รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260243 : วัดก้านเหลือง จรูญรัตน์  สนทนา ครู
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260244 : บ้านโคกยางหนองถนน อานนท์  เพชรสุก ธุรการ
3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260245 : บ้านหนองหญ้าวัว ธนวัฒน์  ศุภวงค์ชินศรี ครูชำนาญการ
4 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260246 : บ้านหนองปรือ นายอรรทพล  คงทิพย์ ครู
5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260249 : บ้านเสลา นางสาววีรวรรณ  กาญจนะ ครู
6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260249 : บ้านเสลา อำไพ  ทิพย์นางรอง ครู
7 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260253 : บ้านทุ่งโพธิ์ นางสาวนภา  มาตาชาติ ครู
8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260254 : บ้านโคกมะค่า ธนากร  ดอนสามารถ ครู ชำนาญการพิเศษ
9 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260221 : บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) วรุณกาญจน์  สุทธศรีเมธีชัย ครู
10 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260222 : บ้านสวายสอ นางวันรัตน์  สอนบุญ ครู
11 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260223 : ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) นางสาวสำอาง  สุขสบาย ครู
12 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260226 : บ้านตลาดแย้ นายสาระพัด  มกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260256 : บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา อัฐกร  สิงห์เสนา ครู
14 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260257 : บ้านเสลาโสรง การุณา  นาคินชาติ ครู
15 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260250 : บ้านโคกยางหนองตาสี ณัฐปภัสร์  สารคร ครูผู้ช่วย
16 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260252 : บ้านแท่นบัลลังก์ นางสาวณัฏฐนันท์   สังสมมา ครูผู้ช่วย
17 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260252 : บ้านแท่นบัลลังก์ วลัยลักษณ์  อินนา พนักงานราชการ
18 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260251 : บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) พร้อมพงศ์  เมฆะสุวรรณ์ พนักงานราชการ
19 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260255 : บ้านทุ่งใหญ่ นางนฤมล  บูรณะ ครูผู้ช่วย
20 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260225 : บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) นางสาววีระยา  แก้วอำไพ ธุรการโรงเรียน
21 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260216 : บ้านหนองเสม็ด ดิเรก  อนันต์ ครู
22 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260217 : บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 วรรณลภย์  แสงลุน พนักงานราชการ
23 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260218 : บ้านหนองงิ้ว หนองไทร นายธีรวัฒน์  ดีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
24 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260220 : อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์ ครู
25 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260220 : อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ณัฏฐ์ชญา   ยอดลองเมือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
26 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260213 : บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นางเรวดี  ศรีชุมแสง ครู
27 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260214 : บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) เบญจวรรณ  ขำเอนก หัวหน้าเจ้าหน้าที่
28 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260215 : บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) นางสาวลัดดาวัลย์   โล่ห์สุวรรณ ครู
29 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260247 : บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) นางสาวธิดา  จันทร์กระจ่าง ครู
30 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260248 : บ้านหนองกง วินิจ  คุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260248 : บ้านหนองกง วิฑูรย์  โสภาค ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260266 : บ้านหนองยาง อารยา  จอดรัมย์ ครู
33 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260258 : บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) สารคาม  สยามประโคน ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260261 : บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสาวปุญชรัสมิ์  นาสา ธุรการ
35 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260261 : บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางศรีนวล  ทวีลาภ ครู
36 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260261 : บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ชัยวัฒน์  จีนเป็นวงศ์ ธุรการ
