รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290044 : ชุมชนบ้านทุ่งแฝก มยุรา  จันทรา ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290045 : วัดโคกป่าแพง วชิระ  สมจิตต์ ผอ.โรงเรียนวัดคกป่าแพง
3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290045 : วัดโคกป่าแพง นางสาวระวีวรรณ  บัวชุม ครู
4 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290046 : บ้านหนองช้างลง วันดี  พวงมาลีประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290051 : บ้านชำโสม ชมปวีณ์  ขยันงาน ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290051 : บ้านชำโสม สุภาพร  อิ่มจิตร์ ครู
7 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290095 : บ้านนางเลง นางเพ็ญโสภา   ภทะเก ครู
8 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290103 : วัดปากแพรก พินิจ  คนเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290103 : วัดปากแพรก แสงอรุณ  ธรรมวิจิตร ครู
10 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290118 : วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) วัชรพงษ์  วีระวัฒน์ ครู
11 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290118 : วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) สุกัญญา  วีระวัฒน์ ครู
12 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290118 : วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) นางสาวดารุณยา  มาระศรี ครูผู้ช่วย
13 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290118 : วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) นางสาวจันทร์เพ็ญ  หมั่นการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
14 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290048 : บ้านโปร่งสะเดา kanhokwan  kathasi ครู
15 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290049 : บ้านเขาไม้แก้ว สุชาดา  คำมะนารถ ครูโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
16 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290049 : บ้านเขาไม้แก้ว อรุณรัตน์   แท่งหอม ธุรการโรงเรียน
17 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290050 : บ้านคลองตามั่น นางอัญชิสา  เล็บครุฑ ครู
18 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290050 : บ้านคลองตามั่น ณัฐวุฒิ  เล็บครุฑ ครู
19 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290052 : บ้านคลองเจ้าแรง นิตยา  โฮนอก ครู
20 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290052 : บ้านคลองเจ้าแรง นคร  เหมนาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
21 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290052 : บ้านคลองเจ้าแรง นงนารถ  พิมทอง ครู
22 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290061 : บ้านนาคลองกลาง ศรวณีย์  พูลสวัสดิ์ ครู
23 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290075 : บ้านหนองประดู่ นางสาวยอดขวัญ  บุตรพันธ์ ครู
24 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290075 : บ้านหนองประดู่ นางอมรรัตน์  พิลาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่
25 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290076 : บ้านหนองหัวช้าง นางสาวอโณทัย  ชูเสน ธุรการ
26 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290077 : บ้านโนนสะอาด วีรยา  เรืองโสภา ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
27 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290077 : บ้านโนนสะอาด นายอำนาจ   มิ่งพรม ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290077 : บ้านโนนสะอาด นางทิติยา  พันธ์วิไล เจ้าหน้าที่พัสดุ
29 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290077 : บ้านโนนสะอาด ว่าที่ร้อยตรีธนพล  นกน้อย ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
30 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290078 : บ้านหนองบัว นางสาวลัดดาวรรณ  อ่อนอรรถ ครูผู้ช่วย
31 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290078 : บ้านหนองบัว นางสาวประติภา  วงค์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290079 : วัดศรีสุวรรณาราม นางสาวพัชนี  พลเผือก ครู
33 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290080 : วัดตันทาราม รติวัฒน์  รัสมี ครู
34 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290080 : วัดตันทาราม สุพรรษา  พลูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290081 : บ้านหนองอนามัย อสุรณพ   จันชนะ ครู
36 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290081 : บ้านหนองอนามัย นางวิรยา   ดวงจำปา ครู
37 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290114 : วัดเนาวรัตนาราม นางสุภาวดี  ฮะซิ้ม ครู
38 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290114 : วัดเนาวรัตนาราม ธนัญชญา  กองคำ ูธุรการโรงเรียน
39 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290115 : บ้านท่าอุดม วิจารณ์  อากาศ ผู้อำนวยการ
40 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290115 : บ้านท่าอุดม สายฝน  ทรัพย์มูล ครู
41 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290116 : บ้านหนองมันปลา นายวัชรินทร์  นิลรัตน์ไพศาล ครู
42 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290116 : บ้านหนองมันปลา สุกัญญา  แก้วอุดทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290117 : วัดศรีสวัสดิ์ จรวยพร  ผู้เลี้ยง ครู
44 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290117 : วัดศรีสวัสดิ์ ปรัชญา  เสสสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290117 : วัดศรีสวัสดิ์ ว่าที่ร้อยโทอิทธิพัทธ์  พรมเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์
