รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สระแก้ว เขต 2 740091 : บ้านโคคลาน นางกมลพัชร  สูงเรือง ครูโรงเรียนบ้านโคคลาน
2 สพป.สระแก้ว เขต 2 740092 : ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 สุนิษา  บัวแดง ครูผู้ช่วย
3 สพป.สระแก้ว เขต 2 740095 : บ้านไทยสามัคคี วัลย์นัส  นู ครู
4 สพป.สระแก้ว เขต 2 740097 : บ้านกุดเวียน วบัยพร  เรือง ครู
5 สพป.สระแก้ว เขต 2 740097 : บ้านกุดเวียน แพรวา  วัฒนสุข ครู
6 สพป.สระแก้ว เขต 2 740093 : บ้านทัพเซียม นางสาวสุริกร   เกตุหอม ครู
7 สพป.สระแก้ว เขต 2 740090 : บ้านนางามมิตรภาพที่131 นางสาวพัชรินทร์  แสงผา ครูผู้ช่วย
8 สพป.สระแก้ว เขต 2 740088 : กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ นางสาววรรณิศา  ทองบุญ ครู
9 สพป.สระแก้ว เขต 2 740089 : บ้านแก้วเพชรพลอย พนิดา  ปุ่มหล้า ครู
10 สพป.สระแก้ว เขต 2 740087 : อนุบาลตาพระยา ชาญฤทธิ์  อนุฤทธิ์ ครูธุรการ
11 สพป.สระแก้ว เขต 2 740100 : บ้านตะโก สนั่น  ชัยรัมย์ ครู
12 สพป.สระแก้ว เขต 2 740106 : บ้านกะสัง วิระญา  โพธิ์แก้ว ครู
13 สพป.สระแก้ว เขต 2 740107 : เพชรรัตนราชสุดา อัมพร  ยมน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
14 สพป.สระแก้ว เขต 2 740109 : บ้านหนองบัวสันติสุข นายณรงค์ฤทธิ์  หอมมาลัย ครู
15 สพป.สระแก้ว เขต 2 740110 : บ้านรัตนะ นายธเนศ  หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.สระแก้ว เขต 2 740112 : บ้านทัพไทย นายสิทธิศักดิ์   บุญราช ครู
17 สพป.สระแก้ว เขต 2 740112 : บ้านทัพไทย สิริพงศ์  ไชยเรศ ครู
18 สพป.สระแก้ว เขต 2 740113 : บ้านโคกปราสาท นางสาววิราภรณ์  บานแย้ม ครูผู้ช่วย
19 สพป.สระแก้ว เขต 2 740114 : ทับทิมสยาม03 ณัฐวัฒิ  มาลัยลักษ์ ครูผู้ช่วย
20 สพป.สระแก้ว เขต 2 740104 : บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ชุติกาญจน์  มั่นจิตร ครู
21 สพป.สระแก้ว เขต 2 740101 : กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร นางอุบลวรรณ  คำเรือง ครู
22 สพป.สระแก้ว เขต 2 740103 : บ้านหนองผักแว่น นายเรณู   เย็นจิต ครู
23 สพป.สระแก้ว เขต 2 740096 : วัดหนองติม นางสาวสุภาพร  บุญเชื่อม ครูผู้ช่วย
24 สพป.สระแก้ว เขต 2 740098 : บ้านโคกไพล สุวิทย์  สุขหมั่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
25 สพป.สระแก้ว เขต 2 740099 : บ้านเจริญสุข กุระ  โกษีโรจน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
26 สพป.สระแก้ว เขต 2 740094 : บ้านมะกอก นางสาวณิชชาอร  ทวีเดชธนเศรษฐ ครู
27 สพป.สระแก้ว เขต 2 740102 : บ้านโคกเพร็ก รัชณี  วังหนอง ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพป.สระแก้ว เขต 2 740111 : บ้านโคกทหาร นางอุทัยวรรณ  สุดทองมล ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.สระแก้ว เขต 2 740105 : เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) นงค์นุช  บุญศิริ ครูผู้สอน
30 สพป.สระแก้ว เขต 2 740108 : บ้านโคกแจง นายสมเกียรติ  สมสงวน ครู
31 สพป.สระแก้ว เขต 2 740142 : บ้านห้วยชัน ศิริวรรณ  พรมขันธ์ ครู
