รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260243 : วัดก้านเหลือง จรูญรัตน์  สนทนา ครู
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260244 : บ้านโคกยางหนองถนน อานนท์  เพชรสุก ธุรการ
3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260245 : บ้านหนองหญ้าวัว ธนวัฒน์  ศุภวงค์ชินศรี ครูชำนาญการ
4 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260246 : บ้านหนองปรือ นายอรรทพล  คงทิพย์ ครู
5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260249 : บ้านเสลา อำไพ  ทิพย์นางรอง ครู
6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260249 : บ้านเสลา นางสาววีรวรรณ  กาญจนะ ครู
7 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260253 : บ้านทุ่งโพธิ์ นางสาวนภา  มาตาชาติ ครู
8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260254 : บ้านโคกมะค่า ธนากร  ดอนสามารถ ครู ชำนาญการพิเศษ
9 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260221 : บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) วรุณกาญจน์  สุทธศรีเมธีชัย ครู
10 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260222 : บ้านสวายสอ นางวันรัตน์  สอนบุญ ครู
11 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260223 : ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) นางสาวสำอาง  สุขสบาย ครู
12 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260226 : บ้านตลาดแย้ นางรจนา  มากแสน ครูชำนาญการพิเศษ
13 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260226 : บ้านตลาดแย้ นายสาระพัด  มกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260256 : บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา อัฐกร  สิงห์เสนา ครู
15 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260257 : บ้านเสลาโสรง วรัญญา  สิทธิสังข์ ครู
16 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260250 : บ้านโคกยางหนองตาสี ธีรยุทธ  อบอุ่น ธุรการโรงเรียน
17 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260252 : บ้านแท่นบัลลังก์ นางสาวณัฏฐนันท์   สังสมมา ครูผู้ช่วย
18 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260252 : บ้านแท่นบัลลังก์ วลัยลักษณ์  อินนา พนักงานราชการ
19 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260251 : บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) พร้อมพงศ์  เมฆะสุวรรณ์ พนักงานราชการ
20 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260255 : บ้านทุ่งใหญ่ นางนฤมล  บูรณะ ครูผู้ช่วย
21 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260225 : บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) นางสาววีระยา  แก้วอำไพ ธุรการโรงเรียน
22 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260216 : บ้านหนองเสม็ด ดิเรก  อนันต์ ครู
23 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260217 : บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 วรรณลภย์  แสงลุน พนักงานราชการ
24 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260217 : บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 ภัทรานิษฐ์  มงคลธนไพสิฐ ครู
25 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260218 : บ้านหนองงิ้ว หนองไทร นายธีรวัฒน์  ดีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
26 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260220 : อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) จุฬพงษ์  ประสงค์ทรัพย์ ครู
27 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260220 : อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ณัฏฐ์ชญา   ยอดลองเมือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
28 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260220 : อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์ ครู
29 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260213 : บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นางเรวดี  ศรีชุมแสง ครู
30 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260214 : บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) เบญจวรรณ  ขำเอนก หัวหน้าเจ้าหน้าที่
31 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260215 : บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) นางสาวลัดดาวัลย์   โล่ห์สุวรรณ ครู
32 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260247 : บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) นางสาวธิดา  จันทร์กระจ่าง ครู
33 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260248 : บ้านหนองกง วิฑูรย์  โสภาค ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260248 : บ้านหนองกง วินิจ  คุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260266 : บ้านหนองยาง อารยา  จอดรัมย์ ครู
36 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260258 : บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) สารคาม  สยามประโคน ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260261 : บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางศรีนวล  ทวีลาภ ครู