46 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290083 : บ้านหนองไผ่ล้อม นางสาวนงนุช  คำสัตย์ ครูผู้ช่วย
47 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290084 : บ้านหนองโดน ณัฐพงษ์  เหมเพ็ชร ธุรการ
48 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290085 : วัดปากน้ำ kosin  sritham ครู
49 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290096 : บ่อทองวิทยา นราศักดิ์  กองทอง ครู
50 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290125 : โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ ดำรงชัย  ทรัพย์กุญชร ครู ผู้ช่วย
51 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290086 : บ้านบุเสี้ยว กชนีย์วรรณ  วงค์มูล ครู
52 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290087 : บ้านพระปรง พัฒนา  สุริหะ ครู
53 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290088 : วัดวัฒนารังษี นายวิรศักดิ์  บุตรประเสริฐ ครู
54 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290089 : บ้านหนองนาใน นางสาวมาลี   กิตติวีราพัชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
55 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290094 : บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) อรศิริ  แท่งหอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
56 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290090 : อนุบาลกบินทร์บุรี ศุภมิตร  วรสีหะ ครู
57 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290090 : อนุบาลกบินทร์บุรี นางสาวอรพรรณ  อึ้งมีเจริญสุขดี ครู
58 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290091 : บรรหารวิทยา อุดมพร  เชื้อรักษ์ ครู
59 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290092 : บ้านไผ่ สุเทพ  ปาประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290093 : วัดราษฎร์รังษี นางสาววาสนา  หนูเทียน ธุรการโรงเรียน
61 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290119 : บ้านโคกหอม ศิริกาญจน์  ชาธิพา ครูผู้ช่วย
62 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290119 : บ้านโคกหอม การุณี  สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290053 : บ้านโคกสว่าง นางชูศรี  งอพา ครู
64 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290053 : บ้านโคกสว่าง ชยาภา  เย็นแม้น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
65 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290069 : บ้านโนนหัวบึง นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290069 : บ้านโนนหัวบึง นางสาวสายพิรุณ  โพศรี ครู
67 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290070 : บ้านหนองปรือ นายทรงชัย  คงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290071 : บ้านตรอกปลาไหล พิสิทธิ์  สถิตมั่น ครูโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล
69 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290072 : บ้านซ่ง ศิริวรรณ  โคกเครือ พนักงานธุรการโรงเรียน
70 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290072 : บ้านซ่ง ชนางลักษณ์  ใจกระจ่าง ผู้บริหาร
71 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290073 : วัดย่านรี จริยา  คุ้มทอง รักษาการผู้อำนวยการ
72 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290074 : บ้านเขาด้วน บุญยืน  ลิตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาด้วน
73 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290074 : บ้านเขาด้วน มะลิวัลย์  ใยนนท์ ครู
74 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290074 : บ้านเขาด้วน ธัญวลัย  นงค์พรมมา ครู
75 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290055 : ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง นางสาวรุ่งอรุณ  เกตุสุวรรณ์ ครู
76 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290056 : บ้านโคกกระท้อน นางสาวปรียาภรณ์  ผลเสงี่ยมศักดิ์ ครู
77 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290056 : บ้านโคกกระท้อน นางชนาธิป  ภณิดาธเนศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน
78 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290058 : ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) นางสาวณหทัย  แม้นชล เจ้าหน้าที่พัสดุ
79 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290058 : ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) นางสาวนวลอนงค์  วงสะอาด ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)
80 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290059 : บ้านหนองตลาด วินัย  อินทร์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290043 : บ้านคลองร่วม นายบุญเชิด  ขันโท ครูชำนาญการพิเศษ
82 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290043 : บ้านคลองร่วม ธีรภัทร  แสงแก้ว ครู
83 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290043 : บ้านคลองร่วม ธนทัต  จันทร์แดง พนักงานธุรการ
84 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290097 : วัดใหม่พรหมสุวรรณ นางสาวอัชญาพร  หิตเมียงสงค์ ครู
85 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290098 : บ้านหนองศรีวิชัย นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญสม ครูโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
86 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290099 : วัดวังหวาย พูนศรี  สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290099 : วัดวังหวาย จิราวรรณ  อาจโยธา ครู
88 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290100 : บ้านหนองจิก นางสาวณสุดา  พิโมกข์ภูชนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290101 : วัดรัตนโชติการาม เปรมฤทัย  ข่ายทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
