รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260164 : บ้านกอกโคกวิทยา รติรส  นันตะรัมย์ ธุรการโรงเรียน
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260165 : บ้านโคกใหญ่ นางบุญญานี  หุ้มไธสง ครู
3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260166 : บ้านจิก นางจิตรานุช  แสนศรีเชาว์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260167 : บ้านโสกแต้ วงเดือน   ดีมานนท์ ครู คศ.3
5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260168 : อนุบาลคูเมือง ทนงศักดิ์  ดวงคำจันทร์ ครูชำนาญการ
6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260206 : บ้านคูบอน ปัญญา  ภู่ประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260206 : บ้านคูบอน วราลักษณ์   ศิวยากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260208 : บ้านหนองติ้ว นัตพงษ์  มุ่งดี ครู
9 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260172 : บ้านปะคำดง อุบลทิพย์  เสาทอง ครูธุรการ
10 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260173 : บ้านโนนเจริญ รัตนากรณ์  สะสม ครู
11 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260174 : วัดบ้านสำราญราษฎร์ นางสาวนันท์นภัส  ปาปะกาย ครู
12 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260176 : บ้านหนองดุม วีระญา  ขันแก้ว ครูผู้ช่วย
13 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260177 : บ้านหนองตาด นายปรีดี  แย้มศรี ครู
14 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260184 : บ้านหนองบัว ณิรัชยา  ภักดีเนติพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260171 : บ้านตูม ปวีณา  พลเสน ครูธุรการ
16 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260175 : บ้านหนองกระทุ่ม เจนจิรา  พรภิญโญยิ่ง ธุรการโรงเรียน
17 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260175 : บ้านหนองกระทุ่ม วราภรณ์  เลาอารีกิจ ธุรการ
18 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260182 : บ้านปะคำสำโรง เพ็ญศิริ  บุตรศรีภูมิ ครู
19 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260183 : บ้านสวายสอ มณีวรรณ  เจนการ ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260193 : บ้านโนนกลาง อรุณรัตน์  ตั้งไว้รัมย์ ธุรการ
21 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260193 : บ้านโนนกลาง jutarmanee  vartarnasanee ครู
22 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260194 : บ้านโนนเพกา ธัญนัฏฐ์  คร่ำกลาง ครู
23 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260194 : บ้านโนนเพกา จิราพร  สมพงษ์พันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260195 : บ้านแพ มาลัยทอง  ตอรัมย์ ครู
25 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260195 : บ้านแพ ปิยนันท์  เฉียดไธสง ธุรการโรงเรียน
26 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260196 : บ้านหนองนางดำ วีระศักดิ์  ดาดผารัมย์ ครูผู้ช่วย
27 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260196 : บ้านหนองนางดำ พรพิพัฒน์  แก้วสา ครู
28 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260190 : วัดบ้านเบาน้อย ปริศนา  จันทร์อาภาส ครู
29 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260191 : บ้านวังปลัด นุชจรี  นินนานนท์ ครู
30 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260198 : บ้านหนองขุนพรม ลักษณาวดี  วันโนมัย ครู
31 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260198 : บ้านหนองขุนพรม กนกกาญจน์  เพชรกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260189 : บ้านหนองบัวแดง นายสุรศักดิ์   สุริกร ึีครู
33 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260189 : บ้านหนองบัวแดง นางฉัฐกานต์   ศรีมหาพรม ครู
34 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260197 : บ้านดงย่อ ทศพล  ภูกลาง ครู
35 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260197 : บ้านดงย่อ นางสาวสายฝน  เติมตัวรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260185 : บ้านเขว้า วรรณี  ทวีทรัพย์ ครู คศ.2
37 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260186 : บ้านโจด พิชญาภัค  นงเยาว์ ธุรการ
38 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260187 : วัดบ้านปะเคียบ จิดาภา  สาลีทอง ธุรการโรงเรียน
39 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260187 : วัดบ้านปะเคียบ โสรญา  ยวงรัมย์ ครู
40 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260188 : บ้านสระขี้ตุ่น ปภัสรินทร์  รัชตะโรจน์ธนากุล พนักงานราชการ
41 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260199 : บ้านพรสำราญ รจนา  บุญมี ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260200 : วัดบัวทอง นางสาวดวงดาว   ศิริรางกูล ครู
43 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260200 : วัดบัวทอง ภณวินิตย์  ห้อยไธสง ครู
44 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260201 : บ้านโนนยานาง จตุพร  เดิมทำรัมย์ ธุรการ
45 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260202 : บ้านหนองขวาง อนงค์  คำภา ครู