38 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260261 : บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสาวปุญชรัสมิ์  นาสา ธุรการ
39 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260261 : บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ชัยวัฒน์  จีนเป็นวงศ์ ธุรการ
40 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260227 : วัดน้ำไหล นางณัฐธยาน์  ศิริถาวรวงศ์ ครู
41 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260228 : บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) รัตติมา  โค่นถอน ครู
42 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260228 : บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) ณัฐพล  สว่างใหญ่ ครู
43 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260229 : บ้านหนองแช่ไม้ ฤทธิชัย  พุทไธสง พนักงานราชการ
44 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260230 : บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) นางสาววรัญญา   สุขกูล ครูผู้ช่วย
45 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260231 : บ้านสองพี่น้อง ปราณี  ธีรวิโรจน์ ครู
46 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260232 : บ้านหนองพลวง อุระ  เพ็ชรนอก ครู
47 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260236 : บ้านบุตาเวสน์ นางสาวสุภาวดี  ขวัญบุญจัน ครู
48 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260242 : ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) ประกิจ  ชื่นใจดี ครู
49 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260241 : บ้านหนองบัว นางสมพัก  ละเอียด ครู
50 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260267 : บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ทิตา  สิริพัฒน์วรบุตร ครู
51 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260270 : บ้านนิคมเขต ละม่อม  ปิ่นศิริ ครู
52 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260268 : บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) กันต์ธีร์ชนก  ชุ่มรัตนกิติกุล ครู
53 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260268 : บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) สุจิตรา  กองศักดิ์ ครูจ้างสอน
54 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260269 : บ้านหนองกราด สมหมาย   คตมรคา ช่างไฟฟ้า
55 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260262 : บ้านสระประดู่หนองมะค่า นางสำเนียง  หลอดทอง ครู
56 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260262 : บ้านสระประดู่หนองมะค่า นางสาวอุทัยพร  ทองคำ ครูอัตราจ้าง
57 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260259 : บ้านหนองโบสถ์ เลิศฤทธิ์   ด่านกระโทก ครู
58 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260259 : บ้านหนองโบสถ์ พัฒนา  อริยะศิริวงศ์ ครู
59 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260260 : บ้านหนองทองลิ่ม นายอนันต์  พิมพ์เขต ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260260 : บ้านหนองทองลิ่ม นายวราพล  จังอินทร์ ครูผู้ช่วย
61 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260240 : บ้านก้านเหลือง นางสาวสุณีรัตน์  ศรประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
62 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260240 : บ้านก้านเหลือง วิชัย  โพธิ์ทอง ครู
63 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260238 : บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) สราวุธ  สุธา ครู
64 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260239 : บ้านบุตาสุ่มหนองโจด ศุภารมย์  ทวีสุข ครู
65 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260233 : บ้านโคกตะโก นายวินัย  พรหมบุตร ครู
66 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260234 : บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) นายเฉลิมพร  สารศรี ครู
67 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260235 : บ้านหนองโสน นางสาวเมตตา  ประสงค์ทรัพย์ ครู
68 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260235 : บ้านหนองโสน อภัสนันท์  โชคณัฐเศรษฐ์ ครู
69 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260237 : บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) รวงนภา  โอดรัมย์ ครู
70 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260263 : บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) วิฑูรย์  หมวดสันเทียะ ครู
71 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260264 : บ้านวังกระโดน อัมพวัน  ลายพยัคฆ์ ครู
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260264 : บ้านวังกระโดน จารุวรรณ  ปัตเตย์ ครูชำนาการพิเศษโรงเรียนบ้านวังกระโดน
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260265 : บ้านหนองถั่วแปบ จินตนา  จินตนา กุดดอน ธุรการ
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260265 : บ้านหนองถั่วแปบ ฉลวย  จีนประสพ ครู
75 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260615 : บ้านโคกสว่าง นายวุฒิกรณ์  การะพันธุ์นิต ครูผู้ช่วย
76 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260616 : บ้านโคกลอย อนุชา  พยังเฆ ครู
