รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260070 : บ้านโพธิ์ดอนหวาย นางวันปภัช  สุขเสริม ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260071 : บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) มนตรี  วิเศษรัมย์ ครู
3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260077 : บ้านหนองม้า จริยา  บวรรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260077 : บ้านหนองม้า นางเพ็ญนภา   สวนบุรี ครูชำนาญการ
5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260031 : บ้านกลันทาวิทยา อิสระ  ออมอด ครูผู้ช่วย
6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260031 : บ้านกลันทาวิทยา ไตรวัลย์  อนุรักษากรกุล ครู
7 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260032 : บ้านท้องเรือ นิตยา   กฎมัจฉา ครู
8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260034 : บ้านพระครูน้อย นรารัตน์  เหล่าบ้านเหนือ ธุรการโรงเรียน
9 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260035 : บ้านหนองปรือ จิราภรณ์  ปะระทัง ธุรการโรงเรียน
10 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260036 : บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) ปราณี  ยืนยง ธุรการ
11 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260037 : วัดบ้านเสม็ด นายคมสัน  ทวยมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260008 : ไตรภูมิวิทยา ศุภลักษณ์  ศรีสันติธรณ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
13 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260009 : บ้านโกรกขี้หนู พรญาณี   คำสอน ครู
14 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260010 : บ้านหนองตราดน้อย คำจันทร์  สมลิคุณ ครู
15 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260011 : สามัคคีมีชัยวิทยา สยาม  มะริดรัมย์ ครู
16 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260012 : บ้านหนองไผ่ใหญ่ สุจิตรา  สาครรัมย์ ครู
17 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260013 : บ้านตราดหนองพลวง นางกุศลิน  อมรพลัง ครู
18 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260038 : บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ บัญชา  แกมคำ ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260028 : วัดบ้านถลุงเหล็ก นางธัญธิดา  สครรัมย์ ครู
20 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260029 : บ้านโนนศิลา นายนนทวัฒน์  วันล้วน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
21 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260030 : บ้านหนองผักแว่น นัฐพล  เกียรติวิทยะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260033 : บ้านพะไล จุฑามาศ  เหมือนวาจา ครู
23 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260014 : เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สาวิตรี  ตู้สำราญ ครู
24 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260007 : อนุบาลบุรีรัมย์ ยุภา  ยอดอาหาร ครู
25 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260044 : บ้านตะเคียน นายเกียรติศักดิ์  อภิระติง ครู
26 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260045 : บ้านหนองเพชร สมหมาย  บุตรสิงห์ ครู
27 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260046 : วัดบ้านสวายสอ นายวิวัฒน์  จันทร์ส่องศรี ครู
28 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260047 : วัดบ้านรุน อัปษร  สินชัยศรี ครู
29 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260075 : บ้านหนองค่าย นายสุภัทรชัย  อักษรณรงค์ ธุรการ
30 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260076 : บ้านดอนใหญ่ นายวทัญญู  กั่วพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260072 : บ้านปรุบุมะค่า นภาพร  หลงชิน เจ้าหน้าพัสดุ
32 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260073 : บ้านโคกระกา นางสาวเสาวลักษณ์   ลันไธสง ธุรการ
33 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260073 : บ้านโคกระกา นางสาวเสาวลักษณ์   ลันไธสง ธุรการ
34 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260074 : บ้านม่วงวิทยาคาร อัยย์ระดา  พลอามาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
35 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260069 : อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) นางสาวธนิตา  แบบรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
36 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260039 : วัดโพธิ์ทอง ปรีชา  ปัดไธสง ครู
37 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260040 : บ้านหนองโสน อภัสรา  ดวงเดียว ธุรการ
38 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260041 : บ้านมะค่า สุนี  บุญเหลือ เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260042 : บ้านง้าง นางสาวฐิตาภา  ปลื้มกมล ธุรการโรงเรียน
40 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260043 : บ้านตะโก ทิพวรรณ  รอยสุวรรณ ครู
41 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260024 : บ้านหนองมะค่าแต้ มงคล  ทะนันไธสง ครู
42 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260025 : บ้านหนองยาง ลาวัณย์  ปักโกทะสัง ครู
43 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260026 : บ้านสระเกษ สมพงษ์    ตันติวัฒน์นิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260027 : บ้านหนองขวาง วรัชยา  ภูสังกา ครู
45 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260022 : พระครูวิทยา ชวัลกร  หมื่นฤทธิ์ ครู
