รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200313 : บ้านถนนหักใหญ่ นายเฉลิมชัย  คืนดี ครู
2 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200316 : บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ศักดา  ทุนภิรมย์ ครู
3 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200317 : บ้านสำนักพิมาน อดุลย์รัก  ดวงมา ครู
4 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200318 : บ้านหนองกระเทียมเหนือ นัยนา  ใกล้พุดซา ธุรการ
5 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200321 : วัดกุดพิมาน นางดวงพร  เชษฐขุนทด ครู
6 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200400 : บ้านหาญ นางรพีพรรณ  จันวิสา ครู
7 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200402 : วัดถนนหักน้อยดอนกลอย นางสวรรยา   พุทธเสน ครู ชำนาญการพิเศษ
8 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200328 : บ้านใหม่เจริญสุข นางจารุวรรณ  มายขุนทด ครู
9 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200365 : บ้านจั่นโคกรักษ์ ธนาภรณ์  เบียดขุนทด ครู
10 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200365 : บ้านจั่นโคกรักษ์ สุพจน์  สินขุนทด ครู
11 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200384 : ด่านขุนทด สมพร  เสือสูงเนิน ครู
12 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200346 : บ้านละเลิงพิมาน แจ๋ว  พืมขุนทด ครู
13 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200350 : วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) นางจิตประภา  แก้ววงษา ครู
14 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200345 : บ้านพระมะขามสามัคคี อำไพ  นาคขุนทด ครู
15 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200347 : บ้านหนองบง นายวรพงษ์  พรมสวัสดิ์ ครู
16 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200347 : บ้านหนองบง นายชำนาญ  พืมขุนทด ครู
17 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200344 : บ้านดอนด่านใน นายวิจารณ์  ศิริเกษ ครู
18 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200344 : บ้านดอนด่านใน อนุพงค์  จันคำ ครู
19 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200361 : ชุมชนบ้านกุดม่วง เบญจวรรณ  ปั้นนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200361 : ชุมชนบ้านกุดม่วง นางเพลินพิศ  เมนขุนทด ครู
21 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200362 : ไชยณรงค์วิทยา นางจิรันดา  เข็มสันเทียะ ครู
22 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200364 : บ้านโกรกลึก กัญญาวีร์  สิทธิขุนทด ครูอัตราจ้าง
23 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200364 : บ้านโกรกลึก นายการุณ  ชาญวิชานนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
24 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200366 : บ้านหนองละมั่ง นายศุภวิทย์  พุธสระน้อย ครู
25 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200366 : บ้านหนองละมั่ง รุจีรัตน์  โมงขุนทด ธูรการโรงเรียน
26 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200367 : บ้านหินลาด นายอธินรรฆ์  กนกธาดาสกุล ครู
27 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200368 : บ้านหินหล่อง นางสาวปรรณพัชร์  นอบกาย ครูผู้ช่วย
28 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200331 : บ้านตะเคียน นางขวัญเรือน  โสภาคย์ ครู
29 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200331 : บ้านตะเคียน มนัสนันท์  โสภาคย์สิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200331 : บ้านตะเคียน นิอร  แกนขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200369 : บ้านคลองแค เทอดศักดิ์  ศรีมงคล ครู
32 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200369 : บ้านคลองแค นายจิรวัฒน์  แคสันเทียะ ครู
33 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200371 : บ้านโนนเต็ง นางเตือนใจ  กาญจน์สูงเนิน ครู
34 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200372 : บ้านโนนเมือง พัชรินทร์  น้อยแสงสี ครู
35 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200372 : บ้านโนนเมือง tae  chobyai ครู
36 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200323 : บ้านเก่า-บ้านน้อย นางสาวรัตติยากร  พินิจดวง ครูธุรการ
37 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200325 : บ้านมะเริง นางสมจิตร  พิมพ์ทอง ครู
38 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200325 : บ้านมะเริง นิรุตติ์  เติมงาม ธุรการ
39 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200326 : บ้านวังโป่ง วรรณกร  ลุกจันทึก ครู
40 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200327 : บ้านสระพัง นางวรภา   จันทงาม ธุรการ
41 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200376 : บ้านประดู่งาม ทองด้วง  ไชยณรงค์ ครู
42 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200377 : บ้านแปรง นางสาวรัตติกาล   น้อยวิเศษ พนักงานราชการ
43 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200378 : บ้านฝายโบสถ์ พิศมัย  กุลนาฝาย ครู
44 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200381 : บ้านหนองปรือ นายวิชัย  ระจิตดำรงค์ ครู
