รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สระแก้ว เขต 1 740008 : บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) วราวิชญ์  สุขวรเวท ครู
2 สพป.สระแก้ว เขต 1 740009 : บ้านลุงพลู pratumma  chimpanich ครู
3 สพป.สระแก้ว เขต 1 740011 : วนาสงเคราะห์ นรินทร  รัตธิจันทา ครูผู้ช่วย
4 สพป.สระแก้ว เขต 1 740011 : วนาสงเคราะห์ นายลำพอง  ภาษาเวส ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.สระแก้ว เขต 1 740012 : บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) จิราภรณ์  พุทธิ ครู
6 สพป.สระแก้ว เขต 1 740012 : บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) นางสาวบุญญาพร  สุขใจดี ครู
7 สพป.สระแก้ว เขต 1 740013 : บ้านคลองน้ำใส นางรวิพร  กมลรัตน์ ครูผู้ช่วย
8 สพป.สระแก้ว เขต 1 740014 : โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น กานต์จิรา  ฆ้องหลวง ครู
9 สพป.สระแก้ว เขต 1 740015 : สามัคคีประชาสรรค์ นายโกมินทร์  ศรีคิรินทร์ ครู
10 สพป.สระแก้ว เขต 1 740017 : วัดใหม่โพธิ์ทอง ธิดารัตน์  ผิวดำ ครูผู้ช่วย
11 สพป.สระแก้ว เขต 1 740026 : บ้านวังจั่น วราลี  จันทร์เกิดทรัพย์ ธุรการโรงเรียน
12 สพป.สระแก้ว เขต 1 740027 : บ้านท่าเกษม ขะจี  บุญสมนึก ครู
13 สพป.สระแก้ว เขต 1 740028 : บ้านคลองอุดมสุข นางพรจันทร์  อาษาแก้ว ครู
14 สพป.สระแก้ว เขต 1 740028 : บ้านคลองอุดมสุข นายไพทูล  มูลหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 สพป.สระแก้ว เขต 1 740028 : บ้านคลองอุดมสุข อิสรีย์  ทำนานอก รักษราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.สระแก้ว เขต 1 740029 : บ้านหนองนกกระเรียน นางสาวสุมาลี   ผาเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.สระแก้ว เขต 1 740030 : บ้านทุ่งพระ นายบุญส่ง   ทองคำ ครูชำนาญการ
18 สพป.สระแก้ว เขต 1 740032 : อนุบาลเมืองสระแก้ว สุวรรณี  บุญผาย ครูผู้ช่วย
19 สพป.สระแก้ว เขต 1 740032 : อนุบาลเมืองสระแก้ว ศรัญณภัทร  เอี่ยมศิริกุล ครู
20 สพป.สระแก้ว เขต 1 740057 : บ้านคลองปลาโด นางสาวศิริวรรณ   สีพิราม ครูธุรการ
21 สพป.สระแก้ว เขต 1 740058 : บ้านคลองศรีเมือง ธรรมนูญ  ขอพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง
22 สพป.สระแก้ว เขต 1 740058 : บ้านคลองศรีเมือง นายธรรมนูญ  ขอพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 สพป.สระแก้ว เขต 1 740059 : บ้านคลองผักขม ทศพร  โนนคำภา ครู
24 สพป.สระแก้ว เขต 1 740060 : บ้านโป่งดาวเรือง นางสาวนราทิพย์  ใจเพียร ครูธุรการ
25 สพป.สระแก้ว เขต 1 740060 : บ้านโป่งดาวเรือง น.ส. ลัทธิฝน  อันทามา ครู คศ.1
26 สพป.สระแก้ว เขต 1 740061 : บ้านคลองน้ำเขียว พิมพ์ชนก  ปุริเกษม ครู
27 สพป.สระแก้ว เขต 1 740062 : บ้านท่ากะบาก อารีรัตน์  ไกรลาศ ครู
28 สพป.สระแก้ว เขต 1 740036 : บ้านหนองเตียน พเยาว์   ด้วงทอง ครู
29 สพป.สระแก้ว เขต 1 740037 : บ้านกิโลสาม พรทิวา  เบญจศีล ครู
