รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200150 : บ้านโกรกสำโรง นางอริสศรา  นารีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200150 : บ้านโกรกสำโรง นายไพบูลย์  เริงฤทธิ์ ครู
3 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200152 : บ้านไชยวาล นุจรินทร์  ช่วงครบุรี ครูผู้ช่วย
4 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200152 : บ้านไชยวาล นายเกียรติศักดิ์  โจทครบุรี ครู
5 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200153 : บ้านดอนแสนสุข นางนวลน้อย  แก้วศรี ครู คศ.1
6 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200153 : บ้านดอนแสนสุข รัตนา  การเรียน ธุรการ
7 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200155 : บ้านหนองต้อ นางสำเนียง  กิ่งกาญจน์เจริญ ครู
8 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200156 : บ้านหนองใหญ่ ประภาส  ดิษฐ์เจริญ ครู
9 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200156 : บ้านหนองใหญ่ นางศุภลักษณ์  คลอดทองเพ็ชร ครู
10 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200157 : บ้านใหญ่ นายชลอ  พร่องครบุรี ธุรการโรงเรียนบ้านใหญ่
11 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200154 : บ้านสระผักโพด ศิริวัฒน์  เสาว์กระโทก ครู
12 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200176 : บ้านซับก้านเหลือง ฐิติกานต์  สุมขุนทด ครู
13 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200176 : บ้านซับก้านเหลือง นางสาวพิมพ์ชนก  บรรจงปรุ ครู
14 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200177 : บ้านหนองโสน ชนะ  เตยดอน ครู
15 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200178 : บ้านหนองหว้าประชาอาสา สุทธิดล  หอมแสง ครู
16 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200151 : บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วชิราพันธ์  หน่างเกษม ครู
17 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200138 : บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม จันทะนา  ชาญนอก ครู
18 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200138 : บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม นางสาวโชติภัทร  เพียโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
19 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200139 : บ้านโคกใบบัว เกรียงศักดิ์  แอมกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200139 : บ้านโคกใบบัว นายบรรดิษฐ์  เทียนเทศ ครูผู้ช่วย
21 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200142 : บ้านมาบกราด อธิราช  ศรีหอม ครูผู้ช่วย
22 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200142 : บ้านมาบกราด นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์ ครู
23 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200144 : บ้านตะกุดโนนระเวียง นางสาวโสภา  ผลึกรุ่งโรจน์ ครูผู้ช่วย
24 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200144 : บ้านตะกุดโนนระเวียง นิธิศศักดิ์  พิศิลป์ ครู
25 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200144 : บ้านตะกุดโนนระเวียง นางกรองแก้ว   พักกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200147 : บ้านหนองโบสถ์ นางสาวสุดารัตน์  หอกกระโทก ครู
27 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200146 : บ้านไผ่ นางมะลิวัลย์  แอมกระโทก ครู
28 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200174 : ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) ศศิประภา  ฉัตรสุวรรณ ธุรการ
29 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200174 : ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) ศิรินภา  หวังร่วมกลาง ครู
30 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200174 : ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) ศราฤทธิ์  ฤทธิ์กลาง ครู
31 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200175 : บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) จินตหรา  สายแวว ครู
32 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200175 : บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) จุรีรัตน์  ทัดกลาง ครูผู้ช่วย
33 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200173 : จอมทองวิทยา ปอศรัณย์  แก้วกล่ำ ครู
34 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200173 : จอมทองวิทยา อานุภาพ  พิเชฐชัยกุล ครู
35 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200148 : บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด นายสนธยา   รักษ์กระโทก พนักงานราชการ
36 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200140 : บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) นายวินัย  สุทธิรักษ์สกุล ครู
37 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200140 : บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) นายเอกอรรถ  ถูกหมาย ครู
38 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200141 : บ้านทุ่งแขวน สกลชัย  เจริญทรัพยาานันท์ ครู
39 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200141 : บ้านทุ่งแขวน ชุติกาญจน์  ธรรมบุตร ครูผู้ช่วย
40 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200170 : บ้านพนาหนองหิน ชไมพร  ยศกลาง ครู
41 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200170 : บ้านพนาหนองหิน ปฐมพงษ์  น้อยหนูจตุรัส ธุรการโรงเรียน
42 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200170 : บ้านพนาหนองหิน ทิวพร  เลือดกระโทก ครู
43 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200171 : บ้านหนองรัง เบญจวรรณ  ทองไชย ครู
44 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200171 : บ้านหนองรัง ณัฐรดา  เสวกานันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
45 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200171 : บ้านหนองรัง นางสาวพนาวัน  พิกุลทอง ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200168 : บ้านแชะ ฉัตฑริกา  สุขกระโทก ธุรการ
47 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200168 : บ้านแชะ นายพงษ์สิทธิ์  สาธุรัมย์ ครู