45 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200389 : บ้านหนองพลวง นายวีระยุทธ   สมพรศักดิ์ ครู
46 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200389 : บ้านหนองพลวง สมภูมิ  พงศ์สุวรรณ ครู
47 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200383 : บ้านดอน นางนิภาวรรณ   สำราญพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200385 : บ้านโนนสง่า นายวัลลภ  เจริญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสง่า
49 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200386 : บ้านโป่งกระสัง สุนันทา  ขวางกระโทก ธุรการ
50 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200386 : บ้านโป่งกระสัง ไพจิตร  สิงห์ซอม ุครู
51 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200387 : บ้านพันชนะ รุ่งอรุณ   รักชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
52 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200387 : บ้านพันชนะ jiatana  direksin ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200388 : บ้านมาบกราด พรสวรรค์  แก้วเถาว์ ครูผู้ช่วย
54 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200388 : บ้านมาบกราด นายนราธิป  เพ็ชรนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200349 : บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) นางสาวอมรรัตน์  น้ำทิพย์ ครู
56 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200351 : วัดสระจรเข้ นายสิน   เสียนขุนทด ข้าราชการครู
57 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200348 : บ้านหนองสาร มงคล  กิตติรงค์ ครู
58 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200352 : บ้านเกาะลอย นางสาวกิตติมา   เปรมศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
59 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200353 : บ้านดอนใหญ่หนองโสน นางวิไลวรรณ  สัทธศรี ครู
60 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200354 : บ้านวังสนวน ศศิพิมล  โกฎแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200354 : บ้านวังสนวน นพรัตน์  หารคำ ครูผู้ช่วย
62 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200355 : บ้านหนองขุยคูเมือง นางวาสนา  นาคสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200356 : บ้านหนองหัน นายเกษมศักดิ์  เจียงพุดซา ครู
64 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200357 : บ้านหนองแหน นายนิวัฒน์  โสภกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200358 : บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ นางสาวจันจิรา  เจริญสุข ครูผู้ช่วย
66 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200358 : บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ นายสุทธิพร  เปียสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200359 : บ้านใหม่ศรีสุข นางกิ่งกาญจน์  พืมขุนทด ครู
68 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200360 : วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) สมหมาย  เมียกขุนทด ครู
69 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200380 : บ้านหนองไทร นางสาวธัญลักษณ์  ไวขุนทด ครู
70 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200380 : บ้านหนองไทร นางสาวนภัสวรรณ   จุลเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200374 : บ้านหนองแดง นายสมพร  แก้ววัน ครู
72 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200382 : บ้านหนองสะแก นายสำรวย  นิลเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200398 : บ้านหนองกระเทียมใต้ นายประหยัด  คำแอ่ง ครู
74 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200401 : วัดกุดน้ำใส นางวิไลวรรณ  โคกขุนทด ครู
75 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200312 : บ้านจะบู นางสาวกชพร  เบือดขุนด ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200314 : บ้านโนนระเวียง วิทวัช  เหมือดขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200314 : บ้านโนนระเวียง นางสุวารินทร์  ตึกตะคุ ครูชำนาญการพิเศษ
78 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200315 : บ้านเมืองตะโก นายศุภกร  สายธิปไชย ครู
79 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200319 : บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) นางละมุล  ทำจำปา ครู คศ.3
80 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200320 : บ้านห้วย นางกันตินันท์  ไมขุนทด ครู
81 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200373 : บ้านสระขี้ตุ่น สันชาย  ไขขุนทด ครู
82 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200373 : บ้านสระขี้ตุ่น สายสุดา  ทองมี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
83 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200397 : บ้านดอนมุกมัน อารีย์  เรืองจาบ ครู
84 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200397 : บ้านดอนมุกมัน นางกฤติยา  ศรีโนนทอง ครู
85 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200396 : บ้านโค้งตะคร้อ ชนม์นิเวศน์  ศิริโชคโภคี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200399 : บ้านหนองบัวละคร นายนุกูล  ขันขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวละคร
87 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200395 : บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) นางจุรีพร   กึ่งกลางดอน เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200393 : บ้านหินเพิง อนุชิต  ชินโน ครู
89 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200391 : บ้านหนองใหญ่ วราภรณ์  วาระสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
90 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200392 : บ้านห้วยบง พิเชษฐ  สายธนู ครู
91 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200336 : บ้านซับพลู นพพล  เอื้อถาวรสุข ครูชำนาญการ
92 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200337 : บ้านซับยาง ลัดดา  ถึงจันทึก ครู
93 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200340 : บ้านป่ารังงาม วิภาวรรณ  หมั่นยืน ธุรการโรงเรียน
94 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200341 : บ้านศิลาร่วมสามัคคี นางสาวจีรชญา  ศรีชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
95 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200342 : บ้านหนองกราดน้อย พรเพ็ญ  เพียจันทึก ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200390 : บ้านน้อยพัฒนา สมบัติ  มะเดื่อชุมพร ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200339 : บ้านปราสาท อนุสรณ์  หนูประสิทธิ์ ครูชำนาญการ
98 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200343 : บ้านห้วยจรเข้ นายทรงธรรมเดช  เหมือนจันทึก ครู
99 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200329 : บ้านกุดนางทอหูก สัญญา  กันจินะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
100 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200330 : บ้านค่ายทะยิง มธุรส  ศาสตร์ประสิทธิ์ ครู
101 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200332 : บ้านทุ่งสว่าง นายอำนวย   ศิริธรรม ครูชำนาญการ
102 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200335 : บ้านหินดาด ดวงใจ  เหมือนจันทึก ครู
103 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200338 : บ้านท่าขี้เหล็ก นายเกษม  มิกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก
104 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200423 : บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ นางสาวภัทราวดี  เครือสันติภพ ครูผู้ช่วย
105 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200424 : บ้านกำปัง นางสาววรัฐทยา  ครุฑหมื่นไวย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200425 : บ้านจาน นางสาวดาราทิพย์  ฝ่ายขันธ์ ครู
107 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200426 : บ้านนา นิตยา  ราชบุรี ครูชำนาญการพิเศษ
108 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200428 : บ้านอ้อไพล นายสำเรียง  เงี่ยงไธสง ครู
109 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200429 : ศรีชลสินธุ์ นิตยา  เกาะโค้ง ครูผู้ช่วย
110 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200452 : บ้านกะพี้ อรจิรา  เทียมขุนทด ครูผู้ช่วย
111 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200453 : บ้านค้างพลู นายอุดม  ศรีอาภัย ครู
112 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200464 : บ้านซินหนองเขวา สิริวรรณ  ใจมั่น ครู
113 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200432 : บ้านโนนพุทรา วิชุรีย์  กิตติรัตน์หมาย ครู
114 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200432 : บ้านโนนพุทรา นายพรชัย  ศรีเนาวรัตน์ ครู
115 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200436 : ชุมชนบ้านด่านจาก นุสรา  ทรงสังข์ ครู
116 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200436 : ชุมชนบ้านด่านจาก นางสมฤทัย  มั่นคง ครู
117 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200436 : ชุมชนบ้านด่านจาก แคทลียา  ชนะจอหอ ครู
118 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200439 : บ้านตะคร้อ พรพิมล  โกสันเทียะ ครู
119 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200443 : บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) นางสุนิสา  รุ่งโรจน์ ครู
120 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200431 : บ้านถนนโพธิ์ อรวรรณ  โลมโคกสูง ครูโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์
121 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200431 : บ้านถนนโพธิ์ นางสาวสิรินารถ  เทียนสันเทียะ ครู
122 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200430 : บ้านดอนสระจันทร์ นางสาววารุณี  โพธิ์นอก ธุรการโรงเรียน
123 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200437 : โนนไทย เกตแก้ว  พรหมหมื่นไวย ครู
124 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200438 : บ้านด่านกรงกราง ศรีวรรณ  อินทรชิต ครูผู้ช่วย
125 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200438 : บ้านด่านกรงกราง ประภาพร  แฝดสูงเนิน พนักงานราชการ
126 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200440 : บ้านโนนหวาย ประภาศรี  ชุมพลรัตน์ ครู
