รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260096 : อนุบาลกระสัง บัวผัน  เทพชาติ ครู
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260097 : วัดบ้านหนองแขม ศุภชัย   สายบุตร ครู
3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260097 : วัดบ้านหนองแขม นายตรีภพ   พรหมหงษ์ ครู
4 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260098 : บ้านตะเคียน พิชาญ  คงเพชร ครู
5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260098 : บ้านตะเคียน รุ่งนภา  จันทร์งาม ธุรการโรงเรียน
6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260099 : บ้านระโยงใหญ่ ดุษฎี  เครือยา ครู
7 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260099 : บ้านระโยงใหญ่ นางสาวณยา  กมลพันธ์ ครูผู้ช่วย
8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260100 : บ้านขามตาเบ้า นายสุรัตน์   สุขสำราญ ครู
9 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260101 : บ้านถนน จิรวัฒน์  จงรักษ์ ธุรการ
10 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260102 : บ้านหนองตระเสก นายศักรินทร์  สนหอม ครู
11 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260154 : วัดชุมพลมณีรัตน์ นางธัญญาลักษณ์  สมหมาย ครู
12 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260125 : วัดบ้านกันทรารมย์ นายศุภกฤต  โกยสวัสดิ์ ครู
13 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260126 : บ้านระกาเสม็ด นายวีระชาติ  ดลเสมอ ครู
14 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260127 : บ้านหนองขอน อำภาพร  แสงเพ็ชร ครู
15 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260130 : บ้านดอนยาว ถนอม  บุญทัน ครู
16 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260130 : บ้านดอนยาว นางนันทิยา  รสจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260132 : บ้านโคกยาง นางสาวพัชรากร   อุทิศรัมย์ ครู
18 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260119 : วัดบ้านชุมแสง นางสาววิจิตรา   พิชญสมบัติ ครู
19 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260120 : บ้านก้านเหลือง พนิดา  คงสุข ครู
20 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260121 : บ้านไม้แดง จิตกร  กะการดี ครู
21 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260122 : บ้านสวายสอ นางสาวสุทธาดา  สติภา ธุรการ
22 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260122 : บ้านสวายสอ นางสาวสุทธาดา   สติภา ธุรการ
23 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260124 : บ้านไผ่ลวก นางพรทิพย์   พจน์รัมย์ ครู
24 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260149 : วัดปทุมคงคา นภาพร  เทียมเลิศ ครู
25 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260150 : บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) นายชาญชัย  เทียมเลิศ ธุรการ
26 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260151 : บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) นายอภิเชษฐ  จันทะนุภา ครู
27 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260152 : บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) ศรายุธ  ดาราย้อย ครู
28 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260153 : บ้านระกา ฐานุตรา   ดาราย้อย ครู
29 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260156 : วัดอินทบูรพา นายปริวัฒน์  ประพันธ์ ครู
30 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260163 : บ้านนารา นางสุจิณณา  ควรอาจ ครู
31 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260128 : บ้านเมืองไผ่ นางสุดาทิพย์  นะรารัมย์ ครู
32 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260129 : บ้านสวายสอ ยุทธศักดิ์  เจริญรัมย์ ครูผู้ช่วย
33 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260131 : วัดธรรมถาวร ศักดา  เชื้อสิงห์ ครู
34 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260133 : บ้านอโณทัย นายนิกร  โกยรัมย์ ธุรการ
35 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260135 : บ้านลำดวน พิมพเยีย  ชาวสวน ครูผู้ช่วย
36 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260136 : วัดบ้านหนองพลวง สุนุช  สายบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260137 : บ้านยาง ธนวัสส์  ดำรงค์ ครู
38 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260138 : บ้านแสลงพันกระเจา อังคณา  สมบูรณ์ ครู
39 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260139 : บ้านแซวประดู่ นางสาวรัตนาภรณ์  สอนสันต์ ครู
40 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260139 : บ้านแซวประดู่ พรประภา  คงสืบชาติ ครู
41 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260140 : บ้านโนนสว่าง พงษ์ศักดิ์  พรหมประดิฐษ์ ครู
42 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260146 : บ้านขามสามัคคี นางสาวพรรนิภา   แสนกล้า ครู
43 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260123 : บ้านศรีภูมิสามัคคี สุรศักดิ์  ม่วงทอง ครู
44 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260134 : บ้านโคกสูง อานนท์  กันรัมย์ ครู
45 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260134 : บ้านโคกสูง ไสว  สุภาพัฒน์ ครู
46 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260117 : บ้านนาราใหญ่ นางวิภาดา  มะลิลัย ครู