30 สพป.สระแก้ว เขต 1 740038 : บ้านป่าระกำ นางสาวผ่องศรี  โรหิตรัตนะ ครู
31 สพป.สระแก้ว เขต 1 740038 : บ้านป่าระกำ จีรนุช  นวงรัมย์ ครูผู้ช่วย
32 สพป.สระแก้ว เขต 1 740048 : บ้านแก้ง ปิ่นทอง  เดชสุภา ธุรการ
33 สพป.สระแก้ว เขต 1 740049 : บ้านห้วย นายณรงค์  พันธ์สิน ครู
34 สพป.สระแก้ว เขต 1 740050 : บ้านเหล่ากกโก นางสาวรัศมี  หงฐ์ทอง ครู
35 สพป.สระแก้ว เขต 1 740051 : เขาสิงโต โยษิตา  จินดาวรรณกร ครููผู้ช่วย
36 สพป.สระแก้ว เขต 1 740052 : บ้านแสงจันทร์ กรรณิการ์  เวียนวงษ์ ครูผู้ช่วย
37 สพป.สระแก้ว เขต 1 740053 : บ้านเนินดินแดง วรรณิดา  กุสะรัมย์ ครู
38 สพป.สระแก้ว เขต 1 740054 : บ้านคลองหมากนัด บุษราคัม  ปราบพยัคฆา ครูโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด
39 สพป.สระแก้ว เขต 1 740056 : บ้านท่าระพา สิริกัญญา  เพิ่มผล เจ้าหน้าที่พัสดุ
40 สพป.สระแก้ว เขต 1 740022 : บ้านเนินสวนอ้อย นายณัฐ  นะยะเนตร ครูธุรการ
41 สพป.สระแก้ว เขต 1 740023 : บ้านหนองไทร สามารถ  อารี ครู
42 สพป.สระแก้ว เขต 1 740023 : บ้านหนองไทร นางสาวปรียาวดี  พรมบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.สระแก้ว เขต 1 740024 : บ้านเขามะกา อุริษา  กลมเลี่ยม ครูโรงเรียนบ้านเขามะกา
44 สพป.สระแก้ว เขต 1 740024 : บ้านเขามะกา นพพงศ์  เกิดแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.สระแก้ว เขต 1 740025 : บ้านหนองข่า ชูศักดิ์  เคนสิบสาม ครู
46 สพป.สระแก้ว เขต 1 740018 : บ้านศาลาลำดวน นางพิมพ์ภันทิลา   หมันเทศมัน ครู
47 สพป.สระแก้ว เขต 1 740019 : บ้านหนองผูกเต่า วรรณวิภา  หาญสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.สระแก้ว เขต 1 740019 : บ้านหนองผูกเต่า ธนพร  ฟับประโคน ครู
49 สพป.สระแก้ว เขต 1 740020 : บ้านท่าช้าง พรวิลัย  พิมพ์เพียง ธุรการ
50 สพป.สระแก้ว เขต 1 740021 : บ้านคลองสำอางค์ กัลยาณี  ทัศนชัยสิทธิ์ ครู
51 สพป.สระแก้ว เขต 1 740005 : บ้านคลองหมี สุวรรณา  ฉายศรีศิริ ธุรการโรงเรียน
52 สพป.สระแก้ว เขต 1 740031 : บ้านสี่แยก sirima  panla ครู
53 สพป.สระแก้ว เขต 1 740031 : บ้านสี่แยก นางธิดารัตน์   เรืองขจิตร ครู
54 สพป.สระแก้ว เขต 1 740001 : อนุบาลวัดสระแก้ว สุธาสินี  บูรณะศิริศิลป์ ครู
55 สพป.สระแก้ว เขต 1 740002 : บ้านเนินสะอาด นางสมนา   วิงวอน ครูโรงเรียนบ้านเนินสะอาด
56 สพป.สระแก้ว เขต 1 740002 : บ้านเนินสะอาด บุหลง  จันลา ครู
57 สพป.สระแก้ว เขต 1 740039 : บ้านทุ่งหินโคน นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ ครู
58 สพป.สระแก้ว เขต 1 740040 : บ้านแก่งสีเสียด นางสาวรสสุคนธ์   ปาณะวร ครู ชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
59 สพป.สระแก้ว เขต 1 740041 : ธรรมยานประยุต ธนากร  พลมั่น รักษาการผู้อำนวยการ
60 สพป.สระแก้ว เขต 1 740042 : บ้านน้ำซับเจริญ นางเรืองอุไร  เสือดี ครู
