รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สระแก้ว เขต 2 740091 : บ้านโคคลาน นางกมลพัชร  สูงเรือง ครูโรงเรียนบ้านโคคลาน
2 สพป.สระแก้ว เขต 2 740092 : ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 สุนิษา  บัวแดง ครูผู้ช่วย
3 สพป.สระแก้ว เขต 2 740095 : บ้านไทยสามัคคี วัลย์นัส  นู ครู
4 สพป.สระแก้ว เขต 2 740095 : บ้านไทยสามัคคี จินตนา  ประเสริฐโส ครู
5 สพป.สระแก้ว เขต 2 740097 : บ้านกุดเวียน วบัยพร  เรือง ครู
6 สพป.สระแก้ว เขต 2 740097 : บ้านกุดเวียน แพรวา  วัฒนสุข ครู
7 สพป.สระแก้ว เขต 2 740097 : บ้านกุดเวียน ธีรพล  วรคำ ครู
8 สพป.สระแก้ว เขต 2 740093 : บ้านทัพเซียม นางสาวสุริกร   เกตุหอม ครู
9 สพป.สระแก้ว เขต 2 740090 : บ้านนางามมิตรภาพที่131 นางสาวพัชรินทร์  แสงผา ครูผู้ช่วย
10 สพป.สระแก้ว เขต 2 740090 : บ้านนางามมิตรภาพที่131 จรัญญา  คำไสย์ ครูผู้ช่วย
11 สพป.สระแก้ว เขต 2 740088 : กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ นางรพิพร  วิมุกตานนท์ พนักงานราชการ
12 สพป.สระแก้ว เขต 2 740089 : บ้านแก้วเพชรพลอย พนิดา  ปุ่มหล้า ครู
13 สพป.สระแก้ว เขต 2 740089 : บ้านแก้วเพชรพลอย อินทิรา  คิดเห็น ครู
14 สพป.สระแก้ว เขต 2 740087 : อนุบาลตาพระยา ชนัตตา   กะการดี ครู
15 สพป.สระแก้ว เขต 2 740100 : บ้านตะโก นายสุริยัน  สืบเพ็ง ครูผู้ช่วย
16 สพป.สระแก้ว เขต 2 740106 : บ้านกะสัง นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ ครู
17 สพป.สระแก้ว เขต 2 740106 : บ้านกะสัง วิระญา  โพธิ์แก้ว ครูผู้ช่วย
18 สพป.สระแก้ว เขต 2 740106 : บ้านกะสัง นางสาวเพ็ญจันทร์  คำภา ครู คศ.1
19 สพป.สระแก้ว เขต 2 740107 : เพชรรัตนราชสุดา nawin  kansakarn ครูธุรการ
20 สพป.สระแก้ว เขต 2 740107 : เพชรรัตนราชสุดา วินัย  นาคำ ครู
21 สพป.สระแก้ว เขต 2 740109 : บ้านหนองบัวสันติสุข นายณรงค์ฤทธิ์  หอมมาลัย ครู
22 สพป.สระแก้ว เขต 2 740109 : บ้านหนองบัวสันติสุข prison  srisopha พนักงานราชการ
23 สพป.สระแก้ว เขต 2 740110 : บ้านรัตนะ นางสาวสุภัตรา  หารกิจ ครูผู้ช่วย
24 สพป.สระแก้ว เขต 2 740112 : บ้านทัพไทย นายสิทธิศักดิ์   บุญราช ครู
25 สพป.สระแก้ว เขต 2 740112 : บ้านทัพไทย สิริพงศ์  ไชยเรศ ครู
26 สพป.สระแก้ว เขต 2 740113 : บ้านโคกปราสาท นพวรรณ  เกตุชาติ ครู คศ.1
27 สพป.สระแก้ว เขต 2 740113 : บ้านโคกปราสาท นางสาววิราภรณ์  บานแย้ม ครูผู้ช่วย
28 สพป.สระแก้ว เขต 2 740114 : ทับทิมสยาม03 ณัฐวัฒิ  มาลัยลักษ์ ครูผู้ช่วย
29 สพป.สระแก้ว เขต 2 740104 : บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ชุติกาญจน์  มั่นจิตร ครู
30 สพป.สระแก้ว เขต 2 740101 : กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร นางอุบลวรรณ  คำเรือง ครู
31 สพป.สระแก้ว เขต 2 740103 : บ้านหนองผักแว่น นายเรณู   เย็นจิต ครู
32 สพป.สระแก้ว เขต 2 740096 : วัดหนองติม นางสาวศิริพร  วงษ์สุทโท ครู
