รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.บุรีรัมย์ 260846 : บุรีรัมย์พิทยาคม นวลจันทร์  นวลศิลป์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
2 สพม.บุรีรัมย์ 260847 : ภัทรบพิตร ณัฐพงศ์  รสหอม ครู
3 สพม.บุรีรัมย์ 260847 : ภัทรบพิตร นางสาว รัชกร  อพรรัมย์ ครู (หัวหน้างานพัสดุ)
4 สพม.บุรีรัมย์ 260848 : บัวหลวงวิทยาคม นายสุริยันต์  แก้วชนะ ครู
5 สพม.บุรีรัมย์ 260849 : พระครูพิทยาคม นายอิทธิพล   ดาบรัมย์ ครู
6 สพม.บุรีรัมย์ 260850 : สองห้องพิทยาคม วิทยากร  อินทร์สำราญ ครู
7 สพม.บุรีรัมย์ 260850 : สองห้องพิทยาคม ปฏิพัทธ์  โสนาคา พนักงานราชการ
8 สพม.บุรีรัมย์ 260851 : กนกศิลป์พิทยาคม สมบูรณ์  ษมากิตติ ครูชำนาญการพิเศษ
9 สพม.บุรีรัมย์ 260852 : สวายจีกพิทยาคม ธีรพงศ์  เช่นพิมาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
10 สพม.บุรีรัมย์ 260853 : หนองตาดพิทยาคม ดวงนภา  คอนรัมย์ ครู
11 สพม.บุรีรัมย์ 260854 : กลันทาพิทยาคม นายบุญเกิด  เขือรัมย์ ครู
12 สพม.บุรีรัมย์ 260885 : ธารทองพิทยาคม พัชมณ  สระแก้ว ครู
13 สพม.บุรีรัมย์ 260886 : ลำปลายมาศ นายภานุพงศ์  พลซื่อ ครู
14 สพม.บุรีรัมย์ 260887 : ตลาดโพธิ์พิทยาคม ไพศาล  แสนเกษม ครู
15 สพม.บุรีรัมย์ 260888 : จตุราษฏร์พิทยาคม อภิวัฒน์  เนาวิรัตน์ ครูผู้ช่วย
16 สพม.บุรีรัมย์ 260888 : จตุราษฏร์พิทยาคม ชุมสิริ  ตากกะโทก ครู
17 สพม.บุรีรัมย์ 260889 : เมืองแฝกพิทยาคม วัชรพล  พันธ์ศรี ครู
18 สพม.บุรีรัมย์ 260890 : ทะเมนชัยพิทยาคม นายอุเทน  แกล้วกล้า ครู
19 สพม.บุรีรัมย์ 260907 : ชำนิพิทยาคม เขษม  มหิงสาเดช ครู
20 สพม.บุรีรัมย์ 260910 : รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายสมพงษ์   สระบัว ครู
21 สพม.บุรีรัมย์ 260859 : กระสังพิทยาคม พรรณิภา   พะนิรัมย์ ครู
22 สพม.บุรีรัมย์ 260860 : ลำดวนพิทยาคม นายสุรเชษฐ์  มั่นมี ครู
23 สพม.บุรีรัมย์ 260862 : ชุมแสงพิทยาคม ศราวุฒิ  ศรีนนท์ ครู
24 สพม.บุรีรัมย์ 260861 : สูงเนินพิทยาคม นางสาวดาวน้อย  เหมาะประโคน ครู
25 สพม.บุรีรัมย์ 260877 : ประโคนชัยพิทยาคม นายนิรุตติ์  มิตรธีระกิจ ครู
26 สพม.บุรีรัมย์ 260878 : บ้านบุวิทยาสรรค์ สมพล  คลองข่อย ครู
27 สพม.บุรีรัมย์ 260879 : ไพศาลพิทยาคม นายนฤชา  คนองมาตย์ ครู
28 สพม.บุรีรัมย์ 260880 : เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประนอม  มีเวที ครู
29 สพม.บุรีรัมย์ 260881 : แสลงโทนพิทยาคม สมเกียรติ  ขวัญดำ ครู
30 สพม.บุรีรัมย์ 260882 : บ้านกรวดวิทยาคาร นางวารี  กาสิทธิ์ ครู
31 สพม.บุรีรัมย์ 260883 : โนนเจริญพิทยาคม นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์ ครู
32 สพม.บุรีรัมย์ 260883 : โนนเจริญพิทยาคม นางลำจวน  สีพะรัง ครู
33 สพม.บุรีรัมย์ 260904 : ห้วยราชพิทยาคม พงษ์สุโชติ  สุวะโจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพม.บุรีรัมย์ 260904 : ห้วยราชพิทยาคม วรุณอุษา  นิสัยรัมย์ ครู
35 สพม.บุรีรัมย์ 260863 : นางรอง พีรญา  แก้วศรีหา ครู
36 สพม.บุรีรัมย์ 260863 : นางรอง ธนวัฒน์  ยอดมาลี ครู
37 สพม.บุรีรัมย์ 260864 : สิงหวิทยาคม นางตติยา  สยามประโคน ครู (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
38 สพม.บุรีรัมย์ 260865 : นางรองพิทยาคม นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์ ครู