46 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260023 : บ้านม่วง นายสมศักดิ์  พิมพ์ภู ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260023 : บ้านม่วง อรอุษา  ปานะโปย ครู
48 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260091 : วัดบ้านเมืองฝาง สุริยา  สุขวิเศษ ครู
49 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260092 : วัดบ้านเมืองดู่ กาญจนา  แก้วรักษา ครูผู้ช่วย
50 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260093 : บ้านโคกกลาง นางราณี   บุญบุตตะ ครู
51 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260078 : วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สุชีรา  สุขวิเศษ ครู
52 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260079 : บ้านหนองทะลอก นายกฤษฎา  วิเศษชาติ ครู
53 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260079 : บ้านหนองทะลอก กรันทยา  พรมโสภา ธุรการโรงเรียน
54 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260080 : วัดสว่างบูรพา นายสามารถ  สายลาม ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260081 : บ้านหนองไทรวิทยา ทวีพร  บุญพันธ์ ครู
56 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260052 : บ้านสวายจีก พัชรียา  พัชรมณีปกรณ์ ธุรการโรงเรียน
57 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260052 : บ้านสวายจีก พิสิทธิ์  ลิ่มนิจโพธิขำกุล ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260053 : บ้านโคกเปราะ นางนันทิพร  ศรีทน ธุรการ
59 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260054 : บ้านพลวง สุรีรัตน์  สุมาลัย ครู
60 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260055 : บ้านฝ้าย นางสาวจิดาภา  เพ็ชรเลิศ ธุรการ
61 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260056 : เบญจคามวิทยา นางวราพร   โปรยไธสง ครู
62 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260057 : บ้านหนองปรือน้อย สุชาดา  กระสุนรัมย์ ครู
63 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260058 : บ้านถาวร นางภาวิณี  ศรีสง่า ครู
64 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260094 : บ้านโคกระกาน้อย นางสาวญาภัชชา   แบบรัมย์ ครู
65 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260088 : บ้านหนองสองห้อง กุลธิดา  สายโรจน์ ครู
66 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260089 : บ้านตลาดชัย วรรณิสา  เจนรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
67 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260090 : บ้านกระเดื่อง นางละไม  เชื้อหงษ์ ธุรการ
68 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260095 : บ้านร่มไทร กิตติชัย  เทียนวรรณ ครูอัตราจ้าง
69 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260061 : บ้านสารภี สมใจ  บุตรคุณ ครู
70 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260062 : ประชาสวัสดิ์วิทยา นายเอกณัฏฐ์  เกียรติมณีธร พนักงานราชการ
71 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260063 : วัดบ้านสะแกซำ นิรชร  ทรงบรรพต ครูชำนาญการพิเศษ
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260063 : วัดบ้านสะแกซำ ประนอม  พินิจมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260063 : วัดบ้านสะแกซำ ทิพวรรณ  ทันเต ครู
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260064 : บ้านตลาดควาย ชญานันท์  ศรีชารัตน์ ครู
75 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260068 : บ้านฝังงา นางขวัญหทัย   อาญาเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ
76 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260087 : บ้านโนนแดง นายโสภณ  ชุมพลศักดิ์ ครู
77 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260082 : สะแกโพรงอนุสรณ์ ณัฐกานต์  บุญนวพงศ์ ครู
78 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260083 : บ้านหนองมะเขือ อภิญญา  ศรีวงศ์ยาง ครู
79 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260084 : บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) นายนิวัฒน์  อะรัญ ครู
80 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260085 : บ้านสมสนุก นายณัฐพงศ์  ทับสุลิ ครู
81 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260086 : บ้านหนองไผ่ นายสมเดช  ชะวูรัมย์ ครู
82 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260067 : ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) จักรพันธ์  เติมเทียน ธุรการโรงเรียน
83 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260059 : บ้านเสม็ดโคกตาล ดวงสมร  คำหอม ครู
84 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260060 : โสภณวรวัฒน์วิทยา สมคิด  สีนิลแท้ ครูชำนาญการพิเศษ
85 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260065 : บ้านโคกหัวช้าง ภทกัป  เกรัมย์ ครู
86 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260066 : วัดบ้านเย้ยสะแก จีรวรรณ  สวัสดิ์พูน ครู
87 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260020 : บ้านสำโรงโนนเค็ง ฐิติรภัค  ไผ่ดีนุกูล ครู
88 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260020 : บ้านสำโรงโนนเค็ง นายพัชรินทร์  มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260021 : บ้านม่วงโนนสูง สิริวสันต์  หอยมุข ครู
90 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260016 : บ้านนากลาง มาลิ  ไชยสิน ครู
91 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260017 : บ้านมาบสมอ นายจักรพันธ์   ไชยอุดม ครูธุรการโรงเรียน
92 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260018 : วัดบ้านบัลลังก์ วรรณรัตน์  วิสุทธิ์ธรรมนาถ ครู