33 สพป.สระแก้ว เขต 2 740096 : วัดหนองติม ชลธิดา  นรบิน ครู
34 สพป.สระแก้ว เขต 2 740098 : บ้านโคกไพล สุวิทย์  สุขหมั่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
35 สพป.สระแก้ว เขต 2 740099 : บ้านเจริญสุข กุระ  โกษีโรจน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
36 สพป.สระแก้ว เขต 2 740094 : บ้านมะกอก นางสาวณิชชาอร  ทวีเดชธนเศรษฐ ครู
37 สพป.สระแก้ว เขต 2 740102 : บ้านโคกเพร็ก รัชณี  วังหนอง ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.สระแก้ว เขต 2 740111 : บ้านโคกทหาร นางอุทัยวรรณ  สุดทองมล ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.สระแก้ว เขต 2 740105 : เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) นงค์นุช  บุญศิริ ครูผู้สอน
40 สพป.สระแก้ว เขต 2 740108 : บ้านโคกแจง อุทุมพร  เนเยือด เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.สระแก้ว เขต 2 740108 : บ้านโคกแจง นายสมเกียรติ  สมสงวน ครู
42 สพป.สระแก้ว เขต 2 740142 : บ้านห้วยชัน นายธานี  ไวยบุตรี ครู
43 สพป.สระแก้ว เขต 2 740143 : ช่องกุ่มวิทยา นางสาวนิภาภรณ์  ประภาชื่นชม ธุรการ
44 สพป.สระแก้ว เขต 2 740141 : ชุมชนบ้านแซร์ออ นางวิไลวรรณ  แหวนเงิน ครู
45 สพป.สระแก้ว เขต 2 740141 : ชุมชนบ้านแซร์ออ วาสนา  ร่วมใจ ครูผู้ช่วย
46 สพป.สระแก้ว เขต 2 740141 : ชุมชนบ้านแซร์ออ นายวัฒนศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ครู
47 สพป.สระแก้ว เขต 2 740144 : บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา Niphaphon  Intanop ครู
48 สพป.สระแก้ว เขต 2 740145 : บ้านเขาพรมสุวรรณ ไพเราะ  นวนแก้ว ครู
49 สพป.สระแก้ว เขต 2 740187 : บ้านท่าเกวียน รักชนก  สังข์ทอง ครู
50 สพป.สระแก้ว เขต 2 740188 : บ้านเขาจาน สุดชีวัน  โพธิ์ทอง ครู
51 สพป.สระแก้ว เขต 2 740190 : บ้านสี่แยก มนัสวี  ยะถาเทศ ครูผู้ช่วย
52 สพป.สระแก้ว เขต 2 740190 : บ้านสี่แยก ธนพร  ฟับประโคน ครูผู้ช่วย
53 สพป.สระแก้ว เขต 2 740190 : บ้านสี่แยก ลัดดาพรรณ  จันทร์ปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.สระแก้ว เขต 2 740191 : บ้านคลองมะนาว คทาวุธ  ชลาลัย ครูผู้ช่วย
55 สพป.สระแก้ว เขต 2 740177 : บ้านหนองยาง รัตนพร  พีระพรประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.สระแก้ว เขต 2 740178 : บ้านโนน จีฬาภรณ์  ศรีโพธิ์ชัย
57 สพป.สระแก้ว เขต 2 740163 : บ้านทับใหม่ ปัทมา  คล่องวิเชียร พนักงานราชการ
58 สพป.สระแก้ว เขต 2 740163 : บ้านทับใหม่ นางวิไลลักษณ์   แสงเย็นพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่
59 สพป.สระแก้ว เขต 2 740164 : บ้านซับใหญ่ มัธยัสถ์  พังสอาด ครู
60 สพป.สระแก้ว เขต 2 740160 : วัดสารคุณสโมสร จินตนา  หงษ์ทวี ครู
61 สพป.สระแก้ว เขต 2 740161 : ประชาเกษตรพัฒนา หทัยนุช  สุวรรณโณ ครู
62 สพป.สระแก้ว เขต 2 740172 : บ้านโป่งคอม พิสมัย   ชูชีพ ครู คศ.3
63 สพป.สระแก้ว เขต 2 740173 : บ้านหนองหอย นายอนุพงศ์  วงศ์เหิม ครู