90 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290101 : วัดรัตนโชติการาม ทิพวรรณ   อินทร์จันดา ครูผู้ช่วย
91 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290102 : วัดรัตนชมภู นางสุภาวดี   หาญสงคราม ครู
92 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290082 : วัดเกาะแดง นางสาวฐิติมา  คุ้มทอง ครูผู้ช่วย
93 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290082 : วัดเกาะแดง นางสาวรพีพรรณ  บุญเกิด ผู้อำนวยการสถานศึกษา
94 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290082 : วัดเกาะแดง นางผ่องศรี  บุญสาลีพิทักษ์ ครู
95 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290082 : วัดเกาะแดง นายสมควร   ไพบูลย์ ครู
96 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290120 : บ้านวังตะเคียน นายวิฑูรย์  คำไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290120 : บ้านวังตะเคียน ถิรนันท์    วินิจฉัย ครู
98 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290121 : บ้านหนองคล้า สมหมาย   ทวีทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
99 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290121 : บ้านหนองคล้า บังอร  ทองคูณ ครู
100 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290122 : บ้านแก่ง ดารีญา  บิลยะลา ครู
101 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290122 : บ้านแก่ง นายพงษ์ธรรม  คำมา ครูโรงเรียนบ้านแก่ง
102 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290123 : วัดจันทรังษีถาวร นางสาวณัฐทยา  เมตตา ครู
103 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290123 : วัดจันทรังษีถาวร นายเกรียงไกร  เรือนน้อย ครู
104 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290124 : วัดเนินสูง พรพิสุทธิ์  โถทอง ครู
105 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290126 : บ้านเขากระแต นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากระแต
106 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290126 : บ้านเขากระแต ฉัตรชัย  สิงหชัย ครู
107 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290126 : บ้านเขากระแต นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากระแต
108 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290127 : บ้านคลองระกำ นายณรงค์   พรมภักดิ์ ครู
109 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290127 : บ้านคลองระกำ ปิยะวดี  คุ้มนาเรียง ครู
110 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290128 : บ้านหนองหอย กิตติศักดิ์  บุญสาลี ครู
111 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290128 : บ้านหนองหอย สุดา  ภักดีอิ่ม ครู
112 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290106 : บ้านวังมะกรูด เอกชัย  ประทุมทอง ครู
113 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290106 : บ้านวังมะกรูด กันต์กนิษฐ์  หอยสังข์ ครู
114 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290108 : บ้านเขาถ้ำ ศิริพร  รู้กิจนา ครู
115 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290109 : บ้านไทยเจริญ เสาวณีย์  ดอนลาดลี ครูผู้ช่วย
116 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290111 : บ้านคลองสิบสอง ณิชาภัทร  พยัคฆพล ครู
117 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290111 : บ้านคลองสิบสอง ทวินันท์  อาจยางคำ ครูผู้ช่วย
118 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290113 : บ้านโปร่งใหญ่ กาญจนา  คำดี ครู
119 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290110 : บ้านใหม่พัฒนา นรมน  บุญเย็น ครูผู้ช่วย
120 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290112 : บ้านคลองหันแดง จิราภรณ์  รัตวงค์ ครูผู้ช่วย
121 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290112 : บ้านคลองหันแดง นางสาวภัทรพร   อะพรรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
122 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290104 : บ้านวังกวาง พัชรา  พลนิกาย ครู
123 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290104 : บ้านวังกวาง นนทชา  วาชัยยุง ครู
124 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290105 : บ้านวังดินสอ นางสุนันทา  มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
125 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290107 : บ้านเขาปูน อนุธิดา  ใจอารี ครู
126 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290062 : บ้านทด รินนารี  เพ็งสำเริง เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290062 : บ้านทด สุรศักดิ์  เสนาะวาที ผู้อำนวยการ
128 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290064 : บ้านโคกลาน นางสุมณฑา  บุญเจริญ ครู
129 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290064 : บ้านโคกลาน นางสาวรัชนีกร  ละบุญเรือง ธุรการ
130 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290065 : บ้านโคกสั้น นายนรินทร์  ณีวงษ์ ครู
131 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290066 : บ้านคลองอุดม นิตยา  อุตส่าห์เพียร เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290067 : วัดโคกขี้เหล็ก ประคองศรี  จักษุดำ ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290067 : วัดโคกขี้เหล็ก สิริยาพร  เหล็งศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290067 : วัดโคกขี้เหล็ก ธิดา  ดวงจรัส ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290068 : วัดโคกอุดม กัลญา  ปัทมนต์ ครู
136 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290060 : วัดหาดสูง มณฑาทิพย์  จอมขวัญ ครู
