รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.นครราชสีมา 201355 : ราชสีมาวิทยาลัย สรยุทธิ์  ชำนาญศก เจ้าหน้าที่พัสดุ
2 สพม.นครราชสีมา 201355 : ราชสีมาวิทยาลัย นายอุเทน  เจริญภูมิ ครู
3 สพม.นครราชสีมา 201355 : ราชสีมาวิทยาลัย นายอุเทน  เจริญภูมิ ครู
4 สพม.นครราชสีมา 201355 : ราชสีมาวิทยาลัย นายตรีศักดิ์  จินดาไพศาล ครู
5 สพม.นครราชสีมา 201355 : ราชสีมาวิทยาลัย สรยุทธิ์  ชำนาญศก เจ้าหน้าที่พัสดุ
6 สพม.นครราชสีมา 201355 : ราชสีมาวิทยาลัย นายตรีศักดิ์  จินดาไพศาล ครู
7 สพม.นครราชสีมา 201356 : สุรนารีวิทยา กาญจนา  โยธายุทธ ครู
8 สพม.นครราชสีมา 201356 : สุรนารีวิทยา กาญจนา  โยธายุทธ ครู
9 สพม.นครราชสีมา 201357 : บุญวัฒนา พรทิพา  เทียมถม ครู
10 สพม.นครราชสีมา 201357 : บุญวัฒนา สุรัตน์ดา  โหมกจันทึก ครู
11 สพม.นครราชสีมา 201357 : บุญวัฒนา สุรัตน์ดา  โหมกจันทึก ครู
12 สพม.นครราชสีมา 201357 : บุญวัฒนา พรทิพา  เทียมถม ครู
13 สพม.นครราชสีมา 201358 : มหิศราธิบดี ศินีนาฎ  เสวะนา ครูผู้ช่วย
14 สพม.นครราชสีมา 201358 : มหิศราธิบดี นายณัฐพัชรพล  สู้สนาม ครูผู้ช่วย
15 สพม.นครราชสีมา 201358 : มหิศราธิบดี ศินีนาฎ  เสวะนา ครูผู้ช่วย
16 สพม.นครราชสีมา 201358 : มหิศราธิบดี นายณัฐพัชรพล  สู้สนาม ครูผู้ช่วย
17 สพม.นครราชสีมา 201359 : โคราชพิทยาคม นายวิภูษิต  จูงกลาง ครู
18 สพม.นครราชสีมา 201359 : โคราชพิทยาคม นายวิภูษิต  จูงกลาง ครู
19 สพม.นครราชสีมา 201361 : สุรธรรมพิทักษ์ นายสวรรค์  ดวงมณี ครู
20 สพม.นครราชสีมา 201362 : สุรนารีวิทยา ๒ จารุภัทร  ประเสริฐ ครู
21 สพม.นครราชสีมา 201363 : พุดซาพิทยาคม สุรีรัตน์  กรองกระโทก ครู
22 สพม.นครราชสีมา 201364 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา น้อมจิตร  เฉลยไกร ครูปฏิบัติการสอน
23 สพม.นครราชสีมา 201364 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ยุพาวรรณ  พัชรมนตรี ครู
24 สพม.นครราชสีมา 201366 : บุญวัฒนา 2 พงค์อิศรา  กระเดา ครู
25 สพม.นครราชสีมา 201360 : บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นพณัฎฐ์  เกิดนอก ครู
26 สพม.นครราชสีมา 201398 : โนนสูงศรีธานี นายอนุวัฒน์  ทำไถ ครูผู้ช่วย
27 สพม.นครราชสีมา 201398 : โนนสูงศรีธานี สุรศักดิ์  ชูเกียรติสกุล ครู
28 สพม.นครราชสีมา 201399 : ศรีสุขวิทยา นางสมฤทัย  แจ้งสว่าง ครู
29 สพม.นครราชสีมา 201400 : ธารปราสาทเพชรวิทยา นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก ครู
30 สพม.นครราชสีมา 201383 : จักราชวิทยา นางสาวอัจฉรา  เผ่าจินดา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
31 สพม.นครราชสีมา 201383 : จักราชวิทยา นางวิไลรัตน์  พงษ์ภาลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
32 สพม.นครราชสีมา 201386 : โชคชัยสามัคคี นายธวัชชัย  นามโคตร ครู
33 สพม.นครราชสีมา 201386 : โชคชัยสามัคคี นางสาวพัชรินทร์  พานอิ่มมะเริง ครู
34 สพม.นครราชสีมา 201418 : เมืองพลับพลาพิทยาคม ธัญพร  แสงคำ ครู
35 สพม.นครราชสีมา 201417 : ห้วยแถลงพิทยาคม นายสมปอง   ทะยอมใหม่ ครู
36 สพม.นครราชสีมา 201442 : หนองบุญมากประสงค์วิทยา ประคอง  ใยงูเหลือม ครู
37 สพม.นครราชสีมา 201462 : ท่าช้างราษฎร์บำรุง รสิกา  ประสาทไทย หัวหน้าพัสดุ
38 สพม.นครราชสีมา 201369 : จระเข้หินสังฆกิจวิทยา เขมศาสตร์  หืดสันเทียะ ครู