61 สพป.สระแก้ว เขต 1 740043 : บ้านทุ่งพลวง จันที  บุญตา ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.สระแก้ว เขต 1 740044 : บ้านใหม่ถาวร ชาญานัท  รักศิลป์ ครู
63 สพป.สระแก้ว เขต 1 740045 : บ้านเนินผาสุก อรพรรณ  กลางรัก ครู โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
64 สพป.สระแก้ว เขต 1 740045 : บ้านเนินผาสุก นายสนิท  อาลัยลักษณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
65 สพป.สระแก้ว เขต 1 740045 : บ้านเนินผาสุก ธนัญญา  มานะคิด ครู
66 สพป.สระแก้ว เขต 1 740046 : บ้านคลองมะละกอ อภิญญา  บุญเจริญ ครู
67 สพป.สระแก้ว เขต 1 740047 : บ้านเขาข่า นายประจักษ์  จันทร์ธรรม ครู
68 สพป.สระแก้ว เขต 1 740006 : บ้านคลองคันฉอ ธัญรัศม์  จิตลมุนธนัตย์ ครู
69 สพป.สระแก้ว เขต 1 740034 : บ้านหน้าสถานี ศรีทอง  จันทรา ครู
70 สพป.สระแก้ว เขต 1 740035 : บ้านโคกมะตูม คมสันติ์  ภูแก้ว ครู
71 สพป.สระแก้ว เขต 1 740033 : บ้านคลองบุหรี่ นางสาวมุกรวี  พิมเบ้าธรรม ครูผู้ช่วย
72 สพป.สระแก้ว เขต 1 740007 : บ้านท่าแยก พีระ  สวัสดิ์ลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.สระแก้ว เขต 1 740007 : บ้านท่าแยก อรรคพล  สุปัตติ ครู
74 สพป.สระแก้ว เขต 1 740078 : บ้านคลองไก่เถื่อน นางสาววงเดือน  นุ่มประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัสดุ
75 สพป.สระแก้ว เขต 1 740084 : บ้านเขาตาง้อก ภาดี  ทองอร่าม ครู
76 สพป.สระแก้ว เขต 1 740085 : ทับทิมสยาม05 นางสาวอุทิศ  พรมดี ครู
77 สพป.สระแก้ว เขต 1 740064 : บ้านคลองหาด ชนันทิญา   เชอรัมย์ ครู
78 สพป.สระแก้ว เขต 1 740067 : บ้านเขาดิน(คลองหาด) นายสุทธิขัย  สุทธิประภา ชำนาญพิเศษ
79 สพป.สระแก้ว เขต 1 740069 : บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ Taweepum  Ritmaha ครู
80 สพป.สระแก้ว เขต 1 740077 : อนุบาลคลองหาด จุฑาวรรณ  หันทะยุง ครู คศ.1
81 สพป.สระแก้ว เขต 1 740080 : บ้านเขาเลื่อม นางสาวรัติกาล   เทพวงษ์ ครูชำนาญการ
82 สพป.สระแก้ว เขต 1 740086 : อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) ยุวดี  สืบสำราญ ครู
83 สพป.สระแก้ว เขต 1 740073 : บ้านวังวน นิรันดร์  พงสวัสดิ์ ครู
84 สพป.สระแก้ว เขต 1 740073 : บ้านวังวน นายพรชัย  คำบุญเกิด ครู
85 สพป.สระแก้ว เขต 1 740074 : บ้านวังยาง นายราชัน  เทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.สระแก้ว เขต 1 740074 : บ้านวังยาง กัญญารัตน์  แหยมแก้ว ครู
87 สพป.สระแก้ว เขต 1 740076 : บ้านนาดี นางอัมพวรรณ  เอื้อเฟื้อ ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.สระแก้ว เขต 1 740076 : บ้านนาดี อภิชาติ  จันทร์สด ครูผู้ช่วย
89 สพป.สระแก้ว เขต 1 740083 : บ้านซับถาวร นันทนา  พะมุลิลา ครู
90 สพป.สระแก้ว เขต 1 740083 : บ้านซับถาวร ศศิรักษ์  สิงคูบอน ครู
91 สพป.สระแก้ว เขต 1 740079 : บ้านพรหมนิมิต ลัดดา  คาโส ครูผู้ช่วย