77 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260618 : บ้านตะกรุมทอง นางคณึงนิด  ถวิลมาตย์ ครู
78 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260618 : บ้านตะกรุมทอง นางผ่องผิว   บุญเบ้า ครู
79 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260618 : บ้านตะกรุมทอง นายธีรภัทร์  ใหญ่กลาง ครู
80 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260619 : บ้านโนนพะไล นางสาววารุณี  แดงสี ครู
81 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260619 : บ้านโนนพะไล นางจิชญ์ชญาภัษณ์  ทิพย์กรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
82 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260601 : บ้านสะเดาหวาน นายพงษ์ศักดิ์  กลับพิษ ครู
83 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260602 : บ้านหนองหว้า ทนงศักดิ์  บุญเลิศรบ ครู
84 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260617 : บ้านสระตะเคียน นางสาวเบญจมาภรณ์  ฐานกระโทก ครูผู้ช่วย
85 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260617 : บ้านสระตะเคียน นายนาวิน   มณีแสง ครู
86 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260620 : บ้านโคกสูงคูขาด ยุพิน  พันธ์สมบัติ ครู
87 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260620 : บ้านโคกสูงคูขาด สันติสุข  เพ็ชรไพทูล ครู
88 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260621 : มิตรภาพโนนสมบูรณ์ นางสาวพิมพ์ใจ  พิศณุ ครูผูัช่วย
89 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260589 : ชุมชนบ้านดอนอะราง นางปราณี  สนทนาสัมพันธ์ ครู
90 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260590 : บ้านโคกสะอาด นางคชภรณ์  สายบุตร ครู
91 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260591 : บ้านโนนขี้เหล็ก เพียงกาญจน์  โภคสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260598 : บ้านคูขาดน้อย นางเมยิกานต์  โสภาค ครู
93 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260598 : บ้านคูขาดน้อย นายสรายุทธ  บุพโต ครู
94 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260605 : บ้านหนองกราด สุกฤษฎิ์  เทกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260605 : บ้านหนองกราด นางสาวนิลรัตน์ญาณ์  รุ้งไร่โคก ครู
96 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260606 : บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี นายสุรพล  รินทะ ครู
97 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260606 : บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี นางสาวสุจินดา  มีแย้มภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
98 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260609 : บ้านลุงขี้หนู อภิษฐญา  พิมพ์เจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
99 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260609 : บ้านลุงขี้หนู เพ็ญนิภา  เวงวิถา ครู
100 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260611 : บ้านเพชรเจริญพัฒนา นายพงษ์ศักดิ์  สุสมบูรณ์ ครู
101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260611 : บ้านเพชรเจริญพัฒนา นายสุวิทย์  บุญวงค์ ผู้อำนวยการ
102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260587 : อนุบาลหนองกี่ รัฐพงศ์  นาโพนงาม ครูผู้ช่วย
103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260592 : บ้านหนองกี่สุขสำราญ วันเพ็ญ  ทบหลง ครู
104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260613 : บ้านหนองหัวหมู ณัฏฐ์นริศ  หอยสังข์ ครู
105 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260613 : บ้านหนองหัวหมู ปรเมศวร์  มะเสนา พนักงานราชการ
106 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260594 : บ้านสระขุด ภูวิศ  นายภูวิศ อินทร์มา ครู
107 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260595 : ไตรคาม นายทินกร  เจริญชนม์ ครู
108 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260593 : บ้านบุกระสัง นางสาวพาชื่น  เพ็งประโคน ครู
109 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260596 : บ้านหนองมัน นางสาวศรีสอางค์  สุวรรณชาติ ครู
110 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260597 : บ้านสระสะแก จรรยารัตน์  วชิรดุสิต ครู
111 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260604 : บ้านสระขาม นางสาว  ภาริณี ทิพย์นางรอง ครูชำนาญการ
112 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260612 : บ้านโคกกระชาย วรรณกร  โชมขุนทด ครู
113 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260614 : บ้านหนองม่วง สิริวิมล  โยชน์รัมย์ ครูผู้ช่วย
114 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260607 : บ้านหนองไผ่ กิตติพร  ประทุมตา ครู
115 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260608 : บ้านนาจาน นางสาวอุทัยรัตน์   ก้อนเสมา ครูผู้ช่วย
116 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260610 : จตุคามราษฎร์วิทยา รติยา  บาลโสง ครูผู้ช่วย
117 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260610 : จตุคามราษฎร์วิทยา นายประมวล  ยินดีรส ครู
118 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260599 : วัดเย้ยปราสาท ชลลดา  พันธมาศ ครู
