รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สระแก้ว เขต 1 740008 : บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) วราวิชญ์  สุขวรเวท ครู
2 สพป.สระแก้ว เขต 1 740009 : บ้านลุงพลู pratumma  chimpanich ครู
3 สพป.สระแก้ว เขต 1 740011 : วนาสงเคราะห์ สมหมาย  สิงหาจุลเกตุ ครู
4 สพป.สระแก้ว เขต 1 740012 : บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) จิราภรณ์  พุทธิ ครู
5 สพป.สระแก้ว เขต 1 740012 : บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) พนัชกร  พารา ครู
6 สพป.สระแก้ว เขต 1 740013 : บ้านคลองน้ำใส นางรวิพร  กมลรัตน์ ครูผู้ช่วย
7 สพป.สระแก้ว เขต 1 740013 : บ้านคลองน้ำใส Khantipong  Meechai ครู
8 สพป.สระแก้ว เขต 1 740014 : โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ปิยะวัตร์   ศิริโสด ครู
9 สพป.สระแก้ว เขต 1 740014 : โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น กานต์จิรา  ฆ้องหลวง ครู
10 สพป.สระแก้ว เขต 1 740015 : สามัคคีประชาสรรค์ นายโกมินทร์  ศรีคิรินทร์ ครู
11 สพป.สระแก้ว เขต 1 740017 : วัดใหม่โพธิ์ทอง นิศากร  ศรีสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.สระแก้ว เขต 1 740017 : วัดใหม่โพธิ์ทอง ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒนื  บุญศิริ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
13 สพป.สระแก้ว เขต 1 740026 : บ้านวังจั่น นายอนันท์  นิลละมัง ครู
14 สพป.สระแก้ว เขต 1 740027 : บ้านท่าเกษม ขะจี  บุญสมนึก ครู
15 สพป.สระแก้ว เขต 1 740028 : บ้านคลองอุดมสุข นางสาวจุฑารัตน์  อามาตร ครู
16 สพป.สระแก้ว เขต 1 740028 : บ้านคลองอุดมสุข อิสรีย์  ทำนานอก รักษราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.สระแก้ว เขต 1 740028 : บ้านคลองอุดมสุข นางพรจันทร์  อาษาแก้ว ครู
18 สพป.สระแก้ว เขต 1 740029 : บ้านหนองนกกระเรียน นางสาวสุมาลี   ผาเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.สระแก้ว เขต 1 740030 : บ้านทุ่งพระ นายบุญส่ง   ทองคำ ครูชำนาญการ
20 สพป.สระแก้ว เขต 1 740032 : อนุบาลเมืองสระแก้ว สุวรรณี  บุญผาย ครูผู้ช่วย
21 สพป.สระแก้ว เขต 1 740032 : อนุบาลเมืองสระแก้ว ศรัญณภัทร  เอี่ยมศิริกุล ครู
22 สพป.สระแก้ว เขต 1 740057 : บ้านคลองปลาโด นางสาวศิริวรรณ   สีพิราม ครูธุรการ
23 สพป.สระแก้ว เขต 1 740057 : บ้านคลองปลาโด ชลดา  บำรุงจิตร ครูชำญาณการพิเศษ
24 สพป.สระแก้ว เขต 1 740057 : บ้านคลองปลาโด นางมาลัยพร  ศรีวรสาร ครู
25 สพป.สระแก้ว เขต 1 740058 : บ้านคลองศรีเมือง เอกพงศ์  บุตรสงฆ์ ผู้อำนวยการ
26 สพป.สระแก้ว เขต 1 740058 : บ้านคลองศรีเมือง เอกพงศ์  บุตรสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง
27 สพป.สระแก้ว เขต 1 740059 : บ้านคลองผักขม ทศพร  โนนคำภา ครู
28 สพป.สระแก้ว เขต 1 740059 : บ้านคลองผักขม Watcharakorn  Tanchai ครู
29 สพป.สระแก้ว เขต 1 740059 : บ้านคลองผักขม นายอมร  สายใจ ครู
30 สพป.สระแก้ว เขต 1 740060 : บ้านโป่งดาวเรือง น.ส. ลัทธิฝน  อันทามา ครู คศ.1