127 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200441 : วัดสระจรเข้ นางภัทรศยา  เชิดเพชรัตน์ ครู
128 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200442 : ศิริบ้านไร่ นายวาทิิน  สิริภูริภากร ครู
129 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200442 : ศิริบ้านไร่ นางสุรภา   ฟูกโคกสูง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
130 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200442 : ศิริบ้านไร่ กรรณิกา  จักรแก้ว ครูอัตราจ้าง
131 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200462 : บ้านใหม่โคกพรม วรัชถ์ฐา  โรจน์กิจพัฒน ครูผู้ช่วย
132 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200444 : บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) ชัยชนะ  ธูปพุดซา ครู
133 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200445 : บ้านบัลลังก์สะอาด อัจฉรา  สาธิมานนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
134 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200445 : บ้านบัลลังก์สะอาด นายจิตรภณ  ตุละพิภาค ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200446 : บ้านโพธิ์ตาสี นายกิตติภพ  กิ่งกุ่มกลาง พนักงานราชการ
136 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200446 : บ้านโพธิ์ตาสี นางสาวศิริพร  ขิมสันเทียะ ครู
137 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200447 : บ้านเมืองเก่า เกษม  ชำนินอก ครู
138 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200447 : บ้านเมืองเก่า วิภาพร  เสาวะรส ครูผู้ช่วย
139 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200448 : บ้านสระตะเฆ่ ฐิติกา  อินทร์เหลา ครูผู้ช่วย
140 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200448 : บ้านสระตะเฆ่ นายวทัญญู  คงคานิ่ง ครู
141 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200449 : บ้านหนองแจง นางสาวสุวิมล  สีหามายา ครู
142 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200450 : บึงคำคู ศิรศักดิ์  ดุกขุนทด ครูผู้ช่วย
143 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200450 : บึงคำคู วิไลลักษณ์  ชาญสูงเนิน ครู
144 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200463 : เทพคงคา นางสาวสิริกานต์  พี่พิมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
145 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200463 : เทพคงคา นางสาวกมลชนก  คงอยู่ ครูผู้ช่วย
146 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200455 : บ้านหนองกลางดอน นางสาวภูวษา  รักษาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200455 : บ้านหนองกลางดอน Peeraya   Piromkaipuk ครูผู้ช่วย
148 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200456 : บุ่งสะอาดวัฒนา ณภัสชนก  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200454 : บ้านวัง(สายอนุกูล) นางรจนา  วัชรวิศิษฏ์ ครู
150 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200451 : ดอนน้ำใสวิทยา พล  เวียงสันเทียะ ครู
151 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200435 : บ้านหนองดุม นายสุดคนึง  จารุพิพัฒนานนท์ ครู
152 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200433 : บ้านมะเกลือโกรกกระสัง นายกฤษณวัฒน์  พินเกาะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
153 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200434 : บ้านมะค่าดอนทะยิง ภัคชัญญา  บรรจบพุดซา ครู
154 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200458 : ชุมชนบ้านโคกสวาย ณภาภัช  สุขดี ครู
155 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200459 : บ้านโคกหนองไผ่ สิทธิศักดิ์  พิสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
156 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200460 : บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) นางสาวสุชาดา  หวังคู่กลาง พนักงานราชการ
157 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200460 : บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) ศรินยา  เวียงวะลัย หัวหน้าพัสดุ
158 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200461 : บ้านสระตอง รุ่งธิวา  ภาละโถ ครู
159 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200465 : บ้านทรงธรรม นางพุฒตาล   ตัดป่วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
160 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200466 : บ้านนารายณ์ อุดมรัตน์  แก้วสุข ธุรการ
161 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200467 : บ้านสำโรง นางสาวชลธิชา   มงคลเมือง ครูผูผู้ช่วย
162 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200467 : บ้านสำโรง อธิพร  เนียมสันเทียะ ครูผู้ช่วย
163 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200467 : บ้านสำโรง พรรณวรท  ขันสันเทียะ ธุรการ
164 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200468 : บ้านหนองประดู่ สราวุฒิ  พลดีลา ครู
165 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200043 : อนุบาลขามสะแกแสง ชนันชิดา  รัตนปราณี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
166 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200043 : อนุบาลขามสะแกแสง ปารย์พิชชา  กูฎโสม ครูผู้ช่วย