119 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260599 : วัดเย้ยปราสาท นายวินัย  อ้อมวิหาร ครู
120 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260600 : บ้านขามน้อย นางภัทรภร   จุมพลน้อย ครู
121 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260603 : บ้านหนองตาดำ นางสาวเบญจมาศ  อนันมา ครู
122 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260588 : บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี เจียมจิต   กันยาวุธ ครู
123 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260588 : บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี กชกร  วรรณหัด ครูผู้ช่วย
124 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260430 : บ้านหนองหมี วิศรุต  ประทุมตรี ครู
125 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260430 : บ้านหนองหมี นางมาลินี  สายลาม ครู
126 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260431 : ชุมชนบ้านโคกว่าน นางสาวจันทร์จิรา  เทียนทอง ครูผู้ช่วย
127 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260432 : บ้านสมจิต นายราวี  อยู่จงดี ครู
128 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260432 : บ้านสมจิต ์นางสาวออมทรัพย์  แก้วผลึก ครู
129 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260433 : บ้านหนองถนน นางสาวจุฑามาศ  แก้วงาม ครู
130 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260424 : บ้านโคกขาม นางอำพร  ชลศิริพงษ์ ครู
131 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260425 : บ้านหนองโบสถ์ อัญชลี  วิเศษฤทธิ์ ครู
132 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260426 : บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) พีระพัฒน์  โจทย์พิมาย ครู
133 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260427 : บ้านเทพพยัคฆ์ ประสพ  เสาเกลียว ครู
134 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260418 : ชุมชนวัดชุมพร นางสาววิลาวรรณ   ปล่องกระโทก ครูผู้ช่วย
135 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260418 : ชุมชนวัดชุมพร ณัชพล  พุฒภูงา ครู
136 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260419 : บ้านบุ นางอัญชุลี  สอนกระโทก ครู
137 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260419 : บ้านบุ นางสาววารุณี  พานิชปฐม ธุรการ
138 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260420 : บ้านโคกตาพรม นายสุมิตร  กระดานลาด ครูผู้ช่วย
139 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260421 : บ้านหนองยาง นางเสาวลักษณ์  ติตะพรมมา ครู
140 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260422 : บ้านสว่างพัฒนา นายสมภพ  ตรีกูล ครู
141 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260423 : บ้านปรือพวงสำราญ นายธัชพล  พรหมบุตร ครูผู้ช่วย
142 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260423 : บ้านปรือพวงสำราญ ขวัญจิต  โกยชัย ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260428 : บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) กรรณิการ์  ศิริบุญ ครู
144 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260429 : บ้านหนองละหานทราย นางจารุวรรณ  จีนแส ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260434 : อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย ประเสริฐ  พินิจนาม ครูชำนาญการพิเศษ
146 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260435 : บ้านโคกไม้แดง นายพีรกร  บุณศรีสกุล ครู
147 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260436 : บ้านโคกเฟือง อารยา  พินิจนาม ครู
148 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260441 : บ้านสันติสุข นางชมพูนุช   ลีสม ครู
149 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260447 : บ้านน้อยหนองหว้า เกษร  ใจดี ครู
150 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260440 : วัดกัลยาณธรรมาราม นางสาวรัศมี  ปุยะติ ครู
151 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260437 : บ้านตากอง โคมทอง  สุขมาก ครู
152 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260437 : บ้านตากอง ภาวินี  วรรักษ์ ครู ผู้ช่วย
153 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260437 : บ้านตากอง นายสุทัศน์  ทิมพิทักษ์ ครู
154 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260438 : บ้านหนองกราด รุ่งนภา  สิงหเสนี ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260439 : บ้านหนองตะครอง พจมาศ  เบ็ญณรงค์ ครู
156 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260439 : บ้านหนองตะครอง นายฉัตร   สืบสำราญ ครูชำนาญการพิเศษ
157 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260442 : บ้านปากช่อง สิทธิเดช  โตสกุล ครูผู้ช่วย
158 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260443 : บ้านหนองแวง จินตนา  ธรรมวงศ์ ครู
159 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260444 : บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) บัลลังก์  เสียงดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
160 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260445 : บ้านหนองตาเยา อรรถพล  ฉิมกูล ชำนาญการ