47 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260118 : บ้านตาราม วริฐา  บมกลาง ครู
48 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260118 : บ้านตาราม รัตติมา  ลาดหนองขุ่น ครู
49 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260111 : ชุมชนบ้านสองชั้น ทิชานันท์  สานนท์ ครู
50 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260112 : วัดบ้านจอม สนธยา  เปี่ยมอักโข ครู
51 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260113 : บ้านเสม็ด นายอนุพงศ์   สามารถ ครู
52 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260114 : บ้านหนองรักษ์ นายนพดล  เครือยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260114 : บ้านหนองรักษ์ จริยาภรณ์ ณัฐกิตติ์กุล  ณัฐกิตติ์กุล ครู
54 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260115 : บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ กรกช  ถือดียิ่ง ครู
55 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260116 : บ้านโคลด นางสุธาสินี  ชัยชาญ ครู
56 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260157 : บ้านสูงเนิน กนิษฐา  การกระสัง ครู
57 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260158 : บ้านทุ่งสว่าง วิภาวดี  น้ำเต้าทอง ครู
58 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260159 : บ้านบัวถนน แสงอรุณ  จงทวี ครู
59 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260159 : บ้านบัวถนน แก้วมณี  พิชญธรรมกุล ครู
60 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260162 : บ้านจะเนียงสามัคคี จิรวัฒน์  ดีล้อม พี่เลี้ยงเด็กพิการ
61 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260160 : บ้านตะครองใต้ อังคณา  วชิระพรไชย ครู
62 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260161 : วัดบ้านปราสาท พนม  เป็นสุข ครู
63 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260110 : บ้านละลูน นางสาวธนาภรณ์  สมัครสมาน อัตราจ้าง
64 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260155 : บ้านชำแระ นายสุรเดช  สิงห์หาร ครู
65 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260103 : บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) นายอัครภูมิศาสตร์   เงางาม ครู
66 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260104 : วัดหนองตะครอง ชารี  นิวัฒนุวงค์ ครู
67 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260105 : บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) นางถิรวรรณ   อาสนสุวรรณ ครู
68 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260106 : บ้านโนนแดง วันเพ็ญ  ลักขษร ครู
69 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260107 : บ้านจาน คมเพชร  ช่วยพิมาย ครู
70 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260108 : บ้านหนองเหล็ก สารภี  เบ้าเงิน ครู
71 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260108 : บ้านหนองเหล็ก สวิท  เบ้าเงิน ครู
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260109 : บ้านกุดใหญ่ นายชอบ  สำนักนิตย์ ครู
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260142 : บ้านห้วยสำราญ นางสุภัสชรี  สีดา ครู
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260143 : บ้านกุดโคลน นางนงค์นุจ  ทิรายรัมย์ ครูผู้ช่วย
75 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260144 : บ้านน้ำอ้อม ประมวล  เจริญเขตต์ ครู
76 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260145 : บ้านตะครอง นายอำนวย   สมวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260148 : บ้านตาเป้า มานะ  คำผิว ครู
78 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260141 : บ้านประดู่ นางสาววิยะดา  เสามั่น ครูผู้ช่วย
79 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260330 : บ้านเขาคอก พัชรี  โพธิ์แก้ว ครู
80 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260331 : บ้านโคกกลอย ไชยพงศ์  กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านโคกกลอย
81 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260332 : บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา วชิราพรรณ  วรรณโพธิ์กลาง ครูผู้ช่วย
82 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260333 : บ้านหนองตะโก นางสาวนิภาพร  แฟ้นประโคน ครู
83 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260334 : บ้านหนองเอียน ศิริดาว  จันทเขต ครู
84 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260335 : บ้านละหอกกระสัง นางปิยสุดา  ยมศรีเคน ครู
85 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260336 : บ้านโนนศิลา นายสุทิน  สุโทวา ครู
86 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260337 : บ้านไพรวัลย์น้อย นายเชิดศักดิ์  ปามุทา ครู
87 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260377 : บ้านหนองตะขบ นายอดิศักดิ์  นรินทร์รัมย์ ครู
88 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260377 : บ้านหนองตะขบ จีรนันท์  นะวันทา ครู
89 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260379 : บ้านโคกตูม บันลือศักดิ์  อู่ดี ครู
90 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260380 : บ้านราษฏร์นิยม รุ่งโรจน์  ศรีสุริยชัย ครู