64 สพป.สระแก้ว เขต 2 740175 : บ้านหนองใหญ่ นางธิชาพรรษณ์  พวงศรี ครู
65 สพป.สระแก้ว เขต 2 740179 : อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ปิยะวรรณ  ดำรงสุสกุล ครู
66 สพป.สระแก้ว เขต 2 740179 : อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ยุพิน  เพ็งสุข ครู
67 สพป.สระแก้ว เขต 2 740181 : บ้านพร้าว นางอุมาภรณ์  พยุยงค์ ครูโรงเรียนบ้านพร้าว
68 สพป.สระแก้ว เขต 2 740184 : บ้านเนินผาสุก สุจินตนา  พรมงาม ครู
69 สพป.สระแก้ว เขต 2 740185 : บ้านหนองแสง Pichet  Vinitchai ครู
70 สพป.สระแก้ว เขต 2 740167 : บ้านโนนผาสุก wijittra  phanich ครู
71 สพป.สระแก้ว เขต 2 740167 : บ้านโนนผาสุก ปิยรัตน์  ชื่นประโคน ครูผู้ช่วย
72 สพป.สระแก้ว เขต 2 740168 : บ้านหนองตะเคียนบอน สุธีญา  สีหะราช ครู
73 สพป.สระแก้ว เขต 2 740169 : ร่มเกล้า อำพล  ธรรมสุวรรณ์ ครู
74 สพป.สระแก้ว เขต 2 740165 : บ้านใหม่ไทยพัฒนา นางกรรณภัทร  กันโต ครู
75 สพป.สระแก้ว เขต 2 740165 : บ้านใหม่ไทยพัฒนา ปราณี  แสงตาปัน ครู
76 สพป.สระแก้ว เขต 2 740166 : บ้านวังรี ฉัตรชัย  กันดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.สระแก้ว เขต 2 740166 : บ้านวังรี นางสาวพรสุภา  ภูมิสัตย์ ครูผู้ช่วย
78 สพป.สระแก้ว เขต 2 740149 : บ้านหนองน้ำใส นางรัชฎาพร  ภิมล ครู
79 สพป.สระแก้ว เขต 2 740150 : บ้านหนองเรือ ชาญชัย  ภูดวงเดือน พนักงานราชการ
80 สพป.สระแก้ว เขต 2 740150 : บ้านหนองเรือ นายปริญ  ปิยะกิตติเกษม พนักงานราชการ
81 สพป.สระแก้ว เขต 2 740151 : บ้านเนินสะอาด คมกฤข  สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.สระแก้ว เขต 2 740153 : บ้านซับนกแก้ว ปภาวี  บุญมา ครู
83 สพป.สระแก้ว เขต 2 740156 : บ้านบุกะสัง นายมงคลชัย   ช่างต่อ ครูชำนาญการพิเศษ
84 สพป.สระแก้ว เขต 2 740157 : บ้านหนองหมู อันธิกา  อาทร จนท.ธุรการ
85 สพป.สระแก้ว เขต 2 740157 : บ้านหนองหมู นิตยา   พูลแสง ครู
86 สพป.สระแก้ว เขต 2 740158 : บ้านหนองแวง นายอุกฤษฏ์  โพธิ์สามต้น ครู
87 สพป.สระแก้ว เขต 2 740159 : บ้านหนองหล่ม ฉัตรชัย  พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.สระแก้ว เขต 2 740154 : บ้านภักดีแผ่นดิน นางสาวพิณพานทอง  จกัลยา ครู
89 สพป.สระแก้ว เขต 2 740146 : บ้านท่าช้าง ศศิธร  ศิริพัฒนโกศล ครู
90 สพป.สระแก้ว เขต 2 740146 : บ้านท่าช้าง yiumpon  pradubgorn ครู
91 สพป.สระแก้ว เขต 2 740147 : บ้านใหม่ศรีจำปาทอง นางศิริวรรณ  นาคเสน ครูชำนาญการ
92 สพป.สระแก้ว เขต 2 740148 : วัดพุทธิสาร ธวัช  ทูคำมี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพุทธิสาร
93 สพป.สระแก้ว เขต 2 740182 : ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) นางสาวดารารัตน์  เจริญสุข ครูผู้ช่วย
94 สพป.สระแก้ว เขต 2 740183 : คลองยางนุสรณ์ กมลพร  อัตวานิช ครู
95 สพป.สระแก้ว เขต 2 740183 : คลองยางนุสรณ์ ประสิทธิ์  พูลสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