46 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260203 : ไตรคามศรีอนุสรณ์ นางสาวจิราภา  ซุยรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
47 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260203 : ไตรคามศรีอนุสรณ์ นักขัต  สีนิลแท้ ครูผู้ช่วย
48 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260210 : บ้านสระปะคำถาวร นางนีรนันต์  เ็ย็นรมภ์วรภัค ครูคศ.2
49 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260212 : บ้านสระบัว สุพัตรา  ปินะการัง ครูอัตราจ้าง
50 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260212 : บ้านสระบัว เกษราวดี  โพธิขำ ครู
51 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260169 : บ้านดงเค็ง ชลลดา  สุวรรณปะกา ครู
52 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260170 : บ้านหนองหว้า สิริรัตน์  เหลือหลาย ครูผู้ช่วย
53 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260192 : ชุมชนบ้านหนองขมาร ศุภิสรา  เทนไธสง ครู
54 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260192 : ชุมชนบ้านหนองขมาร เย็นฤดี   สีมาเมือง ครู
55 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260207 : บ้านหนองไทร จุฑารัตน์  เรือนใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260178 : บ้านคูบัว นายอุเทน  สร้อยสงเนิน คูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260179 : โนนมาลัยหัวฝาย สกุลรัตน์  บุตรศรีภูมิ ครู
58 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260180 : บ้านโศกนาคท่าม่วง วรวุฒิ  ตั้งใจ ครู
59 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260180 : บ้านโศกนาคท่าม่วง นางสาวปุญญิศา  ปักเคธาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
60 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260181 : บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) วาสิตา  ล้อดงบัง พนักงานธุรการ
61 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260181 : บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) สุขสันต์  ขำคมเขตต์ ครูผู้ช่วย
62 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260204 : บ้านหนองรัก นางจุฑาพร  บวรชาติ ครูคศ.3
63 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260205 : บ้านตาหล่ำ นางฐิติกาญจน์  เพชรเนตร ครู
64 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260209 : บ้านสาวเอ้ นิภาวรรณ  ศิริจันทร์ ครูชำนาญการ
65 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260211 : บ้านหินเหล็กไฟ รัชดา  ไวยวุฒินันท์ ครู
66 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260417 : วัดโพธิ์ กตัญญา  โพธิขำ ธุรการ
67 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260413 : บ้านบุ่งเบา สุนิษา  วงษ์ศรี ธุรการโรงเรียน
68 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260415 : บ้านข่อย ปฐมพงษ์  อรุณโรจน์ ครู
69 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260401 : บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) จุฬาลักษณ์  กัณหา ครู
70 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260402 : วัดสุวรรณาราม กานดา  อ้นไธสง ธุรการโรงเรียน
71 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260402 : วัดสุวรรณาราม เอี่ยมจิตร  พวงไธสง ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260403 : บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ปดิวรดา  ปิ่นแก้ว ครู
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260406 : บ้านเพียแก้ว นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย์ ครู
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260407 : วัดเทพรังสรรค์ นายภูวดล  จำปาศรี ครู
75 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260408 : บ้านดอนตูม GASINEE  KHAMEANDEE ครู
76 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260409 : บ้านยางนกคู่ สุภัทรา  วิเวก ครู
77 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260410 : บ้านแคน ปลิตา  เขจรสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260410 : บ้านแคน นายปัญญา  ลือโสภา ครู
79 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260400 : วัดสระบัว นงคราญ  บุญปัด ครู
80 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260399 : วัดธรรมประสิทธิ์ ปิยามรรัตน์  เศรษฐดาวิทย์ ครู
81 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260398 : ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ิ่อิ่มจิตร  ขำวงษ์ ครูธุรการ
82 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260398 : ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ภัทรารัตน์  สอนวงษ์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260396 : บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) นิภาภรณ์  ภูมาศ ครู
84 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260397 : วัดท่าเยี่ยม นางพรพินธุ์  คนคิด ครู
85 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260395 : อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) ธนานันท์  ไชยชนะ ครู