91 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260382 : บ้านหนองม่วงพัฒนา พิมพา   มาประจง ครู
92 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260383 : บ้านโคกรัง นริศรา  พุ่มพวง ครูธุรการ
93 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260346 : บ้านโคกมะขาม สมพิศ  พวงไพบูลย์ ครู
94 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260347 : บ้านหนองอาแมะ จิราภรณ์  หลอมประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260348 : บ้านโคกตะเคียนสามัคคี สอิ้ง  เพ็งประโคน ครู
96 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260388 : บ้านหนองไผ่ อดุลย์  สุดประโคน ครู
97 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260351 : บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) วณิชชา  แก้วเนตร ครู
98 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260352 : บ้านเกียรติเจริญ ชนิดา  ศรีละ ครู
99 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260349 : วัดตะลุงเก่า คมสัน  หลอมประโคน ครู
100 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260350 : บ้านโคกกลาง สมเกียรติ  สุวรรณประดิษฐ์ ครู
101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260350 : บ้านโคกกลาง พิมพ์ณดา  หูประโคน ธุรการ
102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260357 : บ้านโคกย่าง ทิชากร  ทองระยับ ครู
103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260358 : บ้านเก็ม มยุรี  นาคินชาติ ครู
104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260364 : บ้านจรเข้มาก ถวิลรัตน์   สระหอม ครู
105 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260365 : วัดบ้านเมืองต่ำ ทองใบ  ดวงเนตร ครู
106 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260366 : บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) แฉล้ม  เป้ากลาง ครู
107 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260367 : บ้านบัว พรเพ็ญ  โงชาฤทธิ์ ครู
108 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260368 : บ้านหนองร้าน ยิ่งยง  ดุจจานุทัศน์ ครู
109 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260393 : บ้านชุมแสง นายเจริญชัย  บุตรสุด ครู
110 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260394 : บ้านโคกเห็ด ภัทรานนท์  ป้อมหิน ครูอัตราจ้าง
111 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260394 : บ้านโคกเห็ด ศิริวัฒน์  ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260394 : บ้านโคกเห็ด พิรีย์  หัดประโคน ธุรการโรงเรียน
113 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260390 : วัดบ้านตะโกตาพิ สาโรจน์  สายชุมดี ครู
114 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260391 : บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) อนุ  หิงประโคน ครู
115 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260392 : บ้านเกษตรสมบูรณ์ นายธฤติมัต  แน่ประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260375 : วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) พิชยา  แทนพลกรัง ครูโรงเรียนวัดบ้านไทรฯ
117 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260376 : วัดบ้านไพบูลย์ ศันติกา  ลำภู ครู
118 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260378 : บ้านโคกกี่ สุพรรษา  ฝากประโคน โรงเรียนบ้านโคกกี่
119 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260378 : บ้านโคกกี่ พงษ์พัฒน์  งามเลิศ ครู
120 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260381 : บ้านโคกสำโรง ปราโมทย์  ดีล้อม ครู
121 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260845 : บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ อมรรัตน์  เกือบรัมย์ ครู
122 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260318 : อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ภาวิณี  เมยประโคน ครู
123 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260319 : ประโคนชัยวิทยา สุทธิพร  ทูลประโคน ครู
124 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260320 : วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) นายวีรวิทย์  ดุจจานุทัศน์ ครู
125 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260321 : บ้านศรีถาวร สุนทรีย์  กิจคณะ ครู
126 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260322 : บ้านหนองม่วง สุบิน  เอี่ยมศิริ ครู
127 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260359 : วัดบ้านปะทัดบุ วรวุฒิ  เมอะประโคน ครู
128 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260359 : วัดบ้านปะทัดบุ รฐสร  แสนดัง ครู
129 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260360 : บ้านหนองกระต่าย สังวาลย์  วรพันธรรมกุล ครู
130 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260361 : บ้านกระสัง นายศุภกร  แสงสุวรรณ ครู
131 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260362 : บ้านหินกอง นายสุทัศน์   มิเขมา ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260323 : บ้านเขว้า สุภาพร   ดีหลี ครู
133 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260324 : บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) อภินพ  อิสริยะวัฒน์ ครู
134 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260325 : บ้านพาชี วาสนา  กาละดี ครู