167 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200044 : บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) ณฐพร  สัจจะจิรโรจน์ ครู
168 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200044 : บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) นายนพรัตน์  หมายด่านกลาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
169 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200046 : บ้านหญ้าคาโนนแจง มาเรียม  ท่วมกลาง ครู
170 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200046 : บ้านหญ้าคาโนนแจง พัชสิณี  ปานนอก ธุรการ
171 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200047 : บ้านหนองจาน บรุษศักดิ์  คิดฉลาด ครู
172 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200049 : บ้านหนุก นางสุพรรณี   พิมพ์พา ครู
173 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200051 : บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติมา  จิตจันทึก ครู
174 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200053 : บ้านโนนผักชี นันทนิจ  อินทร์โคกสูง ครู
175 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200054 : บึงพัฒนาประชาร่วมจิต ณภัทรสพล  น้ำแก้ว ครู
176 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200055 : บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต นิธร  มาตย์วงศ์ ครู
177 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200056 : บ้านหนองโพธิ์ นางแสงดาว  เสาเปรีย ครู
178 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200057 : บ้านครึมม่วง พิกุลแก้ว  ศรีดวงจันทร์ เจ้าหน้าทีธุรการโรงเรียน
179 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200057 : บ้านครึมม่วง นายมานพ  เต้าปั้น ครู
180 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200060 : บ้านงิ้ว นายสุวัฒน์  แถมวัฒนะ ครู
181 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200062 : บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) นางภัทรวรินทร์  สีโพธิ์ ครู
182 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200063 : บ้านสระแจง สุมาลี  ยอดวัน ครู
183 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200052 : บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) นางสุดใจ  กกกลาง ครู
184 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200050 : ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ประหยัด  รังกระโทก ครู
185 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200064 : บ้านหนองไผ่ คำวัง  หินทอง ครู
186 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200064 : บ้านหนองไผ่ นางสาวสิริพร  ชาติผดุง ครู
187 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200045 : บ้านบุตะโก นางสาวฐิตินันท์  อยู่โคกสูง เจ้าหน้าที่ธุรการ
188 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200045 : บ้านบุตะโก สุภจิรา  ทับกลาง ครู
189 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200045 : บ้านบุตะโก นายอนรรฆพันธุ์  อาจศึก พนักงานราชการ
190 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200058 : บ้านคูเมือง พิศเพลิน  ลื่นกลาง ครู
191 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200067 : บ้านเมืองนาท นั้นทิยา  วรจิตตานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
192 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200068 : บ้านเสมา สุปราณี  ช่างบุ ครู คศ.3
193 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200071 : บ้านห้วยโนนพฤกษ์ วงค์เดือน  ปรุสันเทียะ ครู ชำนาญการพิเศษ
194 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200072 : บ้านเหนือทัพรั้ง วิวัฒน์  กิ่งนอก ครู
195 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200061 : บ้านโนนมะเกลือ นางสาสวฐิติมา  สมบูรณ์ ครู
196 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200065 : ชุมชนหนองหัวฟาน สกล  ใจเย็น ครู
197 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200066 : บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) อุบล  โรจนเมธานนท์ ครู
198 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200069 : บ้านหนองปรือ นางสุมาลี  ศรีมณี ครูผู้ช่วย
199 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200027 : บ้านขามทะเลสอ นางสาวบัวก้าน  เลาสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ
200 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200028 : บ้านโคกแฝก นางศรีศิริ  บูรณะ ครูชำนาญการพิเศษ
201 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200032 : อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ นางสาวมินตรา  มีสง่า ครูชำนาญการ
202 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200035 : บ้านโนนตาล จีรพงษ์  นาเมืองรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
203 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200035 : บ้านโนนตาล พรพิมล  เจิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200036 : บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) Wichien  Eamsaard ครู