37 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260228 : บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) รัตติมา  โค่นถอน ครู
38 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260228 : บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) ณัฐพล  สว่างใหญ่ ครู
39 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260229 : บ้านหนองแช่ไม้ ฤทธิชัย  พุทไธสง พนักงานราชการ
40 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260230 : บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) นางสาววรัญญา   สุขกูล ครูผู้ช่วย
41 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260231 : บ้านสองพี่น้อง ปราณี  ธีรวิโรจน์ ครู
42 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260232 : บ้านหนองพลวง อุระ  เพ็ชรนอก ครู
43 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260236 : บ้านบุตาเวสน์ นางสาวสุภาวดี  ขวัญบุญจัน ครู
44 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260242 : ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) ประกิจ  ชื่นใจดี ครู
45 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260241 : บ้านหนองบัว นางสมพัก  ละเอียด ครู
46 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260267 : บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ทิตา  สิริพัฒน์วรบุตร ครู
47 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260270 : บ้านนิคมเขต ละม่อม  ปิ่นศิริ ครู
48 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260268 : บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) สุจิตรา  กองศักดิ์ ครูจ้างสอน
49 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260268 : บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) กันต์ธีร์ชนก  ชุ่มรัตนกิติกุล ครู
50 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260269 : บ้านหนองกราด สมหมาย   คตมรคา ช่างไฟฟ้า
51 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260262 : บ้านสระประดู่หนองมะค่า นางสำเนียง  หลอดทอง ครู
52 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260262 : บ้านสระประดู่หนองมะค่า นางสาวอุทัยพร  ทองคำ ครูอัตราจ้าง
53 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260259 : บ้านหนองโบสถ์ พัฒนา  อริยะศิริวงศ์ ครู
54 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260259 : บ้านหนองโบสถ์ เลิศฤทธิ์   ด่านกระโทก ครู
55 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260260 : บ้านหนองทองลิ่ม นายวราพล  จังอินทร์ ครูผู้ช่วย
56 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260260 : บ้านหนองทองลิ่ม นายอนันต์  พิมพ์เขต ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260240 : บ้านก้านเหลือง นางสาวสุณีรัตน์  ศรประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
58 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260240 : บ้านก้านเหลือง วิชัย  โพธิ์ทอง ครู
59 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260238 : บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) สราวุธ  สุธา ครู
60 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260239 : บ้านบุตาสุ่มหนองโจด ศุภารมย์  ทวีสุข ครู
61 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260233 : บ้านโคกตะโก นายวินัย  พรหมบุตร ครู
62 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260234 : บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) นายเฉลิมพร  สารศรี ครู
63 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260235 : บ้านหนองโสน นางสาวเมตตา  ประสงค์ทรัพย์ ครู
64 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260237 : บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) รวงนภา  โอดรัมย์ ครู
65 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260263 : บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) วิฑูรย์  หมวดสันเทียะ ครู
66 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260264 : บ้านวังกระโดน จารุวรรณ  ปัตเตย์ ครูชำนาการพิเศษโรงเรียนบ้านวังกระโดน
67 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260264 : บ้านวังกระโดน อัมพวัน  ลายพยัคฆ์ ครู
68 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260265 : บ้านหนองถั่วแปบ ฉลวย  จีนประสพ ครู
69 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260265 : บ้านหนองถั่วแปบ จินตนา  จินตนา กุดดอน ธุรการ
70 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260615 : บ้านโคกสว่าง นายวุฒิกรณ์  การะพันธุ์นิต ครูผู้ช่วย
71 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260616 : บ้านโคกลอย อนุชา  พยังเฆ ครู
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260618 : บ้านตะกรุมทอง นางคณึงนิด  ถวิลมาตย์ ครู