48 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200169 : บ้านดอนกรูด อุบลศิริ  พูนสำโรง ครู
49 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200169 : บ้านดอนกรูด พนิดา  ดำกฤษฎา ครู
50 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200135 : บ้านหนองตะแบก อรชุน  เลือดกระโทก ครู
51 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200135 : บ้านหนองตะแบก นุชจรินทร์  แก้วอาจ ธุรการ
52 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200130 : บ้านเทพนิมิต นายชำนาญ  ยอดผักแว่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
53 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200130 : บ้านเทพนิมิต นางสาวนวรัตน์  ยอดผักแว่น ธุรการโรงเรียน
54 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200143 : บ้านซับสะเดา สุวรรณา  รักษ์มณี ครู
55 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200143 : บ้านซับสะเดา ฐาปนี  สมันกลาง ครูอัตราจ้าง
56 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200143 : บ้านซับสะเดา นางสาวลักขณา  ดวงวรรณลี ครู
57 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200145 : บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง siripan  chutimuntanon ครู
58 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200137 : ครบุรีวิทยา นายอุทัย  คำสีหา ครู
59 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200137 : ครบุรีวิทยา ธวัชชัย  เสยกระโทก ครู
60 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200137 : ครบุรีวิทยา จินตนา  สถิรวิวัฒน์ ครู
61 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200149 : บ้านอังโกน-ห้วยทราย ศักดิ์  แววจะบก ครู
62 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200158 : บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) สุกัญญา  เฉียงพิมาย ธุรการโรงเรียน
63 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200158 : บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) ชูเกียรติ  ซื่อสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200159 : บ้านบุยายแลบ นางสาวสมัย  รวมครบุรี ครู
65 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200159 : บ้านบุยายแลบ นางสาวภัสสร  รุ่มเจริญ ครูผู้ช่วย
66 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200161 : บ้านมาบตะโกเอน นายธัชกร  ธนาวุฒิพรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200161 : บ้านมาบตะโกเอน อุกฤษฏ์  ปะตังถาโต ครูผู้ช่วย
68 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200161 : บ้านมาบตะโกเอน นายสันติ  จันจำปา ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200161 : บ้านมาบตะโกเอน ปรเมศ  กองสมบัติ ครู
70 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200164 : บ้านหนองสองห้อง นางสมปอง   พิพิธภัณฑ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
71 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200164 : บ้านหนองสองห้อง นางพิมพ์ชนก   จำนงประโคน ครู
72 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200136 : บ้านหนองไทร พยม  เกษตรวัชรสิทธา เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200136 : บ้านหนองไทร วันเฉลิม  ไชยพุฒ ครู
74 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200129 : บ้านทรัพย์เจริญ นันทวัฒน์  พองชัยภูมิ ครู
75 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200129 : บ้านทรัพย์เจริญ นางสุภาพร  พักกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200129 : บ้านทรัพย์เจริญ เบญจภรณ์  แฝงผักแว่น ครู
77 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200131 : บ้านโปร่งสนวน ธวัชชัย  ไชยพุฒ ครู
78 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200131 : บ้านโปร่งสนวน สุกัญญา  น้อยศรี พนักงานราชการ
79 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200131 : บ้านโปร่งสนวน สิริรัตน์   บุญพูล ครูผู้ช่วย
80 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200131 : บ้านโปร่งสนวน ศานิต  แป้นสันเทียะ ธุรการ
81 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200132 : บ้านไร่แหลมทอง วรินทร  มุ่งจองกลางกุล ครู
82 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200132 : บ้านไร่แหลมทอง จันทร์จิรา  เลิศขุนทด ครูผู้ช่วย
83 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200132 : บ้านไร่แหลมทอง นายทรงวุฒิ  พัลวัฒน์ พนักงานราชการ
84 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200133 : บ้านลำเพียก อมรรัตน์  ธนารักษ์ ครู
85 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200134 : บ้านหนองแคทราย เก้าทิพย์   ดำครบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200134 : บ้านหนองแคทราย ขวัญชัย  เรืองกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200160 : บ้านบุหว้าสามัคคี กนกวรรณ  บรรดาศักดิ์ ครู ค.ศ.3
88 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200160 : บ้านบุหว้าสามัคคี นพปฎล  ทับศรี ครู
89 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200165 : บ้านหนองหินโคน ฉัตรดนัย  ศรีสา ครูผู้ช่วย
90 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200165 : บ้านหนองหินโคน นางสาวพรรณทิภา  หนูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
91 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200165 : บ้านหนองหินโคน กิติศักดิ์  ภูมิพันธุ์ ครู
92 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200162 : บ้านสระว่านพระยา ธีรเจต  เพ็ญเดิมพันธ์ ครูชำนาญการ
93 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200162 : บ้านสระว่านพระยา นางสาวสิรภัทร  ถุงจอหอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200162 : บ้านสระว่านพระยา นายทศพล  แสนเจ๊ก ครู
95 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200163 : บ้านหนองเมา ชนวัฒน์  พัชรวงศ์สกุล ครู
96 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200163 : บ้านหนองเมา ว่าที่ร.ต.เศรษฐี  เจริญการ ครู
