รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.สุรินทร์ 650757 : สุรวิทยาคาร อัมพร   คนึงเพียร ครู
2 สพม.สุรินทร์ 650758 : สิรินธร พรระวี  บุญสุยา ครู
3 สพม.สุรินทร์ 650758 : สิรินธร ณัฏฐญา  ใจหาญ ครู
4 สพม.สุรินทร์ 650759 : สวายวิทยาคาร อรนุช  ดมหอม ครู
5 สพม.สุรินทร์ 650759 : สวายวิทยาคาร วราพร  จิตร์เดียว ครู
6 สพม.สุรินทร์ 650761 : นาดีวิทยา นิชาภัทร  ฉลาดเลิศ ครู
7 สพม.สุรินทร์ 650762 : ศรีไผทสมันต์ เยาวภา  จันทร์เพ็ญ ครู
8 สพม.สุรินทร์ 650763 : รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก แม้นมาส  อัครกตัญญู ครู
9 สพม.สุรินทร์ 650764 : สุรินทร์ภักดี อรไท  ทิมทอง ครู
10 สพม.สุรินทร์ 650764 : สุรินทร์ภักดี นายธนัทเดช  คุ้มสุข ครูธุรการโรงเรียน
11 สพม.สุรินทร์ 650765 : พญารามวิทยา วิยะดา  ขอนดู่ ครูผู้ช่วย
12 สพม.สุรินทร์ 650765 : พญารามวิทยา ชูเกียรติ  เพิ่มพร ครู
13 สพม.สุรินทร์ 650766 : สุรินทร์ราชมงคล รัตนาภรณ์  ดีล้อม ครู
14 สพม.สุรินทร์ 650767 : โชคเพชรพิทยา สุภาพร  หล่อทอง ครู
15 สพม.สุรินทร์ 650768 : สุรินทร์พิทยาคม จุฬา  สุภิมารส ครู
16 สพม.สุรินทร์ 650769 : วีรวัฒน์โยธิน นเรนทร  สุรินทราบูรณ์ ครู
17 สพม.สุรินทร์ 650770 : มหิธรวิทยา นิเวช  เหมือนนึก ครู
18 สพม.สุรินทร์ 650771 : นาบัววิทยา รังสิมา  ดวงดี ครู
19 สพม.สุรินทร์ 650772 : ศรีรามประชาสรรค์ เอกอภิสิทธิ์  ดอกศรีจันทร์ ครู
20 สพม.สุรินทร์ 650772 : ศรีรามประชาสรรค์ นายอานนท์  ชินชัย ครู
21 สพม.สุรินทร์ 650772 : ศรีรามประชาสรรค์ จุฑารัตน์  เพ็งเล็งดี ครูผู้ช่วย
22 สพม.สุรินทร์ 650773 : ตั้งใจวิทยาคม ฉัตรชฎา   ติงสะ ครู
23 สพม.สุรินทร์ 650773 : ตั้งใจวิทยาคม นางสาวแขไข  สิงคเสลิต ครู
24 สพม.สุรินทร์ 650774 : ท่าสว่างวิทยา นายพันธ์ชิต   ชิณบุตร พนักงานราชการ
25 สพม.สุรินทร์ 650774 : ท่าสว่างวิทยา นายชยานันต์  สงวนศรี พนักงานราชการ
26 สพม.สุรินทร์ 650775 : แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ศศิการณ์  โฮจีน เจ้าหน้าที
27 สพม.สุรินทร์ 650760 : เทนมีย์มิตรประชา พิฑูรย์  ศรีแก้ว ครู
28 สพม.สุรินทร์ 650787 : จอมพระประชาสรรค์ ศุภลักษณ์  ศรีผาวงศ์ ครู
29 สพม.สุรินทร์ 650787 : จอมพระประชาสรรค์ สุพรรณ  ทองขาว ครู
30 สพม.สุรินทร์ 650788 : เมืองลีงวิทยา สุทธาสินี  สหุนัย ครู
31 สพม.สุรินทร์ 650789 : บุแกรงวิทยาคม สมพงษ์  มณีวรรณ ครู
32 สพม.สุรินทร์ 650790 : หนองสนิทวิทยา นายเทวัน   มังษะชาติ ครู