86 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260395 : อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) นายธรรมธร  ทองสุข ครู
87 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260404 : วัดหงษ์ RANEE  KINGTHAISONG ครู
88 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260405 : วัดวงษ์วารี นางบุญมี  ศุพรนุวัฒน์ ธุรการโรงเรียน
89 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260411 : บ้านซาดศึกษา สุภาวรรณ  ขุนทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
90 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260414 : วัดวรดิษฐ์ ลดาวลัย์  ฤทธิ์เดชรัมย์ ครู
91 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260414 : วัดวรดิษฐ์ นางสาวสุรีย์นิภา  บุตรไธสง ครูผู้ช่วย
92 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260412 : ชุมชนบ้านหายโศก ทรงศักดิ์  พัฒนะแสง ครู
93 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260416 : บ้านดอน เพ็ญฤดี  แพงชารี ครู
94 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260416 : บ้านดอน อภิสรา  ชื่นตา ครู
95 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260568 : บ้านกระสัง ภาดล  ทาไธสง ครู
96 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260568 : บ้านกระสัง ฐิติกานต์  สายแสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
97 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260569 : บ้านหนองปุนสำโรง สุนันทินี  จันทร์พลงาม ครู
98 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260571 : บ้านหนองยาง-หนองจาน ธนาภรณ์  โต๊ะไธสง ครูผู้ช่วย
99 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260571 : บ้านหนองยาง-หนองจาน นที  น่วมเปี่ยมใหญ่ ครู
100 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260574 : บ้านหญ้าคา รักชาติ  ไชยบำรุง ครู
101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260580 : บ้านตามา บุญส่ง  ชึรัมย์ ครู
102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260582 : บ้านชุมแสง วรางค์ศิริ  ศรีสุริยะกูล ครู
103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260583 : บ้านโคกสิงห์ นายณัฐพงศ์  มะลิงาม ครู
104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260584 : บ้านสระกุด พรชัย  สุดโสม ครู
105 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260585 : บ้านเสม็ด นายคมกริช  ดีโยธา พนักงานราชการ
106 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260586 : บ้านหนองหัวควาย เจนจิรา  สระแก้ว ธุรการ
107 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260586 : บ้านหนองหัวควาย พรพรหม   โมกศรี ครู
108 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260552 : ชุมชนบ้านดอนมนต์ นายจตุรวิทย์  ศรีประดู่ ครูธุรการ
109 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260553 : บ้านนาลาว บวรลักษณ์  วิชัยกิตติพศ ธุรการ
110 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260554 : บ้านละกอ ภิรญา  จิตรโคตร ธุรการ
111 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260555 : บ้านกุดน้ำขุ่น สุทิน  พาโคกทม ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260542 : บ้านท่าเรือ ชญากาญจน์  ไชยดี ครูธุรการ
113 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260570 : บ้านท่าม่วง นายอนุวัฒน์  พงษ์ศรี ครู
114 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260575 : บ้านสำโรงพิมาน จันจิรา  แข็งแรง ครู คศ.1
115 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260572 : บ้านโนนยาง ศิราณี  สังข์ชัย ครู
116 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260573 : บ้านโนนธาตุ อรทัย  คุณแสน ครู
117 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260573 : บ้านโนนธาตุ พัฒนา  จันทร์พลงาม เจ้าหน้าที่พัสดุ
118 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260543 : บ้านหนองครก Suwanna  Sobut คร
119 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260576 : บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด ทองสูณ  บัวมาตย์ ครู
120 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260566 : บ้านทุ่งวัง สุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ ครู
121 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260566 : บ้านทุ่งวัง นางสาวสิริมา  พาโพธิ์พันธ์ ครูธุรการ
122 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260567 : บ้านหนองแวง ศศิประภา  คิ้วงาม ครู
123 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260532 : บ้านสระกอไทร จังกร  จำปาแดง ครูชำนาญการ
124 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260536 : บ้านดงยายเภา เกษม  ปักการะนัง ครู
125 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260536 : บ้านดงยายเภา ประไพศรี  แก่นวิชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260527 : อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) นิตยา  เพชรทอง ครู