97 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200166 : ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ เทพพิทักษ์  อักษรสว่างพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200166 : ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ เกษรา  อินจันทึก ครู
99 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200167 : บ้านโคกสะอาด เกียรติกูล  เฉียดพรมราช ครูอัตราจ้าง
100 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200167 : บ้านโคกสะอาด นางสาวจุรีรัตน์  สุชนกุล ครู
101 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200172 : บ้านหนองเสือบอง นางสาววรัทยา  ลำเภาพันธ์ ครู
102 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201078 : บ้านกุดโบสถ์ นายนวธนา  ศิลาน้ำเงิน ครู
103 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201079 : บ้านโคกโจด นางสาวกัลยา  ทวนไธสง ครูผู้ช่วย
104 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201079 : บ้านโคกโจด aung  นางสาวอังคณา จงสุขกลาง ครู
105 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201080 : บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก นายประมวล  นาคพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
106 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201080 : บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สุรีมาศ  ย่อยกระโทก ครู
107 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201080 : บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก นายวรชัย  นนทะวิชัย ครู
108 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201080 : บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก นางสาวอุษณี  ส่งศรี ครู
109 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201081 : บ้านท่าเยี่ยม จิราภร  พูนกระโทก ครู
110 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201081 : บ้านท่าเยี่ยม นางสาวสิริพร  บำรุงเกาะ ครู
111 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201082 : บ้านสมบัติเจริญ จิราวรรณ   โคประโคน ครูผู้ช่วย
112 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201082 : บ้านสมบัติเจริญ นายมาณัฐพล  อุปวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
113 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201082 : บ้านสมบัติเจริญ นางสาวเพ็ญพิชญา  ภูกิ่งแก้ว ครู ค.ศ. 1
114 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201082 : บ้านสมบัติเจริญ นายอนุวัฒน์  บรรดาศักดิ์ ครู
115 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201082 : บ้านสมบัติเจริญ ศตวรรษ  เลยกระโทก ครู
116 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201084 : บ้านหนองสนวน แสงอรุณ  สืบเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ
117 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201084 : บ้านหนองสนวน บุญช่วย  ระวิงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
118 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201100 : บ้านหนองแดง นายอนุพงษ์  แก้วดี ครูผู้ช่วย
119 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201100 : บ้านหนองแดง ยืนยง  แก้วระวัง ครู
120 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201087 : บ้านโนนสมบูรณ์ สมฤดี  ใจเสือกุล ครู
121 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201087 : บ้านโนนสมบูรณ์ ชลิต  พิมพ์ทองหลาง ครูผู้ช่วย
122 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201087 : บ้านโนนสมบูรณ์ นางสมศิล  สิทธินอก ครู ชำนาญการพิเศษ
123 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201088 : บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ นายเปรมศิริ  อุปวงศ์ ครู
124 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201088 : บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ จินทภา  ขันธะหัตถ์ ครู
125 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201088 : บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ นายประเสริฐชัย  ลาภสกุลธนโชติ ครูผู้ช่วย
126 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201090 : บ้านราษฎร์สามัคคี นางธิดา  เถียนหนู ครูชำนาญการ
127 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201090 : บ้านราษฎร์สามัคคี เบญจพร  ทองสัมฤทธิ์ ครู
128 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201089 : บ้านราษฎร์พัฒนา นางทิตยาพร  ปลอดกระโทก ครู คศ.3
129 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201091 : บ้านลำไซกง นายวีรยุทธ  ปะกัง ธุรการโรงเรียน
130 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201091 : บ้านลำไซกง นายกมล  ทบผา ครู คศ.1
131 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201092 : ตะแบกวิทยา นางชนาภัทร   กลองจันทร์ ครู คศ.3
132 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201092 : ตะแบกวิทยา สาวิตรี  ช่องงาม ครูผู้ช่วย
133 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201095 : บ้านปางไม้ จิดาภา  หรรษาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
134 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201095 : บ้านปางไม้ นางสาวนัฐวรา  คุณโดน ครู
135 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201094 : สามัคคีประชาสรรค์ เบญจมาภรณ์  บัตรสูงเนิน ธุรการ
136 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201094 : สามัคคีประชาสรรค์ ชณกฤติ  กิ่งธิญาวงศ์ ธุรการ
137 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201094 : สามัคคีประชาสรรค์ เบญจมาภรณ์  บัตรสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201106 : บ้านโคกไม้งาม นางสาวหทัยรัตน์  เพ็ชรนนอก ครู
139 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201106 : บ้านโคกไม้งาม นายวิโรจน์  ยิ่งโสภา ครู
140 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201083 : บ้านสระตะเคียน พัชราภรณ์  รัตนวงษา
141 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201083 : บ้านสระตะเคียน ปิยะพงษ์  ชั่งเลื่อย ครูผู้ช่วย
142 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201085 : บ้านสันติสุข ปิยนุช  เวชสัสถ์ ครู
143 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201085 : บ้านสันติสุข นายวิษณุกร  งามกระบวน ครู
