รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200091 : บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) วีระศักดิ์  อิ่มกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
2 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200094 : บ้านมะค่า เหมราช  สรวงสมบัติ ครู (คศ.1)
3 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200084 : บ้านตะหนอด นางสาวเพียงนภา  ถาวจัตุรัส ครูธุรการ
4 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200088 : ปริยัติไพศาล เทพเทวัน  ศรีหะจันทร์ ครู
5 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200088 : ปริยัติไพศาล ศิวัสว์  โตนอก ครู
6 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200073 : บ้านโคกเสี่ยว ณัฐพัชร  คำศรี ครู
7 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200074 : บ้านน้อยหนองหนาด นายไพฑูรย์   จงท่องกลาง ครู
8 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200075 : บ้านปอบิด ศศิวิมล  ยิ่งนอก ธุรการ
9 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200076 : บ้านเมืองคง นางวงเดือน  แสงทองสี ครู
10 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200076 : บ้านเมืองคง นางสาวสุนันทา  ไชยมาตร์ ธุรการ
11 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200076 : บ้านเมืองคง นายศักดา  แสงทอง พนักงานราชการ
12 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200079 : บ้านหนองหว้า นางสายพิณ  บรรจงรอด ครู
13 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200080 : วัดกู่สามัคคี อรอนงค์  ธุระแสง ครู
14 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200080 : วัดกู่สามัคคี นันทิดา   สายยศ ครู
15 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200118 : บ้านไทรโยง นางวราภรณ์  ผิวสา ครู
16 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200077 : บ้านสี่เหลี่ยม นางสาวอรัญญา  โตค้างพลู ครู
17 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200114 : บ้านดอนใหญ่ นิรันดร์  ปานนอก ครู
18 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200116 : บ้านศรีนิมิต นายพีระ   เรียวกลาง ธุรการ
19 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200116 : บ้านศรีนิมิต แก้วกาญจน์  ราชการกลาง ครู
20 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200117 : บ้านหนองแขม นางสาวสิริกาญจน์  แคสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200081 : บ้านโคกตะพาบ คมเดช  โคนโพธิ์ ครู
22 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200082 : บ้านตะโกโคก นางกาญจนา  ขอยึดกลาง ครู
23 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200083 : บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) วรวุฒ  นมัสสิลา ครู
24 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200085 : บ้านตาจั่น วิภาวรรณ  สีลาเกตุ ครู
25 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200087 : บ้านหนองบัวทุ่ง พัชฎาภรณ์  เจริญรอย ครู
26 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200089 : ชุมชนบ้านวัด วราภรณ์  รัตนวิชัย ครู
27 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200090 : บ้านกระถิน มนัส  หนูนอก ครู
28 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200092 : บ้านคอนเมือง สุริยันต์  กลมเกลียว ครู
29 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200092 : บ้านคอนเมือง สุรัช  เชื่อมพงษ์ ครู
30 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200093 : บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) นางเบญจวรรณ  ปลั่งกระโทก ครู
31 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200095 : บ้านหนองบัวสามัคคี สันต์  เสาร์วงค์ ครูผู้ช่วย
32 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200096 : บ้านหนองพรานปาน นายสุทิน  แจ้งไพร ครูผู้ช่วย
33 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200108 : บ้านทองหลาง ขนิษฐา  ภูพลผัน ครู
34 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200109 : บ้านหนองบัวกระจาย อภิชาติ  กางนอก ครู
35 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200120 : บ้านตลุกสาหร่าย นายธีระพล  หวันลา ครู
36 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200122 : บ้านโนนเต็ง นายชัยวัฒน์  คนตรง ครู
37 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200127 : วัดบ้านหนองกก สุพัฒชญา  เพลินขุนทด ธุรการ
38 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200101 : บ้านประคำ นางพรชนก  ชุมสุข ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200102 : บ้านปรางค์ สุภาพ  ไทรสาย ครู
40 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200097 : บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา ณัฏฐนันท์   เขตพร้อมจันทึก ธุรการ