127 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260529 : บ้านหนองม่วง แสงชัย  อธิพัฒน์พลากร ครู
128 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260529 : บ้านหนองม่วง นายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
129 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260530 : บ้านหัวช้าง ธานินทร์  แสดรัมย์ ครู
130 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260531 : บ้านโคกก่อง ศรัญญา  เลาอารีกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
131 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260528 : บ้านหนองบัวเจ้าป่า ทองใส  นาราช ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260556 : บ้านเมืองแก กสิณ  งามสนิท ครูชำนาญการ
133 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260556 : บ้านเมืองแก นายทรงพล  เสริมราษฏร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260557 : บ้านหนองเชือก นายมานัส  บุบผา ครูผู้ช่วย
135 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260557 : บ้านหนองเชือก นางสาวณัฐริกา  ทองงาม ธุรการ
136 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260560 : บ้านหนองปลาแดก วิศรุต  จิตไทย ธุรการ
137 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260564 : บ้านหนองนกเกรียน สุรีวัลย์   อ่อนหนองหว้า ธุรการ
138 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260565 : บ้านหนองดุม บุญมี  อาจหาญ ครู
139 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260544 : บ้านร่อนทอง นาตยา  บุญใบ ครู
140 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260545 : บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) ปวีณา   ประวรรณรัมย์ ครู
141 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260546 : บ้านขาม อมรรัตน์  พิสาดรัมย์ ครูผู้ช่วย
142 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260547 : บ้านปรือเกียน นาย ณัฐพงศ์  ทับสุลิ ธุรการโรงเรียน
143 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260547 : บ้านปรือเกียน อนันต์  ชารีรัตน์ ครูธรการ
144 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260548 : บ้านหนองน้ำขุ่น นายโกเมศ   งดงาม ธุรการ
145 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260549 : บ้านจะหลวย นายชูศิลป์  ทองบ่อ ชำนาญการพิเศษ
146 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260550 : บ้านกระทุ่ม วุฒิศักดิ์   สายสกุล ครู
147 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260550 : บ้านกระทุ่ม วุฒิศักดิ์  สายสกุล ครูผู้ช่วย
148 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260551 : บ้านโคกสุพรรณ คณิศร  จูงาม ครู
149 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260526 : บ้านสตึก นายยุทธกิจ  มะลิงาม ครู
150 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260526 : บ้านสตึก วันชัย  ฉัตรนันทภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
151 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260533 : บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) นายเอนก  ชาวไธสง ครูชำนาญการพิเศษ
152 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260533 : บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) นายวรวุธ  สิมสีดา ธุรการ
153 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260534 : บ้านยางน้ำใส นัฐพงษ์  จำปาชุม ครู
154 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260535 : บ้านคูขาด วรรษมน  การะวิโก ครู
155 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260563 : บ้านตาโหงก สำราญ  พละศักดิ์ ครู
156 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260561 : บ้านหนองแคน วรรณา  เข็มรัตน์ ธุรการโรงเรียน
157 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260562 : บ้านพงแขม นางสาวจินตนา   ศรีบัณฑิต ครู
158 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260562 : บ้านพงแขม จันจิรา  ปัญญานิติกุล ครูผู้ช่วย
159 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260558 : บ้านปลัดมุม กิตติภัทท์   ดงวัง ครู คศ.2
160 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260559 : บ้านปากช่องสนามชัย ชัยอนันต์  สีส่อง ครูผู้ช่วย
161 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260559 : บ้านปากช่องสนามชัย นางสาวพิกุล   บุญคุ้ม ธุรการโรงเรียน
162 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260537 : ชุมชนบ้านสะแก นายอุทัย  ลาดนาเลา ครู
163 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260537 : ชุมชนบ้านสะแก นายปรีดา  โสภี ธุรการโรงเรียน
164 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260538 : บ้านโนนค้อ เนตรนภา  นภวงศ์ ณ อยุุธยา ครู
165 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260539 : วัดบ้านพลับ สุธิษา  จารุสิทธิกุล ธุรการ
166 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260539 : วัดบ้านพลับ อนงค์  จันทร์คง ครู
167 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260540 : บ้านโคกเมือง ปรัชญา  พรมฮาด ครู