144 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201086 : บ้านหนองใหญ่พัฒนา ศิริภา  นามประสพ ครู
145 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201086 : บ้านหนองใหญ่พัฒนา ชรินรัตน์  คำด้วง ครู คศ.1
146 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201096 : บ้านดอนแขวนประชานุกูล สุบรร  บุตรทะศรี ครู
147 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201098 : บ้านสุขไพบูลย์ ทรรศนีย์  ฉวยกระโทก ครู
148 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201098 : บ้านสุขไพบูลย์ นายสายัณห์  เดชนอก ครู
149 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201099 : บ้านหนองขนาก นางสาวจุฑามาศ  วิศิษฏ์ชีวิน ครู
150 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201101 : บ้านหนองตะเข้-หนองตูม นางสาวน้ำอ้อย  สุรสีห์เรืองชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
151 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201101 : บ้านหนองตะเข้-หนองตูม ธัญญารักษ์  ฤทธิ์ไธสง ครูผู้ช่วย
152 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201102 : บ้านหน้ากลองวิทยา ฐปกรตรงศร  จงรัตน์กลาง ธุรการโรงเรียน
153 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201103 : สกัดนาควิทยา นางสาวนริศรา   โพธิ์ขำ ครู
154 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201104 : ชุมชนบ้านเสิงสาง นฤมล  กรกระโทก ครู
155 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201104 : ชุมชนบ้านเสิงสาง นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ
156 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201105 : ท้าวสุรนารี(2521) อุดม  หาญนึก ครู ชำนาญการ
157 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201107 : บ้านสระประทีป กฤษฎาพร  นันท์บุญส่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201107 : บ้านสระประทีป นางกุลนิษฐ์นันท์  สังฆะทิพย์ ครู
159 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201108 : บ้านหนองไผ่ใหญ่ กานต์สิณี  พรมจันทร์ ธุรการโรงเรียน
160 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201108 : บ้านหนองไผ่ใหญ่ รำพันธุ์  ขาวเมืองน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
161 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201108 : บ้านหนองไผ่ใหญ่ อุมาพร  พานทอง ธุรการโรงเรียน
162 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201109 : บ้านหนองหลักศิลา สุณิสา  พิมพ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201110 : หนองไผ่วิทยา ณรงค์วิทย์  สังฆรัตน์ ครู
164 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201097 : บ้านประชาสันต์ ปิตุพร  รักษ์แดง ครูธุรการ
165 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201097 : บ้านประชาสันต์ ทองคำ  พุทโมกข์ ครู
166 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201093 : บ้านหนองหิน ณัฐญา   ซึมกระโทก ครูชำนาญการ
167 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200737 : บ้านนางเหริญ นางพันธ์ศรี  แฟ้นประโคน ครู
168 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200737 : บ้านนางเหริญ ณัฐิยา  พจน์ฉิมพลี ครูธุรการ
169 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200742 : วัดหลุมข้าว สุพิศ  ปานสาลี ครู
170 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200742 : วัดหลุมข้าว พรพิศมัย  พรจะโปะ ครูธุรการ
171 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200742 : วัดหลุมข้าว นางสาวอุดมลักษณ์  กุเวสา ครูผู้ช่วย
172 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200680 : บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) นางสาวจันทัปปภา  อือศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
173 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200680 : บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) นางสาวพัชรวรินทร์  เพิ่มทวี พนักงานราชการ
174 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200680 : บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สิทธิศักดิ์  ทางไธสง ครู
175 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200682 : วัดศีรษะกระบือ พิรุฬห์อัมพร   ภูมคุ้มเพชร ครู
176 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200684 : บ้านหนองล้างช้าง สถิคย์  เคียนตะคุ ครู
177 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200673 : วัดมกุฎไทยาราม นายศิริพงษ์  แสงกงพลี ครู
178 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200673 : วัดมกุฎไทยาราม ศิริวรรณ  เลิศนา พนักงานราชการ
179 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200673 : วัดมกุฎไทยาราม น.ส.จุรีพร  สมพงษ์ ครู
180 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200673 : วัดมกุฎไทยาราม นางสาวชญาน์นันท์  วัชระพงษ์เทพ ครูธุรการ
181 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200677 : หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา พัชรกันย์  สิริรุ่งอนันต์ ครู
182 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200677 : หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา นายวรินทร  จิตชู เจ้าหน้าที่ธุรการ
183 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200677 : หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา วิจิตรา  ไชยจังหรีด ครู
184 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200671 : ม่วงแก้ววิทยาคาร นายภิรมย์  ศรีปัญญาวุฒิ ครู
185 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200671 : ม่วงแก้ววิทยาคาร นายกรฤทธ์   ปิดตายัง ครู
186 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 : จตุคามวิทยาคม ศุภัครพงศ์  บัวผันสระน้อย ครูธุรการ
187 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 : จตุคามวิทยาคม นายวีระ  โฉมจังหรีด ครู
188 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 : จตุคามวิทยาคม นางจินตนา  โฉมจังหรีด ครู
189 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200679 : บ้านโกรกหว้า เขมิกา  ทานาศรี ครู
