รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290265 : ปราจิณราษฎรอำรุง ภาณุมาส  เที่ยงตรง เจ้าหน้าที่
2 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290266 : ปราจีนกัลยาณี นพสร  อู่แก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ
3 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290267 : ปราจิณราษฎรอำรุง๒ สมพงษ์  จุฬาริกุล ครู
4 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290269 : ไทยรัฐวิทยา ๗ นางสาวสุดาพร  โมทนา ครูชำนาญการพิเศษ
5 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290272 : กบินทร์วิทยา ขวัญชัย  พ่วงจาด เจ้าพนักงานพัสดุ
6 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290273 : ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ชไมพร  น้อยศิริ ครูผู้ช่วย
7 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290274 : กบินทร์บุรี สิรินยาพร  คำมา หัวหน้าที่พัสดุ
8 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290275 : วังตะเคียนวิทยาคม ธนกฤต  สุกเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290275 : วังตะเคียนวิทยาคม สายธาร  สุขทวี ครู
10 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290276 : วังดาลวิทยาคม ภิรนันท์  ทองท้วม ครู
11 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290279 : มณีเสวตรอุปถัมภ์ สุธิดา  บุญเทศนา ครูผู้ช่วย
12 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290280 : ร่มเกล้า ปราจีนบุรี นางสาวสุชาดา  อัครเดชะธนวัฒน์ ครู
13 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290282 : ชิตใจชื่น มัชฌิมา  แกมนิล โรงเรียนชิตใจชื่น
14 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290284 : กระทุ่มแพ้ววิทยา พงษ์พัฒน์  โพธิ์ประดุง ครูผู้ช่วย
15 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290284 : กระทุ่มแพ้ววิทยา จ่าสิบเอกวันเฉลิม  ภิรมย์ราช ครูผู้ช่วย
16 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290285 : ประจันตราษฎร์บำรุง ว่าที่ร.ต.อนันต์  สหะวิริยะสกุล ครู
17 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290286 : สุวรรณวิทยา จิตติมา  เบ้าเจริญ ครู
18 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290286 : สุวรรณวิทยา อรรถพร  วงษ์ลา พนักงานราชการ
19 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290287 : วัดพรหมประสิทธิ์ ฐิติมา  อินทร์ธูป ครู
20 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290288 : ศรีมหาโพธิ ภณเอกภพ  ไม้กลาง ครู
21 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290289 : กรอกสมบูรณ์วิทยาคม พิไลลักษณ์  วุฒิ ครู
22 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 290290 : ศรีมโหสถ นางสาวสุจิตรัตน์  เพียสีนุย ครูผู้ช่วย
23 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170151 : เมืองนครนายก มนต์เทพ  สุดใจ ครู
24 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170152 : นครนายกวิทยาคม สุมาลี  ม่วงงาม ครู
25 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170153 : นวมราชานุสรณ์ นางรัชนี  โล่ชัยยะกูล ครู
26 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170154 : ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นายวิรัตน์  คำมาก ครู
27 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170155 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ลัดดาภรณ์  ราชจันทร์ ครู
28 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170156 : ปากพลีวิทยาคาร วรรณวิภางค์  ชื้อตระกูล ครู
29 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170157 : บ้านนา นายกพิทยากร นางอรัญญา  มะโนธรรม เจ้าหน้าที่พัสดุ
30 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170157 : บ้านนา นายกพิทยากร ยศนันต์  คำสกุล ครู
31 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170158 : เขาเพิ่มนารีผลวิทยา นรีรัตน์  สุนทรศิริ ครู
32 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170158 : เขาเพิ่มนารีผลวิทยา ปริญญา  ยวงทอง ครูผู้ช่วย
33 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170159 : เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม รัชนี  หนอสีหา ครู
34 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170160 : องครักษ์ นางสาวพิมพ์เพชร  เพชรประยูร ครู
35 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 170161 : ภัทรพิทยาจารย์ นางสยุมพร  ไพเราะ ครู