39 สพม.บุรีรัมย์ 260866 : ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางนงนุช  น้อยมะโน ครู
40 สพม.บุรีรัมย์ 260867 : พิมพ์รัฐประชาสรรค์ มยุรี  สวัสดิ์พูน ครู
41 สพม.บุรีรัมย์ 260868 : เหลืองพนาวิทยาคม สัน  พ่อค้า ครู
42 สพม.บุรีรัมย์ 260869 : ถนนหักพิทยาคม นายสฤษดิ์  เครือบคณโท ครู
43 สพม.บุรีรัมย์ 260871 : หนองกี่พิทยาคม ดฤมณฑ์  สนองบุญ ครู
44 สพม.บุรีรัมย์ 260872 : เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ปุณญเกียรติ  วงค์ประวัณย์ ครู
45 สพม.บุรีรัมย์ 260874 : ร่วมจิตต์วิทยา นางสาวนิภาพร  บุญทา ครูผู้ช่วย
46 สพม.บุรีรัมย์ 260875 : ละหานทรายวิทยา เทพรัตน์  ศรีคราม ครู
47 สพม.บุรีรัมย์ 260876 : ตาจงพิทยาสรรค์ นายอดิศักดิ์  แห่งธรรม ครู
48 สพม.บุรีรัมย์ 260873 : ละหานทรายรัชดาภิเษก นายธงชัย  ดียิ่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
49 สพม.บุรีรัมย์ 260897 : ไทยเจริญวิทยา สุรเดช  เกรัมย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
50 สพม.บุรีรัมย์ 260898 : ปะคำพิทยาคม ชาญณรงค์  ชาญณรงค์ ภูทนนท์นอก ครู
51 สพม.บุรีรัมย์ 260901 : หนองหงส์พิทยาคม นางศุภาพักตร์   งามดี ครู
52 สพม.บุรีรัมย์ 260902 : ห้วยหินพิทยาคม อนุวัฒน์  ศรีเนาวรัตน์ พนักงานราชการ
53 สพม.บุรีรัมย์ 260902 : ห้วยหินพิทยาคม กาญจนา  สุดรัมย์ ครู
54 สพม.บุรีรัมย์ 260905 : โนนสุวรรณพิทยาคม นางสาวณัฎฐิยากรณ์  การอินทร์ ครู
55 สพม.บุรีรัมย์ 260905 : โนนสุวรรณพิทยาคม นายนันทวัฒน์   เนียมหัตถี ครู
56 สพม.บุรีรัมย์ 260905 : โนนสุวรรณพิทยาคม ณัฐธนัน  วรรณสุข ครู
57 สพม.บุรีรัมย์ 260906 : สามัคคีพิทยาคม ปรีชา  เวสะมูลา ครู
58 สพม.บุรีรัมย์ 260909 : ร่มเกล้า บุรีรัมย์ นายเศกสันต์  สนรัมย์ ครู
59 สพม.บุรีรัมย์ 260913 : พนมรุ้ง เหล็กใน  สุขจันทร์ ครู
60 สพม.บุรีรัมย์ 260855 : คูเมืองวิทยาคม ปูชนีย์  ช่วยไธสง ครู
61 สพม.บุรีรัมย์ 260856 : ตูมใหญ่วิทยา นางสาวชนัดดา  บุตรเพ็ชร ครู
62 สพม.บุรีรัมย์ 260857 : มัธยมพรสำราญ นางจันทร์นิภา  จีบไธสง ครู
63 สพม.บุรีรัมย์ 260884 : พุทไธสง จักรพงษ์  โจไธสง ครู
64 สพม.บุรีรัมย์ 260892 : เมืองแกพิทยาคม อัครชัย  โพนสัย ครู
65 สพม.บุรีรัมย์ 260893 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางปาริชาติ   เสนาคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
66 สพม.บุรีรัมย์ 260894 : สะแกพิทยาคม จำรัส  สุรัมย์ ครู
67 สพม.บุรีรัมย์ 260896 : สมเสม็ดวิทยา เดชชาติ  วันทนาพิทักษ์ ครู
68 สพม.บุรีรัมย์ 260895 : ร่อนทองพิทยาคม นริศร์สรา   สิงห์โตอ่อน ครู
69 สพม.บุรีรัมย์ 260899 : นาโพธิ์พิทยาคม นางสาวญาสุดา  ชำนาญสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพม.บุรีรัมย์ 260899 : นาโพธิ์พิทยาคม นางอนงค์  พูนแสง ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพม.บุรีรัมย์ 260900 : อุดมอักษรพิทยาคม นายปรีชา   ปลื้มพันธ์ พนักงานราชการ
72 สพม.บุรีรัมย์ 260908 : กู่สวนแตงพิทยาคม มรกต  วรจักร ครู
73 สพม.บุรีรัมย์ 260908 : กู่สวนแตงพิทยาคม นางทัศนียา  โจระสา ครู
74 สพม.บุรีรัมย์ 260911 : แคนดงพิทยาคม นายสมคิด  อาจจำนงค์ ครู
75 สพม.บุรีรัมย์ 260911 : แคนดงพิทยาคม นางพวงผกา  สุขละไม ครู