190 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200679 : บ้านโกรกหว้า นายรัฐภูมิ  คะเลรัมย์ ครู
191 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200685 : วัดบ้านพร้าว นางเบญจากาญจน์   นามแก้ว ครู
192 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200685 : วัดบ้านพร้าว เกียรติพงษ์  ชาวบัวใหญ่ ครู
193 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200687 : วัดไม้เสี่ยว พรรณี  พิรักษา ธุรการ
194 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200687 : วัดไม้เสี่ยว ปรีดี  โสโป ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 : บ้านหนองผักไร ปุญญาพร  จาบตะขบ ครูผู้ช่วย
196 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 : บ้านหนองผักไร นายบุญสืบ  โสรัสสะ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
197 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 : บ้านหนองผักไร พรหมเทพ  อุดมชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 : บ้านหนองผักไร นางธรรมรัตน์  รัตนกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 : บ้านหนองผักไร นายนรินทร์   หูทอง พนักงานราชการ
200 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200681 : บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) นายสมชาย  ใบดำรงศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
201 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200688 : ชุมชนบ้านตะขบ นันฑ์ทัชพร  อมรเสาวภาคย์ ครู
202 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200688 : ชุมชนบ้านตะขบ นายธวัชชัย  เหลืองโอฬาร ครูชำนาญการ
203 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200689 : บ้านเขาพญาปราบ ณัฐกฤตา  สินกิจจาทรัพย์ ธุรการ
204 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200690 : บ้านคลองสาริกา พัชราภรณ์  พัชราภรณ์ แปลกพรมราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
205 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200691 : บ้านน้อย นายอภิวัฒน์  ถาวร ครูผู้ช่วย
206 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200692 : บ้านบุหัวช้าง นางสาวปรียาภรณ์   เชียงเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
207 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200692 : บ้านบุหัวช้าง นางสาวนิชาพร  รัฐสมุทร ครู
208 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200693 : บ้านยางกระทุง สุกฤษฎิ์  บุญรอด ครู
209 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200694 : ป่าไม้อุทิศ 2 นายเกษ  จันทร์โสม ครู
210 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200694 : ป่าไม้อุทิศ 2 นายจีระศักดิ์  บริสุทธิ์ ครู
211 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200695 : บ้านโคกสำราญ วรวุฒิ  ระไหวพรมราช ครู
212 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200696 : บ้านวังหิน เกศินี  สำเนากลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
213 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200696 : บ้านวังหิน ศศิประภา  พิมพ์ทองครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
214 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200697 : บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นายจำนงค์   พรขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ
215 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200697 : บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นางธนิตา  เผาะสูงเนิน เจ้าหน้าที่พัสดุ
216 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200698 : บ้านหนองตาด อรัญญา  ถนอมตะคุ ธุรการโรงเรียน
217 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200698 : บ้านหนองตาด นางสุดาวดี  แคะสูงเนิน ครู คศ.2
218 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200699 : บ้านหนองนมนาง นายสุวิทย์  บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนมนาง
219 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200699 : บ้านหนองนมนาง จรินทร  พาพรมราช ธุรการ
220 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200700 : บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) นางฐานิดา  ภาพฉิมพลี ครู คศ.3
221 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200700 : บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) วัฒนชัย  พรหมสถิตย์ ครู
222 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200701 : ไผ่สีสุก เชิดศักดิ์  ค่อยจะโปะ ครูชำนาญการพิเศษ
223 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200702 : อาจวิทยาคาร กิ่งฟ้า  เกตุชาญสิริ ครู
224 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200702 : อาจวิทยาคาร ปรารถนา  พจนสิทธิ์ ครู
225 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200706 : วังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายวารสา  จ่าพันดุง ครู
226 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200706 : วังวารีวนราษฎร์วัฒนา รัษฎากร  วันดี ธุรการโรงเรียน
227 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200707 : วัดพรหมราช วิวัฒน์  พุทธรักษา ครู
228 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200708 : วัดโพธิ์เมืองสามัคคี ธนพล  รอบคอบพรมราช ธุรการ
229 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200708 : วัดโพธิ์เมืองสามัคคี นางสาวกนกอร  เขตกระโทก ครู
230 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200708 : วัดโพธิ์เมืองสามัคคี นางสาวกชกร  คล้ายเมืองปัก ครูผู้ช่วย
231 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200708 : วัดโพธิ์เมืองสามัคคี สุพรรณี  ทองจะโปะ ธุรการ
232 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200676 : สวนหมากสงเคราะห์ นางสาวจรรยาภรณ์  ทวนกิ่ง ครู
233 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200710 : ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) นางสาวพยอม   บอนขุนทด ครู
234 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200712 : บ้านพันธ์สงวน อุษณิษา  ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
235 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200712 : บ้านพันธ์สงวน นายมหัสวิน  ปกรณ์สุธิมนต์ ธุรการโรงเรียน
236 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200713 : บ้านหนองหญ้าขาว ศิริวัลย์  สุวรรณศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
237 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200713 : บ้านหนองหญ้าขาว นางสาวสุภาพร   บุพโต ผู้อำนวยการโรงเรียน
238 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200713 : บ้านหนองหญ้าขาว นายอัครวินท์  โสดาปัดชา ครูผู้ช่วย
239 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200714 : บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง นายสมเกียรติ  คงวัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ
240 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200715 : แหลมรวกบำรุง นายมหัสวิน  ปกรณ์สุธิมนต์ ธุรการ
241 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200715 : แหลมรวกบำรุง สายพิน  ศรีพล พนักงานราชการ
242 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200739 : วัดโคกสระน้อย เสาวรส  ในพรมราช เจ้าหน้าที่ธุรการ
243 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200672 : วัดทุ่งจาน นางสาวเอมมิกา   ทองพรมราช ครูธุรการ
244 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200672 : วัดทุ่งจาน อรทัย  ธงภักดิ์ ครู
245 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200674 : วัดม่วง จำเนียร  รัตนฉิมพลี ครูชำนาญการพิเศษ
246 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200674 : วัดม่วง จารึก  จันทรมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ
247 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200674 : วัดม่วง มินตรา  ค้วนสมบุญ ธุรการโรงเรียน
248 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200674 : วัดม่วง ภิรมย์  เข็มพุดซา ผู้อำนวยการ
249 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200675 : วัดหงษ์ ธนิดา  เจริญพจน์ ครู
250 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200675 : วัดหงษ์ พัทน์นลิน  ฉิมรักแก้ว ครูผู้ช่วย
251 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200724 : บ้านกลาง นางสุรินดา   พลสว่าง ครู
252 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200724 : บ้านกลาง นางสาวจริยาวดี  ช่องฉิมพลี ครู
253 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200724 : บ้านกลาง นราวิชญ์   ดีหมื่นไวย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
254 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200726 : บ้านบ่อปลา Suttipun  Chantaku ครู
255 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200726 : บ้านบ่อปลา กันตพงศ์  กันอินต๊ะ ครู
256 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200730 : รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) อรกานต์  งาเมืองปัก ธุรการ
257 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200723 : หนองนกเขียนสามัคคี สุชาดา  สุทธิสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
258 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200723 : หนองนกเขียนสามัคคี พินิจ  โคตะมะ ครูผู้ช่วย
259 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200719 : บ้านโนนแดง เปรมปวีร์  ชาญวิทยาณัฏฐ์ พนักงานราชการ
260 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200719 : บ้านโนนแดง นายสุบรรณ  พระเดชกิ่ง ครู
261 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200719 : บ้านโนนแดง นายสุบรรณ  พระเดชกิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ
262 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200719 : บ้านโนนแดง อรวรรณ  กลั่นกิ่ง ครูผู้ช่วย
263 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200720 : บ้านหนองกก จุไรรัตน์  วอนพรมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก
264 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200722 : บ้านหลุมเงิน บุญฑิดา  หมื่นเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
265 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200722 : บ้านหลุมเงิน นางสาวศิราลักษณ์  ศิรเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ
266 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200722 : บ้านหลุมเงิน พัชรินทร์  สินจะโปะ ครู
267 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200722 : บ้านหลุมเงิน นางสาววรรวิศา  คำปัน ครูผู้ช่วย
268 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200716 : ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร จิรวัฒน์  ทิมังกูร ครู
269 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200716 : ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร นางสาวอรพรรณ  สุขใย ครู
270 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200717 : บ้านเมืองปักสามัคคี เหมราช  จิระสุโข ครู
271 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200711 : บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) รุ่งนภา  บัวตะคุ ครูธุรการ
272 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200725 : บ้านคลองซับน้อยสามัคคี สุจิตรา  บัณฑิตย์ ครูผู้ช่วย
273 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200729 : บ้านวังตะเคียน นางยุวดี  มาเสถียร ครู
274 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200727 : บ้านพัดทะเล สุภนัส  สิทธิเสนา ครูผู้ช่วย
275 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200727 : บ้านพัดทะเล นายอิทธิพล  แสนภักดี ธุรการ
276 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200727 : บ้านพัดทะเล นางสาวนุชสรา  มณโมรา ครู
277 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200728 : บ้านลำนางแก้ว พนอ  สวยปาน ครู
278 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200728 : บ้านลำนางแก้ว นายธีรวัฒน์  แนบฉิมพลี ธุรการโรงเรียน
279 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200731 : บ้านเก่าปอแดง นางศิริลักษณ์  ราชปัก ครู ชำนาญการพิเศษ
280 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200731 : บ้านเก่าปอแดง สายฝน  จัดผักแว่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