93 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260019 : บ้านหนองตราด พยอม  ศรีวัชรามาศ ครู
94 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260015 : วัดสถานีหนองตาด สุภาพ  พาราษฎร์ ครู
95 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260048 : ไตรมิตรวิทยาคาร นางสาวอารีย์  สุรินทร ครู
96 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260049 : วิมลวิทยา ดุษณี  ตั้งประเสริฐวงศ์ ครู
97 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260050 : บ้านหลักเขต ชนัญชิดา  สุมหิรัญ ครู
98 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260051 : บ้านโคกเก่า นางสาวอุมาพร  อุดมพันธ์ ครู
99 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260005 : ประกาศธรรมคุณวิทยา ชัยพร  ศรีพลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260003 : บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ขวัญลดา  จิราดิษย์ ธุรการโรงเรียน
101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260004 : คงชัยสิทธิ์วิทยา นางสาวนันท์นภัส  ทินนุรักษ์ ครูผู้ช่วย
102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260001 : เสนศิริอนุสรณ์ นายประกอบ  เกิดนางรอง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260002 : บ้านโคกวัด จารุกิตติ์  คงลี ครู
104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260468 : บ้านโคกกลางอนุสรณ์ โสภา  สุ่ยรัมย์ ครู
105 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260468 : บ้านโคกกลางอนุสรณ์ นายบุญมี  บึงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
106 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260469 : บ้านกวางงอย นางสาวไพรีราบ  สันรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260470 : วัดโกรกประดู่ นางสิริมณี  วรรณโคตร ครู
108 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260471 : บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) นางสาวลำไพ  สังฆะพันธ์ ครู
109 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260508 : วัดโคกล่าม สุจิน  ประจำ ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260509 : บ้านลุงม่วง นายบุญมี  พิหูสูตร ครู
111 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260510 : บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" รัสรินทร์  เสนารถรัฐพงศ์ ครู
112 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260512 : วัดโนนสำราญ นพดล  เถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260512 : วัดโนนสำราญ นพดล  เถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260513 : เรืองทองสามัคคี นายประจักษ์   ปาปะเก ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260513 : เรืองทองสามัคคี นายอดินันท์  บุญแจ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260514 : บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี นายเทียรคำ   ปะนามะตัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260515 : บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา วชิราวุธ  บุญอำนวย ครู
118 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260517 : บ้านหนองเฒ่ากา อุษณิษา  กิจธนศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260518 : บ้านหนองปลิง ไพลิน  สุวรรณอัคระเดชา ธุรการ
120 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260519 : วัดขี้ตุ่น ปราโมทย์  บุราสิทธิ์ ครู
121 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260467 : บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา" นายแสวง  อนาตเนตร ครู
122 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260511 : วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ธนภัทร  อยู่เอี่ยม ครู
123 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260462 : บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" นางสาวสุวนันท์  เพียงสองชั้น ครูผู้ช่วย
124 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260463 : วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา นางกรวารี   ตัณฑวรรธนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260466 : บ้านหนองไฮ นายสงัด   นาราษฎร์ ครูชำนาญการพิเศษ
126 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260498 : บ้านหนองหญ้าปล้อง กาญจนาพร  สิรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
127 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260499 : บ้านหนองตาดน้อย ปิยะมาศ  ทองหวาน ครู
128 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260493 : บ้านหนองไทร สมใจ  วรรณโคตร ครู ชำนาญการ
129 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260494 : บ้านหนองบัว วราภรณ์  มณฑล ครู
130 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260495 : บ้านหนองม่วง นายสุสันต์   แซกรัมย์ ธุรการ
131 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260496 : บ้านบริหารชนบท กัญญาพิไล  พวงมาเทศ ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260497 : บ้านทะเมนชัย นายบุษกร  สาลีรัมย์ ครู
133 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260473 : บ้านยาง นายสายันต์  ละอองเอก ธุรการโรงเรียน
134 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260474 : วัดหนองกระทุ่ม ณพัชร   ปานเทพอินทร์ ครู
135 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260475 : บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี นันทนา  กันธพงศ์ ครู
136 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260475 : บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี นางชบา  ศรีศิริงาม ครู