33 สพม.สุรินทร์ 650812 : ศีขรภูมิพิสัย เก่งกานต์  แก่นดี ครู
34 สพม.สุรินทร์ 650813 : แตลศิริวิทยา ประจวบ  คำใจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
35 สพม.สุรินทร์ 650814 : ห้วยจริงวิทยา นายณัฐวุฒิ  เสาว์ยงค์ ครู
36 สพม.สุรินทร์ 650815 : กุดไผทประชาสรรค์ นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล ครู
37 สพม.สุรินทร์ 650816 : จารย์วิทยาคาร วิฑูรย์  อยู่ยืน ครู
38 สพม.สุรินทร์ 650817 : มัธยมจารพัตวิทยา นายวิฑูรย์  ทองงาม ครู
39 สพม.สุรินทร์ 650818 : หนองแวงวิทยาคม นายภัทรพงศ์  ใยชวด ครู
40 สพม.สุรินทร์ 650819 : ขวาวใหญ่วิทยา นายอดิศร   นับถือดี ครู
41 สพม.สุรินทร์ 650820 : วังข่าพัฒนา สามารถ  ศิรินิภาวงศ์ ครู
42 สพม.สุรินทร์ 650820 : วังข่าพัฒนา วัชรินทร์   ตอรัมย์ ครูผู้ช่วย
43 สพม.สุรินทร์ 650821 : ยางวิทยาคาร อุดมสิน  ชื่นใจ ครู
44 สพม.สุรินทร์ 650821 : ยางวิทยาคาร อุดมสิน  ชื่่นใจ ครู
45 สพม.สุรินทร์ 650829 : สุรพินท์พิทยา สนธยา  ทองก่ำ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
46 สพม.สุรินทร์ 650830 : พนาสนวิทยา นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์ ครูชำนาการ
47 สพม.สุรินทร์ 650832 : ศรีสุขวิทยา ว่องไว  ธุอินทร์ ครู คศ.2
48 สพม.สุรินทร์ 650831 : สำโรงทาบวิทยาคม ดวงตา  บุติมาลย์ ครู
49 สพม.สุรินทร์ 650831 : สำโรงทาบวิทยาคม รัตนาวดี  สมศรี ครู
50 สพม.สุรินทร์ 650837 : สินรินทร์วิทยา นายอดิศักดิ์   พิมพ์จันทร์ ครู
51 สพม.สุรินทร์ 650838 : แร่วิทยา นางโสพิน  จิตติพุทธางกูร ครู
52 สพม.สุรินทร์ 650838 : แร่วิทยา ภาคิน  ลุนลี ครู
53 สพม.สุรินทร์ 650839 : บึงนครประชาสรรค์ จิตญาดา  หมื่นเจริญ ครู
54 สพม.สุรินทร์ 650839 : บึงนครประชาสรรค์ อาทิตชัย  นามไพร ครู
55 สพม.สุรินทร์ 650839 : บึงนครประชาสรรค์ ทิพวรรณ  พัตรสิงห์ ครูผู้ช่วย
56 สพม.สุรินทร์ 650776 : ชุมพลวิทยาสรรค์ วิทยา  ปรากฎมาก พนักงานราชการ
57 สพม.สุรินทร์ 650777 : เมืองบัววิทยา นายปฏิพัทธ์  จำปาทอง ครู
58 สพม.สุรินทร์ 650777 : เมืองบัววิทยา Krittiya  Kamphro ครู
59 สพม.สุรินทร์ 650778 : ลำพลับพลาวิทยาคาร นางสุวรรณา  งามสง่า พนักงานราชการ
60 สพม.สุรินทร์ 650779 : ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คมวิบูลย์  หันตุรินทร์ ครู
61 สพม.สุรินทร์ 650780 : ลานทรายพิทยาคม พุฒิพงศ์   เจริญไทย ครู
62 สพม.สุรินทร์ 650780 : ลานทรายพิทยาคม ธนาพล  บัวคำโคตร ครู