281 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200732 : บ้านขี้เหล็ก พิชาภพ  ลักขษร ผู้อำนวยการโรงเรียน
282 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200732 : บ้านขี้เหล็ก กนกวรรณ  โชติกิ่ง ธุรการ
283 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200733 : บ้านคลองเตย น.ส.อัญชลี  สัพจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
284 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200733 : บ้านคลองเตย นาย  เชาว์วัฒน์ คำลอย ครู ชำนาญการพิเศษ
285 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200734 : บ้านโป่งสามัคคี รัตติยา  พจน์ฉิมพลี ธุรการ
286 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200740 : วัดโพธินิมิตร ธัญญารัตน์  ผ่องนานารถ ครู
287 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200735 : บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) นางสาวสาทร  เอิบกิ่ง ธุรการโรงเรียน
288 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200736 : สะแกราชวิทยาคม นางสุพรรณี  ปานสาลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
289 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200736 : สะแกราชวิทยาคม ปริญญา  วาเสนัง ครูผู้ช่วย
290 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200743 : วัดใหม่สำโรง นายกฤชธนา  ผึ่งตะขบ ครู
291 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200738 : หนองประดู่ นายสิทธิโชค  บุญภาสน์ ครู
292 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 : วัดโพนทราย ฐาปนี  มันสาบุญ 14.6442
293 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 : วัดโพนทราย นายจำนอง  แรมสระน้อย ครู
294 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 : วัดโพนทราย วรรณา  พรหมทอง ครู
295 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 : วัดโพนทราย นายสุรินทร์  สงฆ์สระน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
296 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 : วัดโพนทราย นางสาวสุดารัตน์  ชื่นสระน้อย ครูผู้ชวย
297 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200709 : หนองชุมแสงศรัทธาคาร นางสาวกาญจนา  สายตะคุ ธุรการ
298 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200709 : หนองชุมแสงศรัทธาคาร นายสิรไชยชาญ  แท่นทอง ครู
299 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200709 : หนองชุมแสงศรัทธาคาร นางสาวปาริชาติ  ชัยสระน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
300 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200704 : บ้านพุปลาไหล นางวัณฏ์กุลพัทธ์  พินิจนอก ครู
301 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200705 : บ้านหนองโดน พักตรา  อิสเรสรังสรรค์ ครู
302 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200705 : บ้านหนองโดน ศศิพิมพ์  บัวผัน ครู
303 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200705 : บ้านหนองโดน ธนิตา  เขียนสระน้อย ธุรการโรงเรียน
304 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200703 : บ้านปลายดาบ นายสันติ  นารถสมบูรณ์ ครู
305 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201193 : บ้านไทยสามัคคี นายสมชาย  สิงห์คำ ครู
306 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201193 : บ้านไทยสามัคคี นายมาธุสรณ์  ใจแน่น ครูผู้ช่วย
307 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201193 : บ้านไทยสามัคคี จ่าสิบเอกณรงค์  รัตนกุล ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
308 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201195 : บ้านบุไผ่ นายอานันท์  บำเหน็จ ครู
309 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201195 : บ้านบุไผ่ อาทิตยา  กงศรี ครู
310 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201209 : บ้านคลองกุ่ม ขจรเกียรติ  สีทาน้อย ครู
311 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201209 : บ้านคลองกุ่ม ธูปทอง  วรเท่า ครูผู้ช่วย
312 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201209 : บ้านคลองกุ่ม ญาณากร  จำนิล ครู
313 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201210 : บ้านคลองหินร่อง มาลีรัตน์  ทองงาม ครู
314 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201212 : บ้านระเริง นายชยาพล  ความดี ครู
315 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201212 : บ้านระเริง ปริฉัตร  สัจจา ครู
316 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201212 : บ้านระเริง นายสมมิตร   เครื่องกลาง ครูชำนาญการพิดศษ
317 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201212 : บ้านระเริง นางสาวสุพพรรษา  พลขุนทด ครู
318 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201213 : บ้านหนองไม้สัก ทรงกรด  น้อยยะ ครู
319 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201213 : บ้านหนองไม้สัก สุกัญญา  ยอสูงเนิน ครูผู้ช่วย
320 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201214 : บ้านไทรงาม สุพรรษา  ทรงศิล ธุรการโรงเรียน
321 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201214 : บ้านไทรงาม นายภูวไนย  ชิดเมืองปัก ครู
322 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201191 : บ้านคลองทุเรียน เพียงบุญ  ดำรงเธียรกุล ครู
323 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201191 : บ้านคลองทุเรียน somkeat  sriwipat ครู
324 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201191 : บ้านคลองทุเรียน นางสาวธรีสตรี  ศรีประยงค์ ครู
325 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201192 : บ้านคลองบง ชัชดาพร  ปานโหน่ง ครู
326 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201196 : บ้านศาลเจ้าพ่อ อรอนงค์  องอาจ ครูธุรการโรงเรียน
327 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201196 : บ้านศาลเจ้าพ่อ สายสุณีย์  แสงก่ำ ครู ชำนาญการ
328 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201185 : บ้านซับไทรทอง นันธนี  ฝายจะโปะ ธุรการ
329 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201185 : บ้านซับไทรทอง ทวีศักดิ์  แก้วสมปอง ครู