92 สพป.สระแก้ว เขต 1 740079 : บ้านพรหมนิมิต นางจิราพร  ธาดา ครูผู้ช่วย
93 สพป.สระแก้ว เขต 1 740081 : บ้านวังปืน จิตกร  สนเผือก ครู
94 สพป.สระแก้ว เขต 1 740082 : บ้านซับน้อย นางสาวศิริวิมล   โพธิ์ไข่ ครูโรงเรียนบ้านซับน้อย
95 สพป.สระแก้ว เขต 1 740071 : สามัคคีราษฎร์บำรุง สรารัตน์  สมยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.สระแก้ว เขต 1 740072 : สามัคคีสกุลอรุณวิทยา อมรเทพ  เสนตา ครู
97 สพป.สระแก้ว เขต 1 740063 : บ้านหินกอง ศศิธร  สังสุทธิ ครูผู้ช่วย
98 สพป.สระแก้ว เขต 1 740070 : มหาธิคุณวิทยา มณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน ครูผู้ช่วย
99 สพป.สระแก้ว เขต 1 740065 : บ้านชุมทอง พลชนัย  สนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านชุมทอง
100 สพป.สระแก้ว เขต 1 740065 : บ้านชุมทอง นางสาวเบ็ญจวรรณ  โพธิ์ดี ครู
101 สพป.สระแก้ว เขต 1 740066 : บ้านห้วยไคร้ siripen  sukmansak ครู
102 สพป.สระแก้ว เขต 1 740121 : วัดคลองตาสูตรสามัคคี นุจลี  จันทร์คูณ ครู
103 สพป.สระแก้ว เขต 1 740122 : บ้านคลองหินปูน นางเพ็ญพรรณ  เดชสุภา ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.สระแก้ว เขต 1 740123 : บ้านหนองสมบูรณ์ จุรีลักษณ์  ตะถา ครู
105 สพป.สระแก้ว เขต 1 740125 : บ้านดอนดินแดง สิริกาญจน์  ชอบรส ครู ชำนาญการพิเศษ
106 สพป.สระแก้ว เขต 1 740128 : ชุมชนบ้านตาหลังใน นางสาวพรสุดา  สิงห์เธาว์ ครู
107 สพป.สระแก้ว เขต 1 740130 : บ้านท่าตาสี นายวิทยา   โสภา ครูผู้ช่วย
108 สพป.สระแก้ว เขต 1 740131 : บ้านทัพหลวง นางสาวเสาวภาคย์  ชัยภูมิ ครู
109 สพป.สระแก้ว เขต 1 740133 : บ้านหนองปรือ นายอรรถวุฒิ  บุญที ครู
110 สพป.สระแก้ว เขต 1 740134 : บ้านใหม่สระบุรี สิริโสภา  ปืงแก้ว ครู
111 สพป.สระแก้ว เขต 1 740120 : บ้านหนองผักหนาม monthar  chanprakon ครู
112 สพป.สระแก้ว เขต 1 740127 : บ้านหนองแก ปิยะรัตน์   ตาขวัญ ครู
113 สพป.สระแก้ว เขต 1 740127 : บ้านหนองแก ธนัญญา  ขยันแท้ ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.สระแก้ว เขต 1 740135 : บ้านมหาเจริญ ชนิษานันท์  อินตา ครูผู้ช่วย
115 สพป.สระแก้ว เขต 1 740135 : บ้านมหาเจริญ ธัญญภรณ์  ปาประโคน ครู
116 สพป.สระแก้ว เขต 1 740136 : บ้านพรสวรรค์ นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.สระแก้ว เขต 1 740137 : บ้านด่านชัยพัฒนา สุกัลญา  พรมจันทร์ ครู
118 สพป.สระแก้ว เขต 1 740138 : บ้านซับเจริญ นายสมพงษ์  จันทร์แจ่มภพ ครู คศ.1
119 สพป.สระแก้ว เขต 1 740139 : บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ศวัส  สุขศรีกุลกร ครู
120 สพป.สระแก้ว เขต 1 740140 : วังจระเข้ กชพร  น้อยวิเศษ ครูผู้ช่วย
121 สพป.สระแก้ว เขต 1 740129 : บ้านคลองใหญ่ ณฐสินี  มาระโย ครู
122 สพป.สระแก้ว เขต 1 740132 : บ้านแก่งสะเดา อนุวัฒน์  แก้วภูบาล ครูผู้ช่วย
