รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200196 : ไทรทอง ภัทรวดี  ชุดไธสง ครูผู้ช่วย
2 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200196 : ไทรทอง ฐิติพรรณ  สุวรรณทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
3 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200197 : บ้านดงพลอง เบญจภรณ์  ราษี ครู
4 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200198 : บ้านทรัพย์เจริญ สุมาลี  โชติชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200199 : บ้านพระนารายณ์ สุรีรัตน์  เทิ่งกระโทก ครู
6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200200 : บ้านหนองขามน้อย ศรีทัศน์  โสภาใต้ ครู
7 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200203 : วัดหนองบัวยอดแก้ว กฤษณพล  ราษี ครู
8 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200203 : วัดหนองบัวยอดแก้ว นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณทา ครู
9 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200179 : จักราชราษฎร์สามัคคี นายสงกรานต์  สร้อยบัว ครู
10 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200181 : บ้านตะกุดเครือปลอก ญาณทิพย์  เด่นกลาง ครู
11 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200181 : บ้านตะกุดเครือปลอก เขมมนษา  ยวนแม ครู
12 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200182 : บ้านโนนพฤกษ์ นางสาวจุฑารัตน์  ช่องพิมาย พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
13 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200184 : บ้านหนองบัวกลาง บุญเรือง  ทองอิน ครูผู้ช่วย
14 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200215 : บ้านหนองนกกวัก บัวชุม  บุญมาหนองคู ครู
15 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200216 : หนองพลวงพิทยา วิชาญ  พิมพารัตน์ ครู
16 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200189 : บ้านตูมราษฎร์บูรณะ นางสาวชนัญชิตา  ชมทองหลาง ครู
17 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200190 : บ้านทองหลาง นางสาวนงนลิน   ขาวจันทร์คง ครู
18 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200191 : รัฐการุณวิทยา อลงกรณ์  อุตชี ครู
19 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200191 : รัฐการุณวิทยา นายไพทูรย์  พืชทองหลาง ครู
20 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200194 : วัดเหมสูง ธรรมานุวัฒน์  ฝายสำโรง ครู
21 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200211 : บ้านโนนตาพรม ตรีรัตน์  ทิศกระโทก ครูผู้ช่วย
22 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200212 : บ้านช่องโค นางสาวน้ำทิพย์  ชั่งเลื่อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200213 : บ้านละกอ นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่ ครู
24 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200214 : ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ นางน้ำฝน  ภู่มะเริง ครู
25 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200217 : อรพิมพ์วิทยา นางสาวปาริชาติ  แตงกระโทก ครู
26 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200218 : ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) อนัตยา  พุทธบุรี ครู
27 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200206 : บ้านโกรกไม้แดง สุรศักดิ์  ไชยเวศ ครู
28 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200206 : บ้านโกรกไม้แดง วรกมล  แฝงกระโทก ธุรการโรงเรียน
29 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200207 : บ้านโคกสำโรง ณรงค์  หมายรอกลาง ธุรการ
30 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200207 : บ้านโคกสำโรง จรีวุฒิ  กรรภิรมย์ ครู
31 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200210 : วัดหินมงคล วรนุช  มนนารายณ์ ธุรการ
32 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200208 : บ้านบุวังหว้า สุพัตรา  ดาทอง ครู
33 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200209 : บ้านหนองไผ่ ปาริชาติ  เสียดกระโทก ธุรการ
34 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200204 : ขามสงเคราะห์ จุรีวรรณ  กระแส ครูผู้ช่วย
35 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200205 : ชุมชนสว่างวิทยา นายสถิตย์  ศรีนวล ครู
36 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200219 : ชาติวิทยา วรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล ครู
37 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200220 : บ้านโนนทะยุง นางสำราญ  เถกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200221 : บ้านโนนพะไล สายสุดา  รายพิมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200222 : บ้านหนองขาม ภัทรพล  ไกรยา ครู
40 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200224 : ราษฎร์บำรุง รุจิรัตน์  แทนนำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200225 : สามัคคีวิทยา พิมพิมุก  ผดุงฐิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200201 : บ้านหนองแมว ธันยารัตน์  ถ่างกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200202 : วัดหนองนกคุ่ม นางสาวสุดารัตน์  ดีทองหลาง ครูผู้ช่วย
44 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200187 : ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สุภาภรณ์  พาดทองหลาง ครู
45 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200188 : บ้านโคกพระ Uthai  klahan ครู
46 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200192 : วัดหนองจอก อานันทชัย  มานะดี ครู
47 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200193 : วัดหนองพลวง พัชรี  ฝอดสูงเนิน ครู
48 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200183 : บ้านสวนปอ วารุณี  พิชัยยา ครูผู้ช่วย
49 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200185 : บ้านหินโคน ทนงศักดิ์  จันทรวิวัฒน์ พนักงานราชการ
50 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200186 : เสมาอุปถัมภ์ นายอนนท์  หาญโกรธา ครู
51 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200273 : บ้านดอน ศุภกาญจน์  สิทธิศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200278 : วัดพะโค พิมพา   อินทรมณี ครู
53 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200278 : วัดพะโค อำนาจ  ฉิมนอก ครู
54 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200281 : โชคชัยพรหมบุตรบริหาร ปวิตรา  ค้าดี ครู
55 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200281 : โชคชัยพรหมบุตรบริหาร อัมรินทร์  พรหมศรี ครู
56 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200286 : บ้านบิง สมัชชา  เจียรณัย ครู
57 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200287 : บ้านบึงทับปรางค์ วรรณิภา  แฝงกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200288 : บ้านพิชิตคเชนทร์ นายเอกนรินทร์  เจษฎาสิริ ครู
59 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200293 : บ้านด่านเกวียน ธงชัย  แทนจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
60 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200294 : บ้านตูม นางสาวภัทรีภรณ์  ใหม่โพธิ์กลาง ครู
61 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200298 : บ้านหนองบอน นางสาวชิษณุชา  ใสแจ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200292 : บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) ทวีศักดิ์  พันธุรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200297 : บ้านหนองกก เสาวณี  กิตติเวทยานุสรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200280 : ชลประทานบ้านกอโจด ศิลป์ศรุตา  ภูนิทาน ครูผู้ช่วย
65 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200282 : บ้านโจด วันเพ็ญ  แจ้งไพร ครู
66 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200284 : บ้านท่าเยี่ยมวิทยา นพรัตน์  ชัยนฤเวทย์ ครู
67 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200285 : บ้านโนนเพชร การะเกด  แตงกระโทก ครูผู้ช่วย
68 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200272 : ชุมชนดอนไพล สุธาสินี  มุ่งเฝ้ากลาง ครู
69 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200279 : ชลประทานนาตลิ่งชัน กนกเกศวร์  บุญเสริม ครูผู้ช่วย
70 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200276 : บ้านบึงพระ อมรรัตน์  จิ๋ววิเศษ ครู
71 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200274 : บ้านท่าลาดขาว นางสาวอินทร์แปง  สมานมิตร ครูผู้ช่วย
72 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200275 : บ้านบึงไทย นายบุญเหลือ  บ่อเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200295 : บ้านท่าอ่าง สุภา  อนันตศีล ครู
74 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200291 : บ้านกุดโบสถ์ นางสาวรุ่งทิพย์  เหขุนทด ครู
75 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200283 : บ้านดอนพราหมณ์ ระเบียบ  เอื้อเมธิยางกูล ครู
76 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200310 : บ้านหนองเสาเดียว ธีราพร  มอบกระโทก ครูผู้ช่วย
77 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200299 : บ้านโนนปอแดง นางสาววีรักษ์  เอิบผักแว่น ครู
78 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200300 : บ้านโค้งกระโดน นางสาวบุศยารัตน์  ดวงดารา ครู
79 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200301 : บ้านดอนเกตุ วีรชน  เสมสูงเนิน พนักงานราชการ
80 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200302 : บ้านดะแลง นางสาวกาญจนา  ฉิ่งสระน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200303 : บ้านปอพราน นางอัจจิมา  แกงขุนทด ครู
82 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200304 : บ้านหนองปรึก นงนุช  ฤทธิ์จอหอ ครู
83 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200309 : บ้านปรางค์ ธวัชชัย  ปลูกกระโทก ครู
84 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200311 : วัดกุดสวาย นางสาววิรินญา  ยางกลาง ครู
85 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200305 : ชุมชนพลับพลา ศรีเมือง  อ่างลี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนพลับพลา
86 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200306 : บ้านกอกวิทยา นิรันดร์  อธิพรหม ครู
87 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200307 : บ้านคลองกลาง เจือจันทน์  แป้นกระโทก ครู
88 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200308 : บ้านท่าตะเคียน วณิชยา  ภาษาสุข ครู
89 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200296 : บ้านละลม นายเอกพล  เปรมปราคิน ครู
90 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200289 : บ้านกุดจอกน้อย นางทองเพชร   พรรณพยอม ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200290 : บ้านกุดจอกใหญ่ นายบรรหาร  แนบกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201145 : บ้านซ่าเลือด นางสุวัจนา  คำชำนิ ครู
93 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201147 : บ้านโนนขี้ตุ่น นางสุระพีร์  เสริมรัมย์ ครู
94 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201150 : บ้านหัวทำนบ นางสาววัชรัตน์  นันกระโทก พนักงานราชการ
95 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201157 : บ้านจอมศรี นายวัฒนากรณ์  นามล้ำ ครู
96 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201158 : บ้านหนองม่วงหวาน ประยูร  รำไธสง ครู
97 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201159 : บ้านหนองม่วงใหญ่ สุพิชญา  กล้าไพรี ครู
98 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201160 : บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อุไร  ปินะกาเส ครูอัตราจ้าง
99 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201161 : บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ กฤษกร  จันทรเสนา ครู
100 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201162 : วัดหนองนา นายสุบงกช  คล่องการ ครู ชำนาญการพิเศษ
101 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201146 : บ้านนาตะคุ บุญเรียง  ข่าขันมะลี ครู
102 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201146 : บ้านนาตะคุ นายเรืองชัย  โคตรภูธร ครู
103 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201171 : บ้านตะโก นายจักรพงษ์  กันเผือก ครู
104 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201174 : บ้านหนองไผ่ นางอัญชุลี  สมรุส พนักงานราชการ
105 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201174 : บ้านหนองไผ่ อัญชุลี  สมรุส พนักงานราชการ
106 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201137 : ชุมชนบ้านทับสวาย สุพรรณี  ชื่นจิตร ครูผู้ช่วย
107 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201139 : บ้านโนนทอง นายวิริยะ   แก่งทองหลางว ครูชำนาญการพิเศษ
108 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201140 : บ้านโนนสำราญ นายประทีป  ราชาอินทร์ ครู
109 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201141 : บ้านเมืองพลับพลา พิเชษฐ์  พวกแสน ครู
110 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201141 : บ้านเมืองพลับพลา พัชรียา  เปลกไธสง ครูธุรการ
111 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201165 : บ้านท่าลี่ กรวิชญ์   หลีเคียนขู พนักงานราชการ
112 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201142 : บ้านสระแก้ว สายตา  คำสิงห์นอก ครู
113 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201143 : บ้านหนองชุมแสง วัญณะชัย  ฤทธิ์ไธสง ครู
114 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201168 : บ้านหลุ่งตะเคียน นายสังเวียน  เดชะโคบุตร ครู
115 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201169 : รักชาติประชาบำรุง นางสาวสุมนฉัตร  อินทร์บำรุง ครู