161 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260445 : บ้านหนองตาเยา สุธีรา  โพธิธา ครูผู้ช่วย
162 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260446 : บ้านหนองหว้า แสงอรุณ  กุนอก ครู
163 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260448 : บ้านบาระแนะ จันทร์จิรา  พกกลาง ครูผู้ช่วย
164 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260448 : บ้านบาระแนะ พิมลวรรณ  พรหมทอง ครู
165 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260448 : บ้านบาระแนะ พิไลวรรณ   ชำนาญเนาว์ ครูผู้ช่วย
166 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260449 : บ้านราษฎร์รักแดน กำไล  มูระคา ครู
167 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260450 : บ้านแท่นทัพไทย นางสาวรัตน์ติกาล  มูระคา ครู
168 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260451 : บ้านผไทรวมพล นางสาวป่านแก้ว  ลายพยัคฆ์ ครูผู้ช่วย
169 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260451 : บ้านผไทรวมพล นางสาวจิรัชญา  ภาสดา ครู
170 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260635 : บ้านเทพพัฒนา นายประเสริฐ  แก้วมีศรี ครู
171 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260635 : บ้านเทพพัฒนา รัฐฐกรณ์  วิชญะปัณณกรณ์ ครู
172 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260635 : บ้านเทพพัฒนา นุชศรา  ขาวปะคำ ครูผู้ช่วย
173 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260636 : บ้านปลื้มพัฒนา นางละมัย  บุญประสาท ครูชำนาญการพิเศษ
174 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260637 : บ้านหินโคน ศรายุทธ  สาลีโภขน์ ครู
175 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260638 : บ้านโคกเขาพัฒนา เตือนใจ  บำรุงแจ่ม ครู
176 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260639 : ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) จิตติพร  แก้วกำกง ครู
177 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260632 : บ้านโคกลอย นายสุวิทย์  มลาศรี ครู
178 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260632 : บ้านโคกลอย หทัย  แก้วมุกดา ครู
179 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260630 : บ้านไทยเจริญ กฤษณา  โชยรัมย์ พนักงานราชการ
180 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260630 : บ้านไทยเจริญ นางลำพูน   กลิ่นสาคร ครู
181 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260630 : บ้านไทยเจริญ เบญจภรณ์   คำแดง ครูผู้ช่วย
182 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260631 : บ้านโคกสมบูรณ์ สุราชิน  พิมพาวัฒนาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260631 : บ้านโคกสมบูรณ์ นางรุ่งนภา  กุลจันทร์ ครู
184 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260628 : บ้านกองพระทราย นาย ธีรพงศ์  สายทรัพย์ ครูผู้ช่วย
185 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260628 : บ้านกองพระทราย จรรยา  ปานชาติ ครู
186 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260629 : บ้านโคกงิ้ว ภัสราภรณ์  ศรีแก้ว ครู
187 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260626 : บ้านทุ่งไผ่ พนม   นาคชลธี ครู
188 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260622 : อนุบาลปะคำ นายอำนวย  แสนมณี ครู
189 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260622 : อนุบาลปะคำ นางขนิษฐา  ประสาร ครู
190 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260633 : บ้านหนองน้ำขุ่น ชนพัฒน์  สาลีธนพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
191 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260633 : บ้านหนองน้ำขุ่น วสุวี  มากนาคา ครูชำนาญการพิเศษ
192 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260634 : ชุมชนบ้านดอนนางงาม นายอนณ  ปริวันตา ครู
193 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260623 : บ้านสุขสำราญ จิตรลดา  วิทยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
194 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260627 : บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง อริสา   รัตนบุรี ครู
195 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260624 : บ้านหูทำนบ อ้อมฤดี  เมืองศรี ครู
196 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260625 : บ้านหนองต้อ ชุติพงษ์  วงษ์อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
197 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260665 : บ้านไทยสามัคคี อติเทพ  ซิมกระโทก ครู
198 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260666 : บ้านหนองบัวลี นายปราโมทย์  อ่อนพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
199 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260672 : วัดบ้านหนองตราดใหญ่ นางสุธิดา  ศิริสันติเมธาคม ครูชำนาญการพิเศษ
200 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260678 : บ้านขามเสม็ดบำรุง สุทธิดา  สมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
201 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260679 : บ้านชุมแสง ธีรวัฒน์  ทองอำพันธ์ ครู
