รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200150 : บ้านโกรกสำโรง นางอริสศรา  นารีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200150 : บ้านโกรกสำโรง นายไพบูลย์  เริงฤทธิ์ ครู
3 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200152 : บ้านไชยวาล นายเกียรติศักดิ์  โจทครบุรี ครู
4 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200152 : บ้านไชยวาล นุจรินทร์  ช่วงครบุรี ครูผู้ช่วย
5 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200153 : บ้านดอนแสนสุข อารีย์  เพียรงูเหลือม ครู
6 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200155 : บ้านหนองต้อ นางสำเนียง  กิ่งกาญจน์เจริญ ครู
7 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200156 : บ้านหนองใหญ่ ประภาส  ดิษฐ์เจริญ ครู
8 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200157 : บ้านใหญ่ นายชลอ  พร่องครบุรี ธุรการโรงเรียนบ้านใหญ่
9 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200157 : บ้านใหญ่ นายมนตรี  แจ้งคำพี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200154 : บ้านสระผักโพด ศิริวัฒน์  เสาว์กระโทก ครู
11 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200176 : บ้านซับก้านเหลือง ฐิติกานต์  สุมขุนทด ครู
12 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200177 : บ้านหนองโสน ชนะ  เตยดอน ครู
13 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200178 : บ้านหนองหว้าประชาอาสา สุทธิดล  หอมแสง ครู
14 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200151 : บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วชิราพันธ์  หน่างเกษม ครู
15 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200138 : บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม นางสาวโชติภัทร  เพียโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200138 : บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม นางสาววณิชยา  แก้วพิพัฒน์ ครู
17 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200138 : บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม จันทะนา  ชาญนอก ครู
18 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200139 : บ้านโคกใบบัว เกรียงศักดิ์  แอมกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200139 : บ้านโคกใบบัว นายบรรดิษฐ์  เทียนเทศ ครู
20 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200142 : บ้านมาบกราด อธิราช  ศรีหอม ครูผู้ช่วย
21 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200144 : บ้านตะกุดโนนระเวียง นิธิศศักดิ์  พิศิลป์ ครู
22 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200144 : บ้านตะกุดโนนระเวียง นางสาวโสภา  ผลึกรุ่งโรจน์ ครูผู้ช่วย
23 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200147 : บ้านหนองโบสถ์ นางสาวสุดารัตน์  หอกกระโทก ครู
24 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200146 : บ้านไผ่ นางมะลิวัลย์  แอมกระโทก ครู
25 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200174 : ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) ศราฤทธิ์  ฤทธิ์กลาง ครู
26 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200174 : ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) ศศิประภา  ฉัตรสุวรรณ ธุรการ
27 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200174 : ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) ศิรินภา  หวังร่วมกลาง ครู
28 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200175 : บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) จุรีรัตน์  ทัดกลาง ครูผู้ช่วย
29 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200173 : จอมทองวิทยา ปอศรัณย์  แก้วกล่ำ ครู
30 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200173 : จอมทองวิทยา อานุภาพ  พิเชฐชัยกุล ครู
31 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200148 : บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด นายสนธยา   รักษ์กระโทก พนักงานราชการ
32 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200140 : บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) นายวินัย  สุทธิรักษ์สกุล ครู
33 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200141 : บ้านทุ่งแขวน สกลชัย  เจริญทรัพยาานันท์ ครู
34 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200170 : บ้านพนาหนองหิน ทิวพร  เลือดกระโทก ครู
35 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200170 : บ้านพนาหนองหิน ปฐมพงษ์  น้อยหนูจตุรัส ธุรการโรงเรียน
36 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200171 : บ้านหนองรัง ณัฐรดา  เสวกานันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
37 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200171 : บ้านหนองรัง นางสาวพนาวัน  พิกุลทอง ครูชำนาญการพิเศษ
38 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200168 : บ้านแชะ นายพงษ์สิทธิ์  สาธุรัมย์ ครู