31 สพป.สระแก้ว เขต 1 740061 : บ้านคลองน้ำเขียว พิมพ์ชนก  ปุริเกษม ครู
32 สพป.สระแก้ว เขต 1 740061 : บ้านคลองน้ำเขียว อัญชลี  วุฒิโต ครู
33 สพป.สระแก้ว เขต 1 740061 : บ้านคลองน้ำเขียว นางสาวจิราพร  ขุนวิชิต ครู
34 สพป.สระแก้ว เขต 1 740062 : บ้านท่ากะบาก อารีรัตน์  ไกรลาศ ครู
35 สพป.สระแก้ว เขต 1 740062 : บ้านท่ากะบาก นางประกาย  แก้วหัสดี ครู คศ. 1
36 สพป.สระแก้ว เขต 1 740036 : บ้านหนองเตียน พเยาว์   ด้วงทอง ครู
37 สพป.สระแก้ว เขต 1 740037 : บ้านกิโลสาม ชุติมา  คงเสือ ครูผู้ช่วย
38 สพป.สระแก้ว เขต 1 740037 : บ้านกิโลสาม พรทิวา  เบญจศีล ครู
39 สพป.สระแก้ว เขต 1 740038 : บ้านป่าระกำ นางสาวผ่องศรี  โรหิตรัตนะ ครู
40 สพป.สระแก้ว เขต 1 740038 : บ้านป่าระกำ จีรนุช  นวงรัมย์ ครูผู้ช่วย
41 สพป.สระแก้ว เขต 1 740048 : บ้านแก้ง ปิ่นทอง  เดชสุภา ธุรการ
42 สพป.สระแก้ว เขต 1 740049 : บ้านห้วย นายณรงค์  พันธ์สิน ครู
43 สพป.สระแก้ว เขต 1 740050 : บ้านเหล่ากกโก นางสาวอรสา  กาละพันธ์ ครูชำนาญการ
44 สพป.สระแก้ว เขต 1 740050 : บ้านเหล่ากกโก นางสาวรัศมี  หงฐ์ทอง ครู
45 สพป.สระแก้ว เขต 1 740051 : เขาสิงโต โยษิตา  จินดาวรรณกร ครููผู้ช่วย
46 สพป.สระแก้ว เขต 1 740051 : เขาสิงโต นาย กมล  นนทะภา ครู
47 สพป.สระแก้ว เขต 1 740051 : เขาสิงโต นายวิชัย  กล้วยประโคน ครู
48 สพป.สระแก้ว เขต 1 740051 : เขาสิงโต นายวัชริน  หลาบหนองแสง ครู
49 สพป.สระแก้ว เขต 1 740052 : บ้านแสงจันทร์ บุษราพร  แซ่เฮ้ง ครู
50 สพป.สระแก้ว เขต 1 740053 : บ้านเนินดินแดง วรรณิดา  กุสะรัมย์ ครูผู้ช่วย
51 สพป.สระแก้ว เขต 1 740054 : บ้านคลองหมากนัด อสุรณพ  จันชนะ ครูผู้สอน
52 สพป.สระแก้ว เขต 1 740054 : บ้านคลองหมากนัด นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย์ ครู
53 สพป.สระแก้ว เขต 1 740056 : บ้านท่าระพา สิริกัญญา  เพิ่มผล ครูผู้ช่วย
54 สพป.สระแก้ว เขต 1 740056 : บ้านท่าระพา ปทิตตา  งอมสระคู ครูผู้ช่วย
55 สพป.สระแก้ว เขต 1 740056 : บ้านท่าระพา วิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย ครู
56 สพป.สระแก้ว เขต 1 740022 : บ้านเนินสวนอ้อย นายณัฐ  นะยะเนตร ครูธุรการ
57 สพป.สระแก้ว เขต 1 740023 : บ้านหนองไทร สามารถ  อารี ครู
58 สพป.สระแก้ว เขต 1 740023 : บ้านหนองไทร นางสาวปรียาวดี  พรมบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.สระแก้ว เขต 1 740023 : บ้านหนองไทร ณัฐชา  จำปาทอง ครูผู้ช่วย
60 สพป.สระแก้ว เขต 1 740024 : บ้านเขามะกา นายอุกฤษฏ์  ไพยะเสน ครูค.ศ.1
61 สพป.สระแก้ว เขต 1 740024 : บ้านเขามะกา อำพันธ์   มุ่งจงรักษ์ ครู ค.ศ.3
62 สพป.สระแก้ว เขต 1 740024 : บ้านเขามะกา อุริษา  กลมเลี่ยม ครูโรงเรียนบ้านเขามะกา
63 สพป.สระแก้ว เขต 1 740025 : บ้านหนองข่า นายชูศักดิ์   เคนสิบสาม ครูโรงเรียนบ้านหนองข่า
64 สพป.สระแก้ว เขต 1 740018 : บ้านศาลาลำดวน นางพิมพ์ภันทิลา   หมันเทศมัน ครู
65 สพป.สระแก้ว เขต 1 740018 : บ้านศาลาลำดวน นางหฤทัย  อมรส่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลำดวน
66 สพป.สระแก้ว เขต 1 740018 : บ้านศาลาลำดวน นางระเบียบ  กำปั่นทอง ครู
67 สพป.สระแก้ว เขต 1 740018 : บ้านศาลาลำดวน นายจักรกริช  พานิชกุล ธุรการ
68 สพป.สระแก้ว เขต 1 740019 : บ้านหนองผูกเต่า ธนพร  ฟับประโคน ครู
69 สพป.สระแก้ว เขต 1 740020 : บ้านท่าช้าง วิทยา  วรวิทย์วัฒนะ ครู
70 สพป.สระแก้ว เขต 1 740020 : บ้านท่าช้าง พรวิลัย  พิมพ์เพียง ธุรการ
71 สพป.สระแก้ว เขต 1 740021 : บ้านคลองสำอางค์ กัลยาณี  ทัศนชัยสิทธิ์ ครู
72 สพป.สระแก้ว เขต 1 740005 : บ้านคลองหมี สุวรรณา  ฉายศรีศิริ ธุรการโรงเรียน
73 สพป.สระแก้ว เขต 1 740005 : บ้านคลองหมี นายอนันต์  นิลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.สระแก้ว เขต 1 740005 : บ้านคลองหมี นางชุตินันท์  รักษาสัตย์ ครูชำนาญการ
75 สพป.สระแก้ว เขต 1 740031 : บ้านสี่แยก sirima  panla ครู
76 สพป.สระแก้ว เขต 1 740001 : อนุบาลวัดสระแก้ว สุธาสินี  บูรณะศิริศิลป์ ครู
77 สพป.สระแก้ว เขต 1 740002 : บ้านเนินสะอาด บุหลง  จันลา ครู
78 สพป.สระแก้ว เขต 1 740002 : บ้านเนินสะอาด นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.สระแก้ว เขต 1 740039 : บ้านทุ่งหินโคน นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ ครู
80 สพป.สระแก้ว เขต 1 740039 : บ้านทุ่งหินโคน ปวีณา  หวังใจสุข ครุ
81 สพป.สระแก้ว เขต 1 740040 : บ้านแก่งสีเสียด นางเพ็ญศรี  จันทรศิริ ครู
82 สพป.สระแก้ว เขต 1 740040 : บ้านแก่งสีเสียด นายเชาวลิต   ภูเดช ครู
83 สพป.สระแก้ว เขต 1 740040 : บ้านแก่งสีเสียด นายสมหวัง  มั่งมีสกุล ครู
84 สพป.สระแก้ว เขต 1 740040 : บ้านแก่งสีเสียด นางสาวรสสุคนธ์   ปาณะวร ครู ชำนาญการพิเศษ(คศ.3)
85 สพป.สระแก้ว เขต 1 740041 : ธรรมยานประยุต Sawithree  Poonthonglang ครู
86 สพป.สระแก้ว เขต 1 740041 : ธรรมยานประยุต ธนากร  พลมั่น รักษาการผู้อำนวยการ
87 สพป.สระแก้ว เขต 1 740042 : บ้านน้ำซับเจริญ นางเรืองอุไร  เสือดี ครู
88 สพป.สระแก้ว เขต 1 740043 : บ้านทุ่งพลวง พิชญ์สินี  ศรีลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.สระแก้ว เขต 1 740043 : บ้านทุ่งพลวง ส.ต.ต.บุญเรือง  ศักดิ์ศรี ครู
90 สพป.สระแก้ว เขต 1 740044 : บ้านใหม่ถาวร ชาญานัท  รักศิลป์ ครู
91 สพป.สระแก้ว เขต 1 740045 : บ้านเนินผาสุก อรพรรณ  กลางรัก ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
92 สพป.สระแก้ว เขต 1 740045 : บ้านเนินผาสุก ธนัญญา  มานะคิด ครู
93 สพป.สระแก้ว เขต 1 740045 : บ้านเนินผาสุก นายสนิท  อาลัยลักษณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
94 สพป.สระแก้ว เขต 1 740046 : บ้านคลองมะละกอ นางลำใย  ขันทองนาค ครู
95 สพป.สระแก้ว เขต 1 740046 : บ้านคลองมะละกอ อภิญญา  บุญเจริญ ครู
96 สพป.สระแก้ว เขต 1 740047 : บ้านเขาข่า นายประจักษ์  จันทร์ธรรม ครู
97 สพป.สระแก้ว เขต 1 740047 : บ้านเขาข่า นายธนกร   แนวน้ำพอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.สระแก้ว เขต 1 740006 : บ้านคลองคันฉอ สมพิศ  ปะโสทะกัง ครู