202 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260680 : บ้านหนองตะคร้อ นายนิุตติ์  นะรินทร์รัมย์ พนักงานราชการ
203 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260681 : บ้านโคกปราสาท นทีกานต์  ปัญจะชัย ครูผู้ช่วย
204 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260682 : บ้านหนองย่างหมู อภิญญา  ปองนาน ครู
205 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260683 : บ้านฝ้าย ไกรวุฒิ  พรรสิงศร ครู
206 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260667 : บ้านหนองกวางทอง นายสุภาพ  วงศ์ประสิทธิ์ ครู
207 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260660 : อนุบาลหนองหงส์ ณัฏฐกิตติ์  ทำพล ครูอัตราจ้าง
208 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260674 : เบญจมาศกุญชร เกษม  พิมวันนนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
209 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260675 : บ้านหนองโคลน สุเทพ  กุฎฤาษี ครู
210 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260676 : บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ นัยนา  ประกอบกัน ครู
211 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260677 : บ้านหนองเต่า นันทิกาญ  ปะราชิโก ครู
212 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260673 : บ้านนายาวสามัคคี มุกดา  มาพิบูลย์ ครู
213 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260670 : บ้านหนองกก นางสุมิตรา  แสงภารา ครู
214 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260670 : บ้านหนองกก ภัทรวดี   แตะกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
215 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260671 : บ้านไทรออ นายบุญฉลอง  ศรีสุวะ ครู
216 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260668 : วัดโนนศรีคูณ วาสนา  แก้วลอย ครู
217 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260669 : บ้านห้วยก้อม วาสนา  เรืองสวัสดิ์ ครู
218 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260664 : บ้านกระเบื้อง ปริยาภา  นานอก ธุรการ
219 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260664 : บ้านกระเบื้อง ปิยะพร  อินทร์ละคร ครูผู้ช่วย
220 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260661 : บ้านศรีม่วงแดง บัณฑิต  พับพิมพ์สัย ครู
221 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260662 : บ้านโนนสูงน้อย นางจินตนา  แจ่มโนนคูณ ครู
222 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260663 : บ้านศรีภูมิ อุลัยวรรณ  บำรุงภักดิ์ ครู
223 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260684 : ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- นางกรรณฑมน  วัฒนพรวณิชย์ ครู
224 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260685 : วัดห้วยหิน จิตธนา  ฉายพิมาย ครูผู้ช่วย
225 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260686 : บ้านหนองเพชร นายจักรพรรดิ  เดิมทำรัมย์ ครู
226 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260687 : บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ฝนทิพย์  นามมาลี ครูผู้ช่วย
227 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260690 : บ้านโพธิ์ทอง ฉัตรชัย  สกิจขวา พนักงานราชการ
228 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260688 : บ้านสำราญ นางสาวศิริลักษณ์  แกชวดดง ครูผู้ช่วย
229 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260689 : บ้านโคกโสนทองวิทยา นางณัฐกร  ไชยทองรัตน์ ครู
230 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260731 : บ้านโกรกแก้ว นางสาวปภัชญา  โสดา ครู
231 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260732 : วราวัฒนา ชณากาญจน์  คำสอน ครู
232 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260735 : บ้านดงบังซับสมบูรณ์ นายทวีพงษ์  ดีพันธ์ ครู
233 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260738 : บ้านม่วงงาม เพ็ญนภา  จินตุง ครู
234 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260737 : บ้านดอนสมบูรณ์ นายกฤษณ์  พวงพันธ์ ครู
235 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260736 : บ้านทุ่งจังหัน นายวิรัตน์    พรมรักษ์ ครู
236 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260734 : บ้านขลุงไผ่ นางจารุวรรณ  ปรีชา ครู
237 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260733 : บ้านอุบลสามัคคี สำอางค์  ชำนิจ ครูชำนาญการพิเศษ
238 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260730 : อนุบาลโนนสุวรรณ ดำริ  ดำริ สละกลาง
239 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260730 : อนุบาลโนนสุวรรณ อภิลักษ์  จันทอง ครู
240 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260777 : อนุบาลโนนดินแดง นางลัดดาวัลย์  นาราช ครูชำนาญการพิเศษ
241 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260786 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สมาน  แรงประโคน ครูชำนาญการ
242 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260786 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐพงษ์  อ่อนวาที ผู้อำนวยการสถานศึกษา