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260618 : บ้านตะกรุมทอง นางผ่องผิว   บุญเบ้า ครู
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260618 : บ้านตะกรุมทอง นายธีรภัทร์  ใหญ่กลาง ครู
75 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260619 : บ้านโนนพะไล นางจิชญ์ชญาภัษณ์  ทิพย์กรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
76 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260619 : บ้านโนนพะไล นางสาววารุณี  แดงสี ครู
77 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260601 : บ้านสะเดาหวาน นายพงษ์ศักดิ์  กลับพิษ ครู
78 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260602 : บ้านหนองหว้า ทนงศักดิ์  บุญเลิศรบ ครู
79 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260617 : บ้านสระตะเคียน นางสาวเบญจมาภรณ์  ฐานกระโทก ครูผู้ช่วย
80 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260617 : บ้านสระตะเคียน นายนาวิน   มณีแสง ครู
81 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260620 : บ้านโคกสูงคูขาด ยุพิน  พันธ์สมบัติ ครู
82 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260620 : บ้านโคกสูงคูขาด สันติสุข  เพ็ชรไพทูล ครู
83 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260621 : มิตรภาพโนนสมบูรณ์ นางสาวพิมพ์ใจ  พิศณุ ครูผูัช่วย
84 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260589 : ชุมชนบ้านดอนอะราง นางปราณี  สนทนาสัมพันธ์ ครู
85 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260590 : บ้านโคกสะอาด นางคชภรณ์  สายบุตร ครู
86 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260591 : บ้านโนนขี้เหล็ก เพียงกาญจน์  โภคสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260598 : บ้านคูขาดน้อย นางเมยิกานต์  โสภาค ครู
88 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260598 : บ้านคูขาดน้อย นายสรายุทธ  บุพโต ครู
89 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260605 : บ้านหนองกราด สุกฤษฎิ์  เทกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260605 : บ้านหนองกราด นางสาวนิลรัตน์ญาณ์  รุ้งไร่โคก ครู
91 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260606 : บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี นายสุรพล  รินทะ ครู
92 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260606 : บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี นางสาวสุจินดา  มีแย้มภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
93 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260609 : บ้านลุงขี้หนู ธันยธรณ์  โพธิสาขา ครู
94 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260611 : บ้านเพชรเจริญพัฒนา นายพงษ์ศักดิ์  สุสมบูรณ์ ครู
95 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260611 : บ้านเพชรเจริญพัฒนา นายสุวิทย์  บุญวงค์ ผู้อำนวยการ
96 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260587 : อนุบาลหนองกี่ รัฐพงศ์  นาโพนงาม ครูผู้ช่วย
97 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260592 : บ้านหนองกี่สุขสำราญ วันเพ็ญ  ทบหลง ครู
98 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260613 : บ้านหนองหัวหมู ณัฏฐ์นริศ  หอยสังข์ ครู
99 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260594 : บ้านสระขุด ภูวิศ  นายภูวิศ อินทร์มา ครู
100 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260595 : ไตรคาม นายทินกร  เจริญชนม์ ครู
101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260593 : บ้านบุกระสัง นางสาวพาชื่น  เพ็งประโคน ครู
102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260596 : บ้านหนองมัน นางสาวศรีสอางค์  สุวรรณชาติ ครู
103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260597 : บ้านสระสะแก จรรยารัตน์  วชิรดุสิต ครู
104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260604 : บ้านสระขาม นางสาว  ภาริณี ทิพย์นางรอง ครูชำนาญการ
105 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260612 : บ้านโคกกระชาย วรรณกร  โชมขุนทด ครู
106 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260614 : บ้านหนองม่วง สิริวิมล  โยชน์รัมย์ ครูผู้ช่วย
107 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260607 : บ้านหนองไผ่ กิตติพร  ประทุมตา ครู
108 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260608 : บ้านนาจาน นางสาวอุทัยรัตน์   ก้อนเสมา ครูผู้ช่วย
109 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260610 : จตุคามราษฎร์วิทยา นายประมวล  ยินดีรส ครู
110 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260610 : จตุคามราษฎร์วิทยา รติยา  บาลโสง ครูผู้ช่วย
111 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260599 : วัดเย้ยปราสาท ชลลดา  พันธมาศ ครู
112 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260599 : วัดเย้ยปราสาท นายวินัย  อ้อมวิหาร ครู
113 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260600 : บ้านขามน้อย นางภัทรภร   จุมพลน้อย ครู