99 สพป.สระแก้ว เขต 1 740006 : บ้านคลองคันฉอ อุทัย  ทองเสน่ห์ ครู
100 สพป.สระแก้ว เขต 1 740006 : บ้านคลองคันฉอ ธัญรัศม์  จิตลมุนธนัตย์ ครู
101 สพป.สระแก้ว เขต 1 740034 : บ้านหน้าสถานี ศรีทอง  จันทรา ครู
102 สพป.สระแก้ว เขต 1 740034 : บ้านหน้าสถานี ณิชาภา  ธรัชพูนสิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
103 สพป.สระแก้ว เขต 1 740035 : บ้านโคกมะตูม คมสันติ์  ภูแก้ว ครู
104 สพป.สระแก้ว เขต 1 740035 : บ้านโคกมะตูม นางสาหร่าย  กงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกมะตูม
105 สพป.สระแก้ว เขต 1 740033 : บ้านคลองบุหรี่ นางสมใจ  โสภา ครู
106 สพป.สระแก้ว เขต 1 740033 : บ้านคลองบุหรี่ สมใจ  โสภา ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.สระแก้ว เขต 1 740033 : บ้านคลองบุหรี่ อนุชา  จันทร์ผง ครู
108 สพป.สระแก้ว เขต 1 740007 : บ้านท่าแยก อัญชลี  โคตรตา ครู
109 สพป.สระแก้ว เขต 1 740007 : บ้านท่าแยก พีระ  สวัสดิ์ลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.สระแก้ว เขต 1 740007 : บ้านท่าแยก นางสาวเพ็ญนภา  ศรีแปลก ครู
111 สพป.สระแก้ว เขต 1 740078 : บ้านคลองไก่เถื่อน นางขวัญเรือน  จันทร์แสง ครู
112 สพป.สระแก้ว เขต 1 740078 : บ้านคลองไก่เถื่อน นางสาววันทนา  วัดบัว ครูโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
113 สพป.สระแก้ว เขต 1 740084 : บ้านเขาตาง้อก ภาดี  ทองอร่าม ครู
114 สพป.สระแก้ว เขต 1 740085 : ทับทิมสยาม05 ชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์ ครู ค.ศ.3
115 สพป.สระแก้ว เขต 1 740085 : ทับทิมสยาม05 ชิตพงศ์  พรมงาม ครู
116 สพป.สระแก้ว เขต 1 740085 : ทับทิมสยาม05 somkid  chamnipracon ครู
117 สพป.สระแก้ว เขต 1 740064 : บ้านคลองหาด ไกรศร  จูคง ครู
118 สพป.สระแก้ว เขต 1 740064 : บ้านคลองหาด ชนันทิญา   เชอรัมย์ ครู
119 สพป.สระแก้ว เขต 1 740067 : บ้านเขาดิน(คลองหาด) นายสุทธิขัย  สุทธิประภา ชำนาญพิเศษ
120 สพป.สระแก้ว เขต 1 740069 : บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ Taweepum  Ritmaha ครู
121 สพป.สระแก้ว เขต 1 740077 : อนุบาลคลองหาด จุฑาวรรณ  หันทะยุง ครู คศ.1
122 สพป.สระแก้ว เขต 1 740080 : บ้านเขาเลื่อม นางสาวรัติกาล   เทพวงษ์ ครูชำนาญการ
123 สพป.สระแก้ว เขต 1 740080 : บ้านเขาเลื่อม นางทิพวรรณ์   อัตตโชติโภคิน ครู
124 สพป.สระแก้ว เขต 1 740086 : อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) ยุวดี  สืบสำราญ ครู
125 สพป.สระแก้ว เขต 1 740086 : อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) นางธิติพร  สุทารส ครู
126 สพป.สระแก้ว เขต 1 740073 : บ้านวังวน นายพรชัย  คำบุญเกิด ครู
127 สพป.สระแก้ว เขต 1 740073 : บ้านวังวน นิรันดร์  พงสวัสดิ์ ครู
128 สพป.สระแก้ว เขต 1 740074 : บ้านวังยาง ประหยัด  อ้อมชมภู ครูชำนาญการ
129 สพป.สระแก้ว เขต 1 740076 : บ้านนาดี อภิชาติ  จันทร์สด ครูผู้ช่วย
130 สพป.สระแก้ว เขต 1 740076 : บ้านนาดี นางอัมพวรรณ  เอื้อเฟื้อ ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.สระแก้ว เขต 1 740083 : บ้านซับถาวร นันทนา  พะมุลิลา ครู