135 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260327 : บ้านโคกสะอาด นางสาวจิริญญา   สังเกตุกิจ ครู
136 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260328 : บ้านห้วยปอ วรวุฒิ  ศรีสุริยชัย ครู
137 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260343 : บ้านหนองเก็ม จินตนา  ศรีโพนทอง ครู
138 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260355 : บ้านกะโดนหนองยาง พิศาล  เจือจันทร์ ครู
139 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260356 : บ้านร่มเย็นวิทยา นายปริญญา  มะเรืองศรี ครู
140 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260344 : บ้านบ่อดิน เพชรรัตน์  กุสะรัมย์ ครู
141 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260345 : บ้านไพศาลสามัคคี ศิริกุล  วารสิทธิ์ ครู
142 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260353 : บ้านละลมพนู ทิพวัล  โสระมรรค ครู
143 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260354 : บ้านสังเคิล ปวีสุดา  เถาว์ยา ครู
144 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260389 : บ้านไทรโยง นายวรัวฒน์  ศรีสุริยชัย ธุรการ
145 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260389 : บ้านไทรโยง ผกามาศ  แชนประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
146 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260342 : บ้านโพธิ์ไทร นายวินัย  นามโคตร ธุรการ
147 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260342 : บ้านโพธิ์ไทร วราภรณ์  พิมรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
148 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260342 : บ้านโพธิ์ไทร ธิวา  สุขสำโรง ผู้บริหารสถานศึกษา
149 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260387 : บ้านหนองคูณพิณทอง โศรณะ  วิชชุวลัญช์ ธุรการโรงเรียน
150 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260338 : บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) อัญพัชร์  นิติระวีพงศ์ ครู
151 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260338 : บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) อุษณี  กล้าณรงค์ ครู
152 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260338 : บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) พรประภา  รัตนทิพย์ ครู
153 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260339 : บ้านจรอกใหญ่ ทวีวัฒน์   เสงี่ยมศักดิ์ ครู
154 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260339 : บ้านจรอกใหญ่ นางมุทิตา  ทูลประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260340 : บ้านปราสาทสามัคคี เกษมศักดิ์  นพรัตน์ ครู
156 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260341 : บ้านหนองนา สาวิตรี  พริ้งเพราะ ครู
157 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260372 : บ้านโคกเพชรไสยา นางศิวพร   ทองพิมาย ครู
158 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260373 : บ้านสี่เหลี่ยม นายขรรค์ชัย  วิชาญชัย ครู
159 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260374 : บ้านสารภี จิตตรี  ดียิ่ง ครู
160 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260371 : บ้านหนองบอน นายนราศักดิ์  เอ็มประโคน ครู
161 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260370 : บ้านแสลงโทน นายวรัญญู   วงศ์แต้ ธุรการ
162 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260384 : วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) ยอด  พันธ์ภา ครูผู้ช่วย
163 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260385 : บ้านหนองบอนวิทยา กนกวรรณ  ศรีสุธรรม ครู
164 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260386 : บ้านห้วยเสลา เพชรลดา  กิตติชาญชัย ครู
165 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260326 : บ้านหนองน้ำขุ่น ปูชนีย์  จงอุทัยไพศาล เจ้าหน้าที่ธุรการ
166 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260329 : บ้านโนนเสน่ห์ สมชาย  คุชิตา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
167 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260300 : บ้านหว้า นางสาวอรุณี   เพชรเลิศ ครูผู้ช่วย
168 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260300 : บ้านหว้า วิภาวรรณ  การเพียร ครู
169 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260301 : บ้านเขาดินเหนือ เสาวลักษณ์  ประเมินชัย ครู
170 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260302 : บ้านศรีสุข นายพิมล  ศรีโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
171 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260302 : บ้านศรีสุข นายบุญสืบ  ปานะโปย ครู
172 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260303 : บ้านหลัก นางภิมร์ลภัส  สุยะรา ครู
173 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260304 : บ้านตรุง นางสาวไพรินทร์  ได้พร้อม นักการภารโรง
174 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260306 : นิคมสร้างตนเอง 4 สันต์ฤทัย  หงส์พันธุ์ ครู
175 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260307 : นิคมสร้างตนเอง 5 บุญส่ง  แสนดี ครู
176 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260307 : นิคมสร้างตนเอง 5 อัชฌา  ไชยจันลา ครูธุรการ