123 สพป.สระแก้ว เขต 1 740124 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 อำนวย  สีมาทอง ครู
124 สพป.สระแก้ว เขต 1 740115 : อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 นายศรุฒิ  หาโกสีย์ ครู
125 สพป.สระแก้ว เขต 1 740116 : วัดเกศแก้ว ภัทรนันท์  เรืองหงษา พนักงานราชการ
126 สพป.สระแก้ว เขต 1 740116 : วัดเกศแก้ว นายวีระ  จี้ประดับ ครู
127 สพป.สระแก้ว เขต 1 740118 : บ้านวังบูรพา นายวรวิทย์  อมรพลัง ครูผู้ช่วย
128 สพป.สระแก้ว เขต 1 740119 : บ้านวังแดง ชัยรัตน์  พรหมเกษร ครู
129 สพป.สระแก้ว เขต 1 740236 : อนุบาลเขาฉกรรจ์ ธิติ  วงษ์เส็ง ครู
130 สพป.สระแก้ว เขต 1 740238 : บ้านนา(สามัคคีวิทยา) อัญรัตน์  พิบูลสมบัติ ครู
131 สพป.สระแก้ว เขต 1 740238 : บ้านนา(สามัคคีวิทยา) เกียรติกนกวรรณ  สุฤทธิ์ ครู
132 สพป.สระแก้ว เขต 1 740239 : บ้านวังรี chanpen  chunhaphan ครูชำนาญการพิเศษ
133 สพป.สระแก้ว เขต 1 740245 : บ้านพรสวรรค์ นางสาวบุตรสนี  จันผกา ครูผู้ช่วย
134 สพป.สระแก้ว เขต 1 740242 : บ้านเขาสามสิบ สุทธิรัตน์   พิมพ์มุ่งหวาย ครู คศ.2
135 สพป.สระแก้ว เขต 1 740242 : บ้านเขาสามสิบ นางสาวทิพย์เกษร  กองโคตร ครู
136 สพป.สระแก้ว เขต 1 740243 : วัดพวงนิมิต นพดล  ตันติศิริสมบูรณ์ ครู
137 สพป.สระแก้ว เขต 1 740237 : บ้านคลองสิบสาม ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ   ฆ้องคำ ครู
138 สพป.สระแก้ว เขต 1 740254 : บ้านพระเพลิง นายนิวัฒน์  แตงชัยภูมิ ครู
139 สพป.สระแก้ว เขต 1 740254 : บ้านพระเพลิง ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ประกอบมิตร ครูโรงเรียนบ้านพระเพลิง
140 สพป.สระแก้ว เขต 1 740256 : บ้านภูเงิน สวัสดิ์  อาษาวัง ครู
141 สพป.สระแก้ว เขต 1 740256 : บ้านภูเงิน นางสาววิไลพร  อุทะปา ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน
142 สพป.สระแก้ว เขต 1 740257 : บ้านบึงพระราม น้ำหวาน  โพธิ์ประเสริฐ ครู
143 สพป.สระแก้ว เขต 1 740258 : บ้านหนองปักหลัก สุณิสา  วิเศษสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
144 สพป.สระแก้ว เขต 1 740259 : บ้านใหม่ไทรทอง จริยา  มากคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
145 สพป.สระแก้ว เขต 1 740260 : บ้านท่าเต้น นางวนิดา   โสภักดี ครู
146 สพป.สระแก้ว เขต 1 740261 : บ้านท่าผักชี ทิยานันท์  คุ้มทอง ครู
147 สพป.สระแก้ว เขต 1 740293 : บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) นางสุวรรณีย์  คำอาจ ครู
148 สพป.สระแก้ว เขต 1 740252 : บ้านคลองนางาม มานพ  คำน้อย ธุรการ
149 สพป.สระแก้ว เขต 1 740253 : บ้านเขาน้อยสามัคคี จุฑามาศ  สาระปัญญา ครู คศ.1
150 สพป.สระแก้ว เขต 1 740253 : บ้านเขาน้อยสามัคคี นายอติศักดิ์  สุดเสน่หา ครู
151 สพป.สระแก้ว เขต 1 740240 : บ้านคลองเจริญ ดรัณภัทร  ทิวแพ ครู
152 สพป.สระแก้ว เขต 1 740241 : บ้านหนองกะทะ นางนงนุช  เสาวกูล ครู
153 สพป.สระแก้ว เขต 1 740247 : บ้านซับมะนาว ภาณุ  แปลกจังหวีด ครู