243 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260787 : บ้านซับคะนิง อภิวัฒน์  คำแหงรส ครู
244 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260780 : บ้านคลองหิน นางนลินทิพย์   ธราดลพิทักษ์ ครู
245 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260780 : บ้านคลองหิน ชัชวาล  โชคคุณ ครู
246 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260788 : บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า นายชนะ  ทองสุข ครูชำนาญการพิเศษ
247 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260782 : บ้านป่าไม้สหกรณ์ นายวันชาติ  เพ็ชร์ศรี ครู
248 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260783 : บ้านลำนางรอง ปิยะราช  แสนศิริ ครู
249 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260783 : บ้านลำนางรอง ศกลวรรณ  ติมอนรัมย์ ครู
250 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260784 : บ้านหนองเสม็ด นางมะลิ  โคนะโล ครูชำนาญการพิเศษ
251 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260785 : บ้านคลองโป่ง นางสาววลัยภรณ์   วุฒิพงศ์ พนักงานราชการ
252 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260781 : บ้านน้อยสะแกกวน ภูษิตา   นระดี ครู
253 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260778 : บ้านส้มป่อย ชุติมา  โพธี ผู้อำนวยการโรงเรียน
254 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260778 : บ้านส้มป่อย จิรวรรณ  วงค์อรัญ ครูผู้ช่วย
255 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260778 : บ้านส้มป่อย นางสมวน  ซ่อนกลิ่น ครู
256 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260779 : บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี นายอุทัย  จ่าภา ครูผู้ช่วย
257 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260812 : บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) นางสาวแพรภัสสร  โสสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
258 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260812 : บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) นายชัยวุฒิ  ชูประทีป ครู
259 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260813 : บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) สุชีพ  คงทวี ครู
260 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260814 : บ้านสี่เหลี่ยม นางแสงเดือน  คงพลปาน ครู
261 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260815 : บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) นายภาณุวัชร  วรนุช ครู
262 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260808 : บ้านดอนไม้ไฟ อารณีย์  รอดอุไร พนักงานราชการ
263 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260811 : บ้านบัวตะเคียน นางสาววราภรณ์  เกิดอินทร์ ครู
264 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260806 : วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) เสาวภา  ส้มพูล ครู
265 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260817 : บ้านถาวร รุ่งอรุณ  ทองคำ ครู
266 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260817 : บ้านถาวร สถาพร  จันทร์ศักดิ์ดา ครู
267 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260819 : ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วีระ  ศรีโนนม่วง ครูผู้สอน
268 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260824 : บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา นางพินทอง   เทกระโทก ครู
269 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260824 : บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา นางสาวพัชราภรณ์   สระประโคน ครู
270 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260818 : บ้านยายคำ มนูญ  เพื่อนรัมย์ ครู
271 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260820 : วัดสุขสำราญ นิตยา  ทองใบ ครู
272 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260820 : วัดสุขสำราญ ลาวัลย์  ศรีผดุง ครู
273 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260821 : อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ นายจเรพล  โรจนบัณฑิต ธุรการ
274 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260821 : อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ณัฐพงศ์  ปะโนรัมย์ ครู
275 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260822 : บ้านโนนศิลา นายสายชล  จันทร์สิงห์ ครู
276 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260823 : บ้านโนนทอง นายพิสิทธิ์  ทนเล พนักงานราชการ
277 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260810 : บ้านเขว้า พิษณุ  สาระปัญญา ครู
278 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260809 : บ้านโคกยาง ฉวีวรรณ  แดงชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
279 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260816 : ไทยรัฐวิทยา 90 นางอุทัย  เภตรา ครู
280 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260816 : ไทยรัฐวิทยา 90 กนกวรรณ  พูนวงศ์ ครูอัตราจ้าง
281 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260807 : บ้านตะโก พัชรี  เยียชะโลม ครูผูช่วย