96 สพป.สระแก้ว เขต 2 740186 : บ้านบ่อนางชิง sasithorn  punpanit ครู
97 สพป.สระแก้ว เขต 2 740186 : บ้านบ่อนางชิง Thayaluk  Tongnum ครู
98 สพป.สระแก้ว เขต 2 740217 : บ้านวังยาว นางสาววิจิตตรา  ตะริดโน เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.สระแก้ว เขต 2 740218 : บ้านหนองหมูน้อย ณัฐกิจ  เริ่มศิลป พนักงานราชการ
100 สพป.สระแก้ว เขต 2 740218 : บ้านหนองหมูน้อย อัจฉราภรณ์  ชุมกระโทก ธุรการ
101 สพป.สระแก้ว เขต 2 740219 : บีกริม ธารทิพย์   สมศักดิ์ ครู
102 สพป.สระแก้ว เขต 2 740219 : บีกริม น้ำทิพย์  จินตนะศิริ ครู
103 สพป.สระแก้ว เขต 2 740220 : บ้านคลองวัว plubphueng  rungsin ครู
104 สพป.สระแก้ว เขต 2 740202 : อพป.คลองน้ำใส ทิรพงษ์  โมห้างหว้า ครู
105 สพป.สระแก้ว เขต 2 740205 : บ้านกุดหิน เตือนใจ  แจ่มประโคน ครู
106 สพป.สระแก้ว เขต 2 740206 : บ้านจัดสรรสามัคคี นายสมปอง  งามงด ครู
107 สพป.สระแก้ว เขต 2 740214 : บ้านคลองหว้า เดชา  ระบกเวีย ครู
108 สพป.สระแก้ว เขต 2 740214 : บ้านคลองหว้า Titiporn  Meechow ครูผู้ช่วย
109 สพป.สระแก้ว เขต 2 740214 : บ้านคลองหว้า กมลพรรณ  พูลทวี ครู
110 สพป.สระแก้ว เขต 2 740213 : สระปทุม เสาวณีย์  ทาปุ๋ย ครูผู้ช่วย
111 สพป.สระแก้ว เขต 2 740207 : บ้านโคกสะแบง กรวรรณ  ฟองเกิด ครูผู้ช่วย
112 สพป.สระแก้ว เขต 2 740207 : บ้านโคกสะแบง นางสุมิตรา  ออกเอก ครู คศ.3
113 สพป.สระแก้ว เขต 2 740194 : บ้านท่าข้าม นางสาววลัยลักษณ์  รูปสม ครูชำนาญการ
114 สพป.สระแก้ว เขต 2 740224 : บ้านด่าน สุรีย์  แก้วโกมล ครู
115 สพป.สระแก้ว เขต 2 740226 : บ้านกุดม่วง นางเรือนแก้ว  ลอยพูล ครู
116 สพป.สระแก้ว เขต 2 740227 : บ้านตุ่น นิภาธร  ดีกอน ครูผู้ช่วย
117 สพป.สระแก้ว เขต 2 740228 : บ้านไทยสามารถ นางศิริพรรณ  ฉิมมิ ครูโรงเรียนบ้านไทยสามารถ
118 สพป.สระแก้ว เขต 2 740229 : อนุบรรพต นายอรรถวุฒิ  บวรบุญ ครูธุรการ
119 สพป.สระแก้ว เขต 2 740229 : อนุบรรพต นางกมลรัตน์  ทิสมบูรณ์ ครู
120 สพป.สระแก้ว เขต 2 740230 : อนุบาลศรีอรัญโญทัย นางวิไลลักษณ์   ยันอินทร์ ครู
121 สพป.สระแก้ว เขต 2 740230 : อนุบาลศรีอรัญโญทัย นางสาวสุกัญญา  พงษ์เจริญ ครู
122 สพป.สระแก้ว เขต 2 740222 : ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร ขัติยาภรณ์  บุญแก้ว ครู
123 สพป.สระแก้ว เขต 2 740200 : บ้านโคก น้ำผึ้ง  สอางค์ชัย ครู คศ.1
124 สพป.สระแก้ว เขต 2 740201 : ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เดชศรี  หันทยุง ครู
125 สพป.สระแก้ว เขต 2 740208 : นิคมสงเคราะห์ 2 นางพรนภา  ปาณะวร ครูผู้ช่วย
126 สพป.สระแก้ว เขต 2 740208 : นิคมสงเคราะห์ 2 ทรงกฏ  หุ่นประการ พนักงานราชการ
127 สพป.สระแก้ว เขต 2 740209 : ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ นางสาวกัญทิญา  สุดจิตร ธุรการโรงเรียน
128 สพป.สระแก้ว เขต 2 740212 : กรุงไทย ไชยา  กรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.สระแก้ว เขต 2 740210 : บ้านคลองยางประชาสรรค์ นายสมบูรณ์  จันทร์ละม่อม ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.สระแก้ว เขต 2 740211 : บ้านหนองปรือ สิทธิชัย  เนียรศิริ ครู
131 สพป.สระแก้ว เขต 2 740211 : บ้านหนองปรือ อชิรญาณ์  ดอนสกุล ครู
132 สพป.สระแก้ว เขต 2 740198 : บ้านทดเจริญ ตติยา   ปุระณะ ครู คศ.1
133 สพป.สระแก้ว เขต 2 740197 : บ้านหนองผักบุ้ง นายพัชรพงษ์  สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.สระแก้ว เขต 2 740216 : เมืองไผ่ อัญชลี   พันจันทึก ครู
135 สพป.สระแก้ว เขต 2 740231 : บ้านหนองสังข์ สิริลักษณ์  ประดุจพรม ครู
136 สพป.สระแก้ว เขต 2 740233 : บ้านเหล่าอ้อย สังวาลย์  เหมพรหม ครูชำนาญการพิเศษ
137 สพป.สระแก้ว เขต 2 740232 : บ้านหันทราย นายธานินทร์  มังกร ครู ชำนาญการ
138 สพป.สระแก้ว เขต 2 740234 : บ้านหนองบัว จารวี  โกสุม ครู
139 สพป.สระแก้ว เขต 2 740235 : บ้านบ่อหลวง นายสมศักดิ์  ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.สระแก้ว เขต 2 740235 : บ้านบ่อหลวง จุไรรัตน์  รักมิตร ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
141 สพป.สระแก้ว เขต 2 740262 : บ้านโคกสูง สุมาลี  กันสการ ครู
142 สพป.สระแก้ว เขต 2 740262 : บ้านโคกสูง ธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์ ครู
143 สพป.สระแก้ว เขต 2 740264 : บ้านหนองเสม็ด พิมพ์ชญา  ทองคำรอด ครู
144 สพป.สระแก้ว เขต 2 740267 : บ้านละลมติม กัลญานีย์  กันวิเชิญ ครู
145 สพป.สระแก้ว เขต 2 740266 : บ้านโนนหมากมุ่น นายนันทิพัฒน์  สิงห์วงศ์ ครูผู้ช่วย
146 สพป.สระแก้ว เขต 2 740265 : สมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) สุดาทิพย์   โนนเทา ครูโรงเรียนสมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา)
147 สพป.สระแก้ว เขต 2 740263 : บ้านหนองจาน wilaiphan  prachumpol ครู
148 สพป.สระแก้ว เขต 2 740268 : สหัสหงษ์มหาคุณ นางธัญชนก  วงษ์ภูงา ครู
149 สพป.สระแก้ว เขต 2 740269 : บ้านหนองแอก นางสาวอรทัย  ใจทหาร ครู ชำนาญการ
150 สพป.สระแก้ว เขต 2 740269 : บ้านหนองแอก นางวรัษฎา  สินเนียม ครู ชำนาญการพิเศษ
151 สพป.สระแก้ว เขต 2 740270 : วัดหนองม่วง นางยุพิน  ปุยะติ ครู
152 สพป.สระแก้ว เขต 2 740271 : อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร อภิวรรณ  กันวิเชิญ ครู
153 สพป.สระแก้ว เขต 2 740271 : อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร พิชญ์ชามา  พันธุราช ครู
154 สพป.สระแก้ว เขต 2 740272 : บ้านโคกสามัคคี ชัยพร  ดีกร ครู
155 สพป.สระแก้ว เขต 2 740273 : ชุมชนบ้านหนองแวง ผ่องนภา  จันดา ครู
156 สพป.สระแก้ว เขต 2 740273 : ชุมชนบ้านหนองแวง ไพศาล  จิตตวิวัฒนา ครู
157 สพป.สระแก้ว เขต 2 740274 : บ้านหนองเม็ก ปราณิศา  ฉิมมาแก้ว ครู
158 สพป.สระแก้ว เขต 2 740275 : บ้านหนองมั่ง นายสุนทร  ทองสุข ครู