114 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260603 : บ้านหนองตาดำ นางสาวเบญจมาศ  อนันมา ครู
115 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260588 : บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี เจียมจิต   กันยาวุธ ครู
116 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260588 : บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี กชกร  วรรณหัด ครูผู้ช่วย
117 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260430 : บ้านหนองหมี วิศรุต  ประทุมตรี ครู
118 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260430 : บ้านหนองหมี นางมาลินี  สายลาม ครู
119 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260431 : ชุมชนบ้านโคกว่าน นางสาวจันทร์จิรา  เทียนทอง ครูผู้ช่วย
120 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260432 : บ้านสมจิต นายราวี  อยู่จงดี ครู
121 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260433 : บ้านหนองถนน นางสาวจุฑามาศ  แก้วงาม ครู
122 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260424 : บ้านโคกขาม นางอำพร  ชลศิริพงษ์ ครู
123 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260425 : บ้านหนองโบสถ์ อัญชลี  วิเศษฤทธิ์ ครู
124 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260426 : บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) พีระพัฒน์  โจทย์พิมาย ครู
125 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260427 : บ้านเทพพยัคฆ์ ประสพ  เสาเกลียว ครู
126 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260418 : ชุมชนวัดชุมพร ณัชพล  พุฒภูงา ครู
127 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260419 : บ้านบุ นางอัญชุลี  สอนกระโทก ครู
128 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260420 : บ้านโคกตาพรม นายสุมิตร  กระดานลาด ครูผู้ช่วย
129 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260421 : บ้านหนองยาง นางเสาวลักษณ์  ติตะพรมมา ครู
130 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260422 : บ้านสว่างพัฒนา นายสมภพ  ตรีกูล ครู
131 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260423 : บ้านปรือพวงสำราญ ขวัญจิต  โกยชัย ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260423 : บ้านปรือพวงสำราญ นายธัชพล  พรหมบุตร ครูผู้ช่วย
133 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260428 : บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) กรรณิการ์  ศิริบุญ ครู
134 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260429 : บ้านหนองละหานทราย นางจารุวรรณ  จีนแส ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260434 : อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย ประเสริฐ  พินิจนาม ครูชำนาญการพิเศษ
136 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260435 : บ้านโคกไม้แดง นายพีรกร  บุณศรีสกุล ครู
137 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260436 : บ้านโคกเฟือง อารยา  พินิจนาม ครู
138 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260441 : บ้านสันติสุข นางชมพูนุช   ลีสม ครู
139 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260447 : บ้านน้อยหนองหว้า เกษร  ใจดี ครู
140 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260440 : วัดกัลยาณธรรมาราม นางสาวรัศมี  ปุยะติ ครู
141 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260437 : บ้านตากอง ภาวินี  วรรักษ์ ครู ผู้ช่วย
142 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260437 : บ้านตากอง นายสุทัศน์  ทิมพิทักษ์ ครู
143 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260437 : บ้านตากอง โคมทอง  สุขมาก ครู
144 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260438 : บ้านหนองกราด รุ่งนภา  สิงหเสนี ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260439 : บ้านหนองตะครอง นายฉัตร   สืบสำราญ ครูชำนาญการพิเศษ
146 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260439 : บ้านหนองตะครอง พจมาศ  เบ็ญณรงค์ ครู
147 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260442 : บ้านปากช่อง สิทธิเดช  โตสกุล ครูผู้ช่วย
148 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260443 : บ้านหนองแวง จินตนา  ธรรมวงศ์ ครู
149 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260444 : บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) บัลลังก์  เสียงดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
150 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260445 : บ้านหนองตาเยา สุธีรา  โพธิธา ครูผู้ช่วย
151 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260445 : บ้านหนองตาเยา อรรถพล  ฉิมกูล ชำนาญการ
152 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260446 : บ้านหนองหว้า แสงอรุณ  กุนอก ครู