63 สพม.สุรินทร์ 650780 : ลานทรายพิทยาคม ธนาวัฒน์  คงนาค ครู
64 สพม.สุรินทร์ 650781 : เมืองแกพิทยาสรรค์ ฤทัยรัตน์  บุตรศรีมาศ ครู
65 สพม.สุรินทร์ 650782 : พรมเทพพิทยาคม ศุภชัย  สุดชารี ครู
66 สพม.สุรินทร์ 650782 : พรมเทพพิทยาคม อำนาจ  แก่นแก้ว ครู
67 สพม.สุรินทร์ 650783 : ช้างบุญวิทยา ศรีสุดา  วรครุฑ ครู
68 สพม.สุรินทร์ 650783 : ช้างบุญวิทยา ธนิต  เยี่ยมรัมย์ ครูผู้ช่วย
69 สพม.สุรินทร์ 650784 : ทุ่งกุลาพิทยาคม สำเริง  หาญเสมอ ครู
70 สพม.สุรินทร์ 650785 : โนนแท่นพิทยาคม นายอนันต์  พิลาจันทร์ ครูผู้ช่วย
71 สพม.สุรินทร์ 650786 : ศรีปทุมพิทยาคม สมถวิล  สระแก้ว ครู
72 สพม.สุรินทร์ 650786 : ศรีปทุมพิทยาคม ชนิดาภา  บุญยะรัตน์ ครูชำนาญการ
73 สพม.สุรินทร์ 650803 : รัตนบุรี ปรัชญา  กะการดี ครู
74 สพม.สุรินทร์ 650804 : ดอนแรดวิทยา นายวัฒนา  แข่งขัน ครู
75 สพม.สุรินทร์ 650804 : ดอนแรดวิทยา บังอร  ทองมา ครู
76 สพม.สุรินทร์ 650805 : เบิดพิทยาสรรค์ สมยศ  ระคนจันทร์ ครู
77 สพม.สุรินทร์ 650805 : เบิดพิทยาสรรค์ สมชาติ   ศิลาเลิศ ครู
78 สพม.สุรินทร์ 650806 : ธาตุศรีนคร จันทร์เพ็ญ  พวงสี ครู
79 สพม.สุรินทร์ 650807 : แกศึกษาพัฒนา ระพีพรรณ  ยอดจันทร์ ครู
80 สพม.สุรินทร์ 650807 : แกศึกษาพัฒนา นายนิติธร  สุขุมพันธ์พิพัฒนา ครู ชำนาญการ
81 สพม.สุรินทร์ 650808 : ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ นางวิภาภรณ์   วิเศษวงษา ครู
82 สพม.สุรินทร์ 650810 : หนองอียอวิทยา นางสาวชรินรัตน์  การะเกต ครูผู้ช่วย
83 สพม.สุรินทร์ 650811 : หนองขุนศรีวิทยา ภัทรภรณ์  ลาวัลย์ ครู
84 สพม.สุรินทร์ 650809 : สนมวิทยาคาร นางปัทวรรณ  จุทาไทย ครู ชำนาญการพิเศษ
85 สพม.สุรินทร์ 650840 : นารายณ์คำผงวิทยา ณัฐพล  แสงทวี ครู
86 สพม.สุรินทร์ 650841 : โนนเทพ มีฉัตร  ศรีเที่ยง ครู ชำนาญการพิเศษ
87 สพม.สุรินทร์ 650841 : โนนเทพ ปราณี  ใจกล้า ครู
88 สพม.สุรินทร์ 650841 : โนนเทพ สุพาภรณ์  ศาลา ครู
89 สพม.สุรินทร์ 650842 : ประดู่แก้วประชาสรรค์ นันทิดา  พรมอ่อน ครู
90 สพม.สุรินทร์ 650791 : ประสาทวิทยาคาร นายเยี่ยม  ศรีทร ครู คศ.3
91 สพม.สุรินทร์ 650792 : โคกยางวิทยา จำรัส  เสียงเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพม.สุรินทร์ 650792 : โคกยางวิทยา นางโสภาพันธ์  บุญรอด ครู
93 สพม.สุรินทร์ 650793 : ตานีวิทยา สุฑาพร  คบหมู่ ครู
94 สพม.สุรินทร์ 650793 : ตานีวิทยา กฤษฎา  นิสัยกล้า ครู