39 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200168 : บ้านแชะ ฉัตฑริกา  สุขกระโทก ธุรการ
40 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200169 : บ้านดอนกรูด อุบลศิริ  พูนสำโรง ครู
41 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200135 : บ้านหนองตะแบก อรชุน  เลือดกระโทก ครู
42 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200130 : บ้านเทพนิมิต นางสาววรุณยุพา   จันทร์พยัพ ครูอัตราจ้าง
43 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200130 : บ้านเทพนิมิต พิชานันท์  ไตรภัครพงษ์ ครู
44 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200143 : บ้านซับสะเดา สุวรรณา  รักษ์มณี ครู
45 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200143 : บ้านซับสะเดา นางสาวลักขณา  ดวงวรรณลี ครู
46 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200143 : บ้านซับสะเดา ฐาปนี  สมันกลาง ครูอัตราจ้าง
47 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200145 : บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง siripan  chutimuntanon ครู
48 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200137 : ครบุรีวิทยา ธวัชชัย  เสยกระโทก ครู
49 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200149 : บ้านอังโกน-ห้วยทราย ศักดิ์  แววจะบก ครู
50 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200158 : บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) สุกัญญา  เฉียงพิมาย ธุรการโรงเรียน
51 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200158 : บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) ชูเกียรติ  ซื่อสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200159 : บ้านบุยายแลบ นางสาวภัสสร  รุ่มเจริญ ครูผู้ช่วย
53 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200159 : บ้านบุยายแลบ นางสาวสมัย  รวมครบุรี ครู
54 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200161 : บ้านมาบตะโกเอน ปรเมศ  กองสมบัติ ครู
55 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200161 : บ้านมาบตะโกเอน อุกฤษฏ์  ปะตังถาโต ครูผู้ช่วย
56 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200164 : บ้านหนองสองห้อง นางพิมพ์ชนก   จำนงประโคน ครู
57 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200129 : บ้านทรัพย์เจริญ เบญจภรณ์  แฝงผักแว่น ครู
58 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200129 : บ้านทรัพย์เจริญ นางสุภาพร  พักกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200131 : บ้านโปร่งสนวน ศานิต  แป้นสันเทียะ ธุรการ
60 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200132 : บ้านไร่แหลมทอง จันทร์จิรา  เลิศขุนทด ครูผู้ช่วย
61 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200133 : บ้านลำเพียก อมรรัตน์  ธนารักษ์ ครู
62 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200134 : บ้านหนองแคทราย ขวัญชัย  เรืองกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200134 : บ้านหนองแคทราย พัฒน์ภาม  หัสดรกิ่ง ครู
64 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200134 : บ้านหนองแคทราย เก้าทิพย์   ดำครบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200160 : บ้านบุหว้าสามัคคี กนกวรรณ  บรรดาศักดิ์ ครู ค.ศ.3
66 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200160 : บ้านบุหว้าสามัคคี นพปฎล  ทับศรี ครู
67 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200165 : บ้านหนองหินโคน ฉัตรดนัย  ศรีสา ครูผู้ช่วย
68 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200162 : บ้านสระว่านพระยา นางสาวสิรภัทร  ถุงจอหอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200162 : บ้านสระว่านพระยา นายทศพล  แสนเจ๊ก ครู
70 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200163 : บ้านหนองเมา ชนวัฒน์  พัชรวงศ์สกุล ครู
71 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200166 : ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ เทพพิทักษ์  อักษรสว่างพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
72 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200167 : บ้านโคกสะอาด เกียรติกูล  เฉียดพรมราช ครูอัตราจ้าง
73 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200172 : บ้านหนองเสือบอง พัชรินทร์  อินทะสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201080 : บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สุรีมาศ  ย่อยกระโทก ครู
75 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201081 : บ้านท่าเยี่ยม จิราภร  พูนกระโทก ครู
76 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201082 : บ้านสมบัติเจริญ ศตวรรษ  เลยกระโทก ครู
77 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201082 : บ้านสมบัติเจริญ จิราวรรณ   โคประโคน ครูผู้ช่วย
78 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201100 : บ้านหนองแดง สุจิตรา  กลิ่นหอม ครู
79 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201100 : บ้านหนองแดง นายอนุพงษ์  แก้วดี ครูผู้ช่วย