132 สพป.สระแก้ว เขต 1 740083 : บ้านซับถาวร สมหวัง  สุขกุล ครู คศ.1
133 สพป.สระแก้ว เขต 1 740079 : บ้านพรหมนิมิต นางจิราพร  ธาดา ครูผู้ช่วย
134 สพป.สระแก้ว เขต 1 740081 : บ้านวังปืน นางวิไลลักษณ์  เศษสุวรรณ ครู
135 สพป.สระแก้ว เขต 1 740081 : บ้านวังปืน จิตกร  สนเผือก ครู
136 สพป.สระแก้ว เขต 1 740082 : บ้านซับน้อย นางสาวศิริวิมล   โพธิ์ไข่ ครูโรงเรียนบ้านซับน้อย
137 สพป.สระแก้ว เขต 1 740082 : บ้านซับน้อย กรพินธุ์  อันวิเศษ ครู
138 สพป.สระแก้ว เขต 1 740082 : บ้านซับน้อย ศิริธร  วรรณโพธิ์ ครู
139 สพป.สระแก้ว เขต 1 740071 : สามัคคีราษฎร์บำรุง สรารัตน์  สมยา เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 สพป.สระแก้ว เขต 1 740072 : สามัคคีสกุลอรุณวิทยา อมรเทพ  เสนตา ครู
141 สพป.สระแก้ว เขต 1 740072 : สามัคคีสกุลอรุณวิทยา นายชูชาติ  โชติเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.สระแก้ว เขต 1 740063 : บ้านหินกอง ศศิธร  สังสุทธิ ครูผู้ช่วย
143 สพป.สระแก้ว เขต 1 740063 : บ้านหินกอง titima  tongsang ครู
144 สพป.สระแก้ว เขต 1 740070 : มหาธิคุณวิทยา มณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน ครูผู้ช่วย
145 สพป.สระแก้ว เขต 1 740070 : มหาธิคุณวิทยา นายไพรัตน์  ช่วงกลั่น ครู
146 สพป.สระแก้ว เขต 1 740065 : บ้านชุมทอง นางสาวธิติญา  มะมูดี ครู
147 สพป.สระแก้ว เขต 1 740065 : บ้านชุมทอง พลชนัย  สนแก้ว ครู
148 สพป.สระแก้ว เขต 1 740066 : บ้านห้วยไคร้ นางสาวสกุณา  อ่อนยิ้ม ครูผู้ช่วย
149 สพป.สระแก้ว เขต 1 740066 : บ้านห้วยไคร้ nutthanun  wongloungud ครู
150 สพป.สระแก้ว เขต 1 740066 : บ้านห้วยไคร้ siripen  sukmansak ครู
151 สพป.สระแก้ว เขต 1 740121 : วัดคลองตาสูตรสามัคคี Authai  Chanroukkha Teacher
152 สพป.สระแก้ว เขต 1 740121 : วัดคลองตาสูตรสามัคคี rattanasak  chalalai ครู
153 สพป.สระแก้ว เขต 1 740122 : บ้านคลองหินปูน นายอนันต์  เดชสุภา ครู
154 สพป.สระแก้ว เขต 1 740123 : บ้านหนองสมบูรณ์ จุรีลักษณ์  ตะถา ครู
155 สพป.สระแก้ว เขต 1 740125 : บ้านดอนดินแดง สิริกาญจน์  ชอบรส ครู ชำราญการพิเศษ
156 สพป.สระแก้ว เขต 1 740128 : ชุมชนบ้านตาหลังใน นางสาวพรสุดา  สิงห์เธาว์ ครู
157 สพป.สระแก้ว เขต 1 740128 : ชุมชนบ้านตาหลังใน เทอดศักดิ์  แสบงบาล รองผู้บริหารสถานศึกษา
158 สพป.สระแก้ว เขต 1 740130 : บ้านท่าตาสี นางสาวสุชาดา   ดวงจันทร์ ครูผู้ช่วย
159 สพป.สระแก้ว เขต 1 740131 : บ้านทัพหลวง นางสาวเสาวภาคย์  ชัยภูมิ ครู
160 สพป.สระแก้ว เขต 1 740133 : บ้านหนองปรือ นายอรรถวุฒิ  บุญที ครู
161 สพป.สระแก้ว เขต 1 740133 : บ้านหนองปรือ วันวลิต  เผ่าเผด็จการ ครู
162 สพป.สระแก้ว เขต 1 740134 : บ้านใหม่สระบุรี สิริโสภา  ปืงแก้ว ครู
163 สพป.สระแก้ว เขต 1 740120 : บ้านหนองผักหนาม monthar  chanprakon ครู
164 สพป.สระแก้ว เขต 1 740127 : บ้านหนองแก ธนัญญา  ขยันแท้ ครูชำนาญการพิเศษ
165 สพป.สระแก้ว เขต 1 740127 : บ้านหนองแก อรุณรัตน์  มีวงษ์ ครูผู้ช่วย