32 สพป.สระแก้ว เขต 2 740142 : บ้านห้วยชัน บุญญฤทธิ์  ทองแม้น ครูผู้ช่วย
33 สพป.สระแก้ว เขต 2 740142 : บ้านห้วยชัน นายธานี  ไวยบุตรี ครู
34 สพป.สระแก้ว เขต 2 740143 : ช่องกุ่มวิทยา อุดมลักษณ์   กันพงษ์ ครู
35 สพป.สระแก้ว เขต 2 740141 : ชุมชนบ้านแซร์ออ วาสนา  ร่วมใจ ครูผู้ช่วย
36 สพป.สระแก้ว เขต 2 740144 : บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ยุพิน  สมาน ครู
37 สพป.สระแก้ว เขต 2 740145 : บ้านเขาพรมสุวรรณ ไพเราะ  นวนแก้ว ครู
38 สพป.สระแก้ว เขต 2 740187 : บ้านท่าเกวียน รักชนก  สังข์ทอง ครู
39 สพป.สระแก้ว เขต 2 740188 : บ้านเขาจาน สุดชีวัน  โพธิ์ทอง ครู
40 สพป.สระแก้ว เขต 2 740190 : บ้านสี่แยก มนัสวี  ยะถาเทศ ครูผู้ช่วย
41 สพป.สระแก้ว เขต 2 740191 : บ้านคลองมะนาว คทาวุธ  ชลาลัย ครูผู้ช่วย
42 สพป.สระแก้ว เขต 2 740177 : บ้านหนองยาง รัตนพร  พีระพรประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
43 สพป.สระแก้ว เขต 2 740178 : บ้านโนน พิสมัย   คำน้อย ครู
44 สพป.สระแก้ว เขต 2 740163 : บ้านทับใหม่ นางวิไลลักษณ์   แสงเย็นพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่
45 สพป.สระแก้ว เขต 2 740164 : บ้านซับใหญ่ มัธยัสถ์  พังสอาด ครู
46 สพป.สระแก้ว เขต 2 740160 : วัดสารคุณสโมสร นางสาวไพลิน  แก้รัมย์ ครูโรงเรียนวัดสารคุณสโมสร
47 สพป.สระแก้ว เขต 2 740160 : วัดสารคุณสโมสร จินตนา  หงษ์ทวี ครู
48 สพป.สระแก้ว เขต 2 740161 : ประชาเกษตรพัฒนา หทัยนุช  สุวรรณโณ ครู
49 สพป.สระแก้ว เขต 2 740172 : บ้านโป่งคอม พิสมัย   ชูชีพ ครู คศ.3
50 สพป.สระแก้ว เขต 2 740173 : บ้านหนองหอย นายอนุพงศ์  วงศ์เหิม ครู
51 สพป.สระแก้ว เขต 2 740175 : บ้านหนองใหญ่ นางธิชาพรรษณ์  พวงศรี ครู
52 สพป.สระแก้ว เขต 2 740179 : อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เยาวภา  เสามะลี ครู
53 สพป.สระแก้ว เขต 2 740181 : บ้านพร้าว นางอุมาภรณ์  พยุยงค์ ครูโรงเรียนบ้านพร้าว
54 สพป.สระแก้ว เขต 2 740184 : บ้านเนินผาสุก สุจินตนา  พรมงาม ครู
55 สพป.สระแก้ว เขต 2 740185 : บ้านหนองแสง Pichet  Vinitchai ครู
56 สพป.สระแก้ว เขต 2 740167 : บ้านโนนผาสุก wijittra  phanich ครู
57 สพป.สระแก้ว เขต 2 740168 : บ้านหนองตะเคียนบอน สุธีญา  สีหะราช ครู
58 สพป.สระแก้ว เขต 2 740169 : ร่มเกล้า อำพล  ธรรมสุวรรณ์ ครู
59 สพป.สระแก้ว เขต 2 740165 : บ้านใหม่ไทยพัฒนา ศิริพร  คมวัน ครู
60 สพป.สระแก้ว เขต 2 740165 : บ้านใหม่ไทยพัฒนา นางกรรณภัทร  กันโต ครู
61 สพป.สระแก้ว เขต 2 740166 : บ้านวังรี นางสาวพรสุภา  ภูมิสัตย์ ครูผู้ช่วย
62 สพป.สระแก้ว เขต 2 740149 : บ้านหนองน้ำใส นางรัชฎาพร  ภิมล ครู
63 สพป.สระแก้ว เขต 2 740150 : บ้านหนองเรือ นายปริญ  ปิยะกิตติเกษม พนักงานราชการ
64 สพป.สระแก้ว เขต 2 740150 : บ้านหนองเรือ ปริญ  ปิยะกิตติเกษม พนักงานราชการ
65 สพป.สระแก้ว เขต 2 740151 : บ้านเนินสะอาด คมกฤข  สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.สระแก้ว เขต 2 740153 : บ้านซับนกแก้ว ปภาวี  บุญมา ครู
