รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290035 : วัดท้าวอู่ทอง ศุภลักษณ์  จันภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290038 : บ้านหนองชะอม นายประสิทธิ์  ดีสมสกุลกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290040 : บ้านแหลมหิน ฐาปนี  บุญบันดาล ธุรการ
4 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290002 : ชุมชนบ้านขอนขว้าง นายทไวพล  จตุพรฆ้องชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290004 : บ้านดงบัง นวลจันทร์  บุนประสิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง
6 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290006 : ชุมชนวัดหนองจวง ทรงพล  ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290021 : วัดลำดวน ณัชชา  มุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน
8 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290020 : วัดหาดสะแก พิมพ์ชนก  รักถนอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290018 : วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) อทิตยา  ยิ้มสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
10 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290034 : บ้านห้วยเกษียร ปิยะวุฒิ  สมจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290034 : บ้านห้วยเกษียร ประทุมพร  สิมมา ธุรการ
12 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290032 : วัดเนินไม้หอม เหมี่ยววดี  ทองคำดี ครู
13 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290033 : บ่อแร่-ธารเลา นายนคเรศ  เอกปัญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290030 : บ้านเนินหอม นางศลิษา  พูลศรี ธุรการ
15 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290030 : บ้านเนินหอม นางทองชุบ  นิกรวงษ์ ครู
16 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290031 : วัดเนินสูง นายบรรจบ  เนตรวงค์ ครู
17 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290029 : วัดประสาธน์รังสรรค์ อรรถพันธ์  นาเมืองรักษ์ ครูธุรการ
18 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290025 : วัดทุ่งตะลุมพุก กรรณิกา  ส้มเช้า ธุรการ
19 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290025 : วัดทุ่งตะลุมพุก มัณฑนา  โหรสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290026 : วัดประชาวาส ชุลีพร  ทรงชน ธุรการ
21 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290026 : วัดประชาวาส ปราณี  ชาวบน ครู
22 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290014 : วัดหัวกรด นายบรรจง  รอดเพชร ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290022 : วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) ขนิษฐา  โสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290010 : วัดบ้านพระ ภรณ์ทิพย์   ชินสมบูรณ ครูผู้ช่วย
25 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290007 : อนุบาลเมืองปราจีนบุรี ขนิษฐ์  ยิ่งเพิ่มทรัพย์ ครู
26 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290007 : อนุบาลเมืองปราจีนบุรี โกสุมภ์  คุณริยา ครู
27 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290039 : บ้านแหลมไผ่ ณปภัช  โอวาทสุวรรณ ธุการโรงเรียน
28 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290041 : บ้านหนองเต่า วุฒิพงษ์  ขุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า
29 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290015 : วัดบางคาง นางกฤชญา  กันตโสภณานนท์ ครู
30 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290013 : วัดโบสถ์วิทยา นางสาวฐิตมา  ปิ่นประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290016 : เมืองปราจีนบุรี สินเกียรติ  ชูตระกูล ธุรการ
32 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290023 : อนุบาลปราจีนบุรี สุชาติ  วีระสวัสดิ์ ครู
33 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290186 : วัดกระทุ่มแพ้ว พุทธิดา  ทับทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290186 : วัดกระทุ่มแพ้ว โสภา  นาคพงษ์ ผู้อำนวยการ
35 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290173 : วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) สกุลณี  ยิ่งสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290174 : ไผ่แถวอนุสรณ์ นันททัศน์  ถึงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์
37 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290185 : บ้านบางขาม นางสาวปนัดดา   ตันยี่กุล ธุรการ
38 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290185 : บ้านบางขาม อาภัสรา  นึกรัก ครูผู้ช่วย
39 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290193 : วัดบางเตย ฤทธิรณ  พันธุ์ประเสริฐ ครู
40 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290193 : วัดบางเตย ฐิติพงศ์  ออมทรัพย์ ธุรการ
41 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290188 : ชุมชนวัดบางแตน กาญจนา  ทองพูล เจ้าหน้าธุรการ
42 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290189 : บ้านปากคลองบางกระดาน นายสุประกิจ  ทับทิมทอง ผุ้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290183 : บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) นพรัตน์  ศรีภูมิ ธุรการ
44 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290184 : นิคมพัฒนา นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290168 : อนุบาลวัดบ้านสร้าง นางจิราวรรณ  ก้อนทอง ครู
46 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290175 : วัดหัวไผ่ บุญญาดา  ต่อแต้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290176 : วัดพิกุลวนาราม วราภรณ์ฺ  ยืนทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลวนาราม
48 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290179 : บ้านหนองงูเหลือม ศศิธร  ศรีสุนาครัว ครู ชำนาญการ
49 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290190 : วัดอินทาราม นางสาวชนานันท์   โพธดิษฐศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290191 : บ้านบางรุ่งโรจน์ นายบุญนา  ตรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์