205 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200036 : บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) ฉัตรนภา  โตวราธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
206 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200037 : บ้านบุระไหว จินตนา  พวงกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
207 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200037 : บ้านบุระไหว สถาพร  ภูพันดุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
208 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200025 : บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา อาทร  ชิงรัมย์ ครู
209 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200031 : บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี ณิชาพัฒน์  นันทพัทธ์เมธี ครู
210 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200031 : บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี นภาพร  แรมสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ
211 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200030 : บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี นางสาวทานตะวัน  กิ่งโคกกรวด ผู้อำนวยการโรงเรียน
212 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200030 : บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี นายคมสรณ์  นิธิปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
213 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200029 : บ้านโนน จุฑามาศ  ชารัมย์ ครู
214 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200026 : บ้านโกรกกระหาด สุพัตรา  ล้อมกระโทก ครู คศ.1
215 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200033 : บ้านโคกแขวน ธนาธิป  พลอยขุนทด ครูผู้ช่วย
216 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200034 : บ้านโตนดพูนผลวิทยา วิวัฒน  พลไธสง ครู
217 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200038 : บ้านพันดุง นายปิติ  อินทร์นอก ครูผู้ช่วย
218 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200038 : บ้านพันดุง เพ็ญโพยม  ปรัชญาภูมิ ครู
219 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200041 : บ้านหนองสรวง อารีย์  ทุนภิรมย์ ครู
220 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200041 : บ้านหนองสรวง นางสาวรุ่งนภา  เจิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
221 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200039 : บ้านหนองกก วิไลพร  ปานเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก
222 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200040 : บ้านหนองตะครอง นายเกรียงไกร  สิงหนาท ผู้อำนวยการโรงเรียน
223 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200040 : บ้านหนองตะครอง ธิดาพร  เจิมขุนทด ธุรการโรงเรียน
224 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201246 : บ้านบึงปรือ วนิดา  ไชยเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
225 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201249 : บ้านห้วยน้ำเค็ม นางสาวขวัญฤทัย  ทันที ครูผู้ช่วย
226 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201245 : บ้านคลองขามป้อม สิริขวัญ  แจ่มเพ็ง ธุรการ
227 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201240 : บ้านกุดสระแก้ว นางสาวเรไร   เจิมขุนทด ครุู
228 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201242 : บ้านวังยายทอง นางสาวปภัชญา  ศิริชัยวัฒนานนท์ ธุรการ
229 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201241 : บ้านทำนบเทวดา ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์  พิมพ์ภู ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
230 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201243 : บ้านสำนักตะคร้อ ยุพิน  เกงขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ
231 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201244 : บ้านหนองโพธิ์ โสภา  โสภกุล ครู
232 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201248 : บ้านหนองบัวหลวง ธนารัชต์  มิกขุนทด ครู
233 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201248 : บ้านหนองบัวหลวง อัจฉรา  ปิวชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
234 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201248 : บ้านหนองบัวหลวง อาภาภรณ์  โพธิ์ทอง ครู
235 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201233 : โรงเรียนบ้านโคกกระบือ นายเมธัส  เดชนรสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
236 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201234 : บ้านโนนทอง ดารัตน์  แฉขุนทด ครูชำนาญการ
237 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201236 : บ้านวังสมบูรณ์ นางสาวสมใจ   เกียะขุนทด ครู
238 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201236 : บ้านวังสมบูรณ์ นางสาวสุนิสา  เชื้อขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
239 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201237 : บ้านหนองแวง ลิขิต  กิจขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ
240 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201238 : บ้านหิงห้อย กฤติเดช  สิงห์ตุ้ย ครู
241 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201239 : บ้านใหม่เจริญผล นางสาวกัลยรัตน์  มือขุนทด ธุรการ
242 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201239 : บ้านใหม่เจริญผล นางสาวละออทิพย์  กูกขุนทด ครูธุรการ
243 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201239 : บ้านใหม่เจริญผล นายไพบูลย์  ชาวขุนทด ครู
244 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201247 : บ้านสะพานหิน นางนภา  ประกอบทอง ครู
245 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201265 : กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) กันตพงศ์  ล้ำเลิศ ครูผู้ช่วย
246 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201266 : บ้านกุดไผ่ เพ็ญนภา  พึ่งสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
247 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201267 : บ้านดอนขวาง นภัสวรรณ  ค้อไผ่ ครู
248 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201268 : บ้านตะเคียนงาม วรากร  ตันฑทนะเทวินทร์ ครู
249 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201270 : บ้านโนนงิ้ว นางสาวสุภาวดี  จัตวา ครูผู้ช่วย
250 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201271 : บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) JONGRAK  CHAOWAPEE ครู
251 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201271 : บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) รักชนก  รัตนาภรณ์ ครู เจ้าหน้าที่พัสดุ
252 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201272 : บ้านห้วยหุงเกลือ เสาวรส  บุตรวาปี ครู
253 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201255 : บ้านห้วยสามขา ธนเศรษฐ์  รอดดี ครู
254 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201253 : บ้านป่าเพกา ธัญธร  เลิศนา ครู
255 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201264 : พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) สมฤทัย  ศรีสำโรง พนักงานราชการ
256 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201264 : พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) นางสาวกนกอร  โพธิ์ศรี ครู
257 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201259 : บ้านโกรกช้างน้อย รัชดาภร  คำกอง ครู
258 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201259 : บ้านโกรกช้างน้อย สาวิตรี  ปิยะวงศ์ ธุรการ
259 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201259 : บ้านโกรกช้างน้อย สาวิตรี  ปิยะวงศ์ ธุรการ
260 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201260 : บ้านหนองกกตลุกผักไร วิริยาพน  ฉิมสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ
261 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201261 : บ้านทองหลาง สุวรรณา   พานรัมย์ ครู
262 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201262 : โรงเรียนบ้านโพนไพล ศิริพรรณ  ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
263 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201257 : ชายพะเนาหนองโพธิ์ นายสำเนียง  เขียนเขว้า ครู
264 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201258 : บ้านกุดจิกหนองแห้ว นายวชิรวิทย์  เทียนลม ครู
265 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201254 : มาบกราดวิทยา พงกฤษฎ  รักษาไพร ครู
266 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201252 : บ้านเจริญผล ชุติกาญจน์   ศรีจะตะ ครูขำนาญการพิเศษ
267 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201250 : ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) ผกายวรรณ  ชิดพังเทียม ครูอัตราจ้าง
268 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201250 : ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) รัชฎาภรณ์  ฤาชา ครูผู้ช่วย
269 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201256 : สระพระขมาดไพร น้ำฝน  โพธิ์เงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
270 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201256 : สระพระขมาดไพร น.ส.บุญสม   โปสันเทียะ ครู
271 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201274 : บ้านตลุกชั่งโค สุกัลยา  บมขุนทด ครู
272 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201275 : บ้านถนนหัก จุฑารัตน์  กระทุ่มนอก ครูผู้ช่วย
273 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201275 : บ้านถนนหัก เกียรติศักดิ์  แพวขุนทด ครู
274 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201276 : บ้านหนองกก กงจักร  ต่อศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
275 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201277 : บ้านหนองหอย นางภูมรินทร์  ศรีภักดี ครู
276 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201277 : บ้านหนองหอย สุวนันท์  รัตนพลแสน ครู
277 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201277 : บ้านหนองหอย ชรัตน์  วนสันเทียะ ครู
278 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201278 : บ้านบุเขว้า วาสนา  เข็มจีนมะดัน ครู
279 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201269 : บ้านทำนบพัฒนา นางสาวรัตนาภรณ์  จงนอก ครู