รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200880 : ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) นางสุขุมาล  ศรีมงคล ครู
2 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200881 : บ้านโป่งแมลงวัน จีราภร  เหลียวกลาง ครู
3 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200883 : โคกเพชรสระมโนรา สุภมาส  ภักดีบรรณดิษฐ ครูผู้ช่วย
4 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200883 : โคกเพชรสระมโนรา กมลฉัตร  รามาตย์ ครู
5 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200884 : บ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) ศิวลักษณ์  พร้อมสันเทียะ ครูผู้ช่วย
6 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200885 : บ้านหนองรังกา อัญชลี  วรดี หัวหน้างานงบประมาณ
7 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200885 : บ้านหนองรังกา ชนิตา  สัขุนทด เจ้าหน้าที่
8 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200887 : สุขานารี 2 (หนองขอน) มณีรัตน์  เชื่อมกลาง ครู
9 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200889 : บ้านโคกสูง นางพัทธมน  กรรณิการ์ ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200891 : บ้านลำเชิงไกร อุไรพร  หาญณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200894 : วัดสว่างอารมณ์ กฤษณา  พินิจพงษ์ เดี่ยวกลาง ครู
12 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200890 : บ้านบึงทับช้าง ณัฐนนท์  ลีพุด ครูผู้ช่วย
13 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200896 : บ้านกรูดหนองออก นางรัตนาพร  ชัยดิษฐ์ ครู
14 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200897 : บ้านกล้วยจอหอ ปาลิตา   จินากลึง ครูผู้ช่วย
15 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200897 : บ้านกล้วยจอหอ นางจรรยวรรธน์  วงศ์มณี ครู
16 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200898 : บ้านจอหอ เฉลิมชัย  เทียมกลิ่นทอง ครู
17 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200901 : บ้านระกาย นายวระเดช  เสมอใจ ครู
18 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200907 : บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) นางสุรีย์รัตน์  หอมจะบก ครู คศ.3
19 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200907 : บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) ทิพรัตน์  สุขแสงประยูร ครู
20 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200910 : บ้านหนองพลวงใหญ่ พงศ์พันธุ์  ผลไม้ ครู
21 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200899 : บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) นายมนู  ไขขุนทด ครู
22 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200899 : บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ปณัสยา  มณีจันทึก ครู
23 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200912 : เมืองนครราชสีมา ชันทวี  หอมสมบัติ ครู
24 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200914 : วัดสระแก้ว นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง ครู
25 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200915 : สวนหม่อน นายเพลิน  มีศิลป์ ครู
26 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200916 : สามัคคีรถไฟ นางวัชรี  จุไรรัตน์พร ครูโรงเรียนสามัคคีรถไฟ
27 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200917 : สุขานารี นายธนกฤต  โชติฉันท์ ครู
28 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200918 : อนุบาลนครราชสีมา ศตวรรษ  ศรีรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200955 : วัดทุ่งสว่าง นางสาวสุกัญญา  ต่างสันเทียะ ธุรการ
30 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200904 : ชลประทานสงเคราะห์ อานนท์  ประโมณะกัง ครู
31 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200909 : บ้านหนองไผ่ล้อม อภิญญา   กรงกลาง ครูผู้ช่วย
32 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200935 : เคหะประชาสามัคคี นางสาวฐิติชญาณ์   ศรีทองหลาง ครู
33 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200941 : บ้านหลักร้อย จุฑารัตน์  โสโพ ครู
34 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200942 : วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ นางวิมลวรรณ   โลหิตยา ครู
35 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200942 : วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ ฉวีวรรณ   อันทยัน ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200954 : บ้านหัวทะเล อินทร์กัญชญา  แทนจิรโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200944 : บ้านโคกไผ่-ขนาย นางรัตนา  ปิดตาละคะ ครู
38 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200949 : บึงพญาปราบ วาสนา  เขื่อนพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
39 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200900 : บ้านมะค่า นายสมชาย   ทองเลิศ ครูช่วยลอน ระดับ 3
40 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200902 : บ้านลองตอง รมย์ธีรา  เอื้ออรุณอำไพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
41 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200903 : บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) ศรีไพร  พรอยู่ศรี ครู
42 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200895 : ตำบลบ้านโพธิ์ นางสาวยุภาวดี  วงษ์การค้า ครู
43 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200939 : บ้านภูเขาลาด Neeranart  Piraksa ครู
44 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200939 : บ้านภูเขาลาด อังสนา  แน่นอุดร ครู
45 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200940 : บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) ศันสนีย์  วิเศษพูน ครู
46 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200882 : บ้านยางน้อยหัวสิบ เกียรติชัย   ราชจินดา ครู
47 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200882 : บ้านยางน้อยหัวสิบ วิภาดา  กรองกระโทก ครู
48 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200882 : บ้านยางน้อยหัวสิบ พัชรินทร์  จันทีนอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
49 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200936 : ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง พรนภา  ทองวิจิตต์ ครูผู้ช่วย
50 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200937 : บ้านคนชุม นายมานะ  อุนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคนชุม
51 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200930 : บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) นภักษร  จรจันทึก ครู
52 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200929 : บ้านบึงตะโก เยาวเรศ  รัชกฤต ครู
53 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200921 : บ้านพะเนา มนัชญา  แหลมทองหลาง ครู
54 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200928 : บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง นางสาวอุบลรัตน์  ไกจะบก ครู
55 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200931 : บ้านพุดซา นางจิรัชยา  เนติศักดิ์ ครู
56 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200932 : บ้านละลมโพธิ์ นายเชิงชาย   เอี่ยมชัยภูมิ ครู
57 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200932 : บ้านละลมโพธิ์ เกสริน  จันทาพูน เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200934 : บึงสาลี นางศศิพร  จันทรา ครู
59 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200893 : บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) นายดำรง  พลตะคุ ครูผู้ช่วย
60 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200893 : บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) นายไชยา  เนาว์ประเสริฐ ครู
61 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200953 : บ้านหนองพลวง กษมา   ตันตระกูล ครู
62 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200911 : เสนานุเคราะห์ นายอดุลย์  ปิตาระเต ครู
63 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200911 : เสนานุเคราะห์ นายอดุลย์  ปิตาระเต ครู
64 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200920 : บ้านบึงสาร ปัญจภรณ์  บุญราช ครู ชำนาญการพิเศษ
65 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200920 : บ้านบึงสาร สมพิศ  ไกรอำ่ ครูชำนาญการพิเศษ
66 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200938 : บ้านทุ่งกระโดน กิตติ  แก้ววิเวก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
67 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200933 : บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) ชาญชลม์  อินทรผกาวงศ์ ครู
68 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200906 : บ้านโกรกเดือนห้า จุฑามาศ   สิทธิบุศย์ ครู
69 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200886 : อ่างห้วยยาง กรชนก  มุ่งเจียกกลาง ครู คศ.1
70 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200946 : บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย นางลมุล   เกิดกลาง ครูอัตราจ้าง
71 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200946 : บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย ลมุล  เกิดกลาง ครูอัตราจ้าง
72 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200947 : บ้านหนองกระทุ่ม นายสุวิทย์   คชสาร ครู
73 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200892 : บ้านหนองไข่น้ำ นางสุพรรณี  งอสอน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
74 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200888 : บ้านกระโดน สราวุธ  นเรธรณ์ ครู
75 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200908 : บ้านหนองปรู นางสาวกมลวรรณ  สินใหม่ ครู
76 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200945 : บ้านต่างตา นายโชคชัย  เขตต์กลาง ครู
77 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200951 : บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสาวนัชชพร  ไขโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200952 : บ้านหนองตาคง นางสาวนิษฐ์วดี  ห้วยทราย ครูผู้ช่วย
79 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200956 : วัดบ้านหนองบัวศาลา นางสาวภิญญากาญจณ์  ปีกกลาง ธุรการ
80 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200957 : อ่างหนองแหนประชาสามัคคี พิสมัย  เสือกำปัง ครู คศ.3
81 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200905 : ทหารอากาศบำรุง อุษา  คงรัสมี ครู
82 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200919 : บ้านทับช้าง กุศลิน  กาญจนธัญลักษณ์ ครู
83 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200926 : บ้านหนองสมอประชาพัฒนา วิริยาภรณ์  เนินงาม ครู
84 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200927 : ประชาสามัคคี มะลิวัลย์  สุโนภักดิ์ ครู
85 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200923 : บ้านมาบมะค่า ฟ้าวลัย  สิริจิตต์ธงชัย ครู
86 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200924 : บ้านยองแยง อำภา  ภู่เกิดชายทะเล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
87 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200925 : บ้านหนองระเวียง นายเทศชาย  โพธิ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200948 : บ้านหมื่นไวย ไพฑูรย์  นิ่มกระโทก ครู
89 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200943 : ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ นางสาวพัชรีภรณ์  เปล่งศรีกุล ครู
90 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200950 : บ้านดอนขวาง ว่าที่ ร.ต. รุจิภาส  เหลื่อมสีจันทร์ ครู
91 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200950 : บ้านดอนขวาง ธนรรณพ  สุขสบาย ครู
92 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200922 : บ้านพะไล นางจุฑามาศ  ฤทธิ์ทองกุล ครู
93 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200469 : ไตรคามสามัคคี นวรัตน์  รอดกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200471 : บ้านเกรียมโนนสำโรง นางทรัพย์ทวี  เหยื่อกลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ
95 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200473 : บ้านไพ ณัฐสิทธิ์  จิตต์มานะ ครู
96 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200473 : บ้านไพ พัชรินทร์  นรเพชร ครูผู้ช่วย
97 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200473 : บ้านไพ นายเทพพยุง  มุ่งค้ำกลาง ครู คศ.3
98 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200475 : บ้านหนองพลอง สมพร  สุวรรณกลาง ครู
99 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200522 : บ้านขามเฒ่า วิภา   แผนกลาง ครู
100 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200478 : บ้านจันอัด วิรัศมิ์ชนก  จิรสาโรช ครู
101 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200480 : บ้านด่านติง นางศิรินทร์  ชัยศัตรา ครู
102 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200483 : บ้านเหล่าพิทยาคม วิเชษฐ  ขอกลาง ครูชำนาญการ
103 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200502 : บ้านส้มมิตรภาพที่93 นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์ ธุรการโรงเรียน
104 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200511 : บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) อินทุกร  รักษ์ศรีทอง ครู
105 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200513 : บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) Sura  Jongkonklang ครู
106 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200514 : บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) นางกชกร  เก็บกลาง ครู
107 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200492 : บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) อภิญญา   ทนันไธสง ครูผู้ช่วย
108 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200496 : บ้านโนนมะกอก นางสุทิน   วัชรินทร์รัตน์ ครู
109 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200488 : บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ภัทรฤทัย  บุณรงค์ ครู
110 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200491 : วัดบ้านด่านคนคบ นางสาวศศิธร   พิมานสกุลวัฒน์ ครูผู้ข่วย
111 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200535 : บ้านคอนน้อย นายบุญธรรม  เชยปั่นกลาง ครู
112 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200494 : บ้านด่านทองหลาง น.ส.เบญจมาพร  พิมพ์ทองหลาง ครู
113 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200495 : บ้านโตนด นางสาววันเพ็ญ  โม่มกลาง ครู
114 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200493 : บ้านด่านเกวียน นายอุทัย  โบงูเหลือม ครู
115 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200499 : อนุบาลตลาดแค ไพจิตร  ถนัดค้า ครู
116 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200500 : บ้านธารปราสาท THONGPOON  PRAVISED ครู
117 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200501 : บ้านวังม่วง เสาวนีย์  บุญธรรม ครู
118 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200501 : บ้านวังม่วง นางวาสนา  ศุภธนสารสกุล ครู
119 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200504 : บ้านหญ้าคาเหนือ ฑิตฐิตา  หักหาญ ธุรการ
120 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200504 : บ้านหญ้าคาเหนือ นางสาวบุญรอด  สุดเนตร์ ครูโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ
121 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200506 : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ สุดารัตน์  อนุรักษ์เกษตร ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200507 : ชุมชนบ้านเพชร สุทธิวิทย์  เชื่อมกลาง ครู
123 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200507 : ชุมชนบ้านเพชร สุเมธ  มาลี ครู
124 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200509 : บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) อรวรรณ  ศรีชัยภูมิ ครู
125 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200510 : บ้านขามชั่งโค นางบรรเจิดลัหษณ์  ชอบนา ครู
126 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200512 : บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ นางสาวลลิดา  ศรีจุดานุ ครู
127 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200515 : บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) อารีย์  จูงกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200524 : บ้านมะรุม นายประพันธศักดิ์  โชติกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
129 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200525 : บ้านเสลาถั่วแปบ ลัดดา  คงบรรทัด ครู
130 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200526 : บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. วีระยุทธ  พิสุราช ครู
131 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200527 : บ้านหนองนา สิทธิกร  ต่างกลาง ครู
132 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200517 : บ้านเปราะหอมพัฒนา นางวิชชุกร   พัชรมุสิก ครู
133 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200517 : บ้านเปราะหอมพัฒนา ธัญญรัตน์  ชาเกาะ ครู
134 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200519 : บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) เจนจิราณ์  จวนกลาง ครู
135 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200519 : บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) วิชิต  เก็บกลาง ครู
136 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200528 : บ้านหนองม้า นายมังกร   ช่วยสระน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า
137 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200521 : บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) จุไรรัตน์  กำพุฒกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200523 : บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) อำนวย  อันทะเกษ ครู
139 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200516 : บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา เกษร  หันกลาง ครู
140 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200516 : บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา ชาคริต  เซ็นกลาง ครูผู้ช่วย
141 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200516 : บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา สมนา  ถนอมพุทรา พนักงานราชการ
142 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200518 : บ้านพลจลก พัทธนันท์  ปุณญพร ครู
143 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200518 : บ้านพลจลก เสมอจิตร  สง่ากลาง ครู
144 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200520 : บ้านหนองแจง วรรณธนา  เสมา ครูผู้ช่วย
145 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200476 : บ้านกระเพรา นางอารี  บุณยานุเคราะห์ ครู
146 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200477 : บ้านคล้าโนนคราม นายบุญชอบ  นิลบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
147 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200479 : ดอนท้าววิทยา นางอ้อมฤท้ย  ปาทาน ครู
148 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200481 : บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) นายประสิทธิ์  พึ่งหิรัญ ครูชำนาญการพิเศษ
149 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200482 : บ้านเมืองที นายศรายุทธ์  ทองกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
150 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200534 : บ้านหนองอ้อ ณภัทร  เก็บกลาง ครูผู้ช่วย
151 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200470 : บ้านกระถินหนองเครือชุด ประวิทย์   โพธิ์กลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
152 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200472 : บ้านดอนผวา นางสาวเปรมดี  บุญญานุสนธิ์ ครู
153 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200474 : บ้านสะพาน เนาวรัตน์  จันทรวิวัฒน์ ครู คศ.3
154 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200529 : บ้านคอหงษ์ นางธัญญาภรณ์  อารยสวัสดิ์ ครู
155 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200529 : บ้านคอหงษ์ ปิยนุช  เดชสันเทียะ ธุรการโรงเรียน
156 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200498 : บ้านหนองโจด จุฬารัตน์  กลิ่นทองหลาง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
157 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200508 : ไตรมิตรวิทยา เสาวลักษณ์  มุ่งต่อกลาง ครู
158 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200497 : บ้านโนนมันเทศ พรปวีณ์  สุขพราม ครูผู้ช่วย
159 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200497 : บ้านโนนมันเทศ ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ  ไชยสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200530 : บ้านซาด ธนัญญา  ฤทธิ์กลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200530 : บ้านซาด กรรณิการ์  เปียโคกสูง ธุรการ
162 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200531 : บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) กรกฎ ไพรงาม  ไพรงาม ครู
163 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200532 : บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) อานนท์  มุ่งเมืองกลาง ครู
164 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200533 : บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) นางสาวประภาภรณ์   ชะโลมกลาง ครูผู้ช่วย
165 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200505 : บ้านหลุมข้าว นรุตม์ชัย  กำเนิดกลาง ครู
166 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200489 : บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) นางสาวอมรรัตน์  เกินกลาง ครู
167 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200490 : โพธารามพิทยาคม นางศรีอรุณ  ดอกทุเรียน ครู
168 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200484 : กันเกราพิทยาคม วิภาพรรณ  ล้อมกลาง ธุรการ
169 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200485 : บ้านดอนม่วง ชวลิต  ทว๊ศักดิ์ ครู
170 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200486 : บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) นางอรนันต์   เขินกลาง ครู
171 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200487 : บ้านหนองจำปา นางสาวสุภัสสร  เพลาศรี ครูผู้ช่วย
172 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200487 : บ้านหนองจำปา วารี  นาคเม้า ครู