137 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290047 : บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) สมชาย  มีศรี ครู
138 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290047 : บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) ชนิดา   วรรณา ครู
139 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290054 : บ้านปราสาท วรรณภา  กลีบขยาย ครู
140 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290057 : บ้านวังบัวทอง นางธนัชพร  โนนกงกาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
141 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290158 : บ้านท่าสะตือ นางเฉลียว  จังพานิช เจ้าหน้าที่พัสดุ
142 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290159 : บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร กัลยา  ไชยทำ พนักงานราชการ
143 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290160 : บ้านราษฎร์เจริญ รวงทอง  มาตผล ครูผู้ช่วย
144 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290161 : บ้านวังรี นายลือชัย  จุงเลียก ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290161 : บ้านวังรี สุธาสินี  จันทราภรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290162 : บ้านแก่งดินสอ ธวัช  เกลียวทอง ครู
147 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290163 : บ้านคลองมะไฟ กาญจนา   อุ่นใจ ครู
148 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290164 : บ้านอุดมบรรพต นางสาวธัญธร  สีดำ ครู
149 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290165 : บ้านหินเทิน วรภพ   ตุละพิภาค ครู
150 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290165 : บ้านหินเทิน ภาวนา  ไชยทำ พนักงานราชการ
151 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290156 : บ้านทุ่งแฝก จิตรา  หอมดี ครูผู้ช่วย
152 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290156 : บ้านทุ่งแฝก หนึ่งฤทัย  งามวงศ์ ผู้อำนวยการ
153 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290157 : ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ วงศกร  เดชโคตร ครู
154 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290166 : บ้านคลองตาหมื่น นางเนตรทิพย์  สุทธการ ชำนาญการพิเศษ
155 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290167 : สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ยุทธภูมิ  น้อยเพชร ครูผู้ช่วย
156 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290142 : บ้านกระเดียง นายประสิทธิ์  เพียโคตร ครูโรงเรียนบ้านกระเดียง
157 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290143 : อนุบาลนาดี วิมล  รัตนศักดิ์ดา ครู
158 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290143 : อนุบาลนาดี นางสาวโฉมศรี  บุตรสุด ครูผู้ช่วย
159 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290144 : บ้านบุสูง นาย  พันเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290144 : บ้านบุสูง นางสาวนงลักษณ์  บุตทศ ครู
161 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290145 : บ้านโนนสูง นางสาวอุไรวรรณ  ตะวันขึ้น เจ้าหน้าที่พัสดุ
162 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290146 : บ้านโนนแสนสุข ธีระวัฒน์  สุวรรณ ผู้อำนวยการ
163 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290146 : บ้านโนนแสนสุข อรสา  อ่อนละมูล ครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290154 : บ้านขุนศรี นางสาวสุพัตรา  พลุกระโทก ครู
165 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290155 : บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ วิรุฬห์  นาคำภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290155 : บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ สุพัตรา  ปานทนนท์ ครู
167 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290151 : บ้านบุพราหมณ์ เพ็ญณภา   ปานสงค์ ครู
168 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290151 : บ้านบุพราหมณ์ นางอุทัย  ดวงพรหม ครู
169 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290152 : บ้าน ก.ม.80 นางสาวขวัญฤดี  หงษ์ศรี ครูผู้ช่วย
170 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290152 : บ้าน ก.ม.80 นางสาวเพชรรัตน์  พุกเพชร ครู
171 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290153 : บ้านทับลาน วราพร  ธงชัย ครู
172 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290153 : บ้านทับลาน นางสิราวรรณ  เสนาะวาที ผู้อำนวยการโรงเรียน
173 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290149 : บ้านหนองสองห้อง นางสาวสุรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์ ครู
174 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290149 : บ้านหนองสองห้อง นายพิพัฒน์  กล้าผจญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
175 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290150 : บ้านหนองตะแบก จินดารัตน์  ประสิทธิ์ ครู
176 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290140 : ชุมชนบ้านสำพันตา พรพิมล  ถนอมวงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา
177 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290148 : บ้านหนองแหน สุจิตรา  เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290148 : บ้านหนองแหน สุชาติ  ชาญวิเศษ ครู
179 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290147 : บ้านโคกกระจง นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ ครู
180 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290141 : วัดสารวนาราม นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน