รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครนายก 170001 : วัดกุดตะเคียน นายพิชัย  แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.นครนายก 170002 : วัดวังทิพย์พันธาราม ปริยาภัทร  แสงอรุณรัตน์ ูผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.นครนายก 170003 : วัดเกาะกระชาย อนุธิดา  อินทรศร ครู
4 สพป.นครนายก 170003 : วัดเกาะกระชาย นางสาวปรารถนา  เข็มทอง ครู
5 สพป.นครนายก 170005 : วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) นายชวลิต  ศีตะปันย์ ครู
6 สพป.นครนายก 170035 : วัดหนองทองทราย นางบุญช่วย  ผลิพืช ครู
7 สพป.นครนายก 170037 : วัดคลองโพธิ์ นางสาววาสนา  พวยอ้วน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์
8 สพป.นครนายก 170016 : วัดสันติวัฒนาราม อัจฉรา   จั่นเหลือ ธุรการ
9 สพป.นครนายก 170008 : บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) หทัยชนก  พันพงค์ ครู
10 สพป.นครนายก 170008 : บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) นางสาวสุณัชชา  ดีคล้ายเผ่า ธุรการโรงเรียน
11 สพป.นครนายก 170008 : บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) ปิยกิตติ์  ทรัพย์มูล ธุรการโรงเรียน
12 สพป.นครนายก 170009 : บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นางกิ่งกมล  แก้วประทุม ครู
13 สพป.นครนายก 170011 : วัดดอนยอ นางสาวสุจิตรา  ภู่สวัสดิ์ ครู
14 สพป.นครนายก 170011 : วัดดอนยอ รตนพร  พนมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.นครนายก 170014 : บ้านชวดบัว นางสาววิมลรัตน์  เกลี้ยงดา ครู
16 สพป.นครนายก 170017 : วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) อุบล  นารี ครู
17 สพป.นครนายก 170018 : ชลนายกสงเคราะห์ เกียรติ์ชู  อุมาธันยพัฒน์ ครูผู้ช่วย
18 สพป.นครนายก 170019 : วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) ดวงพร  ทองระย้า ครู
19 สพป.นครนายก 170020 : วัดโบสถ์การ้อง ณรงค์  เหนือเกาะหวาย ครู
20 สพป.นครนายก 170029 : อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) กนกนุช  ศรีจรัส ธุรการโรงเรียน
21 สพป.นครนายก 170013 : วัดท่าทราย นายไพฑูรย์  พันธุพล ครู
22 สพป.นครนายก 170034 : อนุบาลนครนายก นางสาวเรณู  อนุกูล เจ้าหน้าที่พัสดุ
23 สพป.นครนายก 170006 : วัดวังไทร ลลิตา  สว่างเวียง ธุรการ
24 สพป.นครนายก 170032 : วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) นางอุไรวรรณ  สุขพัฒน์ธี ครู
25 สพป.นครนายก 170033 : วัดวังตูม สมรักษ์  หนึ่งน้ำใจ ครู
26 สพป.นครนายก 170021 : วัดโคกลำดวน สุวรรณา  ตอเขียว ครู
27 สพป.นครนายก 170022 : วัดวังปลาจีด ปิยพงษ์  ไทยมา ครู
28 สพป.นครนายก 170023 : วัดเอี่ยมประดิษฐ์ นางประติชญา  นนทไชย ครู
29 สพป.นครนายก 170024 : วัดธรรมปัญญา นางนพภา  อินทิม ครู
30 สพป.นครนายก 170025 : วัดสุตธรรมาราม บุษยลักษณ์   วัดสง่า ครู
31 สพป.นครนายก 170026 : วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นายสมุทร  ขันอาษา ครู
32 สพป.นครนายก 170027 : วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) นภัสร  พรมรัตน์ ธุรการ
33 สพป.นครนายก 170028 : วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 เกศสุดา  อินทรโอสถ ครู
34 สพป.นครนายก 170007 : วัดสันตยาราม ปรีชา  ย้อยศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
35 สพป.นครนายก 170030 : ชุมชนบ้านคลองเหมือง ศุภโชค  เหล็กแก้ว ครู
36 สพป.นครนายก 170031 : บ้านดอนเจริญ นายธีรพันธุ์   ไทยมา ครู
37 สพป.นครนายก 170041 : วัดบางปรัง นางสาวณัฐสินี   ศรีนครชัยเจริญ ครู โรงเรียนวัดบางปรัง
38 สพป.นครนายก 170039 : บ้านกำแพงเศียร กัญณัฏฐ์  ทับเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.นครนายก 170039 : บ้านกำแพงเศียร ธิดารัตน์   เฉลิมศักดิ์ ธุรการ
40 สพป.นครนายก 170040 : วัดบางหอย น้ำฝน  จำนงค์รักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.นครนายก 170038 : วัดศรีจุฬา นายถาวร  สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีจุฬา
42 สพป.นครนายก 170048 : วัดคีรีวัน เชาวนี  เอี่ยมแสง ครู
43 สพป.นครนายก 170052 : วัดสบกเขียว นางสาววิไลรัตน์  ใบศรี ครูผู้ช่วย
44 สพป.นครนายก 170053 : ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) นางสุภาวดี  แสงหล้า ครู
45 สพป.นครนายก 170047 : วัดพราหมณี นายกระแส  สุขพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.นครนายก 170045 : สาริกา พิมพ์พิฐศุภา  รุธิระวุฒิ ธุรการ
47 สพป.นครนายก 170046 : วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) นางจัตุรงค์  พฤกษศรี ครู
48 สพป.นครนายก 170042 : หัวเขาแก้ว นายณัฐพล  บุตรเนียม ธุรการโรงเรียน
49 สพป.นครนายก 170043 : วังดอกไม้ นางสาวพรทิพย์  อิ่มเชื้ออยู่ ครู
50 สพป.นครนายก 170044 : บ้านดงวิทยาคาร ภรัณยู  ศศินิภา ครู
51 สพป.นครนายก 170054 : วัดหุบเมย สุจิตรา  กองจันดา ครู
52 สพป.นครนายก 170051 : วัดวังยายฉิม ประจักษ์  โพพิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.นครนายก 170049 : วัดท่าด่าน แสงดาว  กุหลาบ ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน
54 สพป.นครนายก 170050 : วัดท่าชัย สังเวียน  ใจบุญ ครู
55 สพป.นครนายก 170094 : วันครู 2504 สุภารัตน์  สุริยะ ครู
56 สพป.นครนายก 170099 : บ้านดงแขวน สมพร  รักษาศิลป์ ครู
57 สพป.นครนายก 170093 : อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) คงภัค  โป๊ะสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.นครนายก 170098 : วัดพรหมเพชร นายเกรียงศักดิ์  เอื้อใจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเพชร
59 สพป.นครนายก 170098 : วัดพรหมเพชร นายไพบูลย์   คนเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.นครนายก 170100 : วัดเกาะกา วรวุฒิ  ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
61 สพป.นครนายก 170102 : วัดลำบัวลอย กมลทิพย์  อุดมภ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
62 สพป.นครนายก 170107 : บ้านโคกสว่าง เพลินจิตต์  เวฬุวรรณวรกุล ครู
63 สพป.นครนายก 170108 : วัดท่ามะปราง นางวิไล  ธนธรรม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.นครนายก 170109 : วัดนาหินลาด วิศาล  แดงประเสริฐ ครู
65 สพป.นครนายก 170106 : วัดโพธิ์ นิภาภัทร  วรรณาลัย ครู
66 สพป.นครนายก 170110 : วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) เรวดี  จิตรีเนื่อง ครู
67 สพป.นครนายก 170111 : บ้านบุ่งเข้ นายปัญญา  ยังให้ผล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบุ่งเข้
68 สพป.นครนายก 170067 : วัดเนินสะอาด อภินันท์  ทวีบุญ ครู
69 สพป.นครนายก 170068 : บ้านเขาเพิ่ม สมชาติ  สุทธิผาสุข ครู
70 สพป.นครนายก 170069 : บ้านเขาส่องกล้อง กาญจนา  สายทิพย์วดี ครูผู้ช่วย
71 สพป.นครนายก 170083 : บ้านเขาหัวนา แววนภา  พระเพ็ชร ครู
72 สพป.นครนายก 170089 : วัดโคกสว่าง นายปัญญา  เกตุศิลป์ ครู
73 สพป.นครนายก 170091 : บ้านเขาไม้ไผ่ วีระศักดิ์  ทับทิมไทร ครู
74 สพป.นครนายก 170057 : บ้านคลอง 30 วิลาศ  เสมา ผู้อำนวยการชำนาญการ
75 สพป.นครนายก 170057 : บ้านคลอง 30 นายสนาน  สุขตลอด ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.นครนายก 170058 : วัดโบสถ์เจริญธรรม นางรัตนา  ชัยชุมพร ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.นครนายก 170058 : วัดโบสถ์เจริญธรรม นางสาวจันทิมา  ยังประเสริฐ ธุรการโรงเรียน
78 สพป.นครนายก 170055 : วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) นางวรรณภา  แปนเมือง ครูผู้ช่วย
79 สพป.นครนายก 170056 : วัดท่าทราย(พิมพานุสร) นายฉัตรชัย  กงแก้ว ครูคศ.2 ร.ร. วัดท่าทราย (พิมพานุสร)
80 สพป.นครนายก 170056 : วัดท่าทราย(พิมพานุสร) นางสาวเพ็ญแข  เสริมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.นครนายก 170060 : วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สุรีรัตน์  วรวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.นครนายก 170061 : วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) วิภาวดี   บำรุงกิจ ครูอัตราจ้าง
83 สพป.นครนายก 170070 : อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นายเอกรัฐ  อดิเทพสถิต เจ้าหน้าที่
84 สพป.นครนายก 170072 : วัดทองจรรยา นายอมฤทธิ์  อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.นครนายก 170063 : ชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) นางภัทรมาส   มีสุขดิลกพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.นครนายก 170064 : วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) นายนพฤทธิ์  ยิ้มนรินทร์ ครู
87 สพป.นครนายก 170077 : ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) วรินทร์นิกา  เจริญจิตร์ ครู
88 สพป.นครนายก 170077 : ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) ลักษิกา  ยวงสอาด รักษาการ
89 สพป.นครนายก 170078 : วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) นปภัช  สีลูกหว้า ครู
90 สพป.นครนายก 170079 : วัดหนองรี ชญากาณฑ์  สังฆธรรม ครู
91 สพป.นครนายก 170084 : วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม กนกวลี  สุขปลั่ง ครู
92 สพป.นครนายก 170085 : วัดศรีสุวรรณ อดิศร  เทพเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
93 สพป.นครนายก 170086 : วัดบ้านพริก สุนันทา  สุขปลั่ง ครู
94 สพป.นครนายก 170087 : วัดหนองคันจาม นายจีรพงษ์  เขตรำพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.นครนายก 170090 : บ้านชะวากยาว กรรณิกา  สมพงษ์ ธุรการโรงเรียน
96 สพป.นครนายก 170075 : บ้านคลอง 31 นางสาวศิริประภา  เนตร์สว่าง ครูผู้ช่วย
97 สพป.นครนายก 170065 : ชุมชนวัดป่าขะ ณัฐพล  อินทนะ ธุรการ
98 สพป.นครนายก 170066 : วัดหนองเคี่ยม ปราโมทย์  แหยมศิริ ครู
99 สพป.นครนายก 170076 : วัดแหลมไม้ย้อย รัตนา  อรุณศรี ครู
100 สพป.นครนายก 170071 : วัดพิกุลแก้ว สุภลักษณ์  เทพไชย ครู
101 สพป.นครนายก 170082 : วัดเกาะพิกุล ฉวีวรรณ   บุญจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
102 สพป.นครนายก 170080 : บ้านหนองกันเกรา นายอิสระ  อินทชิน ครู โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
103 สพป.นครนายก 170081 : บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) ชัชฎา  มาตรทอง ครู
104 สพป.นครนายก 170073 : วัดกุฎีเตี้ย สมควร  ปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ
105 สพป.นครนายก 170074 : วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) สมกฤษ  บำรุงจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.นครนายก 170143 : ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ นางกลอยใจ  สหัสสานนท์ ครู
107 สพป.นครนายก 170112 : บ้านคลองใหญ่ กัลญากรณ์   ยืนยง ครู
108 สพป.นครนายก 170124 : ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ นางพัทยา   เจริญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.นครนายก 170118 : บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) นางสาวพรรษวรรณ  หะยีโซะ ครูผู้ช่วย
110 สพป.นครนายก 170131 : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาววนิดา  เชอรัมย์ ครู
111 สพป.นครนายก 170114 : บ้านคลอง 14 พิศนุ  อุไรรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านคลอง
112 สพป.นครนายก 170115 : บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) นายปิยชาติ  สุดใจ ครูผู้ช่วย
113 สพป.นครนายก 170125 : วัดทวีพูลรังสรรค์ วาริศา  ตีนา ครูผู้ช่วย
114 สพป.นครนายก 170139 : บ้านคลอง 1 สวรรค์  สมสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.นครนายก 170123 : วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นางสาวสุพรรษา  ศรีอินทร์ ครูผู้ช่วย
116 สพป.นครนายก 170119 : วัดประสิทธิเวช นางอรวรรณ  อยู่ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเช
117 สพป.นครนายก 170122 : บ้านกลางคลอง 30 นางมาเลียม  เพลินสุขดี ครูชำนาญการพิเศษ
118 สพป.นครนายก 170127 : วัดใหม่พงษ์โสภณ นายพงษ์พัฒน์  ประเสริฐสังข์ ครู
119 สพป.นครนายก 170144 : วัดอรุณรังษี นายวิทูลย์  แสงสว่าง ครู
120 สพป.นครนายก 170148 : วัดพลอยกระจ่างศรี ปฐมวงศ์  คำบุศย์ ครู
121 สพป.นครนายก 170149 : วัดปากคลองพระอาจารย์ วนิดา  เจือจันทร์ ครู
122 สพป.นครนายก 170150 : บ้านเตยใหญ่ มาเรียม  ประไพ ครู
123 สพป.นครนายก 170128 : วัดจันทร์เรือง วุฒิชัย  พันธุ์งาม ครู
124 สพป.นครนายก 170130 : วัดเข็มทอง ราตรี  เข็มทอง ธุรการ
125 สพป.นครนายก 170130 : วัดเข็มทอง ราตรี  เข็มทอง ธุรการโรงเรียน
126 สพป.นครนายก 170116 : บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นายสุวิทย์   ตานี ครู
127 สพป.นครนายก 170117 : บ้านหัวหมอน เชิดศักดิ์  ฝ้ายลุย ครู
128 สพป.นครนายก 170113 : บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) นางสาวศิรินทร  แสงดาวเสือ ครู
129 สพป.นครนายก 170132 : บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) นางสาวปรียาภรณ์  อ่อนศรี ครูผู้ช่วย
130 สพป.นครนายก 170136 : บ้านปากคลอง 17 วรรณา  เฮงน้อย ผู้อำนวยการ
131 สพป.นครนายก 170137 : บ้านคลองหกวา เมตตา  ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อำนวยการ
132 สพป.นครนายก 170147 : วัดสุนทรพิชิตาราม ธนวรรณ  นงจิตร ธุรการ
133 สพป.นครนายก 170121 : บ้านปากคลอง31 นายประนอม  อินทร์ศิริ ครู
134 สพป.นครนายก 170120 : วัดโพธิ์แทน นายวริทธินันท์  ฟ้าเทศ ครู
135 สพป.นครนายก 170145 : วัดอารีราษฎร์ นางสาวนันทิยา  บุญสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดอารีราษฎร์
136 สพป.นครนายก 170146 : วัดราษฎร์ประดิษฐ์ นายสุนทรหงษ์  วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
137 สพป.นครนายก 170140 : บ้านคลอง 24 อาทิตย์  ฉันทพิริยกุล ธุรการโรงเรียน
138 สพป.นครนายก 170133 : บ้านคลอง 23 นางเยาวลักษณ์  ชื่นอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
139 สพป.นครนายก 170134 : บ้านปลายคลอง 22 นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒
140 สพป.นครนายก 170135 : บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สมพร  ขำวิไล ธุรการโรงเรียน
141 สพป.นครนายก 170138 : อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) วินัย  อ่ำประเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.นครนายก 170142 : วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) นางสาวธันยกานต์   คำมุงคุณ ธุรการโรงเรียน