80 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201087 : บ้านโนนสมบูรณ์ นางสมศิล  สิทธินอก ครู ชำนาญการพิเศษ
81 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201087 : บ้านโนนสมบูรณ์ ชลิต  พิมพ์ทองหลาง ครูผู้ช่วย
82 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201088 : บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ นายประเสริฐชัย  ลาภสกุลธนโชติ ครูผู้ช่วย
83 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201088 : บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ จินทภา  ขันธะหัตถ์ ครู
84 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201090 : บ้านราษฎร์สามัคคี เบญจพร  ทองสัมฤทธิ์ ครู
85 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201089 : บ้านราษฎร์พัฒนา นางทิตยาพร  ปลอดกระโทก ครู คศ.3
86 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201091 : บ้านลำไซกง นายกมล  ทบผา ครู คศ.1
87 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201092 : ตะแบกวิทยา นางชนาภัทร   กลองจันทร์ ครู คศ.3
88 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201095 : บ้านปางไม้ นางสาวนัฐวรา  คุณโดน ครู
89 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201095 : บ้านปางไม้ ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ธร  ราษฎร์เจริญสุข ครู
90 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201094 : สามัคคีประชาสรรค์ เบญจมาภรณ์  บัตรสูงเนิน ธุรการ
91 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201094 : สามัคคีประชาสรรค์ ชณกฤติ  กิ่งธิญาวงศ์ ธุรการ
92 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201106 : บ้านโคกไม้งาม นายวิโรจน์  ยิ่งโสภา ครู
93 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201083 : บ้านสระตะเคียน พัชราภรณ์  รัตนวงษา
94 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201083 : บ้านสระตะเคียน ปิยะพงษ์  ชั่งเลื่อย ครูผู้ช่วย
95 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201085 : บ้านสันติสุข นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วมน ครู
96 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201086 : บ้านหนองใหญ่พัฒนา อนงค์ลักษณ์  บัดสูงเนิน ครูผู้ช่วย
97 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201086 : บ้านหนองใหญ่พัฒนา ชรินรัตน์  คำด้วง ครู คศ.1
98 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201096 : บ้านดอนแขวนประชานุกูล สุบรร  บุตรทะศรี ครู
99 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201098 : บ้านสุขไพบูลย์ ทรรศนีย์  ฉวยกระโทก ครู
100 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201099 : บ้านหนองขนาก นางสาวจุฑามาศ  วิศิษฏ์ชีวิน ครู
101 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201101 : บ้านหนองตะเข้-หนองตูม ธัญญารักษ์  ฤทธิ์ไธสง ครูผู้ช่วย
102 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201101 : บ้านหนองตะเข้-หนองตูม นางสาวน้ำอ้อย  สุรสีห์เรืองชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
103 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201102 : บ้านหน้ากลองวิทยา นางสาวอริศรา  สมถวิล ครูผู้ช่วย
104 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201102 : บ้านหน้ากลองวิทยา ฐปกรตรงศร  จงรัตน์กลาง ธุรการโรงเรียน
105 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201103 : สกัดนาควิทยา ปิตุพร  รักษ์แดง ครูธุรการ
106 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201104 : ชุมชนบ้านเสิงสาง นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201104 : ชุมชนบ้านเสิงสาง วิษุวัต  ใจตรง ครู
108 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201104 : ชุมชนบ้านเสิงสาง นฤมล  กรกระโทก ครู
109 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201105 : ท้าวสุรนารี(2521) อุดม  หาญนึก ครู ชำนาญการ
110 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201107 : บ้านสระประทีป นางกุลนิษฐ์นันท์  สังฆะทิพย์ ครู
111 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201108 : บ้านหนองไผ่ใหญ่ อุมาพร  พานทอง ธุรการโรงเรียน
112 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201108 : บ้านหนองไผ่ใหญ่ กานต์สิณี  พรมจันทร์ ธุรการโรงเรียน
113 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201108 : บ้านหนองไผ่ใหญ่ รำพันธุ์  ขาวเมืองน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201109 : บ้านหนองหลักศิลา สุณิสา  พิมพ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201109 : บ้านหนองหลักศิลา ปรารถนา  ชุ่มชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
116 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201110 : หนองไผ่วิทยา ณรงค์วิทย์  สังฆรัตน์ ครู
117 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201097 : บ้านประชาสันต์ น้ำฟ้า  เหล่าจันทร์อัน ครูธุรการ
118 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201093 : บ้านหนองหิน นายณัฏฐพล  แสงโชติ พนักงานราชการ
119 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201093 : บ้านหนองหิน ณัฐญา   ซึมกระโทก ครูชำนาญการ
120 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200737 : บ้านนางเหริญ ณัฐิยา  พจน์ฉิมพลี ครูธุรการ
121 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200742 : วัดหลุมข้าว นางสาวอุดมลักษณ์  กุเวสา ครูผู้ช่วย
122 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200742 : วัดหลุมข้าว สุพิศ  ปานสาลี ครู
123 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200742 : วัดหลุมข้าว พรพิศมัย  พรจะโปะ ครูธุรการ
124 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200680 : บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) นางสาวจันทัปปภา  อือศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200680 : บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) นางสาวพัชรวรินทร์  เพิ่มทวี พนักงานราชการ
126 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200682 : วัดศีรษะกระบือ พิรุฬห์อัมพร   ภูมคุ้มเพชร ครู
127 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200684 : บ้านหนองล้างช้าง สถิคย์  เคียนตะคุ ครู
128 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200673 : วัดมกุฎไทยาราม ศิริวรรณ  เลิศนา พนักงานราชการ
129 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200673 : วัดมกุฎไทยาราม นางสาวชญาน์นันท์  วัชระพงษ์เทพ ครูธุรการ
130 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200677 : หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วิจิตรา  ไชยจังหรีด ครู
131 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200677 : หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา จตุพงษ์   แสงชัยวรคุณ ครูผู้ช่วย
132 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200671 : ม่วงแก้ววิทยาคาร นายภิรมย์  ศรีปัญญาวุฒิ ครู
133 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200671 : ม่วงแก้ววิทยาคาร นายกรฤทธ์   ปิดตายัง ครู
134 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 : จตุคามวิทยาคม ศุภัครพงศ์  บัวผันสระน้อย ครูธุรการ
135 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 : จตุคามวิทยาคม นางจินตนา  โฉมจังหรีด ครู
136 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 : จตุคามวิทยาคม นายวีระ  โฉมจังหรีด ครู
137 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200679 : บ้านโกรกหว้า เขมิกา  ทานาศรี ครู
138 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200685 : วัดบ้านพร้าว นางสาวสุภาพร  เกษตรจังหรีด ธุรการ
139 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200687 : วัดไม้เสี่ยว ปรีดี  โสโป ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 : บ้านหนองผักไร พรหมเทพ  อุดมชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 : บ้านหนองผักไร ปุญญาพร  จาบตะขบ ครูผู้ช่วย
142 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200681 : บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) นายสมชาย  ใบดำรงศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200688 : ชุมชนบ้านตะขบ นันฑ์ทัชพร  อมรเสาวภาคย์ ครู
144 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200689 : บ้านเขาพญาปราบ ณัฐกฤตา  สินกิจจาทรัพย์ ธุรการ
145 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200690 : บ้านคลองสาริกา พัชราภรณ์  พัชราภรณ์ แปลกพรมราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
146 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200691 : บ้านน้อย นายอภิวัฒน์  ถาวร ครูผู้ช่วย
147 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200692 : บ้านบุหัวช้าง นางสาวปรียาภรณ์   เชียงเครือ ผูัอำนวยการโรงเรียน
148 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200692 : บ้านบุหัวช้าง นางสาวปรียาภรณ์   เชียงเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200693 : บ้านยางกระทุง สุกฤษฎิ์  บุญรอด ครู
150 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200693 : บ้านยางกระทุง นางสาวอรพินท์   ซอดอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200694 : ป่าไม้อุทิศ 2 นายเกษ  จันทร์โสม ครู
152 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200694 : ป่าไม้อุทิศ 2 นายธนายุทธ  ศิริอาจ ครู
153 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200695 : บ้านโคกสำราญ วรวุฒิ  ระไหวพรมราช ครู
154 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200696 : บ้านวังหิน ศศิประภา  พิมพ์ทองครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
155 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200696 : บ้านวังหิน เกศินี  สำเนากลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
156 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200697 : บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นางธนิตา  เผาะสูงเนิน เจ้าหน้าที่พัสดุ
157 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200698 : บ้านหนองตาด นางสุดาวดี  แคะสูงเนิน ครู คศ.2
158 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200698 : บ้านหนองตาด อรัญญา  ถนอมตะคุ ธุรการโรงเรียน
159 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200699 : บ้านหนองนมนาง สุดารัตน์  อุ่นคำ ธุรการโรงเรียน
160 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200700 : บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) นางฐานิดา  ภาพฉิมพลี ครู คศ.3
161 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200700 : บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัฒนชัย  พรหมสถิตย์ ครู
162 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200701 : ไผ่สีสุก เชิดศักดิ์  ค่อยจะโปะ ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200701 : ไผ่สีสุก นางสาวสุพรรณี  ทองจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200702 : อาจวิทยาคาร ปรารถนา  พจนสิทธิ์ ครู
165 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200706 : วังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายวารสา  จ่าพันดุง ครู
166 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200706 : วังวารีวนราษฎร์วัฒนา รัษฎากร  วันดี ธุรการโรงเรียน
167 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200707 : วัดพรหมราช วิวัฒน์  พุทธรักษา ครู
168 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200708 : วัดโพธิ์เมืองสามัคคี นางสาวกชกร  คล้ายเมืองปัก ครู คศ. 1
169 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200676 : สวนหมากสงเคราะห์ นางสาวจรรยาภรณ์  ทวนกิ่ง ครู
170 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200710 : ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) นางสาวพยอม   บอนขุนทด ครู
171 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200712 : บ้านพันธ์สงวน อุษณิษา  ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200712 : บ้านพันธ์สงวน นายมหัสวิน  ปกรณ์สุธิมนต์ ธุรการ
173 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200713 : บ้านหนองหญ้าขาว นายอัครวินท์  โสดาปัดชา ครูผู้ช่วย
174 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200714 : บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง นายสมเกียรติ  คงวัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200715 : แหลมรวกบำรุง นายมหัสวิน  ปกรณ์สุธิมนต์ ธุรการ
176 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200715 : แหลมรวกบำรุง สายพิน  ศรีพล พนักงานราชการ
177 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200739 : วัดโคกสระน้อย ศุภสิฎฐ์  พันธ์สระน้อย พนักงานราชการ
178 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200672 : วัดทุ่งจาน นายบุญสืบ  โสรัสสะ ครู
179 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200672 : วัดทุ่งจาน อรทัย  ธงภักดิ์ ครู
180 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200672 : วัดทุ่งจาน นางสาวเอมมิกา   ทองพรมราช ครูธุรการ
181 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200674 : วัดม่วง มินตรา  ค้วนสมบุญ ธุรการโรงเรียน
182 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200674 : วัดม่วง จารึก  จันทรมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ
183 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200675 : วัดหงษ์ พัทน์นลิน  ฉิมรักแก้ว ครูผู้ช่วย
184 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200675 : วัดหงษ์ ธนิดา  เจริญพจน์ ครู
185 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200724 : บ้านกลาง นางสุรินดา  พลสว่าง ครู
186 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200726 : บ้านบ่อปลา อรกานต์  งาเมืองปัก ธุรการ
187 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200726 : บ้านบ่อปลา กันตพงศ์  กันอินต๊ะ ครู
188 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200730 : รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) ธัญชนก  ไชยหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200723 : หนองนกเขียนสามัคคี สุชาดา  สุทธิสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
190 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200723 : หนองนกเขียนสามัคคี พินิจ  โคตะมะ ครูผู้ช่วย
191 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200719 : บ้านโนนแดง เปรมปวีร์  ชาญวิทยาณัฏฐ์ พนักงานราชการ
192 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200719 : บ้านโนนแดง อรวรรณ  กลั่นกิ่ง ครูผู้ช่วย
193 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200720 : บ้านหนองกก จุไรรัตน์  วอนพรมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก
194 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200722 : บ้านหลุมเงิน นางสาววรรวิศา  คำปัน ครูผู้ช่วย
195 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200722 : บ้านหลุมเงิน บุญฑิดา  หมื่นเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
196 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200716 : ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร จิรวัฒน์  ทิมังกูร ครู
197 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200716 : ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร นางสาวอรพรรณ  สุขใย ครู
198 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200717 : บ้านเมืองปักสามัคคี เหมราช  จิระสุโข ครู
199 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200711 : บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) รุ่งนภา  บัวตะคุ ครูธุรการ
200 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200725 : บ้านคลองซับน้อยสามัคคี สุจิตรา  บัณฑิตย์ ครูผู้ช่วย
201 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200729 : บ้านวังตะเคียน นางยุวดี  มาเสถียร ครู
202 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200727 : บ้านพัดทะเล สุภนัส  สิทธิเสนา ครูผู้ช่วย
203 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200728 : บ้านลำนางแก้ว พนอ  สวยปาน ครู
204 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200728 : บ้านลำนางแก้ว นายธีรวัฒน์  แนบฉิมพลี ธุรการโรงเรียน
205 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200731 : บ้านเก่าปอแดง สายฝน  จัดผักแว่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200731 : บ้านเก่าปอแดง นางศิริลักษณ์  ราชปัก ครู ชำนาญการพิเศษ
207 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200732 : บ้านขี้เหล็ก กนกวรรณ  โชติกิ่ง ธุรการ
208 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200733 : บ้านคลองเตย น.ส.อัญชลี  สัพจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
209 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200734 : บ้านโป่งสามัคคี วรรณพร  พรพิทักษ์สกุล ธุรการ
210 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200740 : วัดโพธินิมิตร ธัญญารัตน์  ผ่องนานารถ ครู
211 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200735 : บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) นางสาวสาทร  เอิบกิ่ง ธุรการโรงเรียน
212 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200736 : สะแกราชวิทยาคม ปริญญา  วาเสนัง ครูผู้ช่วย
213 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200743 : วัดใหม่สำโรง สุปราณี  พิรักษา ครูผู้ช่วย
214 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200743 : วัดใหม่สำโรง นายกฤชธนา  ผึ่งตะขบ ครู
215 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200738 : หนองประดู่ นายสิทธิโชค  บุญภาสน์ ครู
216 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 : วัดโพนทราย นายสุรินทร์  สงฆ์สระน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
217 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 : วัดโพนทราย ฐาปนี  มันสาบุญ 14.6442
218 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 : วัดโพนทราย นางสาวสุดารัตน์  ชื่นสระน้อย ครูผู้ชวย
219 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200709 : หนองชุมแสงศรัทธาคาร นางสาวกาญจนา  สายตะคุ ธุรการ
220 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200704 : บ้านพุปลาไหล นางวัณฏ์กุลพัทธ์  พินิจนอก ครู
221 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200705 : บ้านหนองโดน ศศิพิมพ์  บัวผัน ครู
222 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200705 : บ้านหนองโดน พักตรา  อิสเรสรังสรรค์ ครู
223 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200705 : บ้านหนองโดน ธนิตา  เขียนสระน้อย ธุรการโรงเรียน
224 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200703 : บ้านปลายดาบ นายสันติ  นารถสมบูรณ์ ครู
225 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201193 : บ้านไทยสามัคคี นายมาธุสรณ์  ใจแน่น ครูผู้ช่วย
226 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201195 : บ้านบุไผ่ นายอานันท์  บำเหน็จ ครู
227 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201195 : บ้านบุไผ่ อาทิตยา  กงศรี ครู
228 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201209 : บ้านคลองกุ่ม ขจรเกียรติ  สีทาน้อย ครู
229 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201209 : บ้านคลองกุ่ม ธูปทอง  วรเท่า ครูผู้ช่วย
230 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201210 : บ้านคลองหินร่อง มาลีรัตน์  ทองงาม ครู
231 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201212 : บ้านระเริง นายชยาพล  ความดี ครู
232 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201212 : บ้านระเริง ปริฉัตร  สัจจา ครู
233 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201213 : บ้านหนองไม้สัก ทรงกรด  น้อยยะ ครู
234 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201213 : บ้านหนองไม้สัก สุกัญญา  ยอสูงเนิน ครูผู้ช่วย