95 สพม.สุรินทร์ 650794 : ไทรแก้ววิทยา ดารินทร์   กะการดี ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพม.สุรินทร์ 650795 : ทุ่งมนวิทยาคาร นางสุวรรณา  ชัยศรี ครู
97 สพม.สุรินทร์ 650795 : ทุ่งมนวิทยาคาร อณานิการ์  บุญเจียม ครู
98 สพม.สุรินทร์ 650796 : เชื้อเพลิงวิทยา นางดวงรัตน์  ตาชูชาติ ครู
99 สพม.สุรินทร์ 650796 : เชื้อเพลิงวิทยา นางสาวณัฏฐวี  ทองดา ครู
100 สพม.สุรินทร์ 650797 : ตาเบาวิทยา อัครพล  ราโช ครู
101 สพม.สุรินทร์ 650797 : ตาเบาวิทยา รัชพล  พวงจันทร์ พนักงานราชการ
102 สพม.สุรินทร์ 650799 : กาบเชิงวิทยา นางกรพรรณ   คิดดีจริง พนักงานราชการ
103 สพม.สุรินทร์ 650800 : แนงมุดวิทยา สุดารัตน์  แซ่ฉั่ว ครู
104 สพม.สุรินทร์ 650800 : แนงมุดวิทยา ปราโมทย์   คะหาญ ครู
105 สพม.สุรินทร์ 650801 : โคกตะเคียนวิทยา นางสาวรุ่งนภา   กองสุข ครู
106 สพม.สุรินทร์ 650801 : โคกตะเคียนวิทยา นางสาวสุธินี   โสตะวงศ์ ครู
107 สพม.สุรินทร์ 650802 : ปราสาทเบงวิทยา นางสาวธิดารัตน์  เนตรเเก้ว พนักงานราชการ
108 สพม.สุรินทร์ 650802 : ปราสาทเบงวิทยา นายธนธร  สมใจหวัง ครู
109 สพม.สุรินทร์ 650822 : สังขะ ปณิดา  แก้วหอม ครู
110 สพม.สุรินทร์ 650822 : สังขะ areeya  boonyong ครู
111 สพม.สุรินทร์ 650823 : กระเทียมวิทยา วรุณพรรษ  รักษะประโคน ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพม.สุรินทร์ 650824 : ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุมิตตา  นามวัน ครู
113 สพม.สุรินทร์ 650824 : ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก นางสาวน้ำผึ้ง  มุติโสม ครู
114 สพม.สุรินทร์ 650825 : ขนาดมอญพิทยาคม สุวิชิต  สมยิ่ง ครู ชำนาญการ
115 สพม.สุรินทร์ 650826 : มัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ นายชวัลวิทย์  แสนสุด ครู
116 สพม.สุรินทร์ 650827 : พระแก้ววิทยา ศิรภัสสร  กำจัดภัย ครู
117 สพม.สุรินทร์ 650827 : พระแก้ววิทยา นายเพียว  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพม.สุรินทร์ 650828 : เทพอุดมวิทยา วรวุฒิ  เลื่อนทอง ครู
119 สพม.สุรินทร์ 650833 : บัวเชดวิทยา ภากรณ์  นามสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพม.สุรินทร์ 650833 : บัวเชดวิทยา นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ ครู
121 สพม.สุรินทร์ 650834 : มัธยมศรีลำเภาลูน ประวิทย์  คดีเวียง ครู
122 สพม.สุรินทร์ 650835 : พนมดงรักวิทยา สุพิน  สุมิตดี ครู
123 สพม.สุรินทร์ 650836 : ศรีณรงค์พิทยาลัย ศราวุธ  จันทร์วิเศษ ครู