137 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260476 : บ้านสระสี่เหลี่ยม นางสุดารัตน์   พิศวงษ์ ครู
138 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260477 : บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ปิยนุช  นาคศรี ครู
139 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260516 : บ้านนาศรีนวล นิรุต  ดวงสูงเนิน ครู
140 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260465 : บ้านตูมหวาน นายอติรุจ  ไพรบึง ครูผู้ช่วย
141 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260520 : บ้านผไทรินทร์ อุทัยรัตน์  ยศแก้วกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260521 : บ้านโคกสูง ยุทธเดช   ศิริมาลาตัง ครูชำนาญการ
143 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260522 : วัดบ้านโคกซาด นายดอกรัก  อภัยเดช ครู
144 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260523 : บ้านหนองหัวช้าง นางมณีรัตน์   วงศ์ศรี ครู
145 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260524 : บ้านโคกสว่าง นางสุภาพ  เขื่อนคำ ครู
146 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260525 : รวมมิตรวิทยา วศิรา  สายบุตร ครูผู้ช่วย
147 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260525 : รวมมิตรวิทยา มยุรา  เสรีวัฒน์ ครู
148 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260500 : บ้านหนองแวง นายอนุชา  ประโมทะโก ครู
149 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260500 : บ้านหนองแวง นางทิพวัลย์  ศรีโคตร ครู
150 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260501 : บ้านเมืองแฝก นายบุญส่ง  แสงปัสสา ครู
151 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260502 : บ้านตูบช้าง พรวรินทร์  สำเริงรัมย์ ครู
152 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260503 : วัดหนองเก้าข่า นางสาวกานต์พิชชา   วรรณวิจิตร ธุรการ
153 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260504 : วัดหนองครก นางหนูพิน  สาทักรัมย์ ครู
154 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260505 : วัดหนองสองห้อง นางสาววรรณิภา  โสมกุล ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260506 : บ้านห้วยมะไฟ วรางกูร  พูนกลาง ครู
156 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260507 : วัดหนองขุนปราบ ปาริชาติ  ใจงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260452 : อนุบาลลำปลายมาศ พลากร  ศรีเสริม ครู
158 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260453 : จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) นายจิรชัย  สุขวิบูลย์ ครูผู้ช่วย
159 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260478 : บ้านแสลงพัน ปวริศร  สาโรจน์ ครู
160 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260480 : บ้านสี่เหลี่ยมน้อย นางอุมา  เรียงไธสง ครู
161 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260482 : วัดบ้านบุขี้เหล็ก นางสาวกัญญา  ไผ่ดีนุกูล ครู
162 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260483 : บ้านโคกใหม่หนองสรวง นายพงษ์อรุณ  ทองปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260485 : บ้านหนองระนาม เบญจมาศ  โพธิ์จันดี ธุรการ
164 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260486 : บ้านหนองผักโพด ประนอม   วีระนันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
165 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260487 : จตุคามสามัคคีวิทยา นิสสรณ์   เสือซ่อนโพรง ธุรการโรงเรียน
166 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260488 : วัดบ้านหนองกะทิง คำณวน  สุขหนา ครู
167 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260489 : ไตรคามสามัคคีวิทยา ณัฏฐพัชร์   ศรีเมืองแก้ว ครู
168 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260492 : วัดบ้านหนองปลาไหล จิตร  การเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล
169 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260492 : วัดบ้านหนองปลาไหล สุริยัน  ต้นหนองสวง ครูผู้ช่วย
170 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260490 : บ้านหนองซอแซ ธัญญารัตน์  แสนขวา ครูผู้ช่วย
171 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260491 : บ้านหนองเมืองต่ำ นายจำลอง  การเกษ ครูชำนาญการพิเศษ
172 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260460 : บ้านแท่นพระ นางอภัณตรี  นุกุลพงศ์ ธุรการ
173 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260454 : บ้านหนองมันปลา"กุศลสามัคคีวิทยา" นายภาณุวัฒน์  สุดหอม ธุรการโรงเรียน
174 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260455 : บ้านบุตาวงษ์ นางสาวปัญญาพร  แพนดี ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260472 : บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ นายนิรุจณ์  บุญเย็น ครู
176 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260481 : ชุมชนบ้านหนองบัวโคก เสาวเรศ  ทรงประโคน ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260479 : บ้านห้วยศาลา พัชรินทร์  เกษแก้ว ครู
178 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260484 : บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สุรางค์รัตน์  ตุพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260484 : บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ นางสาวกนกกาญจน์  ฉวีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
180 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260461 : วัดบ้านตะขบ"โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" นางกฤติมา  สารรัมย์ ครู