235 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201214 : บ้านไทรงาม สุพรรษา  ทรงศิล ธุรการโรงเรียน
236 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201214 : บ้านไทรงาม นายภูวไนย  ชิดเมืองปัก ครู
237 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201191 : บ้านคลองทุเรียน นางสาวธรีสตรี  ศรีประยงค์ ครู
238 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201191 : บ้านคลองทุเรียน เพียงบุญ  ดำรงเธียรกุล ครู
239 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201192 : บ้านคลองบง ชัชดาพร  ปานโหน่ง ครู
240 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201196 : บ้านศาลเจ้าพ่อ สายสุณีย์  แสงก่ำ ครู ชำนาญการ
241 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201196 : บ้านศาลเจ้าพ่อ อรอนงค์  องอาจ ครูธุรการโรงเรียน
242 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201185 : บ้านซับไทรทอง ทวีศักดิ์  แก้วสมปอง ครู
243 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201185 : บ้านซับไทรทอง นันธนี  ฝายจะโปะ ธุรการ
244 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201186 : บ้านน้ำซับ พรเทพ  สิมวิเศษ ธุรการ
245 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201186 : บ้านน้ำซับ นายวสกร  วิทยากาญจน์ ครูธุรการ
246 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201188 : บ้านบุตะโก นายทองพูน  ฉ่ำสระน้อย ครู
247 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201190 : บ้านคลองทราย อาทิตย์  เจริญรัมย์ ธุรการโรงเรียน
248 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201197 : เจียรวนนท์อุทิศ 2 วิภาภรภรณ์  คำหงษา ครูผู้ช่วย
249 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201198 : บ้านคลองใบพัด นายณัฏฐนันท์  เอี่ยมสอาด ครูผู้ช่วย
250 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201199 : บ้านคลองสะท้อน วาสนา  บุญนาที ครู
251 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201200 : บ้านท่าวังไทรสามัคคี วรัชยา  ยิ้มแย้ม ครู
252 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201200 : บ้านท่าวังไทรสามัคคี นายสุริโย  แดนไธสง ครู
253 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 : บ้านวังหมี ปัญญา  บัวใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
254 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 : บ้านวังหมี ไพโรจน์  เสียงหวาน ครู คศ 3
255 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 : บ้านวังหมี เกวลิน   ล้อรัตนประเสริฐ ครูผู้ช่วย
256 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201184 : บ้านโคกสันติสุข กฤษฎา  เจตน์จำนงค์ ครู
257 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201184 : บ้านโคกสันติสุข จิตรลัดดา  วงศ์พรพัต ครู คศ.1
258 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201187 : บ้านโนนสาวเอ้ มนัฐยา  โสวันนา ครูผู้ช่วย
259 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201187 : บ้านโนนสาวเอ้ มะลิวัลย์  ศิริธรรม ครู
260 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201194 : บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) พลอย  ปลิงกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
261 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201194 : บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) นางสาวทิพย์สุดา  พลศรี ครูผู้ช่วย
262 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201194 : บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) ธนพงศ์  โรจนไพศาล ครูผู้ช่วย
263 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 : บ้านซับเต่า สุทธิดา  ด้วงรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว
264 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201203 : บ้านโนนเหลื่อม นางเพ็ญจันทร์  สะโมสูงเนิน เจ้าหน้าที่พัสดุ
265 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201203 : บ้านโนนเหลื่อม นางสาวจุรีพร  แรมสระน้อย ครูผู้ช่วย
266 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201204 : ด่านอุดมวิทยา นางพิศมัย  ฉายขุนทด ครู
267 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 : บ้านบะใหญ่ มณีรัตน์  ชิดกระโทก ครูธุรการ
268 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 : บ้านบะใหญ่ นิศมา  ยุระวงศ์ ครู คศ.3
269 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201206 : บ้านวังน้ำเขียว ณัฏฐา  แอบกิ่ง ครูธุรการโรงเรียร
270 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201207 : บ้านหนองแวง นางสาวณัฐนิชา  ทาพงษ์ ครู
271 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201207 : บ้านหนองแวง ยอดธิดา  บำเพ็ญชอบ ครู
272 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201208 : บ้านหนองโสมง นายชวภณ  พานเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
273 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201208 : บ้านหนองโสมง คมสัน  จันทร์สระน้อย ครูธุรการ