154 สพป.สระแก้ว เขต 1 740247 : บ้านซับมะนาว นายเสกสรรค์  สำเภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
155 สพป.สระแก้ว เขต 1 740248 : บ้านธารนพเก้า นางสาวชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์ ครู
156 สพป.สระแก้ว เขต 1 740249 : บ้านหนองหว้า วันดี  สำเภาพันธ์ ครู
157 สพป.สระแก้ว เขต 1 740250 : บ้านคลองธรรมชาติ นางสาวลักษณารีย์  สมเสนา ครู
158 สพป.สระแก้ว เขต 1 740251 : บ้านเขาดิน จารุวรรณ   ประทิพย์เนตร ครู
159 สพป.สระแก้ว เขต 1 740251 : บ้านเขาดิน พุทธพงษ์  พรบุญทองขาว ครู
160 สพป.สระแก้ว เขต 1 740287 : บ้านวังทอง นางสาวนิตยาร์  สโมสร ครู
161 สพป.สระแก้ว เขต 1 740287 : บ้านวังทอง นิธิกานต์  พวงดอกไม้ ครูผู้ช่วย
162 สพป.สระแก้ว เขต 1 740288 : บ้านเขาแหลม นายสมเกียรติ  ศิริเวช ครูผู้ช่วย
163 สพป.สระแก้ว เขต 1 740289 : บ้านคลองยายอินทร์ ศศิธร  อุดรจรัส ครู
164 สพป.สระแก้ว เขต 1 740289 : บ้านคลองยายอินทร์ นางสาวหทัยชนก  สุตะไล ครูผู้ช่วย
165 สพป.สระแก้ว เขต 1 740290 : บ้านคลองอุดม นายรักชาติ  ใสดี ครูผู้ช่วย
166 สพป.สระแก้ว เขต 1 740291 : บ้านวังดารา กรรณิกา  กุลาเทศ ครู
167 สพป.สระแก้ว เขต 1 740292 : วังไผ่ ชัชวาลย์  จิราวัสน์ ครู
168 สพป.สระแก้ว เขต 1 740292 : วังไผ่ นาตยา  ภูครองตา ครู
169 สพป.สระแก้ว เขต 1 740276 : อนุบาลวังสมบูรณ์ ชญาดา  อ่อนหวาน ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
170 สพป.สระแก้ว เขต 1 740277 : บ้านซับสิงโต อนุพงศ์  โตเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
171 สพป.สระแก้ว เขต 1 740277 : บ้านซับสิงโต นางสาวสิริญา  ติละบาล ครูผู้ช่วย
172 สพป.สระแก้ว เขต 1 740278 : บ้านไร่สามศรี กฤษณา  ดำรงธรรม ครู
173 สพป.สระแก้ว เขต 1 740279 : บ้านคลองทราย นิราวรรณ  ฮาบเมืองซอง ครูผู้ช่วย
174 สพป.สระแก้ว เขต 1 740281 : บ้านวังใหม่ นิสา  หาญกล้า ครู
175 สพป.สระแก้ว เขต 1 740282 : ซับเกษมวังชุมทอง นางสาวระวีวีลย์  ศรีพนม ครู
176 สพป.สระแก้ว เขต 1 740282 : ซับเกษมวังชุมทอง ปาณิสรา  มากิโนะ ครูผู้ช่วย
177 สพป.สระแก้ว เขต 1 740283 : บ้านวังสำลี สุธาทิพย์  สนทนา ครูผู้ช่วย
178 สพป.สระแก้ว เขต 1 740284 : บ้านไพรจิตรวิทยา รัชชนก  พฤกษชาติ ครูผู้ช่วย
179 สพป.สระแก้ว เขต 1 740284 : บ้านไพรจิตรวิทยา อรวรรณ   ฉาบกังวาล ครูชำนาญการพิเศษ
180 สพป.สระแก้ว เขต 1 740284 : บ้านไพรจิตรวิทยา เข็มเพชร  สร้อยทอง ครู
181 สพป.สระแก้ว เขต 1 740285 : วังศรีทอง นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล ครู
182 สพป.สระแก้ว เขต 1 740280 : บ้านไทรทอง บุญพัฒน์  นิรันต์สุข ครู
183 สพป.สระแก้ว เขต 1 740315 : บ้านคลองเจริญสุข จารุวิทย์  จะกลาง พนักงานราชการ
184 สพป.สระแก้ว เขต 1 740316 : บ้านโคกน้อย กฤติน  คงเสนา ครูผู้ช่วย
185 สพป.สระแก้ว เขต 1 740316 : บ้านโคกน้อย สุภาภรณ์  คะโลรัมย์ ครู