41 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200097 : บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา นครินทร์  คีรินทร์ ครู
42 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200097 : บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา ดำรงศักดิ์   ขอร่วมกลาง ผู้บริหาร
43 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200098 : บ้านดอนทะแยง นายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200099 : บ้านตะโก นายมาดา  จิ๋วนอก ครู
45 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200099 : บ้านตะโก นายยุทธนา   โพธิ์นอก ครูธุรการ
46 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200100 : บ้านทัพมะขาม ชุนันภัฎฐ์  นิสัยค้า ครูผู้ช่วย
47 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200112 : ชุมชนคงวิทยา วิริยา  กุดหินนอก ครู
48 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200112 : ชุมชนคงวิทยา นันท์ชนก  มานอก ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200113 : บ้านโคกเพ็ด นางสาวชนมน  ใจซื่อ ครูธุรการ
50 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200113 : บ้านโคกเพ็ด นายสุรศักดิ์  ชื่นนอก ครูชำนาญการ
51 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200115 : บ้านตลุกหินปูน นางสาวจันทรนิภา  ทองผา ครู
52 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200115 : บ้านตลุกหินปูน ชิษณุพงศ์  ถ้ำกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200119 : วันครู 2502 นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย ครู
54 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200078 : บ้านหนองบง นางสาวเมธาวดี  โชตินอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
55 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200121 : บ้านตากิ่ม นายประกาสิทธิ์  แสงดี ครู
56 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200123 : บ้านหนองสะแก มนตรี  หมื่นรัตน์ ครู
57 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200124 : บ้านหนองหญ้าขาว นายบุญชนะ  บุญกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200126 : วนาประชารัฐบำรุง วจี  ประชากลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200126 : วนาประชารัฐบำรุง นายธีรวัฒน์  จันทศร ผอ รร
60 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200128 : ห้วยไหวัฒนา ภาณุพงศ์  คำเหลือ ครู
61 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200103 : บ้านหนองบัว นายปิยะกร  แวงสุข ครู
62 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200125 : บ้านห้วยทราย จีรนันท์  ดาประโคน ครู
63 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200105 : บ้านเก่าค้อ ดาริณ  ประเสริฐศิลป์ ครู
64 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200106 : บ้านโจด มลฤดี  สำโรงแสง ครู
65 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200107 : บ้านดอนกลาง สุพรรณิการ์  แก้วกลาง ครู
66 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200110 : บ้านหนองม่วง นายพัฒณะพงค์  ประเสริฐหล้า ครู
67 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200111 : บ้านหมัน รสนันท์  บรรจงรอด ธุรการ
68 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200599 : บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี มนต์เสน่ห์  แสนโคตร ครู
69 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200600 : บ้านดอนตะหนิน นายจิรวัฒน์  เดื่อกระโทก ครู
70 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200601 : บ้านตลุกพลวง นายฐาปกรณ์  ลายนอก ครู
71 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200603 : บ้านสระสี่เหลี่ยม ภัททิญา  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง ครู
72 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200604 : บ้านหนองโจด นางกัณฐมณี  แกล้วทนงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ
73 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200605 : บ้านหนองปรือโป่ง มยุรา  มาตรวังแสง ครู
74 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200605 : บ้านหนองปรือโป่ง ชาญ  แสงเมล์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200606 : บ้านหนองม่วงช่างพิม วรรณี   แสงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200595 : บ้านโนนเพ็ด นางใจเย็น  รวมกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
77 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200595 : บ้านโนนเพ็ด นายธีรพัฒน์  รวมกลาง พนักงานราชการ
78 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200590 : ชุมชนบ้านช่อระกา ปิยธิดา  ขอเหนี่ยวกลาง ครู
79 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200590 : ชุมชนบ้านช่อระกา แพรวพรรณ   นราจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200590 : ชุมชนบ้านช่อระกา สงวนวงศ์  วรนาถนฤมล ครู
81 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200591 : บ้านขามเวียน นายจีรวัฒน์  บุญดี ครู
82 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200598 : ชุมชนบ้านเหลื่อม อโนทัย  เช่นพิมาย ธุรการโรงเรียน
83 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200602 : บ้านโต้นสามัคคีวิทยา กุลธิดา  ดุจติปิยะ ครูผู้ช่วย
84 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200592 : บ้านดอนเปล้า อารยา  พิณนอก ครูชำนาญการพิเศษ
85 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200593 : บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา สุวิมล  ประจงจิตร ครู
86 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200594 : บ้านโนนทองหลาง นายกฤษกร  วิชิต ธุรการ
87 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200594 : บ้านโนนทองหลาง นางภัทรา  โพธิ์นอก ครู
88 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200597 : บ้านวังโพธิ์ วิโรจน์  รักเจรืญพร ครู
89 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200560 : บ้านโคกเพ็ด นางอุลัยพร  ดงหงษ์ ครู
90 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200561 : วัดบ้านงิ้ว นางสาวสุนิภา   ชาติวีระยุทธ ครู
91 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200562 : บ้านดอนแร้ง หทัยกานต์  ชมถนัด เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200563 : บ้านอ้อยช้าง นางประไพพิศ  แก้วดอนรี ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200551 : บ้านหนองหว้าเอน ณัชชา  ป้อมสมบูรณ์ ครู
94 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200572 : ไทยรัฐวิทยา18 ประเทือง  รูขะจี ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200574 : บ้านโคกสว่าง นางรัตนา  โฉมทอง ครู
96 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200575 : บ้านโคกสี นางสาวพัทธราภรณ์  วงษ์ชาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200575 : บ้านโคกสี ประจวบ  ผดุงโชค ครู
98 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200575 : บ้านโคกสี นางสาวอารีรัตน์  ตันติเศรณี ครู
99 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200577 : บ้านดอนคนทา ปรีญาดา  นิตยารส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
100 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200579 : บ้านโสกงูเหลือม นงค์นุช  ชาญครไทย ครู
101 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200579 : บ้านโสกงูเหลือม พัชรี  เพ็งผาลา เจ้าหน้าที่่ธุรการ
102 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200579 : บ้านโสกงูเหลือม สุวิมล  จรรยา ครู
103 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200580 : บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต นางสาวชุติกาญจน์  กิติเมืองฐิติ ครู
104 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200536 : บ้านกู่ วารุณี   ไชยเสนา ครู
105 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200537 : บ้านโคกน้อย เฉลิมชัย  สุวรรณัง ครู
106 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200538 : บ้านทองหลางน้อย นางเพ็ญศรี  บารมี ครู
107 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200542 : วัดบ้านกระเบื้อง นายทนงศักดิ์    สาอุตม์ ครู
108 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200542 : วัดบ้านกระเบื้อง นางสาวเพ็ญยุพา  สุขสนวน ครู
109 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200544 : บ้านขามหนองแวง ปภัสราภรณ์  การปลูก ธุรการ
110 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200545 : บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สุภาวดี   ประสมศรี ครู
111 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200546 : บ้านดอนหันโนนเพ็ด จุฑามาศ  ทวีฤทธิ์ ธุรการ
112 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200547 : บ้านตะคร้อโนนทอง นางสาวสุวรรณา   สิงห์ลอ ครู
113 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200552 : บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) นายทนง   โวงประโคน ครู
114 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200553 : บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี นางปวีณา   นราพงษ์ ครู
115 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200554 : วัดบ้านดอนชุมช้าง เพ็ญนภา  เพ็ญนภา พรมรัตน์ ครูผู้ช่วย
116 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200554 : วัดบ้านดอนชุมช้าง นายฉัตรชัย  นาดี ครู
117 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200585 : บ้านโคกสะอาดสามัคคี ศิริวรรณ  ขอนบกลาง ธุรการ
118 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200555 : บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) วรพจน์  พันธ์วิริยากุล ครู
119 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200556 : วัดบ้านไร่ นางมณีวรรณ  มุ่งมี ธุรการ
120 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200558 : วัดบ้านหนองแวง นางชวาลา  คำศิริ ครู
121 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200559 : บ้านโนนกระพี้วิทยา นายพิสันต์  คำวัน ครู
122 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200550 : บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) ณัฐนันท์  สิงห์วิเศษ ธุรการ
123 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200564 : บ้านดอนฆ่าเสือ สมรรถนะชัย  เรืองตังญาน ครู
124 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200564 : บ้านดอนฆ่าเสือ ภัทราพร  ไร่ดี ครู
125 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200564 : บ้านดอนฆ่าเสือ นางพัชรินทร์  ศรีวุฒิพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
126 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200566 : บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี เพ็ญพิศ  โคตร์คันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
127 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200569 : วัดบ้านหนองตะไก้ ศุภกร  มูลเทพ ครู
128 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200570 : บ้านหนองปรือคึมม่วง อรอนงค์  ระบือพิณ ครู
129 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200571 : บ้านห้วยโจด สุนัย  สีสาผา ครู
130 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200543 : วัดบ้านหนองหัวช้าง นางสาคร   ศรีสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
131 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200543 : วัดบ้านหนองหัวช้าง ศิริญาภรณ์   อยู่บุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200540 : บ้านเสมา นายชยาทิต  ช่างบุ ครู
133 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200541 : บ้านหนองแจ้งน้อย นางดลฤดี  ศรีนอก ครู
134 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200541 : บ้านหนองแจ้งน้อย นายธีระพงษ์   ธรรมกิจ ครูผู้ช่วย
135 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200539 : บ้านนาดอนบก นางกรรณิการ์  มีชัย ครู
136 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200539 : บ้านนาดอนบก แสงจันทร์   ศรีนอก ครู
137 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200565 : บ้านบุเสมาทอง นายภานุวัฒน์  โวหารกล้า ครู
138 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200567 : บ้านหญ้าคาดอนเค็ง นางสาวศิรภัสสร   คำสืบ ครู
139 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200557 : วัดบ้านหนองไข่ผำ นายณัฐพงศ์  ศรีศาลาแสง ครู
140 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200568 : บ้านหนองแจ้งใหญ่ สุบิน  นาดี ครู
141 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200548 : บ้านโนนมะเฟือง นางสาวอุไรวรรณ  สาขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200548 : บ้านโนนมะเฟือง นางสาวปิยรัตน์  ต่อสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200587 : บ้านหนองกระทุ่ม นิยม  จันทร์ศรีรัตน์ ครู
144 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200588 : บ้านหนองพลวง วีรพงษ์  ศรีอภัย ครู ชำนาญการพิเศษ
145 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200582 : บ้านกระพี้ อำนวยศิลป์  บุปผาลา ครูชำนาญการพิเศษ
146 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200584 : บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี สุนิษา  ปัททุม ธุรการ
147 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200586 : บ้านสระครก นางสาวสุภาพ  ซื่อตรง เจ้าหน้าที่ธุรการ
148 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200586 : บ้านสระครก วิรัตน์  ศรีรักษา ธุรการโรงเรียน
149 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200589 : บ้านห้วยยาง ชลลดา  หาญประชุม ครูชำนาญการพิเศษ
150 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200573 : ขามเตี้ยพิทยาคม นางพิมลสิริ  ประกิคะ ครูชำนาญการพิเศษ
151 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200576 : บ้านดงบัง สุภักดิ์  มาตรวังแสง ครู
152 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200578 : บ้านด่านช้าง นายสุพจน์  มาตรวังแสง ครู
153 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200581 : วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง จารุนันท์  นาคุณทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
154 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200583 : วัดบ้านเก่างิ้ว ศิรินภา  ทองพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200016 : บ้านอุทัยทอง ปรารถนา  มนัญชัยธรรม ธุรการ
156 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200022 : บ้านหนองขามนาดี มณีพร  ศรีบุตร ครู
157 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200023 : บ้านหนองบง นางสมจิต  ศรีประเทศ ครู
158 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200012 : บ้านโนนรัง นางสุภาพร  ไค่นุ่นสิงห์ ครู
159 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200012 : บ้านโนนรัง นางสาววารุณี  เปรี่ยมงูเหลือม ครูผู้ช่วย
160 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200014 : บ้านหนองสะเดา นายจักรพงษ์   งอกสิน ครูผู้ช่วย
161 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200013 : บ้านโนนสำราญ รัตนาพร  ดวงทำมา ครู
162 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200015 : บ้านหินลาดหนองโดน นิติภูมิ  การนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
163 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200015 : บ้านหินลาดหนองโดน ทิพย์วรรณ  มีมาก ครู
164 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200018 : บ้านนาแค สนธยา  พิมล ครู
165 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200020 : บ้านโสกน้ำขุ่น สมทรง  แสนดี ครู
166 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200020 : บ้านโสกน้ำขุ่น ชนาภา   ซาซุม ครู
167 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200010 : บ้านกอก วิลาวัณย์  พลแสน ครู
168 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200011 : บ้านแก้งสนามนาง วลีรัตน์  สีแสด ครู
169 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200002 : บ้านโนนระเวียง นางพฤษภาพร  คำราช เจ้าหน้าที่พัสดุ
170 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200002 : บ้านโนนระเวียง นางสายรุ้ง  ปนิทานัง ครู
171 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200007 : บ้านหนองโคบาล สุทัศน์  วานนท์ ครู
172 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200007 : บ้านหนองโคบาล นางสาวสาวิณี  เมืองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
173 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200007 : บ้านหนองโคบาล นายอิศรานุวัฒน์  วังหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
174 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200008 : บ้านหนองเต่า บรรจบพร  สีน้ำเงิน ธุรการ
175 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200008 : บ้านหนองเต่า นายนิพนธ์  วิลุน ครูชำนาญการ
176 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200019 : บ้านศาลาหนองขอน รัฐนีย์  พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200019 : บ้านศาลาหนองขอน ชัยยะ  สันโดษ ครูผู้ช่วย
178 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200021 : บ้านหนองขามน้อย สุภัทรา  นาหมื่น ครูผู้ช่วย
179 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200021 : บ้านหนองขามน้อย จันทร์จิรา  ศรีนอก ครู
180 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200004 : บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี นายพงศกร  นามอภัย ครูผู้ช่วย
181 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200009 : บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) ดวงแก้ว  คามพิมาย ครู
182 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200009 : บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) นายแสวง   ภูแสงสั่น ครู
183 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200017 : บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ นางยุพา   บัวสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
184 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200024 : บ้านหัวหนองฯ นางเสาวนีย์  พรหมมา ครูชำนาญการพิเศษ
185 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200005 : บ้านสีสุก บัญญัติ  เปรมศิริวงศ์ ครู
186 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200006 : บ้านโสกสนวน กฤษณพงศ์  สืบค้า ครู
187 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200006 : บ้านโสกสนวน ดวงใจ  จันภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200001 : บ้านดอนไผ่ ศุภลักษณ์  เลิกนอก ครู
189 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200003 : บ้านโนนสูง สิทธิศักดิ์  กองสุวรรณ ครู
190 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200003 : บ้านโนนสูง ปติภัท  ยะถีโล ครู
191 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201324 : บ้านโนนดู่ นางสาวชุติมา  ปะวะโพตะโก ครูชำนาญการพิเศษ
192 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201326 : บ้านหนองคอม วุฒิพงษ์   มุ่งเกี้ยวกลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ
193 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201328 : บ้านหลุบกุง เชิดศักดิ์  หวนไธสง ครู
194 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201328 : บ้านหลุบกุง บุญสม  บาระศรี ครู
195 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201328 : บ้านหลุบกุง สิทธิพงษ์  แข็งขัน ครู
196 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201329 : บ้านห้วยม่วง นางเกษณีย์  แสนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
197 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201329 : บ้านห้วยม่วง นางสาววลัยลักษ์  เรืองศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201330 : วัดบ้านศาลาดิน นายเดชา  พงพันนา ธุรการ
199 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201321 : ชุมชนบ้านหนองบัวลาย นางสาวเพ็ญนภา  แขโคกกรวด ธุรการโรงเรียน
200 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201322 : บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) นางจิตลดา  วงเวียน ครูธุรการ
201 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201323 : วังโพน ศิริพร  ทรงทับทิม ครู
202 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201325 : บ้านป่าหวาย สมปอง  ใช้ช้าง ครู
203 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201327 : บ้านหนองแสง สุชาติ  ทักษิณ ครู ชำนาญการพิเศษ
204 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201333 : บ้านแดงน้อย สิริรัตน์  เรืองศักดิ์ ครู
205 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201334 : บ้านฝาผนัง นางพรทิพย์  น้อยวิเศษ ครู
206 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201335 : บ้านเพ็ดน้อย นายมานะ  แสนนามวงษ์ ครู
207 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201336 : บ้านหนองจาน นางวาสนา  ตังคณิตานนท์ ครู
208 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201337 : บ้านหนองผือ นางอรุณรัศมี  พลจันทึก ครู
209 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201332 : บ้านคึมมะอุ นางอรุณฉาย  จันทร์ลา ครู
210 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201331 : ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ วิริยะ  เหลาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
211 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201331 : ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สินีนิตย์  การปลูก ครู
212 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201331 : ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ ยุทธนา  ทุมวารีย์ ธุรการ
213 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201346 : วัดบ้านโนนประดู่ ประเทือง  ประสาทกลาง ครู
214 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201346 : วัดบ้านโนนประดู่ นางสาวนิลาวรรณ    อินทประสพ ธุรการ
215 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201346 : วัดบ้านโนนประดู่ ดัชนี  ยศพล ผู้อำนวยการ
216 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201349 : บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) เพชรรัตน์  สนนอก ธุรการ
217 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201350 : เบญจราษฎร์ศึกษา ทัศนีย์  พานิชย์ ธุรการ
218 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201351 : วัดบ้านมะค่า นายสมชาย  ศรีแจ้งรุ่ง ครู
219 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201348 : บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) กนก  ประสิทธิ์นอก ครู
220 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201348 : บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) ฐิติยา   ปุราชะโก ครู
221 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201347 : บ้านโนนสัง ยุวเรศ   สาโส ครู
222 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201347 : บ้านโนนสัง นายธีรวัฒน์  นันทวงศ์ ครู
223 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201352 : วัดบ้านโนนกอก รักใหม่  ลุนศรี ครู
224 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201352 : วัดบ้านโนนกอก จินตนา  การชงัด ครู
225 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201353 : บ้านแฝก กฤติยาภรณ์  พรหมชัยนันท์ ครู
226 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201354 : วัดบ้านสามเมือง นางสาววนิดา  คำแก่นแก้ว ครู
227 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201345 : วัดบ้านสีดา เยาว์รักษ์  กุมลาชัย ครูธุรการ
228 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201338 : วัดบ้านดอนโก่ย สุรศักดิ์  ฉวีวงศ์ ครู
229 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201341 : บ้านหญ้าคา รจนา  คิดการ ครู
230 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201344 : บ้านหินแห่ นายไพโรจน์  คำจันทร์ ครู
231 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201339 : วัดบ้านดอนเต็ง กริช  ดอนศรี ครู
232 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201340 : วัดบ้านเมืองสูง สมชาย  ยศกลาง ครู
233 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201342 : บ้านหนองตาด นายธนเดช  ภานุสิทธิ์กุล ครู
234 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201343 : บ้านหัวนาคำ กัลย์  ปุราทะกา ครู