166 สพป.สระแก้ว เขต 1 740127 : บ้านหนองแก พรพิมล  มั่งมี ครู
167 สพป.สระแก้ว เขต 1 740136 : บ้านพรสวรรค์ นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
168 สพป.สระแก้ว เขต 1 740137 : บ้านด่านชัยพัฒนา สุกัลญา  พรมจันทร์ ครู
169 สพป.สระแก้ว เขต 1 740138 : บ้านซับเจริญ นายสมพงษ์  จันทร์แจ่มภพ ครู คศ.1
170 สพป.สระแก้ว เขต 1 740138 : บ้านซับเจริญ นางสาวสมหญิง  คายเลิศ ครู คศ.2
171 สพป.สระแก้ว เขต 1 740139 : บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ศวัส  สุขศรีกุลกร ครู
172 สพป.สระแก้ว เขต 1 740139 : บ้านเขาตะกรุบพัฒนา นางสาวสุมาลี  คำเหมา ครู
173 สพป.สระแก้ว เขต 1 740140 : วังจระเข้ กชพร  น้อยวิเศษ ครูผู้ช่วย
174 สพป.สระแก้ว เขต 1 740129 : บ้านคลองใหญ่ ณฐสินี  มาระโย ครู
175 สพป.สระแก้ว เขต 1 740132 : บ้านแก่งสะเดา มุฑิตา  สาขนินท์ ครูผู้ช่วย
176 สพป.สระแก้ว เขต 1 740132 : บ้านแก่งสะเดา อนุวัฒน์  แก้วภูบาล ครูผู้ช่วย
177 สพป.สระแก้ว เขต 1 740124 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 อำนวย  สีมาทอง ครู
178 สพป.สระแก้ว เขต 1 740124 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ ครู
179 สพป.สระแก้ว เขต 1 740115 : อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 นางดวงใจ  เกิดสุข ครู
180 สพป.สระแก้ว เขต 1 740115 : อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 นายศรุฒิ  หาโกสีย์ ครู
181 สพป.สระแก้ว เขต 1 740116 : วัดเกศแก้ว นายวีระ  จี้ประดับ ครู
182 สพป.สระแก้ว เขต 1 740118 : บ้านวังบูรพา Hathainart  Hona ครู
183 สพป.สระแก้ว เขต 1 740118 : บ้านวังบูรพา นายวรวิทย์  อมรพลัง ครูผู้ช่วย
184 สพป.สระแก้ว เขต 1 740119 : บ้านวังแดง นายวิชัย   สว่างชื่น ครู
185 สพป.สระแก้ว เขต 1 740119 : บ้านวังแดง ชัยรัตน์  พรหมเกษร ครู
186 สพป.สระแก้ว เขต 1 740236 : อนุบาลเขาฉกรรจ์ ธิติ  วงษ์เส็ง ครู
187 สพป.สระแก้ว เขต 1 740236 : อนุบาลเขาฉกรรจ์ นพพร  คู่แก้ว ครู
188 สพป.สระแก้ว เขต 1 740238 : บ้านนา(สามัคคีวิทยา) นางกรรณิการ์  พิมพาลัย ครู
189 สพป.สระแก้ว เขต 1 740238 : บ้านนา(สามัคคีวิทยา) อัญรัตน์  พิบูลสมบัติ ครู
190 สพป.สระแก้ว เขต 1 740238 : บ้านนา(สามัคคีวิทยา) เกียรติกนกวรรณ  สุฤทธิ์ ครู
191 สพป.สระแก้ว เขต 1 740239 : บ้านวังรี นางสมทรง  เกตุกะโกมล ครูโรงเรียนบ้านวังรี
192 สพป.สระแก้ว เขต 1 740239 : บ้านวังรี chanpen  chunhaphan ครูชำนาญการพิเศษ
193 สพป.สระแก้ว เขต 1 740245 : บ้านพรสวรรค์ สุนิสา  สายแก้วดี ครู
194 สพป.สระแก้ว เขต 1 740245 : บ้านพรสวรรค์ นางสาวบุตรสนี  จันผกา ครูผู้ช่วย
195 สพป.สระแก้ว เขต 1 740242 : บ้านเขาสามสิบ สุทธิรัตน์   พิมพ์มุ่งหวาย ครู คศ.2
196 สพป.สระแก้ว เขต 1 740242 : บ้านเขาสามสิบ วรรณวิภา  หาญสุโพธิ์ ครูชำนาญการ
197 สพป.สระแก้ว เขต 1 740242 : บ้านเขาสามสิบ นางสาวทิพย์เกษร  กองโคตร ครู
198 สพป.สระแก้ว เขต 1 740243 : วัดพวงนิมิต นพดล  ตันติศิริสมบูรณ์ ครู