168 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260541 : บ้านโนนสมบูรณ์ นายธัชพล  ขุมทอง ครู
169 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260577 : บ้านหนองใหญ่ อุเทน  ทนขุนทด ครู
170 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260578 : บ้านหนองกับ วรรณิษา  ไพเราะ ครู
171 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260578 : บ้านหนองกับ ปัญจรีลักษณ์  พละศักดิ์ ธุรการโรงเรียน
172 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260579 : บ้านหนองไผ่ อาคม  อังคะ ครู
173 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260581 : วัดบ้านสวายตางวน วัชรพล  มะลิซ้อน ธุรการ
174 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260656 : วัดฤาษีสถิต ไพทูล  ศรีนาเรียง ครู
175 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260657 : บ้านโคกกุง อมรรัตน์  ปุุริตังสันโต ครู
176 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260658 : วัดโพธิ์ชัย จรรยวรรธน์  ครองปัญญากวี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
177 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260655 : วัดสิริมงคล นางสาวสลักจิต  มนไธสง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
178 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260640 : อนุบาลนาโพธิ์ นายพงษ์พันธุ์  รักษาทรัพย์ ครูผู้ช่วย
179 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260640 : อนุบาลนาโพธิ์ นางวรินทร์  นรินทร์รัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
180 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260643 : วัดบุปผาราม เจนจิรา  ชดารัมย์ ครู
181 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260644 : บ้านโศกกะฐิน นายไสว  พลสม ครู
182 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260646 : วัดท่าเรียบ ศิรินันท์  เกษศรี ครู
183 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260654 : วัดพนมวัน สุกัลยาณ์  บัวแก้ว ครู
184 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260654 : วัดพนมวัน ชุมพร  บุญภา ธุรการ
185 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260652 : บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) มโนปกรณ์ ธรรมธรานุรักษ์  ธรรมธรานุรักษ์ ครู
186 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260653 : อมรสิริสามัคคี นายหัสดิน  เป็นนวล ครูชำนาญการพิเศษ
187 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260659 : วัดสระทอง บรรจง  ดวดไธสง ครู
188 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260648 : วัดทรงสุวรรณ นายชวลิต  ล้อมไธสง ครู
189 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260649 : วัดธาตุ ธวัช  รอดรักษ์ ครู
190 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260650 : บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) นายสมเกียรติ  มุ่งไธสง ครู
191 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260651 : สามัคคีเทพอำนวย สุธี  จันทร์ตรี ธุรการโรงเรียน
192 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260647 : ชุมชนบ้านนาแพง เสาวลักษณ์  ชนะพาล ครู
193 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260645 : วัดชัยสมพร บุหลัน  บุตรงาม ครู
194 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260642 : สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง นิรินดา  เชาว์ระกำ ธุรการโรงเรียน
195 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260642 : สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง นิรินดา  เชาว์ระกำ ธุรการโรงเรียน
196 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260641 : บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง ครู
197 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260764 : วัดสมณาวาส นางพัชรี  ปัจจัยโคนัง ครู
198 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260765 : บ้านโนนไฮ ดวงแก้ว  ไชยสงคราม ครู
199 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260765 : บ้านโนนไฮ จามรี  อัมรารัมย์ ครู
200 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260766 : บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) ถาวร  กิ่งไธสง ครูชำนาญการพิเศษ
201 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260757 : บ้านหนองเรือ นางกุหลาบ  ชวินฉัตรพร ครู
202 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260759 : วัดสุคันธารมย์ สมร  สระทองหลาง ครู
203 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260760 : วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) นางจุไรรัตน์  จันทะขาล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
204 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260760 : วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) จุไรรัตน์  จันทะขาล ครู
205 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260767 : วัดอิสาณ มิตรวันชัย  วัดไธสง ครู คศ.3
206 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260775 : วัดชายอรัญ นายมนตรี  อินนอก ครูผู้ช่วย