153 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260448 : บ้านบาระแนะ พิไลวรรณ   ชำนาญเนาว์ ครูผู้ช่วย
154 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260448 : บ้านบาระแนะ จันทร์จิรา  พกกลาง ครูผู้ช่วย
155 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260449 : บ้านราษฎร์รักแดน กำไล  มูระคา ครู
156 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260450 : บ้านแท่นทัพไทย นางสาวรัตน์ติกาล  มูระคา ครู
157 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260451 : บ้านผไทรวมพล นางสาวป่านแก้ว  ลายพยัคฆ์ ครูผู้ช่วย
158 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260451 : บ้านผไทรวมพล นางสาวจิรัชญา  ภาสดา ครู
159 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260635 : บ้านเทพพัฒนา นุชศรา  ขาวปะคำ ครูผู้ช่วย
160 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260635 : บ้านเทพพัฒนา นายประเสริฐ  แก้วมีศรี ครู
161 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260635 : บ้านเทพพัฒนา รัฐฐกรณ์  วิชญะปัณณกรณ์ ครู
162 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260636 : บ้านปลื้มพัฒนา นางละมัย  บุญประสาท ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260637 : บ้านหินโคน ศรายุทธ  สาลีโภขน์ ครู
164 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260638 : บ้านโคกเขาพัฒนา เตือนใจ  บำรุงแจ่ม ครู
165 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260639 : ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) จิตติพร  แก้วกำกง ครู
166 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260632 : บ้านโคกลอย นายสุวิทย์  มลาศรี ครู
167 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260632 : บ้านโคกลอย หทัย  แก้วมุกดา ครู
168 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260630 : บ้านไทยเจริญ นางลำพูน   กลิ่นสาคร ครู
169 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260630 : บ้านไทยเจริญ เบญจภรณ์   คำแดง ครูผู้ช่วย
170 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260630 : บ้านไทยเจริญ กฤษณา  โชยรัมย์ พนักงานราชการ
171 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260631 : บ้านโคกสมบูรณ์ นางรุ่งนภา  กุลจันทร์ ครู
172 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260631 : บ้านโคกสมบูรณ์ สุราชิน  พิมพาวัฒนาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
173 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260628 : บ้านกองพระทราย จรรยา  ปานชาติ ครู
174 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260629 : บ้านโคกงิ้ว ภัสราภรณ์  ศรีแก้ว ครู
175 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260626 : บ้านทุ่งไผ่ พนม   นาคชลธี ครู
176 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260622 : อนุบาลปะคำ นางขนิษฐา  ประสาร ครู
177 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260622 : อนุบาลปะคำ นายอำนวย  แสนมณี ครู
178 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260633 : บ้านหนองน้ำขุ่น วสุวี  มากนาคา ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260633 : บ้านหนองน้ำขุ่น ชนพัฒน์  สาลีธนพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
180 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260634 : ชุมชนบ้านดอนนางงาม นายอนณ  ปริวันตา ครู
181 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260623 : บ้านสุขสำราญ จิตรลดา  วิทยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
182 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260627 : บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง อริสา   รัตนบุรี ครู
183 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260624 : บ้านหูทำนบ อ้อมฤดี  เมืองศรี ครู
184 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260625 : บ้านหนองต้อ ชุติพงษ์  วงษ์อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
185 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260665 : บ้านไทยสามัคคี อติเทพ  ซิมกระโทก ครู
186 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260666 : บ้านหนองบัวลี นายปราโมทย์  อ่อนพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
187 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260672 : วัดบ้านหนองตราดใหญ่ นางสุธิดา  ศิริสันติเมธาคม ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260678 : บ้านขามเสม็ดบำรุง สุทธิดา  สมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
189 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260679 : บ้านชุมแสง ธีรวัฒน์  ทองอำพันธ์ ครู
190 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260680 : บ้านหนองตะคร้อ นายนิุตติ์  นะรินทร์รัมย์ พนักงานราชการ
191 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260681 : บ้านโคกปราสาท นทีกานต์  ปัญจะชัย ครูผู้ช่วย