67 สพป.สระแก้ว เขต 2 740156 : บ้านบุกะสัง สุภาพร  จอกโคกสูง ครู
68 สพป.สระแก้ว เขต 2 740156 : บ้านบุกะสัง นายมงคลชัย   ช่างต่อ ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.สระแก้ว เขต 2 740157 : บ้านหนองหมู ดาราภรณ์   สิทธิศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพป.สระแก้ว เขต 2 740158 : บ้านหนองแวง นายอุกฤษฏ์  โพธิ์สามต้น ครู
71 สพป.สระแก้ว เขต 2 740159 : บ้านหนองหล่ม ฉัตรชัย  พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
72 สพป.สระแก้ว เขต 2 740154 : บ้านภักดีแผ่นดิน ยลดา  อรัญรุด ครูผู้ช่วย
73 สพป.สระแก้ว เขต 2 740154 : บ้านภักดีแผ่นดิน นางสาวพิณพานทอง  จกัลยา ครู
74 สพป.สระแก้ว เขต 2 740146 : บ้านท่าช้าง ศศิธร  ศิริพัฒนโกศล ครู
75 สพป.สระแก้ว เขต 2 740147 : บ้านใหม่ศรีจำปาทอง นางศิริวรรณ  นาคเสน ครูชำนาญการ
76 สพป.สระแก้ว เขต 2 740148 : วัดพุทธิสาร สุพัฒน์พงษ์  พุ่มเจริญ ครูผู้ช่วย
77 สพป.สระแก้ว เขต 2 740182 : ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) นางสาวดารารัตน์  เจริญสุข ครู
78 สพป.สระแก้ว เขต 2 740183 : คลองยางนุสรณ์ กมลพร  อัตวานิช ครู
79 สพป.สระแก้ว เขต 2 740186 : บ้านบ่อนางชิง sasithorn  punpanit ครู
80 สพป.สระแก้ว เขต 2 740186 : บ้านบ่อนางชิง Thayaluk  Tongnum ครู
81 สพป.สระแก้ว เขต 2 740217 : บ้านวังยาว นางสาววิจิตตรา  ตะริดโน เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.สระแก้ว เขต 2 740218 : บ้านหนองหมูน้อย ณัฐกิจ  เริ่มศิลป พนักงานราชการ
83 สพป.สระแก้ว เขต 2 740219 : บีกริม น้ำทิพย์  จินตนะศิริ ครู
84 สพป.สระแก้ว เขต 2 740220 : บ้านคลองวัว ณัฐสุรีย์  โภคพัชญ์กวี ครู
85 สพป.สระแก้ว เขต 2 740202 : อพป.คลองน้ำใส ทิรพงษ์  โมห้างหว้า ครู
86 สพป.สระแก้ว เขต 2 740203 : บ้านแสนสุข นางสาวเทียมตะวัน  เวียงดอนก่อ ครูผู้ช่วย
87 สพป.สระแก้ว เขต 2 740203 : บ้านแสนสุข นายปฏิพล  กันประดับ ธุรการ
88 สพป.สระแก้ว เขต 2 740205 : บ้านกุดหิน เตือนใจ  แจ่มประโคน ครู
89 สพป.สระแก้ว เขต 2 740205 : บ้านกุดหิน พรทิพย์  อุ่นทะนนท์ ครูผู้ช่วย
90 สพป.สระแก้ว เขต 2 740206 : บ้านจัดสรรสามัคคี นายสมปอง  งามงด ครู
91 สพป.สระแก้ว เขต 2 740214 : บ้านคลองหว้า กมลพรรณ  พูลทวี ครู
92 สพป.สระแก้ว เขต 2 740213 : สระปทุม เสาวณีย์  ทาปุ๋ย ครูผู้ช่วย
93 สพป.สระแก้ว เขต 2 740207 : บ้านโคกสะแบง นางสุมิตรา  ออกเอก ครู คศ.3
94 สพป.สระแก้ว เขต 2 740194 : บ้านท่าข้าม นางสาววลัยลักษณ์  รูปสม ครูชำนาญการ
95 สพป.สระแก้ว เขต 2 740226 : บ้านกุดม่วง นางเรือนแก้ว  ลอยพูล ครู
96 สพป.สระแก้ว เขต 2 740227 : บ้านตุ่น นิภาธร  ดีกอน ครูผู้ช่วย
97 สพป.สระแก้ว เขต 2 740228 : บ้านไทยสามารถ ศิริพรรณ  ฉิมมิ ครู
98 สพป.สระแก้ว เขต 2 740229 : อนุบรรพต นางกมลรัตน์  ทิสมบูรณ์ ครู
99 สพป.สระแก้ว เขต 2 740229 : อนุบรรพต นายอรรถวุฒิ  บวรบุญ ครูธุรการ
100 สพป.สระแก้ว เขต 2 740230 : อนุบาลศรีอรัญโญทัย นางสาวสุกัญญา  พงษ์เจริญ ครู