207 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260775 : วัดชายอรัญ นายมนตรี  อินนอก ครูผู้ช่วย
208 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260776 : บ้านกอกดอนพยอม วรารัตน์  รักไธสง ครู
209 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260770 : บ้านทองหลาง นายณรงค์ฤทธิ์  ฉะอ้อนศรี ครู
210 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260772 : วัดพลสุวรรณ นายบุญส่ง  ทองแม้น ครู
211 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260773 : วัดเทพประดิษฐ์ ชัชวาล  ศรีรัง ครู
212 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260774 : วัดเทพรังษี บุญมี  ทาไธสง ครู
213 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260774 : วัดเทพรังษี สุภาภรณ์  สิงห์ฉลาด ธุรการโรงเรียน
214 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260771 : วัดสระจันทร์ พฤกษชาติ  วงเวียน ครู ชำนาญการพิเศษ
215 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260771 : วัดสระจันทร์ สุรวุฒิ   วารีย์ ธุรการ
216 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260769 : บ้านกม.ศูนย์ วงเดือน  แทนสุโพธิ์ ครู
217 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260763 : อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) กนกพร  สร้อยขุนทด ครู
218 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260763 : อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) ฉัตรชนก  เหล่าคนค้า ครู
219 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260768 : บ้านหนองไผ่เบญจมิตร นางสาวสุขติพร  โพธิแสง ครูผู้ช่วย
220 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260756 : วัดไพรงาม สังคม  แพงแสงไพศาล ครู
221 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260758 : วัดศรีสุนทร อนงค์ภัทร์  วรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
222 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260761 : จุฬางกูรวิทยา สุรีพงศ์  กาศไธสง ครูชำนาญการพิเศษ
223 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260762 : วัดหลักศิลา จุฑามณี  ตามไธสง ธุรการ
224 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260762 : วัดหลักศิลา ศุภร  ลิ้มอุบัติตระกูล ครู
225 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260825 : อนุบาลแคนดง ผิน  เบียดนอก ครู
226 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260826 : บ้านหนองการะโก อัยกรณ์  ปัดสำราญ ครู
227 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260827 : วัดราษฏร์สามัคคี นายปัญญา  บุญที ครู
228 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260827 : วัดราษฏร์สามัคคี น้อมจิตร  แก้วเนตร ธุรการ
229 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260832 : บ้านยางทะเล ธิดารัตน์  วงษ์เปรียว ครูผู้ช่วย
230 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260833 : บ้านโนนกลาง นฤมล  สวัสดิผล ครู
231 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260834 : บ้านกระทุ่มเครือ ยุภาลักษณ์  อ่อนหนองหว้า ครู
232 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260834 : บ้านกระทุ่มเครือ กนกอร  มนต์อรุณโรจน์ ธูรการโรงเรียน
233 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260835 : บ้านดงพลอง จุติพร  โอชารส ครู
234 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260836 : บ้านป่าหนาม นลินนิภา  หรพูล ครูผู้ช่วย
235 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260837 : บ้านกระทุ่มจานสามัคคี ว่าที่ร้อยเอกญาณกร  เชิงหอม ครู คศ.3
236 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260838 : บ้านขามพิมาย ยรรยง  โอชารส ครู
237 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260828 : บ้านสระบัว ยุทธกาญจน์  มากมน ธุรการโรงเรียน
238 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260829 : บ้านซาดหัวหนองแคน นายทรงเดช  มากมน ครู
239 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260830 : บ้านหนองสรวงเมืองน้อย นางสาวสุกัญญา  นามนัย ครูผู้ช่วย
240 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260831 : บ้านงิ้ว จักรกฤษ  ปะกิระเค ครู
241 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260831 : บ้านงิ้ว นายธีรวุธ  กาแดง ครู
242 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260839 : บ้านตะแบงสามัคคี สุรางคนา  เลื่อยไธสง ครูธุรการ
243 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260839 : บ้านตะแบงสามัคคี นางสาวนิตยา  เนตรพล ครู
244 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260841 : บ้านขี้เหล็ก ธงชัย  อุดมศักดิ์ ครู
245 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260842 : บ้านหนองหญ้าคา นายสุวิจักขณ์  สุขเกษม ครู
246 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260843 : บ้านโคกสว่าง นางสาวจีรนันท์  แสนจันทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
247 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260844 : บ้านหัวฝาย นางพรสุดา  พิมพล ครู