116 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201163 : บ้านกระทุ่มแท่น เครือวัลย์  บุญเขื่อง พนักงานราชการ
117 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201164 : บ้านตะแกรง นันท์นภัส  บวรฐิติชัยรัฐ ครู
118 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201166 : บ้านหนองนกเขา นางสาวณัชกาญธ์  แสงพรม ธุรการ
119 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201167 : บ้านหนองสาย คณิศร  ผิวงาม ครู
120 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201138 : บ้านกู่โกสีย์วิทยา พรรณพิไล  โนตไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201153 : บ้านเมืองรัง สุกัญญา  ประกอบมิตร ครู
122 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201154 : บ้านหนองปรือ wichean  nadsapad ครู
123 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201155 : บ้านหนองโพดเพชรพิทยา เพียงพิศ  รุ่งโรจน์ชวลิต ครู
124 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201156 : บ้านหลุ่งประดู่ กาญจนา  ปัญญาศิริสกุล ครู
125 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201151 : บ้านโคกพลวง นายสิทธิชัย  อรรคบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
126 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201151 : บ้านโคกพลวง จุติพล  ทวรรณกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201152 : บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา แววดาว  คมไธสง ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201175 : บ้านหนองม่วง วรลักษณ์  หาญโก่ย ครู
129 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201175 : บ้านหนองม่วง นายพิสิษฐ์  ป้องนาน ครู
130 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201149 : บ้านห้วยแคน ชลธิชา  ปิตาละเต ครู
131 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201176 : บ้านห้วยปอ นางสังวร  น้อยหนองหว้า ครู
132 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201172 : บ้านสวนหอม นายฉลอง  กอบเกษ ครู
133 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201173 : บ้านแสนสุข Assdang  Weansila ครู
134 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201173 : บ้านแสนสุข ศุภกิจ  ผิวงาม ครู
135 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201181 : บ้านหนองโสน ชนิกูล  สว่างพล ครู
136 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201182 : บ้านหัวสะพาน วันเพ็ญ  ทองดี ครู
137 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201183 : บ้านหินดาด ธวัชชัย  พิทักษ์สกุลรัตน์ ครู
138 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201177 : บ้านโคกสะอาด นายธนกิตติ์  กาศก้อง ครูผู้ช่วย
139 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201178 : บ้านตะคร้อ นายทศพร  กิจนิตย์ชีว์ ครู
140 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201179 : บ้านสระมะค่า นางจิรัสย์  พรมหนองแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201180 : บ้านหนองพลอง นางสาวทิชากร  เต็งผักแว่น ธุรการ
142 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201111 : บ้านซับตะคร้อ จีรศักดิ์  บุญถึง ครูผู้ช่วย
143 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201113 : บ้านสระซาง กันยาวีร์  กองแก้ม ธุรการ
144 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201117 : บ้านใหม่ไทยเจริญ ชนากานต์  วรรณปะเก ครู
145 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201118 : บ้านใหม่สมบูรณ์ นางชนัญชิดา  เบกไธสง ครู
146 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201112 : บ้านถนนหัก อัญชนา  พรหมพันใจ ครูผู้ช่วย
147 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201128 : บ้านลุงเขว้า นางสาวนิธินันท์  แก้วสุวรรณ ครู
148 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201130 : บ้านหนองจาน นรากร  พินิจวรานนท์ ธุรการ
149 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201125 : บ้านท่าตะแบก ปรีชา  โภชน์พรมราช ครู
150 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201126 : บ้านทุ่งหัวขวาน ภาคภูมิ  รักษ์ภักดี ครู
151 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201127 : บ้านพระ ปาริฉัตร  แตงกระโทก ครู
152 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201127 : บ้านพระ นายพุทธา  ศรีเนตร ครูผู้ช่วย
153 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201129 : บ้านสารภี นางสุจิตตรา  จันทรสมบัติ ครู คศ.2
154 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201131 : บ้านยอกขาม นวลพรรณ  กลั่นหมอ ครูผู้ช่วย
155 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201131 : บ้านยอกขาม วีระวัฒน์  สุขทองหลาง ครูผู้ช่วย
156 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201131 : บ้านยอกขาม นายเจตวัฒน์  ปรึกกระโทก ครูชำนาญการ
157 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201133 : บ้านหนองตะไก้ ณิชานันท์  หงษ์สมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201132 : บ้านสว่างวิทยา ชฎากาญจน์  งามเผ่า ครู
159 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201134 : บ้านหนองไทร กรองทอง  พุ่มพวง ครู
160 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201135 : บ้านหนองบุนนาก คมสัน  ยงเพชร ครู
161 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201136 : เทียมนครวิทยา เพชรสมใจ  ทินกระโทก ครู
162 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201124 : บ้านหนองไม้ไผ่ นายสราวุธ  กรองกระโทก ครู
163 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201121 : บ้านสระมะค่า นายกัญธเมษย์  เลิศอริยะกูล ครู
164 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201123 : บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สุเทพ  เหลาแตว ครู
165 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201122 : บ้านหนองกระทุ่ม นัฉพร  กุญชะโร ครู
166 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201120 : บ้านบุกระโทก Sarinya  Palaruk ครู
167 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201119 : บ้านคลองสารเพชร นิสรา  เขียนสุวรรณ ครู
168 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201114 : บ้านหนองลูกควาย นิรัชณู  ธีระรัตนสุนทร ครูชำนาญการ
169 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201115 : บ้านหนองสะแก พวงเพ็ญ  แสนท้าว ครู
170 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201116 : บ้านหนองหัวแรด นางกมลวัลย์  รัตนกุล ครู
171 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201302 : บ้านกรูด นายภูมิศักดิ์  ชาติธนวัฒน์ ครู
172 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201307 : สมบูรณ์วัฒนา สรวิชญ์  บรรจงรอด ธุรการโรงเรียน
173 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201318 : เพชรมาตุคลา พิธพร  เกษมศรี ครู
174 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201320 : พิมานประชาสันต์ อรรถวิทย์  กลิ่นถาวร ธุรการ
175 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201320 : พิมานประชาสันต์ ชาคริด  รอดชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
176 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201301 : ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ นางพรรณพัชร  เจริญสุข ครู
177 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201304 : อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ วิพาห์วัน  พรหมมีชัย ครู
178 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201305 : โนนตาวิทย์ ดำรงชัย  ทองพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201303 : บ้านกันผม นางนุชนาฏ  ทับจะบก พนักงานราชการ
180 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201306 : บ้านพระพุทธ บุญเลิศ  เรือนทิพย์ ครู
181 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201314 : บ้านด่านพัฒนา ณฐภัค  สุวรรณฑา ครูชำนาญการพิเศษ
182 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201319 : ภูทองวิทยา นางชนินพร  แก้วมาพะเนา ครู
183 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201308 : ชุมชนวัดรวง นางภิรดี  เพิ่มพูน ครู
184 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201309 : บ้านนาตาวงษ์ นางสาวศุภัชญา  ด้วงนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
185 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201310 : วัดสลักได ธันย์ภัคนันท์  ขำโพธิ์ ธุรการ
186 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201311 : สมานมิตรวิทยา โสมนัส  เผื่อนงูเหลือม เจ้าหน้าที่ธุรการ
187 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201312 : อำนวยศิลป์สารกิจ ชัญญา  ด้วงนิล ธุรการ
188 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201313 : โคกวังวนวิทยา นายธนัช  พัธนภาคินทร์ ครู
189 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201315 : บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สุภาวดี  พรมมา ครู
190 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201316 : บ้านหนองบัวโคก นรินทร์  คำกายปรง ครูชำนาญการพิเศษ
191 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201317 : บ้านหนองยาง นางนภสินธุ์  อินมะดัน ครู