51 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290192 : วัดใหม่โพธิ์เย็น นายอรรถชัย  คำพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290172 : วัดคลองเฆ่ กมลวรรณ  รอดกร ธุรการ
53 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290187 : วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม พรประสิทธิ์  พิชิตสุริยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290181 : ประชุมเขตศึกษา สมจิตร  ศรีษะเกษ ครู
55 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290169 : วัดมูลเหล็ก นายนัฐนันท์  ศรีสุขโข เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290170 : บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) เพ็ญผกามาศ  นพโสภณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
57 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290200 : วัดไชยมงคล ขนิษฐญาดา  อุไรวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290201 : บ้านด่าน นางสาววินา  มัธยม ผูู้อำนวยการ
59 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290201 : บ้านด่าน นางสาวนิสาพร  กุดหอม พนักงานราชการ
60 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290202 : วัดเกาะลอย จิราภรณ์  วงษ์จินดา ธุรการ
61 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290220 : วัดศรีสุทธาวาส นางอรุณศรี  วงศ์กระจ่าง ครู
62 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290221 : วัดหนองคุ้ม นางสาวทิภาดา  สายแก้ว ครูธุรการ
63 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290222 : วัดทุ่งสบก ณภาภัช  ชำนาญปืน ครู
64 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290222 : วัดทุ่งสบก กิตติ  ทุมมี ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290224 : วัดใหม่กวางทอง ธัญญารัตน์  วิสูตรธารอน ธุรการ
66 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290225 : วัดตะเคียนทอง บุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290225 : วัดตะเคียนทอง นฤมล    บุตตะ ธุรการโรงเรียน
68 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290219 : วัดศรีมงคล สราญทิพย์  มากเจริญ ธุรการ
69 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290212 : วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) สายฝน  แสงศรี พนักงานธุรการ
70 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290212 : วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) เสาวรัตน์  พิมพ์ประสิทธิ์ ธุรการโรงเรียน
71 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290213 : วัดบ้านโนน บอย  หวันทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
72 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290198 : บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) ศันสนี  พรมสอน ครูโรงเรียนบ้านหอย
73 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290199 : วัดเกาะมะไฟ นายพงศ์เทพ  ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะมะไฟ
74 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290199 : วัดเกาะมะไฟ นางรุ่งอรุณ  เทียมครู ครูโรงเรียนวัดเกาะมะไฟ
75 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290226 : วัดบุฝ้าย ประภัสสร  บุญเพ็ง ธุรการโรงเรียน
76 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290227 : บ้านว่านบ้านด่าน ภัททราวดี  มีหา ครู
77 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290228 : บ้านโคกสว่าง จิระนุช  โสมนัส ครู
78 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290229 : วัดขิงกระชาย สุภาวดี  ล่องคลอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
79 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290195 : อนุบาลประจันตคาม นางสาวเมธาวี  มาสแสง ครูโรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
80 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290195 : อนุบาลประจันตคาม สรัญญา  คำเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290196 : วัดดงไชยมัน ปิยวดี  บุญกระพือ ธุรการ
82 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290194 : ชุมชนวัดศรีประจันตคาม รุ่งนภา  มินทร์จันทึก ครู
83 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290204 : ชุมชนวัดบ้านโง้ง เทพนม  สนับบุญ ครู
84 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290205 : วัดโพธิ์งาม นายสันต์  เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม
85 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290205 : วัดโพธิ์งาม นางสาวเนตรนภิศ  สนับบุญ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
86 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290206 : วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 บัญญัติ  กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290207 : บ้านเขานันทา นางสาวกันต์กนิษฐ์   สีกานนท์ ธุรการโรงเรียน
88 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290208 : บ้านคลองแก้มช้ำ จันทร์ทิพย์   ปราบภัย ครู
89 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290208 : บ้านคลองแก้มช้ำ นางสมลักษณ์  จันทหาร ครู
90 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290209 : วัดอินทร์ไตรย์ นายบรรจง   ปิ่นวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290210 : บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) นางสาวยาใจ   ใยสุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290230 : วัดหนองแก้ว จันทร์จิรา   เดชผิว เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290231 : วัดโคกเขื่อน สมทบ  เกตุคุ้ม ครู โรงเรียนวัดโคกเขื่อน
94 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290218 : วัดประดิษฐาราม อรชนก  ปรียาพงศ์ชัย ธุรการโรงเรียน
95 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290218 : วัดประดิษฐาราม พัฒนพงษ์  พระชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290217 : วัดประสาทรังสฤษฎิ์ สุระพัฒน์   แซ่แต้ ธุรการ