101 สพป.สระแก้ว เขต 2 740230 : อนุบาลศรีอรัญโญทัย นางวิไลลักษณ์   ยันอินทร์ ครู
102 สพป.สระแก้ว เขต 2 740222 : ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร ขัติยาภรณ์  บุญแก้ว ครู
103 สพป.สระแก้ว เขต 2 740200 : บ้านโคก น้ำผึ้ง  สอางค์ชัย ครู คศ.1
104 สพป.สระแก้ว เขต 2 740201 : ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เดชศรี  หันทยุง ครู
105 สพป.สระแก้ว เขต 2 740208 : นิคมสงเคราะห์ 2 นางพรนภา  ปาณะวร ครูผู้ช่วย
106 สพป.สระแก้ว เขต 2 740208 : นิคมสงเคราะห์ 2 ทรงกฏ  หุ่นประการ พนักงานราชการ
107 สพป.สระแก้ว เขต 2 740209 : ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ นางสาวกัญทิญา  สุดจิตร ธุรการโรงเรียน
108 สพป.สระแก้ว เขต 2 740212 : กรุงไทย ไชยา  กรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.สระแก้ว เขต 2 740210 : บ้านคลองยางประชาสรรค์ นางวาสนา  ขวัญมิ่ง ธุรการโรงเรียน
110 สพป.สระแก้ว เขต 2 740211 : บ้านหนองปรือ สิทธิชัย  เนียรศิริ ครู
111 สพป.สระแก้ว เขต 2 740198 : บ้านทดเจริญ เชิดเกียรติ   คำมี ครูผู้ช่วย
112 สพป.สระแก้ว เขต 2 740197 : บ้านหนองผักบุ้ง จารุวรรณ  พิมม่วง ครู
113 สพป.สระแก้ว เขต 2 740216 : เมืองไผ่ อัญชลี   พันจันทึก ครู
114 สพป.สระแก้ว เขต 2 740231 : บ้านหนองสังข์ สิริลักษณ์  ประดุจพรม ครู
115 สพป.สระแก้ว เขต 2 740233 : บ้านเหล่าอ้อย นางสาวกอแก้ว  ขันชะลี ครู
116 สพป.สระแก้ว เขต 2 740232 : บ้านหันทราย นายธานินทร์  มังกร ครู ชำนาญการ
117 สพป.สระแก้ว เขต 2 740234 : บ้านหนองบัว จารวี  โกสุม ครู
118 สพป.สระแก้ว เขต 2 740262 : บ้านโคกสูง ธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์ ครู
119 สพป.สระแก้ว เขต 2 740264 : บ้านหนองเสม็ด พิมพ์ชญา  ทองคำรอด ครู
120 สพป.สระแก้ว เขต 2 740267 : บ้านละลมติม กัลญานีย์  กันวิเชิญ ครู
121 สพป.สระแก้ว เขต 2 740266 : บ้านโนนหมากมุ่น นายนันทิพัฒน์  สิงห์วงศ์ ครูผู้ช่วย
122 สพป.สระแก้ว เขต 2 740265 : สมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) สุดาทิพย์   โนนเทา ครูโรงเรียนสมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา)
123 สพป.สระแก้ว เขต 2 740263 : บ้านหนองจาน wilaiphan  prachumpol ครู
124 สพป.สระแก้ว เขต 2 740268 : สหัสหงษ์มหาคุณ นางธัญชนก  วงษ์ภูงา ครู
125 สพป.สระแก้ว เขต 2 740269 : บ้านหนองแอก นางวรัษฎา  สินเนียม ครู ชำนาญการพิเศษ
126 สพป.สระแก้ว เขต 2 740270 : วัดหนองม่วง นางยุพิน  ปุยะติ ครู
127 สพป.สระแก้ว เขต 2 740271 : อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร พิชญ์ชามา  พันธุราช ครู
128 สพป.สระแก้ว เขต 2 740271 : อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร อภิวรรณ  กันวิเชิญ ครู
129 สพป.สระแก้ว เขต 2 740272 : บ้านโคกสามัคคี ชัยพร  ดีกร ครู
130 สพป.สระแก้ว เขต 2 740273 : ชุมชนบ้านหนองแวง ไพศาล  จิตตวิวัฒนา ครู
131 สพป.สระแก้ว เขต 2 740274 : บ้านหนองเม็ก ปราณิศา  ฉิมมาแก้ว ครู
132 สพป.สระแก้ว เขต 2 740275 : บ้านหนองมั่ง นายสุนทร  ทองสุข ครู