199 สพป.สระแก้ว เขต 1 740237 : บ้านคลองสิบสาม ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ   ฆ้องคำ ครู
200 สพป.สระแก้ว เขต 1 740254 : บ้านพระเพลิง ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ประกอบมิตร ครูโรงเรียนบ้านพระเพลิง
201 สพป.สระแก้ว เขต 1 740254 : บ้านพระเพลิง นายนัฏฐพงษ์  สุทธิกุล ครู
202 สพป.สระแก้ว เขต 1 740256 : บ้านภูเงิน สวัสดิ์  อาษาวัง ครู
203 สพป.สระแก้ว เขต 1 740256 : บ้านภูเงิน จริญา  อาษาวัง ครู
204 สพป.สระแก้ว เขต 1 740257 : บ้านบึงพระราม น้ำหวาน  โพธิ์ประเสริฐ ครู
205 สพป.สระแก้ว เขต 1 740258 : บ้านหนองปักหลัก สุณิสา  วิเศษสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
206 สพป.สระแก้ว เขต 1 740258 : บ้านหนองปักหลัก นางสาวอรฤทัย  พงษ์สนิท ผอ.รร
207 สพป.สระแก้ว เขต 1 740259 : บ้านใหม่ไทรทอง นายวิวัฒน์  สุตะไล ครู
208 สพป.สระแก้ว เขต 1 740260 : บ้านท่าเต้น ดวงดาว  เมาะราษี ครู คศ.1
209 สพป.สระแก้ว เขต 1 740260 : บ้านท่าเต้น นางสาววนิดา   เกตุรักษ์ ครู
210 สพป.สระแก้ว เขต 1 740260 : บ้านท่าเต้น พัชรินทร์  วิสัยแต ครูผู้ช่วย
211 สพป.สระแก้ว เขต 1 740261 : บ้านท่าผักชี นางสาวราตรี  สุดเกษ ครูผู้ช่วย
212 สพป.สระแก้ว เขต 1 740261 : บ้านท่าผักชี จิราพร  วงค์ป้อม ครู
213 สพป.สระแก้ว เขต 1 740293 : บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) นางสุวรรณีย์  คำอาจ ครู
214 สพป.สระแก้ว เขต 1 740293 : บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) พงศ์อนันต์  มัดถาปะโท ครู
215 สพป.สระแก้ว เขต 1 740252 : บ้านคลองนางาม สุนันทา  ขาวผ่อง ครู
216 สพป.สระแก้ว เขต 1 740253 : บ้านเขาน้อยสามัคคี นายอติศักดิ์  สุดเสน่หา ครู
217 สพป.สระแก้ว เขต 1 740253 : บ้านเขาน้อยสามัคคี จุฑามาศ  สาระปัญญา ครู คศ.1
218 สพป.สระแก้ว เขต 1 740240 : บ้านคลองเจริญ ดรัณภัทร  ทิวแพ ครู
219 สพป.สระแก้ว เขต 1 740240 : บ้านคลองเจริญ จิรารัตน์  ศรีนนท์ ครู
220 สพป.สระแก้ว เขต 1 740241 : บ้านหนองกะทะ จักรีพล   พะมุลิลา ครู
221 สพป.สระแก้ว เขต 1 740241 : บ้านหนองกะทะ sunawin  inklab ครู
222 สพป.สระแก้ว เขต 1 740241 : บ้านหนองกะทะ นางนงนุช  เสาวกูล ครู
223 สพป.สระแก้ว เขต 1 740247 : บ้านซับมะนาว นายเสกสรรค์  สำเภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
224 สพป.สระแก้ว เขต 1 740247 : บ้านซับมะนาว ภาณุ  แปลกจังหวีด ครู
225 สพป.สระแก้ว เขต 1 740248 : บ้านธารนพเก้า นางสาวชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์ ครู
226 สพป.สระแก้ว เขต 1 740248 : บ้านธารนพเก้า ชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์ ครู
227 สพป.สระแก้ว เขต 1 740248 : บ้านธารนพเก้า เรือโทสุวัฐ   แก้วเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า
228 สพป.สระแก้ว เขต 1 740249 : บ้านหนองหว้า วันดี  สำเภาพันธ์ ครู
229 สพป.สระแก้ว เขต 1 740249 : บ้านหนองหว้า นางสาวกุศลิน  คำเรือง คร
230 สพป.สระแก้ว เขต 1 740250 : บ้านคลองธรรมชาติ นางสาวลักษณารีย์  สมเสนา ครู