39 สพม.นครราชสีมา 201375 : โนนสมบูรณ์วิทยา นิรัชชา  ชวนงูเหลือม ครูผู้ช่วย
40 สพม.นครราชสีมา 201375 : โนนสมบูรณ์วิทยา อุเทน  ดีดศรี ครู
41 สพม.นครราชสีมา 201375 : โนนสมบูรณ์วิทยา ศุภกฤต  จัตุเรศ ครู
42 สพม.นครราชสีมา 201376 : เสิงสาง นิชา  แสงกระโทก ครู
43 สพม.นครราชสีมา 201410 : ปักธงชัยประชานิรมิต นายศิริมนตรี  ดีสวน ครู
44 สพม.นครราชสีมา 201411 : สมเด็จพระธีรญาณมุนี ณัฐวดี  รำพรรณนิยม ครู
45 สพม.นครราชสีมา 201432 : หนองน้ำใสพิทยาคม นายธวัชชัย   เหมสุวรรณ ครูผู้ช่วย
46 สพม.นครราชสีมา 201435 : ปากช่อง มนตกานต์  มะสูงเนิน ครูอัตราจ้าง
47 สพม.นครราชสีมา 201435 : ปากช่อง รัตนา   เสนสอน ครู
48 สพม.นครราชสีมา 201435 : ปากช่อง ฐิตินาฎยา  เชื้อปรุง ครู
49 สพม.นครราชสีมา 201436 : มัธยมวชิราลงกรณวราราม chamnan  wijit ครู
50 สพม.นครราชสีมา 201389 : มัธยมด่านขุนทด นายดิเรก  เหมี่ยงสันเทียะ ครู
51 สพม.นครราชสีมา 201389 : มัธยมด่านขุนทด ศราวุธ  จูมทอง ครู
52 สพม.นครราชสีมา 201390 : หนองกราดวัฒนา นางสาวยุพา   งามขุนทด ครู
53 สพม.นครราชสีมา 201393 : หนองบัวละครวิทยา นฤดล  บุรินทร์สุชาติ ครูผู้ช่วย
54 สพม.นครราชสีมา 201403 : ขามสะแกแสง จันทร์จิรา  ขอจงกลาง ครู
55 สพม.นครราชสีมา 201427 : ขามทะเลสอวิทยา นางสุชาติ  โมสูงเนิน ครู
56 สพม.นครราชสีมา 201427 : ขามทะเลสอวิทยา นายวัชรินทร์  ซอมขุนทด ครู
57 สพม.นครราชสีมา 201455 : บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นางจันทร์เพ็ญ  โสมา ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพม.นครราชสีมา 201378 : เมืองคง สมชาติ  เตี้ยไธสง ครู
59 สพม.นครราชสีมา 201380 : เทพาลัย ยุทธนา  ศิวกุล ครู
60 สพม.นครราชสีมา 201382 : บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เสาวนิตย์  การปลูก ครู
61 สพม.นครราชสีมา 201406 : เกล็ดลิ้นวิทยา รุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล ครูผู้สอน
62 สพม.นครราชสีมา 201443 : บึงพะไล ทิวากร  ศรีสุระ ครู
63 สพม.นครราชสีมา 201444 : แก้งสนามนางพิทยาคม นางสาวอรทัย  ม่วงเพชร ครูผู้ช่วย
64 สพม.นครราชสีมา 201460 : สีดาวิทยา ณัฏฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์ ครู
65 สพม.นครราชสีมา 201460 : สีดาวิทยา นายสันติ   อุตม์แก้ว ครู
66 สพม.นครราชสีมา 201409 : หันห้วยทรายพิทยาคม อุเทน  สมบัติศรี ครู
67 สพม.นครราชสีมา 201409 : หันห้วยทรายพิทยาคม นายฉลาด  ขจรภพ ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพม.นครราชสีมา 201414 : พิมายวิทยา นันทนา  ทองอำนวยสุข ครูผู้ช่วย
69 สพม.นครราชสีมา 201414 : พิมายวิทยา นันทนา  ทองอำนวยสุข ครู
70 สพม.นครราชสีมา 201415 : พิมายดำรงวิทยาคม พันธ์ยศ  มวยมั่น ครู
71 สพม.นครราชสีมา 201416 : นิคมพิมายศึกษา เรืองชัย  อุดมผล ครู
72 สพม.นครราชสีมา 201420 : ชุมพวงศึกษา สระพงษ์  สร้อยเพชร ครู
73 สพม.นครราชสีมา 201445 : ภู่วิทยา มลฑิรา  สงกรานต์ ครู
74 สพม.นครราชสีมา 201446 : มิตรภาพวิทยา นพรุจ  โตประดิษฐ์ ครู
75 สพม.นครราชสีมา 201446 : มิตรภาพวิทยา กมลชนก  คล่องขยัน ครู
76 สพม.นครราชสีมา 201451 : กระเบื้องนอกพิทยาคม ศรศิลป์  ฃุมศรี ครู
77 สพม.นครราชสีมา 201457 : ลำทะเมนไชยพิทยาคม นายธเนศ  พรมโชติ ครู
78 สพม.นครราชสีมา 201457 : ลำทะเมนไชยพิทยาคม กฤติน  แนบกลาง ครู