177 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260308 : นิคมสร้างตนเอง 6 จามจุรี  จำปา ครู
178 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260309 : นิคมสร้างตนเอง 8 สุเมธ  ชมกลาง ครู
179 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260310 : บ้านนิคมสายโท 8 อัศวิน  ศิริมาก ครู
180 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260317 : บ้านสายโท 4 ใต้ อุทัย  อุดมพันธ์ ครู
181 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260278 : นิคมสร้างตนเอง 2 ศรินญา  หรีกประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260298 : ชุมชนบ้านโนนเจริญ นายอนุชิต  เชาว์มะเริง ครู
183 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260299 : บ้านถนนโคกใหญ่ พรทิพย์  อันทรินทร์ ครู
184 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260305 : บ้านหนองแวง นายยุทธศักดิ์  แสงฉาย ครู
185 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260311 : นิคมสร้างตนเอง 9 นางสาวศิริพร   โบศรี ครูผู้ช่วย
186 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260271 : อนุบาลบ้านกรวด ธิติมา  โคตรชมภู ครู
187 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260272 : บ้านตาอี พาณิภัค  ดอนเหนือ ครู
188 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260273 : บ้านโคกยาง นายอมรรัตน์  โมคกุล ครู
189 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260274 : บ้านเขาดินใต้ ศุภชัย  บ้งคำ ครู
190 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260275 : บ้านยาง นายเรวัติ   โสประโคน ครู
191 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260276 : บ้านหนองตะเคียน ประชุม  กลมประโคน ครู
192 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260277 : บ้านโคกเบง นางสาวพัชราภรณ์  พิชนาหารี ครูผู้ช่วย
193 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260277 : บ้านโคกเบง นายกฤษดา   ภูศรี ครู
194 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260291 : บ้านตัวอย่าง สิทธิพงษ์  ชัยสิทธิ์ ครู
195 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260285 : นิคมสร้างตนเอง 3 เธียรศักดิ์  เชี่ยวรอบ ครู
196 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260286 : นิคมสร้างตนเอง 7 วัชระ  เชือนรัมย์ ครู
197 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260289 : บ้านบึงเจริญ ศรันญา  ดวงสาม ครูจ้าง
198 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260284 : บ้านสายโท 1 นายฉลองชัย  ดวงจิตร ครู
199 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260284 : บ้านสายโท 1 พรรณิภา  พรรณิภา เพิกนอก ธุรการ
200 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260282 : นิคมสร้างตนเอง 1 ปัญญา  ยิงป่า ครู
201 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260283 : บ้านโคกระเหย นางปราณีต  เขือดประโคน ครู
202 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260279 : บ้านปราสาททอง อดิศักดิ์  บาลโสง ครู
203 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260279 : บ้านปราสาททอง ปริศนา  เพชรไธสง ธุรการโรงเรียน
204 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260280 : บ้านละหอกตะแบง อภิชญา   สุขเกษม ครูผู้ช่วย
205 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260281 : นิคมพัฒนาสายตรี 2 ภัทรานิษฐ์  จันทราช ครู
206 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260312 : นิคมพัฒนาสายโท 11 นายทนงศักดิ์  คำใสขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
207 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260313 : บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ วณิชยา  สีหามาตย์ ครู
208 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260314 : กองทัพบกอุปถัมภ์ ทองแดง  นาทันคิด ครู
209 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260315 : เพียงหลวง ๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รุ้งลดา   ผินสู่ ครู
210 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260316 : บ้านโคกกะชาย บุษณีย์  อันพิมพา ครู
211 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260316 : บ้านโคกกะชาย วัฒนา  รัตนกาญจน์ ครู
212 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260287 : บ้านหนองไม้งาม 1 จตุพัฒร์  ทะนามศรี ครู
213 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260288 : บ้านหนองไม้งาม 2 วัลย์ลี  สุขงาม ครู
214 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260290 : บ้านตะลุมพุก วิรัตน์  จันทร์เทศ ครู
215 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260290 : บ้านตะลุมพุก นายพเยาว์  สันตะพันธ์ ครู
216 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260292 : บ้านสายตรี 9 ปรีชา  สันตินพพรจิตต์ ครู
217 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260293 : บ้านสายตรี 16 นายประดิษฐ  แก้วสว่าง ครู ชำนาญการ
218 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260294 : บ้านหินลาด นายบุญมา  ตองติดรัมย์ ครู
219 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260295 : บ้านละหานทรายใหม่ ศรัณยา  ศิริมาก ครูผู่วย
220 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260296 : บ้านละหานทรายเก่า บุญยง  กัลยานุกิจ ครู
