รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.สระแก้ว 740298 : คลองหาดพิทยาคม น.ส.ปัณชญา  สำเร็จกิจ ครู
2 สพม.สระแก้ว 740303 : วังน้ำเย็นวิทยาคม ปิยชาต  ปิยานุกูล ครู
3 สพม.สระแก้ว 740294 : สระแก้ว นางสุดศิริ  จันทร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ
4 สพม.สระแก้ว 740304 : วังหลังวิทยาคม สุริยาคาร  ยันอินทร์ ครู
5 สพม.สระแก้ว 740296 : ท่าเกษมพิทยา นางสุพัฒน์สินี   เรือนแก้ว ครู
6 สพม.สระแก้ว 740313 : วังสมบูรณ์วิทยาคม นายณัฐกิตติ์  กุมรัมย์ ครูผู้ช่วย
7 สพม.สระแก้ว 740313 : วังสมบูรณ์วิทยาคม วัลลภา  ปรีเปรม ครู
8 สพม.สระแก้ว 740313 : วังสมบูรณ์วิทยาคม พรประภา เสริมพิศุทธิ์กุล  เสริมพิศุทธิ์กุล ครูผู้ช่วย
9 สพม.สระแก้ว 740314 : วังไพรวิทยาคม ภัทรนิดา  แสงรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
10 สพม.สระแก้ว 740308 : อรัญประเทศ นางสาวจันทร์จิรา  แก้วโกย ครู
11 สพม.สระแก้ว 740301 : ทัพราชวิทยา ฟาริดา  หนูหมาน ครู
12 สพม.สระแก้ว 740309 : คลองน้ำใสวิทยาคาร บุญร่วม  กลิ่นผักแว่น ครู ชำนาญการพิเศษ
13 สพม.สระแก้ว 740307 : ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก มณฑล  ส่งศรี ครู คศ.3
14 สพม.สระแก้ว 740302 : ซับม่วงวิทยา นายเสถียร  งามผลเจริญ ครู อันดับ ค.ศ. 1
15 สพม.สระแก้ว 740300 : ตาพระยา นางจำรัสโฉม  เทพศรี หัวหน้าพัสดุ
16 สพม.สระแก้ว 740312 : ทัพพระยาพิทยา วิกาลดา   เหลืองทอง ครู