181 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260456 : วัดหัวสะพาน นางสาวพรพิมล  มารัตน์ ธุรการโรงเรียน
182 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260457 : วัดบ้านหินโคน นางสาวฑัณฑิกา  คตโคตร ธุรการ
183 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260457 : วัดบ้านหินโคน นายอนุชา  สีดาชมภู ครูผู้ช่วย
184 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260458 : วัดกะทิง นนทิกา  แก้วปริ่มปรัก ธุรการโรงเรียน
185 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260459 : วัดโคกสะอาด นางวราพรณ์   พิมพ์ละมาศ ครู
186 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260745 : บ้านโคกสนวน บุญมี  อ่อนนุ่ม ครู
187 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260748 : บ้านช่อผกา อุไรลักษณ์  วิบูลย์ธนมาศ ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260750 : บ้านบุหนองเทา ปราณี  วงศาเคน ครู
189 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260754 : บ้านสำโรงโคกเพชร นายปราศรัย  อร่าม ครู
190 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260755 : บ้านหัวสะพาน อัมรินทร์  บรรเลงการ ครู
191 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260749 : บ้านโคกสะอาด นายธีรเทพ   วิเศษฤทธิ์ ครุ
192 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260747 : อนุบาลชำนิ นางปิยรัตน์  โสกูล ครูชำนาญการพิเศษ
193 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260739 : บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) นางสาวเอรวรรณ  แก้วแสนชาติ ครู
194 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260740 : บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ นางสาวคีตาญชลี  ดอนศรีฐิติโชติ ครู
195 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260741 : บ้านประคอง นายณรรฐวรรต  กำหัวเรือ ครู
196 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260741 : บ้านประคอง นางสาวณัฏฐณิชา  นุ่นเนื้อทิพย์ ธุรการ
197 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260742 : บ้านกระโดนกะลันทา นางนิตติญา  ทองย้อย ครู
198 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260751 : วัดละลวด กถิน  พะธะนะ ธุรการ
199 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260752 : บ้านหนองพะอง นายประดิษฐ์  เจริญจันทร์ ครู
200 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260753 : บ้านหนองเพิก ธวัชชัย  พะธะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
201 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260746 : บ้านดอนหวาย นางสาวพลอยชนก  เพ็งประโคน ครูอัตราจ้าง
202 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260746 : บ้านดอนหวาย รุ่งรัตน์  สุขสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
203 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260744 : วัดหนองปล่อง สุพจน์  ฉิมมาลี ครู
204 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260744 : วัดหนองปล่อง จันยา  สวนสวรรค์ ครู
205 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260743 : บ้านตาเหล็ง นายสุทธา   ชาติประสพ ครู
206 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260794 : มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) นปภา  กุยราพเนาว์ ครู
207 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260795 : บ้านหนองแต้พัฒนา กัญญาณี  จูฑะมณีโรจน์ ครูผู้ช่วย
208 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260796 : บ้านดงเย็น นางสาวกชพร  ราชธรรมมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
209 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260797 : บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วรัญญ์ฐศร  วัชราจรัสณศร ครู
210 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260797 : บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) นางสาวอุษาสิริ  ดวงนิล ธุรการโรงเรียน
211 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260798 : บ้านสำโรงสันติภาพ รังสิทธิ์  ปุลันรัมย์ ครู
212 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260792 : สรีพรรณสันติภาพนาฝาย อัจฉรา  แก้วภูมิแห่ ธุรการโรงเรียน
213 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260793 : บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) สมรวย  ปูตะเลศ ครูอัตราจ้าง
214 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260789 : อนุบาลบ้านด่าน วรวุฒิ  หยุดยั้ง ครูชำนาญการ
215 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260790 : บ้านตะโคงสามัคคี นายสุนทร  ชำรัมย์ ครูชำยาญการพิเศษ
216 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260791 : โนนสวรรค์วิทยา ภาวิกา  จะชวนรัมย์ ธุรการ
217 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260791 : โนนสวรรค์วิทยา นางณัฐธยาน์  สากระจาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
218 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260799 : วัดบ้านปราสาท ประสิทธิ์  วงศ์มนัสนันท์ ครู
219 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260803 : บ้านบุมะขามป้อม นายธีระพจน์  โสภาพล ครู
220 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260804 : วัดบ้านกะชาย นายวัฒนชัย  ก้อนทอง ครู
221 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260805 : บ้านตะโกตาเนตร นางศิวลักษณ์   หอมหวล ครู
222 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260800 : วัดบ้านกะหาด เทพพร  ณรงค์ศักดิ์ ครู
223 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260801 : วัดบ้านปลัดปุ๊ก นางปติมา   ธนโชติศักดา ครูชำนาญการ