฒน์ ครูผู้ช่วย
120 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070267 : ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ นายไวภพ  สุขกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
121 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070268 : วัดวังเย็น ขวัญเรือน  ลภนโชติ ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070269 : หนองปรือประชาสรรค์ นางสาวชวพร  วงษ์ภักดี ครูผู้ช่วย
123 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070264 : บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง ศุภวิชญ์  ทิพย์พรพจน์ ครู
124 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070265 : วัดหนองไม้แก่น นางสาวชลมาศ   สามารถกุล ครู
125 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070261 : วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ทิตติยา  ฤทธิ์โต ครูผู้ช่วย
126 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070262 : บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ วันชรี  หมื่นเดช ครู
127 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070263 : บ้านเขาสะท้อน นายบุรัสกร  คำผง ครูผู้สอน
128 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070273 : วัดหัวสำโรง สาธิต  สุรศักดิ์โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย
129 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070274 : บ้านหนองสทิต นายสัญญา  ไทยประเสริฐ ครู
130 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070275 : วัดอ่าวช้างไล่ สุพัตรา  อ่ำเอี่ยม ครู
131 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070275 : วัดอ่าวช้างไล่ อัมพิกา  สิริพรม ผู้อำนวยการ
132 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070298 : บ้านกรอกสะแก สายัน  แสนสุข ครู คศ.1
133 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070300 : บ้านหนองคอก ฐิติรัตน์  จันทร์พวง ครูชำนาญการพิเศษ
134 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070304 : บ้านห้วยตะปอก นายครรชิต  ฟุ้งโล่ ครู
135 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070305 : บ้านร่มโพธิ์ทอง นายภิรวัฒน์   มณีเลิศ ครู
136 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070306 : บ้านเทพประทาน กิตติคุณ  เจริญศรี ครู
137 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070299 : บ้านทุ่งส่าย นางสาวปภาณัช  ขันอาสา ครูชำนาญการ
138 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070299 : บ้านทุ่งส่าย นางสาวกาญจนา  จันทะพันธ์ ครู วิทยาฐานะชำนาญการ
139 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070301 : บ้านหนองขาหยั่ง ขจิตตา  นพโสภณ เจ้าหน้าที่พัสดุ
140 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070302 : บ้านธรรมรัตน์ใน นายโอภาส  เลิศพิสุทธิการย์ ครู
141 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070303 : บ้านศรีเจริญทอง วาสนา  โอสถประสาท ครู
142 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070293 : บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) สุทธาวัลย์  ผึ่งสอาด ครู
143 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070297 : บ้านหนองปลาซิว ปางปฏิมา  ปัทมเกตุ ครูผู้ช่วย
144 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070289 : บ้านท่ากลอย รัชณีพร  แช่มประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070290 : วัดทุ่งยายชี ณัฐพงษ์  บัวเพ็ญ ครู
146 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070291 : บ้านหนองปรือกันยาง กมลรส  แสนสามารถ ครู
147 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070292 : บ้านท่าคาน ชญาภา   แก้วสุวรรณ์ ครู
148 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070294 : บ้านหนองประโยชน์ นายสมชาย  มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070295 : บ้านอ่างเตย ฉัตรชัย   เรืองศรี ครูผู้ช่วย
150 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070296 : วัดเทพพนาราม ภูวภัทร  อ่ำองอาจ ครู
151 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070318 : สียัดพัฒนา นายสมคิด  สมดี ครูชำนาญการ
152 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070319 : บ้านอ่างเสือดำ นายสหรัฐ  เดชแสง ครู คศ.
153 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070314 : วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) นวลนภา  วงศ์นิ่ม ธุรการ
154 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070314 : วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) นายอภิรักษ์  ทองจรัส ผู้อำนวยการโรงเรียน
155 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070315 : ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง นายปัญญา  เจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070317 : โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ นางสำราญ  ไทยนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070309 : วัดคลองเขื่อน มุจลินท์  เมฆโสภณ ธุรการ
158 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070308 : วัดบ้านกล้วย นางสาวปัญจรัตน์  บุญจันทร์ ครูธุรการ
159 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070308 : วัดบ้านกล้วย นางสาวเบญจภรณ์    นะรอยรัมย์ ครูผู้ช่วย
160 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070311 : วัดบางตลาด ศิรพงศ์  สาระโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
161 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070307 : วัดบางโรง นางสาวฉัตรชลาภรณ์  โลระลุน ครูผู้ช่วย
162 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070307 : วัดบางโรง นางสาวปนัดดา  สุทธิวัฒน์ ครู
163 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070307 : วัดบางโรง ศิวลักษณ์   นาคภาษี ธุรการโรงเรียน
164 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070313 : วัดสามร่ม หฤษฎ์ชัย  นาเจริญ ครู