231 สพป.สระแก้ว เขต 1 740251 : บ้านเขาดิน วีระศักดิ์  กาหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน
232 สพป.สระแก้ว เขต 1 740251 : บ้านเขาดิน บัวรินทร์  หงษ์ทองแต่ง ครูผู้ช่วย
233 สพป.สระแก้ว เขต 1 740251 : บ้านเขาดิน จารุวรรณ  ประทิพย์เนตร ครู
234 สพป.สระแก้ว เขต 1 740251 : บ้านเขาดิน มนตรี  เชื้อแก้ว ธุรการ
235 สพป.สระแก้ว เขต 1 740287 : บ้านวังทอง นางสาวนิตยาร์  สโมสร ครู
236 สพป.สระแก้ว เขต 1 740288 : บ้านเขาแหลม ณัฐญา  แก้วพลงาม ครูชำนาญการ
237 สพป.สระแก้ว เขต 1 740288 : บ้านเขาแหลม นายสมเกียรติ  ศิริเวช ครูผู้ช่วย
238 สพป.สระแก้ว เขต 1 740288 : บ้านเขาแหลม ชาญณรงค์   รองเมือง ครู
239 สพป.สระแก้ว เขต 1 740288 : บ้านเขาแหลม น.ส.ขนิษฐา  พลเยี่ยม ครู
240 สพป.สระแก้ว เขต 1 740289 : บ้านคลองยายอินทร์ ศศิธร  อุดรจรัส ครู
241 สพป.สระแก้ว เขต 1 740289 : บ้านคลองยายอินทร์ นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา ครู คศ.2
242 สพป.สระแก้ว เขต 1 740290 : บ้านคลองอุดม นายรักชาติ  ใสดี ครูผู้ช่วย
243 สพป.สระแก้ว เขต 1 740291 : บ้านวังดารา กรรณิกา  กุลาเทศ ครู
244 สพป.สระแก้ว เขต 1 740292 : วังไผ่ ชัชวาลย์  จิราวัสน์ ครู
245 สพป.สระแก้ว เขต 1 740292 : วังไผ่ นาตยา  ภูครองตา ครู
246 สพป.สระแก้ว เขต 1 740276 : อนุบาลวังสมบูรณ์ ชญาดา  อ่อนหวาน ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
247 สพป.สระแก้ว เขต 1 740276 : อนุบาลวังสมบูรณ์ ธนกร  เทียงคำ ครู
248 สพป.สระแก้ว เขต 1 740276 : อนุบาลวังสมบูรณ์ จันทิมา  จินดาศรี ครู
249 สพป.สระแก้ว เขต 1 740277 : บ้านซับสิงโต นางสาวสิริญา  ติละบาล ครูผู้ช่วย
250 สพป.สระแก้ว เขต 1 740277 : บ้านซับสิงโต นางสาวธมลพรรณ  ทองคง ครูธุรการ
251 สพป.สระแก้ว เขต 1 740278 : บ้านไร่สามศรี กฤษณา  ดำรงธรรม ครู
252 สพป.สระแก้ว เขต 1 740279 : บ้านคลองทราย นิราวรรณ  ฮาบเมืองซอง ครูผู้ช่วย
253 สพป.สระแก้ว เขต 1 740281 : บ้านวังใหม่ นิสา  หาญกล้า ครู
254 สพป.สระแก้ว เขต 1 740281 : บ้านวังใหม่ อรพิน  ลีศรี ครู
255 สพป.สระแก้ว เขต 1 740282 : ซับเกษมวังชุมทอง ปาณิสรา  มากิโนะ ครูผู้ช่วย
256 สพป.สระแก้ว เขต 1 740282 : ซับเกษมวังชุมทอง วรภา  กานุสนธิ์ ครู
257 สพป.สระแก้ว เขต 1 740283 : บ้านวังสำลี สุธาทิพย์  สนทนา ครูผู้ช่วย
258 สพป.สระแก้ว เขต 1 740284 : บ้านไพรจิตรวิทยา เข็มเพชร  สร้อยทอง ครู
259 สพป.สระแก้ว เขต 1 740284 : บ้านไพรจิตรวิทยา อรวรรณ   ฉาบกังวาล ครูชำนาญการพิเศษ
260 สพป.สระแก้ว เขต 1 740285 : วังศรีทอง นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล ครู
261 สพป.สระแก้ว เขต 1 740280 : บ้านไทรทอง บุญพัฒน์  นิรันต์สุข ครู
262 สพป.สระแก้ว เขต 1 740315 : บ้านคลองเจริญสุข จารุวิทย์  จะกลาง พนักงานราชการ
263 สพป.สระแก้ว เขต 1 740316 : บ้านโคกน้อย กฤติน  คงเสนา ครูผู้ช่วย
264 สพป.สระแก้ว เขต 1 740316 : บ้านโคกน้อย นางพัลลภา  ท่วมตะคุ ครู
265 สพป.สระแก้ว เขต 1 740316 : บ้านโคกน้อย สุภาภรณ์  คะโลรัมย์ ครู