97 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290249 : วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม อลงกรณ์  เขตสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
98 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290250 : บ้านประพาส ปิญาภรณ์  วาดไธสง ครูพัสดุ โรงเรียนบ้านประพาส
99 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290251 : บ้านวังทะลุ อุไรวรรณ  ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290254 : บ้านวังขอน นายสมฤทธิ์  แนวคำ ครู โรงเรียนบ้านวังขอน
101 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290232 : บ้านดงกระทงยาม จิรเมศร์  พีระพนาศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290237 : บ้านย่านนางวิ่ง รณชัย  เครือแป้น ครู
103 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290253 : บ้านโป่งไผ่ พวงพเยาว์  พนาเวช ธุรการ
104 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290255 : วัดบุยายใบ นารีรัตน์  ปรีรัตนเจริญสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290255 : วัดบุยายใบ สุรสิทธิ์   ผาสุข ครู
106 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290256 : วัดหลังถ้ำวิทยาคาร สรวิศ  จินตรักษ์กิติ ธุรการ
107 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290233 : บ้านท่าตูม นางสาวสุรางค์รัตน์  คำตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
108 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290238 : วัดบุพพาราม ธีระศักดิ์  บุดดางาม ครูผู้สอน
109 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290238 : วัดบุพพาราม ศุภาพิชญ์  พิมพงษ์ ธุรการ
110 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290236 : วัดอรัญไพรศรี จีรภา  แก้วการะเกตุ ครู
111 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290234 : อนุบาลศรีมหาโพธิ นางสาวนพัตสรณ์  เมตตา ธุรการโรงเรียน
112 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290244 : บ้านหนองกระทุ่ม วันรัตน์  กุลพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
113 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290261 : บ้านหนองหอย ศิรินภา  ทูคำมี ครู
114 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290252 : บ้านหว้าเอน พรพรรณ  มาลากุล ณ อยุธยา ครู
115 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290235 : วัดสัมพันธ์ นางสาวอังคณา  นาคะศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290257 : วัดระเบาะไผ่ ทิพรัตน์  ตะเภาพงศ์ ครู
117 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290258 : บ้านปรือวายใหญ่ อารีย์  เจริญ ครู
118 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290259 : วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ว่าที่ร้อยโท ไชยากฤษฎ์  กำลังดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290260 : บ้านโป่งกะพ้อ นายจิรพันธ์  จันทร์คุ้ม ครูผู้ช่วย
120 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290264 : บ้านมาบเหียง นายอภิชาติ   ลิ้มเส็ง ครู
121 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290243 : วัดหนองโพรง พัชรี  เดชสุภา ธุรการ
122 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290245 : บ้านโคกกระเจียว นางสาวอุมา  สงคราม ธุรการ
123 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290246 : วัดนพคุณทอง วิจิตรา  พูุนนาค ครูชำนาญการพิเศษ
124 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290246 : วัดนพคุณทอง สุขใจ  พูลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
125 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290262 : วัดหนองหูช้าง ณัฐวัฒน์  อุดง ธุรการ
126 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290241 : หัวซาวิทยา กมลพร  กมลพร กุลชา ธุรการ
127 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290242 : ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) นางลัดดาวัลย์  ทัพกิฬา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
128 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290247 : บ้านหนองปรือน้อย ระพีพรรณ  อุดหนุน เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290247 : บ้านหนองปรือน้อย สมชาย  เชาวน์ดี ครู
130 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290248 : วัดเนินผาสุก นายอภิชาติ  พรมเปลว ครู
131 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290239 : วัดลิรัญดอน นางสาวอัมไพ  บุญสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลิรัญดอน
132 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290131 : วัดคู้ลำพัน ปิยะพร  วงษ์อุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน
133 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290139 : บ้านโป่งตะเคียน นันทิยา  ยิ้มสุข ครู
134 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290135 : วัดสระข่อย มณฑี  ไชยทุ่งฉิน ครูชำนาญการ
135 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290136 : วัดแสงสว่าง นุชรี  พิพัฒศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290137 : บ้านโคกพนมดี นางมณีนุช   เข็มลาย ครู
137 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290134 : วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ นางสาวจิรดา  พรหมสำลี ครูโรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
138 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290134 : วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ นายอัฐพร  เพียรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
139 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290129 : อนุบาลศรีมโหสถ นางประจวบ  แกมนิล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
140 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290130 : วัดสระมะเขือ ดวงรักษ์  ต้นแพง พนักงานราชการ
141 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290132 : วัดไผ่งาม พรทิพา  ศรีวรรณ์ ครูผู้ช่วย