330 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201186 : บ้านน้ำซับ พรเทพ  สิมวิเศษ ธุรการ
331 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201186 : บ้านน้ำซับ นางสาวยมาภัย   พรมพันห่าว ครู
332 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201186 : บ้านน้ำซับ นายวสกร  วิทยากาญจน์ ครูธุรการ
333 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201188 : บ้านบุตะโก นายทองพูน  ฉ่ำสระน้อย ครู
334 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201188 : บ้านบุตะโก อภิวัฒน์   สอนสระน้อย ครู
335 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201190 : บ้านคลองทราย ศิริเนตร  สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
336 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201190 : บ้านคลองทราย อาทิตย์  เจริญรัมย์ ธุรการโรงเรียน
337 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201197 : เจียรวนนท์อุทิศ 2 วิภาภรภรณ์  คำหงษา ครูผู้ช่วย
338 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201198 : บ้านคลองใบพัด นายณัฏฐนันท์  เอี่ยมสอาด ครูผู้ช่วย
339 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201199 : บ้านคลองสะท้อน วาสนา  บุญนาที ครู
340 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201200 : บ้านท่าวังไทรสามัคคี วรัชยา  ยิ้มแย้ม ครู
341 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201200 : บ้านท่าวังไทรสามัคคี วชิระ   วิโมกข์รัตน์ ครู
342 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201200 : บ้านท่าวังไทรสามัคคี นายสุริโย  แดนไธสง ครู
343 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 : บ้านวังหมี อดิศร  สร้อยเศษ ครู
344 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 : บ้านวังหมี ปัญญา  บัวใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
345 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 : บ้านวังหมี เกวลิน   ล้อรัตนประเสริฐ ครูผู้ช่วย
346 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 : บ้านวังหมี ไพโรจน์  เสียงหวาน ครู คศ 3
347 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201184 : บ้านโคกสันติสุข กฤษฎา  เจตน์จำนงค์ ครู
348 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201184 : บ้านโคกสันติสุข จิตรลัดดา  วงศ์พรพัต ครู คศ.1
349 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201187 : บ้านโนนสาวเอ้ มนัฐยา  โสวันนา ครูผู้ช่วย
350 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201187 : บ้านโนนสาวเอ้ มะลิวัลย์  ศิริธรรม ครู
351 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201187 : บ้านโนนสาวเอ้ สุภรักษ์  ชำนาญแก้ว เจ้าหน้าธุรการ
352 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201187 : บ้านโนนสาวเอ้ เอกชัย  พานนนท์ ครูผู้ช่วย
353 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201194 : บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) ประภัสสร  เพ็ชรกิ่ง ครูผู้ช่วย
354 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201194 : บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) นางสาวทิพย์สุดา  พลศรี ครูผู้ช่วย
355 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201194 : บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) พลอย  ปลิงกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
356 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201194 : บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) ปาณิศา  ก่อแก้ว ครู
357 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 : บ้านซับเต่า ชมภู  ละห้อย ครูอัตราจ้าง
358 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 : บ้านซับเต่า อมรศักดิ์  ทับสูงเนิน ครู
359 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 : บ้านซับเต่า สุทธิดา  ด้วงรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว
360 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 : บ้านซับเต่า สรสวรรค์  บัวศรี ครู
361 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201203 : บ้านโนนเหลื่อม นางเพ็ญจันทร์  สะโมสูงเนิน เจ้าหน้าที่พัสดุ
362 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201203 : บ้านโนนเหลื่อม นางสาวจุรีพร  แรมสระน้อย ครูผู้ช่วย
363 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201204 : ด่านอุดมวิทยา รัตติกาล  สระเจริญ พนักงานราชการ
364 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201204 : ด่านอุดมวิทยา นางพิศมัย  ฉายขุนทด ครู
365 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 : บ้านบะใหญ่ มณีรัตน์  ชิดกระโทก ครูธุรการ
366 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 : บ้านบะใหญ่ นิศมา  ยุระวงศ์ ครู คศ.3
367 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 : บ้านบะใหญ่ มณีรัตน์  ชิดกระโทก ครูธุรการ
368 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 : บ้านบะใหญ่ วรรณนิภา  แก้วสันเทียะ ครูอัตราจ้าง
369 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201206 : บ้านวังน้ำเขียว เกษรา  พุทธมงคล ครูชำนาญการพิเศษ
370 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201206 : บ้านวังน้ำเขียว ณัฐวุฒิ  โก้สันเทียะ ครูผู้ช่วย
371 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201206 : บ้านวังน้ำเขียว ณัฏฐา  แอบกิ่ง ครูธุรการโรงเรียร
372 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201207 : บ้านหนองแวง ยอดธิดา  บำเพ็ญชอบ ครู
373 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201207 : บ้านหนองแวง นางสาวณัฐนิชา  ทาพงษ์ ครู
374 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201208 : บ้านหนองโสมง นายชวภณ  พานเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
375 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201208 : บ้านหนองโสมง ทรงพรรณ  เอี่ยมพานิช ครูผู้ช่วย
376 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201208 : บ้านหนองโสมง นันทิดา  พรมณี ครู
377 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201189 : บ้านห้วยน้ำเค็ม นางพัชรพร   สกุลทอง พนักงานราชการ