192 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260682 : บ้านหนองย่างหมู อภิญญา  ปองนาน ครู
193 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260683 : บ้านฝ้าย ไกรวุฒิ  พรรสิงศร ครู
194 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260667 : บ้านหนองกวางทอง นายสุภาพ  วงศ์ประสิทธิ์ ครู
195 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260660 : อนุบาลหนองหงส์ ณัฏฐกิตติ์  ทำพล ครูอัตราจ้าง
196 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260674 : เบญจมาศกุญชร เกษม  พิมวันนนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
197 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260675 : บ้านหนองโคลน สุเทพ  กุฎฤาษี ครู
198 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260676 : บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ นัยนา  ประกอบกัน ครู
199 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260677 : บ้านหนองเต่า นันทิกาญ  ปะราชิโก ครู
200 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260673 : บ้านนายาวสามัคคี นางสาวมุกดา  มาพิบูลย์ ครู
201 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260670 : บ้านหนองกก ภัทรวดี   แตะกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260670 : บ้านหนองกก นางสุมิตรา  แสงภารา ครู
203 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260671 : บ้านไทรออ นายบุญฉลอง  ศรีสุวะ ครู
204 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260668 : วัดโนนศรีคูณ วาสนา  แก้วลอย ครู
205 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260669 : บ้านห้วยก้อม วาสนา  เรืองสวัสดิ์ ครู
206 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260664 : บ้านกระเบื้อง ปริยาภา  นานอก ธุรการ
207 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260661 : บ้านศรีม่วงแดง บัณฑิต  พับพิมพ์สัย ครู
208 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260662 : บ้านโนนสูงน้อย นางจินตนา  แจ่มโนนคูณ ครู
209 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260663 : บ้านศรีภูมิ อุลัยวรรณ  บำรุงภักดิ์ ครู
210 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260684 : ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- นางกรรณฑมน  วัฒนพรวณิชย์ ครู
211 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260685 : วัดห้วยหิน จิตธนา  ฉายพิมาย ครูผู้ช่วย
212 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260686 : บ้านหนองเพชร นายจักรพรรดิ  เดิมทำรัมย์ ครู
213 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260687 : บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ฝนทิพย์  นามมาลี ครูผู้ช่วย
214 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260690 : บ้านโพธิ์ทอง ฉัตรชัย  สกิจขวา พนักงานราชการ
215 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260688 : บ้านสำราญ นางสาวศิริลักษณ์  แกชวดดง ครูผู้ช่วย
216 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260689 : บ้านโคกโสนทองวิทยา นางณัฐกร  ไชยทองรัตน์ ครู
217 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260731 : บ้านโกรกแก้ว นางสาวปภัชญา  โสดา ครู
218 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260732 : วราวัฒนา ชณากาญจน์  คำสอน ครู
219 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260735 : บ้านดงบังซับสมบูรณ์ นายทวีพงษ์  ดีพันธ์ ครู
220 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260738 : บ้านม่วงงาม เพ็ญนภา  จินตุง ครูผู้ช่วย
221 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260737 : บ้านดอนสมบูรณ์ นายกฤษณ์  พวงพันธ์ ครู
222 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260736 : บ้านทุ่งจังหัน นายวิรัตน์    พรมรักษ์ ครู
223 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260734 : บ้านขลุงไผ่ นางจารุวรรณ  ปรีชา ครู
224 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260733 : บ้านอุบลสามัคคี สำอางค์  ชำนิจ ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260730 : อนุบาลโนนสุวรรณ ดำริ  ดำริ สละกลาง
226 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260730 : อนุบาลโนนสุวรรณ อภิลักษ์  จันทอง ครู
227 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260777 : อนุบาลโนนดินแดง นางลัดดาวัลย์  นาราช ครูชำนาญการพิเศษ
228 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260786 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐพงษ์  อ่อนวาที ผู้อำนวยการสถานศึกษา
229 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260786 : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สมาน  แรงประโคน ครูชำนาญการ
230 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260787 : บ้านซับคะนิง อภิวัฒน์  คำแหงรส ครู
231 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260780 : บ้านคลองหิน ชัชวาล  โชคคุณ ครู
232 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260780 : บ้านคลองหิน นางนลินทิพย์   ธราดลพิทักษ์ ครู
233 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260788 : บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า นายชนะ  ทองสุข ครูชำนาญการพิเศษ
234 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260782 : บ้านป่าไม้สหกรณ์ นายวันชาติ  เพ็ชร์ศรี ครู
235 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260783 : บ้านลำนางรอง ปิยะราช  แสนศิริ ครู
236 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260783 : บ้านลำนางรอง ศกลวรรณ  ติมอนรัมย์ ครู
237 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260784 : บ้านหนองเสม็ด นางมะลิ  โคนะโล ครูชำนาญการพิเศษ
238 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260785 : บ้านคลองโป่ง นางสาววลัยภรณ์   วุฒิพงศ์ พนักงานราชการ
239 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260781 : บ้านน้อยสะแกกวน ภูษิตา   นระดี ครู
240 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260778 : บ้านส้มป่อย ชุติมา  โพธี ผู้อำนวยการโรงเรียน
241 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260778 : บ้านส้มป่อย จิรวรรณ  วงค์อรัญ ครูผู้ช่วย
242 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260778 : บ้านส้มป่อย นางสมวน  ซ่อนกลิ่น ครู
243 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260779 : บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี นายอุทัย  จ่าภา ครูผู้ช่วย
244 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260812 : บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) นางสาวแพรภัสสร  โสสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
245 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260812 : บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) นายชัยวุฒิ  ชูประทีป ครู
246 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260813 : บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) สุชีพ  คงทวี ครู
247 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260814 : บ้านสี่เหลี่ยม นางแสงเดือน  คงพลปาน ครู
248 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260815 : บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) นายภาณุวัชร  วรนุช ครู
249 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260808 : บ้านดอนไม้ไฟ อารณีย์  รอดอุไร พนักงานราชการ
250 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260811 : บ้านบัวตะเคียน นางสาววราภรณ์  เกิดอินทร์ ครู
251 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260806 : วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) เสาวภา  ส้มพูล ครู
252 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260817 : บ้านถาวร รุ่งอรุณ  ทองคำ ครู
253 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260817 : บ้านถาวร สถาพร  จันทร์ศักดิ์ดา ครู
254 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260819 : ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วีระ  ศรีโนนม่วง ครูผู้สอน
255 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260824 : บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา นางพินทอง   เทกระโทก ครู
256 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260824 : บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา นางสาวพัชราภรณ์   สระประโคน ครู
257 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260818 : บ้านยายคำ มนูญ  เพื่อนรัมย์ ครู
258 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260820 : วัดสุขสำราญ ลาวัลย์  ศรีผดุง ครู
259 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260820 : วัดสุขสำราญ นิตยา  ทองใบ ครู
260 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260821 : อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ นายจเรพล  โรจนบัณฑิต ธุรการ
261 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260821 : อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ณัฐพงศ์  ปะโนรัมย์ ครู
262 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260822 : บ้านโนนศิลา นายสายชล  จันทร์สิงห์ ครู
263 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260823 : บ้านโนนทอง นายพิสิทธิ์  ทนเล พนักงานราชการ
264 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260810 : บ้านเขว้า พิษณุ  สาระปัญญา ครู
265 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260809 : บ้านโคกยาง ฉวีวรรณ  แดงชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
266 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260816 : ไทยรัฐวิทยา 90 กนกวรรณ  พูนวงศ์ ครูอัตราจ้าง
267 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260816 : ไทยรัฐวิทยา 90 นางอุทัย  เภตรา ครู
268 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260807 : บ้านตะโก พัชรี  เยียชะโลม ครูผูช่วย