221 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260297 : บ้านถนนน้อย อุราพร  ราตรีี ครู
222 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260691 : วัดบ้านแสลงคง กัญวิศร  สุขประเสริฐ ครู
223 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260692 : บ้านโคกขมิ้น ชาคริส  บุญสุวรรณ ธุรการโรงเรียน
224 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260693 : บ้านตาแก นางจิตติรัตน์   นิธิโภคินกุล ครู
225 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260694 : เขว้าศึกษา นางธนัญญา   ผดุงแดน ครู
226 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260696 : วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) ธนกร  ชาญนุวงศ์ ครู
227 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260697 : บ้านปลัด อรุณี  วาลีประโคน ครู
228 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260698 : บ้านตะแบก ดรุณี  บุตรประโคน ครู
229 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260699 : บ้านแพงพวย สมคิด  โยธิกา ธุรการ
230 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260700 : บ้านโคกชุม ธันยนันท์  สอนรัมย์ ครู
231 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260701 : บ้านปราสาท เนียรยุพา  วันจันทึก ครู
232 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260702 : วัดโคกเจริญ นายศักดา  ฝ่ายพรม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
233 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260702 : วัดโคกเจริญ ศักดา  ฝ่ายพรม ครูอัตราจ้าง
234 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260707 : บ้านป่าชัน นายฐานุกูร  ปรังประโคน ครู
235 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260708 : บ้านปะทัดบุวิทยา จิราภรณ์  อยู่เย็น ครู
236 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260695 : บ้านมะมัง พัชราภรณ์  วิทยพัฒน์ ครู
237 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260703 : อนุบาลบ้านสะเดา นางจุฬาลักษณ์  นากาจิมา ครู
238 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260704 : บ้านบุญช่วย ณวิชญ์  วงค์สม ครู
239 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260705 : วัดพลับพลา อัครพณธ์  คำเอี่ยม ครู
240 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260706 : บ้านโคกโพธิ์ นารี  เก่งรัมย์ ครู
241 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260709 : วัดสำโรง ทรงชัย  ชิมชาติ ครู
242 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260710 : บ้านตะโกรี นายทวี  ทองนัด ผู้อำนวยการโรงเรียน
243 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260711 : บ้านเสม็ด รัฐณิกฤต  แก้วเจริญรัตน์ ธุรการ
244 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260711 : บ้านเสม็ด ธีรศักดิ์  ผลเจริญ เจ้าหน้าที่ธรุการ
245 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260712 : บ้านประดู่ นางสุภาวดี  สิงห์ประโคน ครูชำนาญการพิเศษ
246 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260713 : พุทธบารมี สุทธิตา  แกมรัมย์ ครู
247 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260723 : วัดบ้านโคกเหล็ก บุษยากร  ยศไกร ครูผู้ช่วย
248 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260725 : บ้านกระสังสามัคคี สุธิศา  สมหวังได้ ครู
249 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260726 : บ้านโคกขมิ้นพัฒนา ปัญจ์ชลี   เหล่าศรี ครู
250 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260728 : วัดบ้านตาเสา นายชวาลวิท  บุสำโรง ครูชำนาญการ
251 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260729 : บ้านมะขามทานตะวัน นารี  ชะเทียนรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
252 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260716 : บ้านเกต “สุตาประชาอุปถัมภ์” ชวลิต  ทองดีเลิศ ครู
253 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260717 : บ้านตะโกบำรุง นางสายสมร  พิลาพันธ์ ครู
254 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260718 : บ้านโชคกราด นางอุมาพร  พรพันธ์พิสุทธิ์ ครู
255 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260727 : วัดบ้านเมืองโพธิ์ นางสาวิตรี  ไชยรัมย์ ครู
256 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260722 : บ้านจบก ประดับ  โกติรัมย์ ครู
257 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260720 : วัดบ้านสวายจีกน้อย วัฒนพงศ์  ชมพูนันทกานต์ ครู
258 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260720 : วัดบ้านสวายจีกน้อย บุญศรี  ชมพูนันทกานต์ ครู
259 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260721 : วัดบ้านสนวน อธิษฐาน   สร้อยศิริกุล ครู
260 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260724 : วัดบ้านใหม่ วิไลวรรณ  ชุมพลวงศ์ ครู
261 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260719 : บ้านเพชรประชาสามัคคี อนุชา  สุวรรณวัฒน์ ครู
262 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260719 : บ้านเพชรประชาสามัคคี สมบูรณ์  เจริญรัมย์ ครู
263 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260714 : อนุบาลห้วยราช นิสิต  ประเสริฐศรี ครู
264 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260715 : บ้านดวน นางสาวพรรณทิวา  สินใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน